Відкрите акціонерне товариство

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) - форма організації публічної компанії; акціонерне товариство. Основною відмінністю від закритого акціонерного товариства є право акціонерів відчужувати свої акції фізичним або юридичним особам без рішення загальних зборів акціонерів.


1. Переваги і недоліки ВАТ

1.1. Переваги

 • Число акціонерів не обмежена.
 • Вільний продаж акцій ВАТ на ринку.
 • У ВАТ не потрібно відкриття накопичувального рахунку і внесення грошей до статутного капіталу до реєстрації.

1.2. Недоліки

 • Тривалість установи.
 • Відкритість інформації (доступність конкурентам).
 • Обов'язок розкривати річний звіт суспільства, річну бухгалтерську звітність.
 • Статутний капітал ВАТ повинен становити не менш тисячократним суми мінімального розміру оплати праці на дату реєстрації товариства.
 • Необхідність реєстрації випуску акцій.

2. Органи управління ВАТ

2.1. Загальні збори акціонерів

Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів. Товариство зобов'язане щорічно проводити річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори акціонерів проводиться у строки, встановлювані статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року. [1] На річних загальних зборах акціонерів мають вирішуватися питання:

 1. Про обрання ради директорів (наглядової ради) товариства.
 2. Ревізійної комісії (ревізора) товариства.
 3. Затвердження аудитора товариства.
 4. Затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі звітів про прибутки та про збитки (рахунків прибутків і збитків) товариства.
 5. Розподіл прибутку (у тому числі виплата (оголошення) дивідендів, за винятком прибутку, розподіленої в якості дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року) і збитків товариства за результатами фінансового року.
 6. Інші питання, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів.

Повний перелік повноважень загальних зборів акціонерів перерахований в статті 48 Федерального закону "Про акціонерні товариства"


2.2. Виконавчий орган товариства

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом суспільства (директором, генеральним директором) чи колегіальним виконавчим органом суспільства (правлінням, дирекцією). Виконавчі органи підзвітні раді директорів (спостережній раді) товариства і загальним зборам акціонерів. [2]

2.3. Рада директорів товариства

Рада директорів товариства здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за винятком вирішення питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів. До компетенції ради директорів товариства належать наступні питання:

 1. Визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства;
 2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
 3. Збільшення статутного капіталу товариства шляхом розміщення суспільством додаткових акцій у межах кількості та категорій (типів) оголошених акцій, якщо статутом суспільства це віднесено до його компетенції;
 4. Розміщення товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів у деяких випадках;
 5. Придбання розміщених товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів.
 6. Утворення виконавчого органу товариства та дострокове припинення його повноважень, якщо статутом суспільства це віднесено до його компетенції.
 7. Рекомендації за величиною виплачуваних членам ревізійної комісії (ревізору) суспільства винагород і компенсацій і визначення розміру оплати послуг аудитора.
 8. Рекомендації за розміром дивіденду по акціях і порядку його виплати.
 9. Використання резервного фонду та інших фондів товариства.
 10. Затвердження внутрішніх документів товариства, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів, а також інших внутрішніх документів товариства, затвердження яких віднесено статутом товариства до компетенції виконавчих органів товариства.
 11. Створення філій та відкриття представництв товариства.
 12. Схвалення великих угод.
 13. Затвердження реєстратора товариства та умов договору з ним, а також розірвання договору з ним;
 14. Інші питання, передбачені Федеральним законом і статутом товариства.

3. Порядок розподілу дивідендів у ВАТ

Суспільство має право за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року і (або) за результатами фінансового року приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів по розміщених акціях. Товариство зобов'язане виплатити оголошені за акціями кожної категорії (типу) дивіденди. Дивіденди виплачуються грошима, а у випадках, передбачених статутом товариства - іншим майном. Рішення про виплату річних дивідендів, розмір річного дивіденду і формі його виплати за акціями кожної категорії (типу) приймається загальними зборами акціонерів. Розмір річних дивідендів не може бути більше рекомендованого радою директорів (наглядовою радою) товариства. [3]


4. Примітка

 1. Глава VII. Загальні збори акціонерів.
 2. Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) суспільства та виконавчий орган товариства.
 3. Глава V. Дивіденди суспільства.