Бахрушин, Володимир Євгенович

Бахрушин Володимир Євгенович ( 1960 ( 1960 ) , Владикавказ) - доктор фізико-математичних наук (1999), професор (2004), академік громадської організації " Академія наук вищої школи України "(2009), академік громадської організації "Російська академія природознавства" (2010), завідувач кафедри системного аналізу та вищої математики Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), заступник головного редактора наукового журналу "Складні системи і процеси", член редакційної ради журналу " Економіка і підприємництво ".

Володимир Євгенович Бахрушин є автором 3 монографій, 8 підручників і навчальних посібників, 10 винаходів, понад 110 статей у провідних наукових виданнях. У 2007 р. він нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення". В. Є. Бахрушин веде активну науково-організаційну роботу, будучи членом редколегій 3 наукових журналів, членом програмних та організаційних комітетів, а також запрошеним доповідачем низки міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.


1. Біографія

У 1983 р. закінчив Московський інститут сталі і сплавів, а в 1986 р. - аспірантуру МІСіС. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему " Взаємодія і дифузія домішок впровадження в сплавах на основі ніобію ". У 1980-1986 р. на кафедрі високотемпературних матеріалів Московського інституту сталі і сплавів досліджував вплив комплексного легування і високотемпературних обробок на внутрішнє тертя, динамічні модулі пружності та інші фізичні властивості сплавів впровадження на основі ніобію. Зокрема, В.Е Бахрушин були визначені закономірності розподілу кисню і азоту в сплавах, бистроохлажденних від предплавільних температур, побудована модель дифузії домішок впровадження в сплавах. Також були визначені характер і механізм впливу легуючих елементів на кінетику взаємодії азоту зі сплавами ніобію при високих температурах.

У 1987 -1990 р. працював інженером Центральної науково-дослідної лабораторії напівпровідників Запорізького титано-магнієвого комбінату. У цей період В. Є. Бахрушин був розроблений ряд нових типів кремнієвих епітаксіальних структур (в тому числі багатошарових і структур із змінним рівнем легування епітаксійного шару) і технологій їх отримання. Було показано, що механізм автолегірованія слаболегірованних автоепітаксійних шарів кремнію, одержуваних методами водневого відновлення тетрахлориду Кримне, трихлорсилану і діхлорсілана, включає сублімацію з'єднань легуючого елемента з підкладки з подальшим їх вбудовуванням в зростаючий шар; встановлено формування донорних центрів при високотемпературних Відпал слаболегірованних монокристалів і епітаксійних шарів кремнію в водні і визначені закономірності кінетики їх накопичення.

У 1990-2000 р. працював на фізичному факультеті Запорізького державного університету.

Тут В.Е Бахрушин розробив і читав курси комп'ютерного моделювання фізичних процесів, механіки, методів фізичних досліджень, фізичних основ матеріалознавства та ін Основні дослідження В.Е Бахрушина в цей період були пов'язані з комп'ютерним моделюванням процесів формування та фізичних властивостей слаболегірованних кристалів. В. Є. Бахрушин було введено [1] поняття області ідеальності твердого розчину. Така концентраційна область обмежена зліва внаслідок взаємодії атомів легуючого елемента з фоновими домішками і дефектами, а праворуч - внаслідок їх взаємодії між собою. Визначено умови формування таких областей, а також умови, за яких твердий розчин є неідеальним при будь-яких концентраціях. Були встановлені основні закономірності формування прошарків з провідністю протилежного типу в перехідній області n n і p p кремнієвих і германієвих композицій, обумовлені присутністю фонових домішок протилежного типу в обсязі або на поверхні сільнолегірованного шару. Показано, що сходинки зсуву та лінії ковзання в кремнієвих епітаксійних структурах можуть бути не тотожними дефектами. Їх формування відбувається на початковій стадії осадження епітаксійного шару і включає не тільки процеси зародження і ковзання, але також і процеси анігіляції дислокацій. Запропонована кристалографічна класифікація цих дефектів, заснована на їх різної орієнтації щодо поверхні підкладки. Встановлені закономірності впливу параметрів процесу на ефективність гетерування бистродіффундірующіх домішок в напівпровідникових композиціях. Зокрема, показано існування оптимальної температури цього процесу. При пониженні температури ефективність гетерування знижується через зменшення ефективної товщини геттерірующего шару, а при підвищенні - внаслідок прагнення домішки до більш рівномірному розподілу по всьому обсягом композиції. У 1999 р. В.Е Бахрушин захистив у Харківському університеті докторську дисертацію на тему "Формування домішково-дефектної підсистеми та фізичні властивості слаболегірованних монокристалів і монокристалічних шарів багатошарових композицій" [2].

З 2000 р. завідувач кафедри системного аналізу та вищої математики Класичного приватного університету. З 2002 р. заступник головного редактора наукового журналу " Складні системи і процеси ". В 2008-2010 заступник директора Інституту управління КПУ. Тут В.Е Бахрушин вперше в регіоні організував підготовку магістрів, фахівців і бакалаврів в області системного аналізу. Розробив і читав базові курси " Аналіз даних "," Моделювання систем "," Теорія систем "," Математичне моделювання "та ін

Основні наукові результати отримані в області моделювання складних систем різної природи. У 2002-2009 р. В.Е Бахрушин з учнями [3], [4], [5], [6], [7] розроблені методології ідентифікації математичних моделей складних спектрів і складних релаксаційних процесів по експериментальним даним, засновані на застосуванні сучасних методів нелінійної багатокритеріальної оптимізації та запропонованого комплексу критеріїв адекватності моделі. Це дало можливість уточнити закономірності впливу домішок перехідних металів на фізичні властивості та процеси розпаду пересичених твердих розчинів впровадження на основі ніобію. Зокрема, було показано, що характер впливу легуючого елемента (прискорення розпаду або стабілізація твердого розчину) визначається характером локального взаємодії його атомів з атомами впровадженого елемента.

В.Е Бахрушин було вперше введено [8] поняття слабо зв'язаної системи і визначені деякі загальні властивості таких систем.

У 2006-2010 р. В. Є. Бахрушин з учнями розроблена методологія ідентифікації математичних моделей складних розподілів випадкових величин за емпіричними даними, заснована на застосуванні сучасних методів нелінійної багатокритеріальної оптимізації та непараметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез. Ця задача є важливим етапом при виборі адекватних методів подальшого статистичного аналізу. Були також визначені типові закони розподілу багатьох показників електоральних і освітніх систем, а також показників виробничого контролю в технології напівпровідникових матеріалів і структур.

У 2009 р. В. Е Бахрушин з учнями розроблені методика і програмне забезпечення для нелінійного автокореляційної і крос-кореляційного аналізу часових рядів [9]. Такий підхід має істотні переваги [10] у порівнянні з традиційними методами, які можуть призводити до помилкових висновків при наявності нелінійних зв'язків між даними.


2. Бібліографія

 • Отримання і властивості слаболегірованних шарів кремнієвих структур: Монографія, 1997
 • Отримання і фізичні властивості слаболегірованних шарів багатошарових композицій: Монографія, 2001
 • Диференціальне числення, 2003
 • Математичне моделювання, 2004 (Укр.)
 • Моделі і механізми механічної релаксації, пов'язаної з перебудовою домішково-дефектної подісістеми кристалів: Монографія ( 2004, совм. з А. Ю. Чирикова) (Укр.)
 • Основи теорії систем і системного аналізу ( 2004, совм. з А. Н. Горбанем) (Укр.)
 • Аналіз даних, 2004 (Укр.)
 • Часові ряди, 2006 (Укр.)
 • Теорія управління, 2007 (Укр.)
 • Математичні основи моделювання систем, 2009 (Укр.)
 • Методи аналізу даних, 2011 (Укр.) .

Примітки

 1. Бахрушин В. Є. Одержання і властивості слаболегірованних шарів кремнієвих структур: Монографія (1997)
 2. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1998/98bvesbk.zip - www.nbuv.gov.ua/ard/1998/98bvesbk.zip
 3. Бахрушин В.Є., Чіріков О. Ю. математичного моделювання складаний спектрів внутрішнього тертим / / Складні системи и процеси, 2002. - № 2. - С. 27 - 35 [1] - www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/Ssip/2002_2/F2Bah.pdf
 4. Бахрушин В. Є., Гончаренко Ю. В., Чириков А. Ю. Використання методів нелінійної оптимізації для аналізу складних релаксаційних спектрів / / Сістемні технології, 2004. - № 2 (31). - С. 99 - 108
 5. Бахрушин В. Є., Гончаренко Ю. В., Чириков А. Ю., Шумада Р. Я. Застосування квазіньютонівської мінімізації до визначення параметрів складаний релаксаційніх спектрів за емпірічнімі данімі / / Нові технології. - 2005. - № 1-2 (7-8). - С. 226-229
 6. Бахрушин В. Є., Чириков А. Ю. Моделювання температурної залежності динамічних модулів пружності ОЦК сплавів в області релаксації Снук / / Сістемні технології. - 2004. - № 5 (34). - С. 55 - 61
 7. Бахрушин В.Є., Чіріков О. Ю. аналіз релаксаційніх властівостей ОЦК сплавів Впровадження в області релаксації Снук / / Фізика и хімія твердих тіл. - 2006. - Т. 7, № 4. - С. 656-659 [2] - www.nbuv.gov.ua/portal/natural/PhKhTT/2006_1_4/0704-08.pdf
 8. Бахрушин В. Є. слабосвязанних системи в природі і суспільстві / / Складні системи и процеси, 2003. - № 1. - С. 10 - 14. [3] - www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ssip/2003_1/Z3Bah.pdf
 9. Бахрушин В.Є., Павленко В.Є., Петрова С. В. Застосування показніків нелінійної кореляції для Побудова ї аналізу крос-кореляційніх функцій / / Складні системи и процеси. - 2009. - № 2. - С. 78 - 85 [4] - www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ssip/2009_2/Bah_16.pdf
 10. Орлов А. І. Прикладна статистика. Підручник для вузів. - М.: Іспит, 2006. - 672 с.