Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

АрхівПлан:


Введення

Архів ( греч. άρχεϊον ) - установа чи структурний підрозділ організації, яка здійснює зберігання, комплектування, облік і використання архівних документів [1].


1. Історія

Каталог
Сучасне архівосховищі

Архіви були відомі всім народам, що досягав відомої цивілізації.

У палаці Ашшурбаніпала розібрані клинопису, що містять закони, судові вироки, цареві накази та ін документи Асирійського царства.

Езра свідчив вже про архіви Мідії і Вавілонії. Тертуліан згадує про архіви финикиян.

Грецькі історики були знайомі з архівами Єгипту.

Архів євреїв, містився в храмі Соломона, згорів разом з храмом при взятті Єрусалиму римлянами, при Тита.

В Афінах акти (Δημοσίαι χαρταν, χαρτοφυλακίον) зберігалися в άρχεϊον, якою був у кожного державного органу, найважливіші зберігалися в Акрополі і храмах.

В Римі, під час республіки, квестори охороняли найголовніші акти республіки (cura tabularum publicarum), що зберігалися в aerarium. Ще важливіше шанувався архів жерців. Постанови Еділов зберігалися спочатку в храмі Церери, а потім разом з постановами сенату і консулів зберігалися в Капітолії. В Римі кожне прізвище дорожила своїми документами і зберігала їх в особливому приміщенні (tablinum), поруч з atrium.

Великий розвиток отримали архіви під час імператорів і особливо у Східній, Візантійської імперії, де найголовніші державні документи зберігалися в імператорському палаці - Scrinia sacri palatii. В провінціях існували окремі, добре влаштовані архіви.

Середньовічні володарі також створили архіви, як сюзерени, так і васали, церква і монастирі спорудили багаті сховища, а потім і міста завели архіви. Архівне спадщину середньовічної Європи дісталося новим державам, де адміністрація архівної справи, особливо з сорокових років XIX століття, за прикладом Франції отримали широкий розвиток.

У новітній час архіви розрізняються як:

 • 1) федеральні, державні, урядові архіви, поточні, влаштовані при кожному урядовому встановлення і виділяють свої документи, які не потрібні вже для частих довідок присутнього місця, в урядові історичні архіви;
 • 2) муніципальні, або міські архіви, що виділяють свої документи, що зробилися історичними, або в муніципальні, або у федеральні історичні архіви;
 • 3) суспільні, громадські та приватні архіви, що виділяють свої документи, що зробилися історичними, або в урядові, або в окремі історичні архіви;
 • 4) ті й інші, як урядові, так громадські, громадські і приватні, як історичні, так і поточні, якщо містять в собі юридичні документи, отримують особливий характер і значення по зв'язку їх як з нотаріатом, так і з юридичним значенням тих випіс, які можуть бути видавалася з архівів.

У новітній час адміністрація архівної справи відповідно до вказівок і даними науки про архіви (див. Архівознавство) прагнуть:

 • 1) все существующие в стране архивы (правительственные, общинные и общественные) привести в надлежащий порядок, установив точные правила относительно устройства архива и порядка ведения дел, и поставить за всеми архивами правительственный надзор;
 • 2) все исторические архивы связать в одно целое, установив точный порядок выделения из всех текущих архивов документов в ближайший исторический архив, создавая для достижения этой цели центральное управление историческими архивами;
 • 3) при центральном управлении сосредоточить общий инвентарь всех документов, хранящихся во всех исторических архивах;
 • 4) завязать сношения с центральными управлениями исторических архивов других государств, чтобы могло родиться единение исторических архивов целого мира, обеспечивающее возможность собрать полные исторические данные по вопросам, занимающим правительства или учёных.

Эти стремления в европейских государствах осуществляются различно, по различию самого устройства архивов и методов, при которых воспользовались наследством средневековых архивов.

Средневековые архивы создались под влиянием стремлений сохранить юридико-политические данные: 1) властителей и землевладельцев вообще, 2) церкви и 3) городов.

Средневековые властители, нося различные титулы, стали по примеру Рима заводить архивы, как при своём дворцовом управлении, так и при создававшихся установлениях. С развитием ленных отношений и каждый феодал обзаводился своим канцлером и выдавал из своей канцелярии дипломы и привилегии, подобно тому как сам получал такие же акты от сюзерена, короля или императора. Рядом с этим стали развиваться частные сношения, гражданский оборот требовал составления актов по заключаемым частным сделкам.

Широкое применение в судах римского права дало направление составлению этих актов; потребовались сведущие люди для составления частных актов, получившие общее название нотариусов. Ещё в XIII столетии их было очень мало, так что землевладельцы светские и духовные прилагали заботы о подготовлении таковых. Наприклад Бертран, епископ Меца, установляет (1297) Amanuenses как органы, к которым частные лица могут обращаться для написания сделок. Во Франции только при Филиппе Красивом (1300) издан ордонанс, воспрещающий действовать самозваным нотариусам и требующий внесения желающих составлять акты в матрикулу; в 1302 назначение нотариусов объявляется регальным правом короля, не могущим принадлежать отдельным землевладельцам, но собственно коронные нотариусы в целой Франции введены только при Людовике XIV (1691). Это название " нотариусы " дано прежним Tabellions по той причине, что составлявшиеся ими проекты актов, называвшиеся minutes, получили официальное название notae или notulae, отсюда notaires или gardes-notes. Эти акты должны были иметь подпись нотариуса, но до XVI столетия это не всегда соблюдалось. Нередко нотариусы, кроме подписи своей, рисовали ещё различные знаки ( paraphes, ruches).

Развитию актов много содействовала церковь, так как папа и епископы от себя давали привилегии и жалованные грамоты как подчинённым своим аббатствам и монастырям, так и частным лицам и городам. С другой стороны, церкви, аббатства, монастыри везде старались запастись грамотами и актами от светских властей на земли и содействовали развитию актов, удостоверяющих совершение договоров и вкладов, делавшихся частными лицами в церкви и монастыри.

Создававшиеся в средние века новые города в свою очередь содействуют нарождению актов. Основываясь и из римских колоний на земле того или другого владельца, светского или духовного, города стремились получить от него привилегию или констатирование права пользования его землею ( Stadtprivilegien, Freiheitsbrief, Handefest в Германии). Имперские города, подобно французским, получали таковую от короля или местного феодала, по смерти которого получали новую от его преемника, внося известную плату. Некоторые города, правда, не следовали общему примеру и не обеспечивали себя актами, например Майнц, не имея грамоты, объяснял, что это его прирождённые права (в памятнике 1135 года - infra sui nativi juris - "jus angebornen Rechts" приведенно у Маурера, "Geschichte der St dteverfassung", I, 49). Кроме этих главных городских документов, в городах создались ещё следующие роды актов:

 • 1) так как до XV столетия пути сообщения не были безопасны, то купцам необходимо было возить свои товары караванным способом, со свитою, с собственным войском, что они считали своим правом, связанным с правом городского рынка или городской площади (Marktrecht), для обеспечения чего получали особые удостоверения - Schutz - или Geleitsbriefe;
 • 2) с самостоятельностью города соединилось право городской юрисдикции - новое основание для создания документов; кроме общей городской юрисдикции, создалось право отправления специального ярмарочного суда (Gastgerichte или Messgerichte), и вся совокупность этих прав нередко подтверждалась в Messprivilegien;
 • 3) начали создаваться собственные городские постановления, касающиеся общего городского имущества, принадлежащего всей совокупности городских корпораций (Altbrger, гильдии купцов, гильдии или цеху ремесленников) и называвшегося в Германии Weichbildgter: "orti, qui bona opidularia, quod vocatur vicbelde gud existunt";
 • 4) с развивавшимся гражданским оборотом, вызвавшим как переход домов из рук в руки, так и залог их, создались городские книги, в которые вносились все юридические сделки, и из этих книг выделялись те, в которые вносились переходы имуществ по наследству - libri hereditatum. Первые городские книги, находящиеся в связи с морскою торговлею и с образованием первого торгового союза, Лондонской ганзы (см. Ганзы), стали вести в Антверпене, Брюгге, Генте; отсюда это перенеслось в Люттих, в северные провинции Франции, в Германию и Швейцарию. В Германии эти городские книги составили основы самобытной германской ипотеки, впоследствии совершенно видоизмененной римским правом и снова воскресающей в новейшем ипотечном законодательстве Германии.

Все указанные причины породили в средние века множество документов и актов, требовавших хранения. Первый приют для хранения актов дала церковь. Важнейшие документы старались хранить у папы (богатейший архив Ватиканской библиотеки) и епископов, а затем и каждый храм служил архивом. Но, естественно, церкви и монастыри получали на хранение только важнейшие акты. Весьма скоро города нашли необходимым устроить места хранения актов при городских советах. А затем по примеру церквей и землевладельцы стали устраивать архивы. В замках богатых землевладельцев настоятель замковой церкви, капеллан, получает прямое отношение к этому делу, так как землевладелец поручает ему хранить акты в церковной ризнице; когда в ней не хватало места, то по распоряжению капеллана для archivium или armarium отводилось особое помещение, всего чаще в башне. Так как при разрешении различных недоразумений нужно было за справками обращаться в архив, к капеллану, то начальник канцелярии, канцлер, ставился под его начальство, почему нередко канцлера делались из духовных, а иногда сам капеллан назначался канцлером. Заметно было стремление духовных делаться капелланами придворных церквей, так как это открывало им много должностей и вообще доставляло влияние. Этому стремлению духовенства старались противодействовать епископы. Работы в создавшихся архивах доставляли широкое историческое образование их хранителям: знание палеографии и дипломатики не только сделалось принадлежностью духовенства, но и множества светских архивистов, управлявших архивами и создавшись в XVIII веке целую литературу относительно архивного дела. В одной Франции, например в XVIII веке, было более 10000 различных архивов. Этим наследством средневековых архивов новейшие государства распорядились неодинаково.


2. Архивы Европы по состоянию на начало XX века

2.1. Архивы Франции

В момент первой французской революции богатым хранилищам французских документов грозила величайшая опасность. Энергические деятели Первой республики решили сокрушить все, что напоминало о феодальной Франции и несправедливых привилегиях и правах эксплуататоров. Де-Лаборд [2], небеспристрастный историк, горько оплакивающий разгром аристократии, не пожалел красок, описывая вандализм, с которым принялись разрушать архивы и сжигать старые хартии (12 марта 1792 на площади Vendme), отбирая пергаменты на потребности артиллерии. Но, к счастью Франции и науки, уничтожено и сожжено было немного; напротив, в самый разгар страстей оказалось необходимым остановить руку разрушения и позаботиться о приведении в порядок уцелевшего. Для обеспечения выпущенных государственных ассигнаций с принудительным курсом, гарантированных продажей конфискованных земель, потребовалось отыскать эти земли и документы на них, чтобы произвести продажу. Отсюда стремление республиканского правительства создать центральное управление всеми архивами и все архивы перевезти в Париж (Камюс, Camus - гл. деятель в исполнении невозможного плана). Любопытный период великих ошибок, из которых впоследствии выработалась замечательная государственная практика архивного дела. Наиболее широкий полет этой идее централизации архивов думал дать Наполеон I, повелевший из всех завоёванных им мест Европы перевезти все архивы в Париж: с 1810 года началась эта гигантская перевозка в Париж архивов Италии, Германии и Голландии; 21 марта 1812 он повелел построить на левом берегу Сены, между мостами Иенским и Согласия (фр. pont d'Iena и pont de la Concorde) громаднейший замок для помещения архивов целого мира (фр. Palais des archives ), но едва показался только фундамент, как мировые события уже изменились, наступил переворот 1814 года и началось обратное путешествие европейских архивов по домам. Блестящая идея Наполеона сделать Париж средоточием истории всего мира дала менее грандиозную централизацию, именно централизацию исторических архивов одной Франции (фр. Archives nationales ), много обязанную своим складом указаниям Гизо (1834), работам " Ecole des Chartes " и законодательству с 1850 г. Не останавливаясь здесь на рассмотрении множества изменений с тех пор, заметим, что по декрету 21 марта 1884 все управление архивами (национальными, департаментскими, общинными и учреждений призрения бедных, hospitalires) сосредоточено в министерстве народного просвещения, в котором с этою целью действует особая высшая комиссия (фр. Commission suprieure des archives ) и 4 главных инспектора (фр. inspecteurs gnraux ). Под национальными архивами ( archives nationales) разумеется та совокупность документов, которую вслед за первою революциею успели собрать в Париже в предположении присоединить сюда документы из целой Франции. В действительности тут документы всех уничтоженных в революцию учреждений, действовавших на пространстве нынешнего Сенского департамента. Это не центральный исторический архив, потому что в него поступают документы из присутственных мест только Парижа, а не целой Франции. Управляющий этим архивом носит прежний, также не соответствующий своему значению, титул " Directeur des archives nationales ". Он назначается, по представлению министра, президентом республики. Этот громадный архив расположен по системе и плану просвещенного архивиста, им управлявшего, Дону (Daunou, + 1840). Целая серия напечатанных инвентарей этого архива обеспечивает удобства пользования его сокровищами. Департаментские архивы, хотя задуманы были Камюсом еще в 1796 г., но создались только в 1839 г. Каждый департаментский архив заключает в себе две части: исторический архив древних документов (до 1790) и историч. архив департамента после 1790, в который ежегодно вносятся документы из всех правит. учреждений, так как в текущем архиве каждого из них могут находиться только дела за последние пятьдесят лет. Все эти архивы устроены и ведутся по одному образцу распределения дел по категориям. Поставленные с 1884 г. введение министерства нар. просвещения (до тех пор находились в министерстве внутр. дел), они состоят в ближайшем ведении префектов, которые и назначают архивистов. Архивы общинные (фр. Archives communales ) поставлены с 1842 под правительственное наблюдение - постоянное со стороны департаментского архивиста и специальное - инспектора. Для них, точно так же как и для archives hospitalires, составлены образцы инвентарей, и они обязаны ежегодно представлять отчет, входящий в общий ежегодный отчет о положении всех архивов, издаваемый министерством. Такая централизация исторических архивов, принесшая много пользы, не соединила, однако, в своем управлении всех исторических архивов Франции. Напротив, вне ее стоят весьма важные исторические архивы в ведении отдельных министерств: 1) архив министерства иностранных дел. Отдельные инвентари его прекрасно изданы, равно как и целые сборники дипломат. документов, из этого архива извлеченных. Историю этого архива издал Башель [3]; 2) Архивы министерств военного и морского, заключающие в себе большие исторические архивы; 3) Нотариальные архивы, в которых собраны, согласно с законом 1791, старинные нотариальные акты. Некоторые из них, как, напр., Парижский (1862), напечатали свои инвентари; 4) Метрики - фр. Archives de l'tat civil . Старинные метрические записи, веденные духовенством, законом 1792 г. переданы городскому управлению.


2.2. Архивы Италии

Архіви Италии, перевезённые при Наполеоне I в Париж и в 1814 г. снова возвращённые Италии, получили новую организацию, во многом основанную на французских началах. Отлично обработанный доклад комиссии под председательством Чибрарио (Cibrario) 1871 г. дал точные мотивы для этого нового законодательства. Теперь управление архивами сосредоточено в министерстве внутренних дел, в ведении которого имеется десять архивных округов, из коих в каждом несколько провинциальных архивов. Многие из последних представляют громадные исторические богатства, так как заключают в себе документы различных прежних итальянских правительств, таковы: архивы Неаполитанский, Венецианский, Флорентинский, который стремятся сделать центральным историческим архивом в том смысле, чтобы сосредоточить в нем карточный инвентарь всех исторических архивов Италии. Директор архивов государственных, орган министерства внутренних дел Вазио (М. X. Vasio), напечатал в 1883 подробный отчет, в котором изложены точные указания организации и положения итальянских архивов: "Relazioni sugli Archivi di stato Italiani, 1874-1882" (Рим, 1883, in 4). В общее управление итальянских архивов, естественно, не вошел и стоит особняком, в папском ведении, знаменитый Ватиканский архив, созданный еще в V столетии; до последнего времени этот архив охранялся великою тайною, и проникать в него для работ могли весьма немногие. Но новые принципы архивного склада, создавшиеся в Англии и поддержанные французскою организациею архивов, открывшихся для людей науки, проникли в нынешнее управление Ватиканского архива; в него открыли доступ ученым, но пользование им весьма трудно, за неимением печатных инвентарей. О папских архивах ср. Р. A. Munch, перев. с датского - Левенфельда, "Aussch sse ber das p pstliche Archiv" (Берл., 1880); Г. Пальмиери, "Ad Vaticani archivi pontificum regesta manuductio" (Рим; 1884).


2.3. Архивы Бельгии

Архіви Бельгії в справі організації їх управління також значно нагадують французькі початку. Вже в 1831 р. Бельгія стала приводити в порядок дісталися їй архіви, що містять у собі історичні пам'ятники надзвичайної важливості, що зберігалися в 57 сховищах і вельми добре описані. Чудовий розбір і перелік їх можна знайти у звіті освіченого головного архівіста Бельгії, Гашара (M. Gachard, "Rapport M. le ministre, de l'intrieur et des affaires etrangres sur les archives gn rales du royaume" (Брюссель, 1838 р. ). Всі ці сховища утворили Archives g n rales du royaume, щодо яких видано (і тепер чинне) становище 31 січня. 1870, довіряє головному архівісту з 3 помічниками центральне управління всіма історичними архівами і доручає йому щорічно, в січні, представляти міністру внутрішніх справ повний звіт.

Архіви Англії. Найбагатші історичні документи, якими володіє Англія і які раніше зберігалися в багатьох окремих архівах Лондона, які - State-Paper-Office, Chapter-House, Westminster abbey, Rolls-Chapel, Cariton-lane, Лонда. вежа - з'єднані в одне ціле і поміщені у величному будинку, що почався постройкою 1855 р. - Всі державні архіви Англії з 1849 р. довірені особливому директорові - Master of Rolls. - Тепер зміст цих важливих історичних архівів Англії стало відомим завдяки видаваним щорічно звітам - "Annual report s of the deputy Keeper of the public records" (21 т. in f., вид. 1840-1861 і 26 т. in 8 , видавництва . 1862-1885 р.), заключ. в собі опису і інвентарі. Державні акти, довгий час зберігалися в Foreign-Office, в 1870 внесені до цього загальний історичний архів R ecord-Office - за пропозицією лорда Гренвіль, за винятком документів найстаріших 1810 Але вже давно Англія (перша з усіх європейських держав) відкрила доступ ученим до державних актів: користування ними полегшено тепер виданням з 1855 "Calendars of state papers", що представляють колекцію в 120 т. (in 8 ), розділену на кілька серій - Domestic series, Foreign series і т. д. Доступ у величний історичний архів Англії, Public Record Office, вільний для публіки. - Архіви Шотландії, освіта яких сходить до 1282 р., зібрані в Единбурзі в особливому приміщенні, General Register House, і довірені управлінню Lord Clerk Register. Архіви Ірландії зазнали багато злигоднів. Устроенная в 1810 г. комиссия для приведения их в ясность и порядок не много успела и реорганизована в 1847 г.; архивы находятся в Дублине в различных помещениях. Комиссиею издано несколько томов "Calendars from the Irisch patent and close rolls".


2.4. Архивы Австро-Венгрии

Архіви Австро-Венгрии - не подверглись централизации, не подчинены единому управлению: каждая страна, входившая в состав Австро-Венгерской империи, имела своё собственное управление архивами, причём все множество церковно-монастырских архивов сохраняют самобытно свои документы. Историко-статистическое изучение австрийских архивов, весьма замечательных по содержанию и поучительных по устройству, с 1868 г. гостеприимно открывших свои двери для исследователей - впервые точно представлено Вольфом в 1871 г. (Gr. Wolf, "Geschichte der KK Archive In Wien"). В Вене имеется 6 больших архивов, составившихся из соединения различных хранилищ, образовывавшихся с конца XV свека:

 • 1) Das Geheime Haus-Hof- u. Staatsarchiv. Главною основою этого архива было создавшееся при Марии Терезии по плану министра Бартенштейна хранилище, в которое выделены из многочисленных архивов все государственные документы, доказывавшие права Марии Терезии. Это хранилище было поручено весьма замечательному по образованию архивисту Розенталю (+ 1779);
 • 2) Архив министерства финансов, с специальною богатою библиотекою по финансам;
 • 3) Архив министерства внутренних дел, бывший еще в XVIII столетия в хаотическом состоянии, приведенный в порядок Роспером и его преемником ф. Эйссеном, заключает в себе документы всей внутренней политики Австрии с XVI века. В связи с архивом специальная библиотека министерства;
 • 4) Архив военного министерства - имеет коллекцию планов крепостей с половины XVII ст.;
 • 5) Архив министерства юстиции - акты с XVII века, приведенные в отличный порядок;
 • 6) Архив министерства просвещения - богатые материалы для истории университетов.

2.5. Архивы Германии

Архивы Германского королевства, испытавшие немало бедствий, начиная с XVII столетия, как хранилища императорских сеймов и канцелярий, пропутешествовали при Наполеоне I в Париж, возвратились в 1814 г., документы из коих во множестве утеряны, распределились по архивам отдельных германских государств. Из архивов отдельных германских государств важнейшие: - баварские, как по удобству и роскоши помещения, так и по богатству инвентарей и по доступности для исследователей. Многочисленные хранилища исторических документов, уже с XIV ст. вызывавшие к себе внимание правителей, соединились в XIX ст., именно с 1837 г., в 8 местных или областных архивов (Landarchiven), поставленных в непосредственную связь, под центральное управление главного Мюнхенского архива (Allgemeines Reichsarchiv). Последний помещен в образцовом, специально для него построенном здании, в нем соединены старинные секретные королевские архивы (Geheimes Haus-Archiv и Geheimes Staats-Archiv), в него определено свезти со всего королевства исторические документы до 1400 г. Вверенный особому директору и состоящей при нем коллегии, этот архив не только имеет в своем ведении 8 областных архивов и 4 специальных исторических архива (в Вюрцбурге, Бамберге, Нюренберге и Шпейере), но и сосредоточивает у себя карточные инвентари всех этих архивов. Здесь централизация исторических архивов, обеспечивающая возможность скорейших справок, достигла наибольшего и наиудачнейшего развития. Печатных полных инвентарей еще нет, хотя уже было много попыток: еще в XVIII ст. Академия наук издала сборник документов некоторых частей этого архива под названием "Monumenta boica" (40 томов), потом составлен указатель "Regista boica" (13 т.) и несколько подробных изданий отдельных частей этого архива. При архиве специальная богатая библиотека и особые курсы для подготовления архивистов (см. статью директора этого архива Ф. Легера, напис. для "Сборника СПб. археолог, института", и помещ. в его кн. 2 и 3, в переводе г. Лялина. Ср. Гашара (M. Gachard), "U ne visite aux archives et la Biblioth que royale de Munich" (Брюссель, 1864 г.).

Архивы Пруссии вызвали к себе внимание правительства только в XIX ст. В 1810 года предположено было создать центральное управление всеми архивами Пруссии, и оно возложено было на государственного канцлера графа Гарденберга, которому не удалось выполнить этой задачи, и после его смерти (1823) управление вверено двум министерствам - Двора и иностранных дел. Два главные архива в Берлине - Das geheime Staatsarchiv u. das Kabinet - Archiv, хорошо устроенные и описанные, оставались до 1852 раздельными, несмотря на то, что хранящиеся в них документы однородны. В 1852 г. эти два старинные и важнейшие архива соединены в один - Das geheime Staats-Archiv, значительно обогатившийся в 1866 г.: Бавария передала Пруссии имевшиеся в Бамбергском архиве важные для Пруссии документы Бранденбургского маркграфства. Этот архив остался разделенным на две части по той причине, что каждая часть (прежние архивы) приведена в самостоятельный порядок и имеет инвентари. А. вверен президенту министерства, и ему поручено было достигнуть централизации архивного дела доставлением этому архиву значения центрального, начальствующего над провинциальными архивами (в Кенигсберге, Штеттине, Бреславле, Магдебурге, Мюнстере, Кобленце, Дюссельдорфа, Ганновере, Гиссене, Идштейне, Зигмаринене и Познани). С присоединением Эльзаса-Лотарингии Пруссия получила богатые архивы Страсбурга, описанные Брукером (J. С. Brucker, "Les archives de la ville de Strasbourg ant rieures 1790", Страсб., 1873).

В остальных германских государствах заметны в новейшее время стремления поставить архивы на основания, подобные баварским.


2.6. Архивы России

2.6.1. История архивов в России

Нарвский архивариус А. Коткас с эвакуированным из Нарвы в Таллин нарвским городским архивом

Название "архив" появилось в русском законодательстве впервые при императоре Петре I, но понятие о хранении актов и создание различных способов такого хранения известно России издавна - с тех пор, как начали распространяться у нас письменные акты и поднялся вопрос об их хранении. Прежде всего письменные акты стали распространяться в Великом Новгороде и Пскове, под влиянием церкви и частых сношений с народами Европы.

Первоначально и здесь юридические сделки отмечались на бересте, но по настоянию судебной практики (Псковская судная грамота, ст. 14, 28, 30, 38 и др. по изд. Энгельмана) вместо досок стали распространяться письменные акты. К XV веку сформировался в основном Государственный архив Новгородской феодальной республики. Согласно разысканиям И. П. Шаскольского, этот обширный архив вовсе не был, как это считалось ранее, уничтожен великокняжеской властью после присоединения Новгорода к Москве в 1478 году, а просто был заброшен в неприспособленном здании на Ярославовом Дворище, где в течение ряда лет пришел в естественную ветхость [4]. Этот факт свидетельствует о недостаточном внимании к сохранению исторических документов со стороны властей Русского централизованного государства XV-XVII вв.

В Пскове те акты считались вне спора, которые вносились в ларь св. Троицы, то есть записывались в содержавшиеся там для сего книги. Таким образом, для Пскова ларь св. Троицы играл издавна роль нотариального архива. Когда гораздо позже, именно в XVI ст., и в Москве вошло в употребление излагать юридические сделки письменно (см. Грамоты, Кабалы), то важнейшие акты, составлявшиеся у площадных подьячих, повелевалось являть в приказах по принадлежности, для занесения их в Приказные книги, дабы делать такие акты крепкими (крепости). См. Неволина, "История росс. гражд. зак." I, 45 и сл.; Мейчика, "Грамоты XIV и XV в. Моск. архива министерства юстиции". (М., 1883).

Таким образом, хранение актов сознавалось уже давно в России как необходимость: церкви и монастыри сделались приютом для массы документов, затем в московских приказах и воеводских избах дьяками установлен был точный метод хранения актов, хотя, к сожалению, не устраивали особых, безопасных от огня помещений для такого хранения. Эти московские порядки хранения актов не удовлетворяли великого преобразователя России.

В Генеральном регламенте коллегиям отдельная XLV глава посвящена архивам. По этому законоположению установлено два архива - один, общий для всех коллегий, в специальном ведении коллегии иностранных дел, другой - финансовый, под наблюдением Ревизион-коллегии. При этом поставлено общее правило, что в канцеляриях и конторах оконченные дела и документы могут лежать только три года, а затем должны быть сдаваемы в архив под расписку архивариуса (1-е П. С. № 3534). Это коротенькое постановление вызвало на практике стремление коллегий стянуть в свои архивы дела из прежних приказов по принадлежности. Устроена была по смерти Петра I весьма важная по ее докладам Сенату архивная комиссия. Между прочим, справедливые заботы вызвала вотчинная коллегия (преобразованная из вотчинной конторы при юстиц-коллегии), которая не могла действовать без дел поместного приказа - поместных и вотчинных. Почему сенат уже в 1827 повелел для хранения вотчинных дел образовать государственный архив, переписав все столбцы вотчинной коллегии в тетради (4823); о содержании этого архива в порядке сенат прилагал немало стараний.

При закрытии вотчинной коллегии при Екатерине II, архив этой коллегии был оставлен в виде "самостоятельного установления" под названием "Архив древних поместных и вотчинных дел", и впоследствии вошёл в "Московский архив министерства юстиции". Сенату принадлежала и забота о развитии воззрений Петра I на архивы и относительно губерний: в 1736 он делает общее распоряжение, чтобы во всех губерниях и провинциях "сделать по две палаты каменные, от деревянного строения не в близости, со своды и полы каменными и с затворы и двери и решетки железными, из которых бы одна была на архиву, а другая на поклажу денежной казны" (№ 6875). При реформах императрицы Екатерины II вследствие закрытия множества установлений потребовалось устроить для сохранения их дел два исторические архива - С.-Петербургский и Московский архивы старых дел. - Таким образом, благодаря заботам Сената в XVIII веке весьма много документов и дел было сохранено, и к реформам XIX века подготовлены важные исторические документы. Законодательство XIX века, во-первых, провело общие положения относительно архивов присутственных мест и, во-вторых, дало отдельные уставы историческим архивам, не решившись до сих пор выступить на путь их обобщения и создания для исторических архивов центрального управления.

Общие положения об архивах при кодификации вошли в учреждение министерств и в общее губернское учреждение. В общем учреждении министерств (1811), создавшем одинаковый для министерств порядок делопроизводства и ведения исходящих бумаг, поставлено, что отпуски всех бумаг прилагаются к делам и отдаются в свое время, при надлежащих описях в архив. Из архива никакое дело и никакая выписка не исходит вне департамента, без точного приказания директора; в департамент же дела и выписки обращаются по запросам начальника отделения. В общем губернском учреждении помещены следующие общие постановления об архивах. Различены архивы присутственных мест таким выражением: "Архив в присутственном месте есть двоякий: текущий и оконченных дел (окончательный). Оконченные дела не должны быть удерживаемы в канцеляриях без сдачи в архив далее трех лет после их окончания. Даны общие указания, как содержать в архиве опись по алфавиту и по номерам, а на присутствие возложена обязанность свидетельствовать архив не менее одного раза в год. Для разбора и уничтожения архивных дел указывается учреждать особые комиссии, причем для руководства таким комиссиям в законе (ст. 828) дается определение, какие роды дел подлежат через десять лет уничтожению (Св. Зак., т. II, ч. 1, изд. 1876 г.; Общее губ. учр., ст. 62-72, 822-831). Эти общие правила в течение времени разъяснялись и дополнялись особыми инструкциями отдельных ведомств, почему возникла мысль на Втором археологическом съезде (в Петербурге, 1872) по предложению Н. В. Калачова (см. Археологические институты) ходатайствовать перед правительством об учреждении временной комиссии из представителей различных ведомств, чтобы обсудить все вопросы относительно устройства архивов и хранения в них документов. По этому ходатайству в 1873 г. состоялось высочайшее повеление об учреждении с этою целью, под председательством Н. В. Калачова, временной комиссии об устройстве архивов. Но за кончиною Калачова (25 окт. 1885) работы комиссии приостановились, и реорганизации нашего архивного склада не последовало. На последнем археологическом съезде в Москве (в январе 1890) поручено Археологическому институту возбудить ходатайство о приведении архивов в губерниях в лучший порядок и единение.

Отдельные крупные исторические архивы в России - следующие:

1) Архив Государственного совета, дела которого до 1886 г. находились в одном помещении с архивом Прав. сената, а в 1886 г. перемещены во вновь построенное роскошное здание (в Миллионной улице) с богатыми внутренними приспособлениями. В 1863 г. состоялось высочайшее повеление составить систематическое описание архива Госуд. совета и Госуд. канцелярии. Эта работа была поручена Н. В. Калачову и проф. И. Н. Чистовичу. На Калачова, сверх общей редакции, возложено было описание журналов, протоколов и др. материалов, хранящ. в архиве со времени его образования в 1810 г., с подразделением по царствованиям, а на Чистовича - описание материалов, относ. к действиям прежних Советов до 1810 г. Часть работы, возложенной на г. Чистовича, им выполнена: в 1869 г. издан 1 том, в двух частях, заключающий в себе протоколы Совета при дворе императрицы Екатерины II.

2) Состоящие в ведомстве министерства иностранных дел: а) Государственный архив в Петербурге, учрежденный при открытии этого министерства вместо коллегии иностранных дел; в него тотчас были переданы бумаги, найденные в кабинет Екатерины II; по кончине Александра I - все бумаги, относящиеся ко вступлению на престол Николая I, затем дела следственной комиссии и Верховного суда 1825 г.; с 1827 г. стали передавать кабинет Петра В. и кабинетские дела последующих царствований; в 1829 г. повелено выделить сюда из архива коллегии иностранных дел бумаги, касающиеся императорской фамилии, и следственные и уголовные производства по делам особенной важности. В 1834 г., с упразднением Архива старых дел, часть документов, и весьма важных, XVII ст. передана в этот архив. Расположенный в роскошном помещении министерства, этот архив, состоящий в ведении особого управляющего (при коем старшие и младшие архивариусы), допускает посторонних лиц к занятиям только по особому высочайшему разрешению, так как его дела составляют государственную тайну. Много важных исторических работ совершено нашими учеными на основании сокровищ этого архива. б) Московский главный архив - богатейшее хранилище важнейших исторических документов России. Устроенный при Петре В. в Москве, при конторе коллегии иностранных дел, этот архив принял все дела бывшего Посольского приказа. Разобраться с этою массою дел и привести архив в порядок долго не удавалось, несмотря на требование Коллегии иностранных дел. В 1762 г. этот архив перевели из неудобного помещения в кремлевских палатах в нанятый дом Ростовского подворья (на Варварке), тоже весьма неудобный для архива. Но уже в 1766 г. начинается новая эра для этого архива: он вверен управлению знаменитого нашего историографа Миллера. По его ходатайству архив переведен в новое помещение, в купленный для него дом князя Голицына (близ Покровки, у Вознесенского монастыря; в этом помещении архив пребывал до новейшего времени, до 1875 г.). Им же положены основы и для правильного разбора дел архива, и по его ходатайству в 1788 г. повелено было завести при этом архиве особую типографию "для печатания сочиняемого по указу 28 января 1779 г. собрания древних и новых трактатов между Россиею и другими державами и новых публичных актов, також и прочего, что до Российской истории касается" (№ 15663). Успех деятельности Миллера много обеспечили его сотрудники - Н. Н. Бантыш-Каменский, Соколовский и Стриттер. Первый из них и был преемником Миллера по управлению архивом (1783-1814 гг.), успевшим блистательно осуществить начала Миллера. Преемниками Бантыш-Каменского были: А. в. Малиновский (1814-1840), кн. Оболенский, а теперь директором состоит барон в. А. Бюллер. Архив с 1876 г. помещается в превосходном здании (на Воздвиженке, близ Кремля). В архиве этом хранятся дела посольского приказа и коллегии до 1801 г. и составляют два особые отдела: госуд. актов и дипломатический. Дела последнего расположены по государствам. Для издания важнейших актов, в архиве хранящихся, по мысли Миллера, осуществленной в 1811 г. по представлению канцлера графа Н. П. Румянцева, при архиве устроена комиссия печатания государственных грамот и договоров. На пожертвованные гр. Румянцевым 25 тыс. р. издано было "Собрание госуд. грамот и договоров" (5 т.), и затем издания архива продолжаются.

3) Архив Святейшего Синода, помещенный в здании Синода (в 1889 г. его помещение расширено и приспособления улучшены), содержащий в себе немного актов ранее 1721 г. (2 акта XVI ст., 15 - XVII, 70 актов XVIII), представляет замечательное богатство исторических актов со времени учреждения Св. Синода. Были давно попытки составления выборок или указателя из этого архива (А. П. Куницына, 1836 г., Н. И. Волобуева, 1864), но эти указатели не были напечатаны. В 1865, по представлению просвещенного управляющего архивом, покойного Н. И. Григоровича, с высочайшего соизволения устроена особая комиссия под председательством А. Ф. Бычкова для рассмотрения тех 44000 дел, которые были отобраны для уничтожения. Комиссия нашла необходимым, и это было одобрено Св. Синодом, начать рассмотрение и описание дел в хронологическом порядке, что привело комиссию к составлению двух замечательных изданий, на печатание первых томов которых явились частные пожертвования: 1) "Описание документов и дел, хранящихся в архиве Св. Синода" - уже издано 7 томов, представляющих образцовое в научном и практическом отношении описание архива, и 2) "Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания" (тоже напечатано 6 томов).

4) Московський архів міністерства юстиції, що поміщається з 1886 р. в особливому, спеціально для цього архіву побудованому турботами покійного директора його Н. В. Калачова будівлі (на дівочому поле), утворений під цією назвою в 1862 р. для зберігання справ Прав. Сенату до 1801 р. (справи Сенату з 1801 р. зберігаються в самостійному архіві при Прав. Сенаті в Петербурзі, і покажчик однієї його частини виданий П. І. Барановим, 3 т., 1872-1878), чому в цей архів і здані були справи як Прав. Сенату, так і все, що зберігалося під веденням Сенату з скасованого архіву вотчинної колегії і Моск. архіву старих справ, а також зі скасованих судових установлень. Цей архів являє багатюще сховище документів про службу (розрядний архів), про поземельної власності (основою цього архіву служать справи помісного наказу) та судочинстві з XIII до кінця XVIII ст. Призначений директором цього архіву П. І. Іванов видав "Опис архівів розрядного (1842 р.) і старих справ (1850)", але опис вельми неповне і малоудовлетворітельное. Точний опис цього архіву почалося, коли директором його став Н. В. Калачов. У виданій у 1869 р. 1-й книзі цього опису поміщений загальний покажчик всіх матеріалів, які укладав у собі архів у 1869, далі в тій же книзі і в 2-й поміщена опис "писарським переписним, дозорним, перечневим, платіжним і межовим книгам ". - Здійснення думки Калачова щодо складання точного довідкового покажчика всього міститься в архіві триває і тепер: наступником Калачова Н. А. Поповим видана "Пам'ятна книжка Моск. Архіву мін. Юстиції" (Москва, 1 890 р.), в I відділі якої поміщений " Склад архіву та огляд зберігаються в ньому документів ", в отд. II - "Управління архівом і його діяльність", а в особливому додатку - 6 креслень, що зображують будівля архіву з поясненнями). Крім цих покажчиків і різних наукових видань архіву (Див. "Пам'ятні. Кн.", Гол. IX, стор 200 і сл.), Частина його, саме документи Прав. Сенату, піддалася науковому опису і виданню. У 1872 р. акад. Кунік запропонував Академії наук приступити до опису і виданню архіву Прав. Сенату; пропозиція його було прийнято, і Академія довірила цю справу Н. В. Калачову. У Московському архіві хв. юст. всіх книг, кас. Сенату за Петра I, знаходиться 429; власне Сенату належить 58, а решта - установам, при ньому перебували. За життя Калачова почалося видання цієї чудової серії архівних документів під назвою "Доповіді та вироки Прав. Сенату" (1 т., за 1711, виш. В 1880, 2 т., за 1712, у двох книгах - 1882, 1883). По смерті Калачова редакція цього видання доручена академіку генералу Дубровін, і під його редакцією видано вже наступні два томи (СПб., 1889).

У 1887 р. переданий в цей архів самостійний історичний архів - Литовська Метрика, що знаходився до того часу (з 1796) в Петербурзі, при 3 департаменті Урядового Сенату. Деякі частини цього архіву описані: М. Зельверовіча, "Литовська Метрика при Уряді Сенаті" (СПб., 1883), С. Л. Пташіцкого, "Опис книг і актів Литовської метрики" (СПб., 1887).

5) У відомстві міністерства народної освіти відбудуться два історичні архіву: центральні архіви Київський і Віленський.

а) Київський - заснований за височайшим повелінням в 1852 р., при університеті св. Володимира, для зберігання давніх актових книг губерній Київської, Подільської та Волинської. Установа його відбулося з ініціативи головного діяча тимчасової комісії, відкритої в 1843 для розгляду давніх актів при київському військовому, подільському і волинському генерал-губернаторові, - професора Н. Д. Іванішева. Опис цього архіву пішло успішно під керівництвом м. Царевська (з 1866): чотири опису актових книг надруковані в 1869. Усього книг в архіві 5883, щорічно описується до 5 книг. Видання історичних матеріалів цього архіву зробила Київська археографічна комісія, вид. з 1859 р. "Архів Юго-Западной России". Див І. Куманіна, "Київський центральний архів", приміщ. в "Збірнику Археологічного інституту", кн. V; Сторожева, "Звіт про заняття в архівах київському центральному та Яготинському кн. Рєпніна", приміщ. в "Київських університ. вістях", 1886, листопад).

б) Віленський центральний архів утворений одночасно з київським для зберігання актів, що зберігалися до тих пір в різних установленнях Віленської, Гродненської, Ковенської і Мінської губ. З 1853 почалася і тривала протягом 10 років перевезення актів. Усіх книг в архіві зібрано 17 767, з яких актових кріпаків 3974. Управління довірено було Н. Горбачовському, який видав (1872) каталог давніх актових книг. Виданням актів, що містяться в цьому архіві, зайнята Віленська археографічна комісія. Див Ляліна, "Віленський центральний архів", пом. в "Збірнику Археолог. інституту", кн. I.

6) Абсолютно однорідний з віленським, але складається у відомстві міністерства внутрішніх справ Вітебський центральний архів, заснований тим же височайшим повелінням 1852 для зберігання давніх актів двох білоруських губерній - Вітебської і Могильовської, почав діяти з 1863 р. Поміщений досить незручно, в будівлі колишнього костелу , разом з архівом губернського правління, вітебський архів містить в собі 1823 актових книг. Ввірений освіченому архіваріуса А. М. Созонова, архів описується: з 1871 р. почали видаватися акти цього архіву під заголовком "Історико-юридичні матеріали, витягнуті з актових книг губерній Вітебської і Могильовської". Див Ляліна, "Вітебський архів", в "Збірнику Археологічного інституту", кн. III і IV.

7) Військово-вчений архів Головного штабу. Початок його сходить до кінця XVIII стіл.: 13 листопада 1796 відбулося повеління про скасування департаменту Генерального штабу і про передачу знаходилися там карт і планів у утворене Власне Його Величності депо карт. У це сховище стали надходити рукописи і справи з приватних сховищ, між іншим, від гр. Аракчеєва. У 1812 р. воно перетворено у військово-топографічне депо, і при ньому утворений архів, в який за височайшим повелінням були передавання різні документи. Цей архів перетворений в 1867 р. у Військово-вчений архів Головного штабу, після приведення його в порядок комісією, що діяла з 1863 р. під головуванням відомого історика генерала М. І. Богдановича. З 1886 р. управління архіву приступило до друкування каталогу "Каталог Військово-вченого архіву Головного штабу. Матеріали про війни, в яких брали участь російські війська", вип. I. (СПб., 1886).

8) Архів морського міністерства, що утворився з старого архіву, заснованого в 1724 р. при Адміралтейства-колегії. При перетворенні морського міністерства в 1827 з архіву складено особливе (третє) відділення інспекторського департаменту і заснована комісія для розбору архіву, але приведення в порядок йшло повільно за відсутністю описів. Тільки в 1873 р. надійшло височайше повеління про заснування "Комісії для розбору і опису справ архіву за час до 1805 р. і для видання складених нею описів". Поставлена ​​під головування адмірала Веселого, комісія з повним успіхом стала виконувати покладену на неї доручення. З 1877 р. почалося видання "Опису справ архіву морського міністерства за час з половини XVII стіл. До початку XIX ст."

9) Крім безлічі важливих історичних документів, що зберігаються в петербурзькому і московському архівах палацових відомств міністерства імператорського двору, і архіви власної Його Імператорської Величності канцелярії представляють багаті сховища історичних документів. Архів колишнього 1-го його відділення приведений в порядок, і розпочато друкування його опису. У 1868 височайше повелено було приступити до розробки документів царювання Миколи I і надрукувати збірник документів, що становлять особливий науковий інтерес. При особливе піклування статс-секретаря Танєєва, який керував I-м відділенням, вже в 1876 р. видано перший випуск "Збірника матеріалів", витягнутих з цього архіву. З багатого архіву колишнього II-го відділення, нині кодификационного відділу, дуже важливі вибірки поміщаються в "Збірнику російського історичного суспільства".

10) Губернські історичні архіви див. Архівні вчені комісії губернські.


2.6.2. Сучасні російські архіви

Федеральні архіви

Муніципальні архіви м. Москви

 • Головне архівне управління міста Москви (Головархів Москви)
 • Архівні відділи в адміністративних округах міста Москви
 • Центральний архів міста Москви (ЦАГМ)
 • Центральний історичний архів Москви (ЦІАМ)
 • Центральний архів науково-технічної документації Москви (ЦАНТДМ)
 • Центральний архів суспільно-політичної історії Москви (ЦАОПІМ)
 • Центральний архів електронних та аудіовізуальних документів Москви (ЦАЕіАДМ)
 • Центральний московський архів-музей особистих зібрань (ЦМАМЛС)
 • Центральний архів документів про трудову діяльність громадян міста Москви (ЦАДТДГМ)

Громадські архіви


2.7. Інші

Архіви Моравії зберігаються в Брюнне, Штирії - в Граці, Тіролю - в Інспруке, Богемії - в Празі. Архіви Угорщини зібрані в Будапешті, порівняно недавно - з різних архівів канцелярії, з архівів Трансільванії, з Archivium regnicolare і з архівів Палатином, до яких з 1876-1882 рр.. приєдналися вибірки з багатьох місцевих архівів.

Примітки

 1. Федеральний закон від 22.10.2004 № 125-ФЗ "Про архівну справу в Російській Федерації" (ред. від 13.05.2008)
 2. Marquis De Laborde, "Les archives de la France", 1867
 3. MA Baschel, "L'Histoire du dpt des archives des affaires trangres depuis son origine jusqu'en 1874", Paris, 1875
 4. Шаскольский І. П. "Доля Державного архіву Великого Новгорода" / / Допоміжні історичні дисципліни: Зб. Л.: Наука, 1972. Вип. 4

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Архів Індій
Амарнский архів
Російський архів
Архів Інтернету
Федеральний архів Німеччини
Центральний сіоністський архів
Меморіал (електронний архів)
Подвиг народу (електронний архів)
Державний архів Російської Федерації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru