Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Глобальне суспільствоПлан:


Введення

Земля - ​​будинок людства

Глобальне суспільство (англ. global society) - товариство, що об'єднує в своєму складі все людство, всіх жителів Землі і суспільства всіх країн світу (локальні суспільства). Назва походить від слова "глобальний", тобто, світової, той, що стосується земної кулі. Поняття набуло поширення в світових наукових колах у другій половині XX століття, коли виникла необхідність у вивченні питань, явищ і процесів мають відношення до життєдіяльності і розвитку людства в цілому.


1. Історичні передумови

Поняття глобального суспільства починає вперше широко використовуватися в наукових колах XX століття в процесі осмислення такого явища як глобалізація.

Останнім часом у світовому науковому співтоваристві стає все більш популярною концепція глобального суспільства (Global society), з точки зору якої всі люди нашої планети є громадянами єдиного глобального суспільства, яке складається з безлічі локальних товариств окремих країн світу. Ця концепція значно спрощує розгляд процесів глобалізації, які в цьому випадку перетворюються на звичайні суспільні перетворення в рамках глобального суспільства, влада в якому час від часу намагаються захопити ті чи інші правителі (князі світу цього).

Схожі ідеї висловлювалися ще в глибокій старовині. Стародавній грецький мислитель Діоген наприклад використовував таке поняття як космополіт, тобто громадянин світу або громадянин космополіт (суспільства світу). У християнському (зокрема православному) вченні використовувалися такі поняття як "рід людський", "людство", "християнський світ" і т. д. Таким чином можна стверджувати, що освічені люди старовини, особливо святі отці, ще в давнину розуміли той простий факт, що всі люди, всі представники роду homo sapiens є громадянами єдиного глобального суспільства, вплив кожної людини на соціальні процеси в якому обмежена, але разом з тим час від часу окремі правителі (князі світу цього) отримують значну владу в свої руки ( Чингісхан, Гітлер, Сталін, римські імператори і турецькі султани) і на підставі цього намагаються поставити весь світ під свій контроль (проблеми глобалізації), що іноді їм майже вдається.

В світогляді жителів Азії, напр. Китаю, Середньої Азії а також жителів Імперії Чингісхана важливе місце займала ідея Піднебесної - всієї Землі (під Небом) та людського суспільства, існуючого на її теренах. Слід звернути увагу, що Імперія Чингісхана являє собою одну з найбільш відомих у світовій історії спроб централізації влади (єдиновладдя, монархії) в глобальному суспільстві в руках однієї особи або групи осіб. Також варто звернути увагу, що у світовій історії схожі спроби робилися з найдавніших часів і до наших днів. Досить згадати політику таких державних структур як Перська імперія, Римська імперія, Священна Римська Імперія, Східна Римська (Візантійська) імперія, Османська імперія, Російська імперія, Британська імперія, Німецька імперія, СРСР, Третій Рейх і т. д.


2. Різні трактування поняття

Поняття глобального суспільства тісно пов'язане з поняттям суспільства. Якщо на думку одних учених глобальне суспільство лише формується, або сформувалося відносно недавно, то на думку інших - це суспільство існувало з самого виникнення людства, просто люди або не приділяли йому достатньої уваги, або називали іншими словами - "людство", "рід людський" та ін. Поняття близькі за змістом до поняття "глобальне суспільство" - планетарне суспільство, міжнародне або світове співтовариство, "глобальне село".


3. Життя в сучасному глобальному суспільстві

З точки зору глобального суспільства немає нічого загадкового в процесах глобалізації. Вони представляють собою звичайні суспільні процеси (суспільні перетворення) в глобальному суспільстві і їм можна знайти певні аналогії в суспільствах локальних (окремих країн).

4. Локальні суспільства

У складі глобального суспільства в усі часи існували суспільства локальні, суспільства окремих країн, держав і регіонів світу. Таким чином глобальне суспільство також має регіональну структуру, як і суспільство будь-якої окремої країни світу (напр. України).

5. Глобальне господарство

Глобальне господарство (Глобальна економіка) - з точки зору глобального суспільства це його сфера господарської діяльності, його господарська система.

6. Історія ідеї глобального суспільства

Вперше ідеї розглядати всіх жителів нашого світу (нашої планети) як єдине суспільство з'являються ще за часів Древности. Зокрема стародавній мислитель і шукач істини Діоген приймає таке поняття, як космополіт, тобто громадянин світу, громадянин космополіт (суспільства світу). У християнстві, зокрема в православ'ї, в різних філософських навчаннях на їх основі, ще за часів раннього середньовіччя (зокрема Київської Русі) використовуються такі поняття як людство, рід людський, світ християнський, град Божий і т. д., які по суті є осмисленням життя людства і глобального суспільства того часу з християнської точки зору. В інших віровченнях того часу, зокрема в іудаїзмі, мусульманстві, китайської філософії, буддизмі, індуїзмі та ін. можна заострітіть схожі ідеї.

Нові форми опису глобального суспільства з'являються в Європі в епоху Нового Часу в рамках гуманізм в. По суті в ті часи розробляються такі ідеї гуманізму, важливі для сучасного глобального суспільства, як ідеї людства, людського блага і загальнолюдських цінностей.

У XVIII-XIX вв. теж з'являються певні напрацювання в галузі дослідження глобальних суспільних процесів і життя людства. Зокрема слід згадати теорію вічного миру в Європі та праця Канта "До вічного миру", в якій він продовжує античні ідеї космополітизму і мирного співіснування людей у ​​всьому світі. Слід звернути увагу, що ідея вічного світу була досить популярною в названу епоху і по суті являла собою ідею близьку до ідеї глобального суспільства в сучасному світі. Цією ідеєю цікавилися як мислителі тодішньої Європи так і Росії (Русі). Зокрема Ж. Ж. Руссо, переклад праць якого здійснювався Іполитом Богдановичем. Див статтю (філософія)

Див Космополіт, Космополітизм


7. Зародження і розвиток ідей глобального суспільства в рамках основних світових віровчень

Люди, знайомі з основними світовими віровченнями (релігіями) і поняттям глобального суспільства, досить легко знаходять аналогії в ідеях, які висловлювалися багатьма людьми в рамках цих віровчень протягом тисячоліть і сучасної ідеєю глобального суспільства. Для віруючих людей Творцем людства, а значить і глобального суспільства є Бог. Так в християнстві, мусульманстві, іудаїзмі та буддизмі велика увага приділяється людству, загальнолюдської спільності земної кулі, вічних проблем, які існують в її складі протягом усього її існування і оптимальним шляхам їх вирішення. У стародавніх віруваннях Китаю (зокрема конфуціанстві) подібні питання осмислюються з використанням поняття Піднебесної, життєвого простору, в якому живуть люди і водночас - загальнолюдського суспільства, яке існує в рамках цього простору. Таким чином, ідеї глобального суспільства, осмислення життя людства як єдиного цілого, єдиного співтовариства, яке існує на нашій планеті з часу появи перших людей, має багатовікову історію, витоки якої губляться в глибині тисячоліть. Зокрема на землях сучасної України ці питання були досить грунтовно розроблені в рамках середньовічної православної філософії, інтерес до якої у світі почав зростати в останні роки, що дозволяє говорити про існування православного глобалізму, глобального світогляду заснованого на православних цінностях.


8. Глобальне суспільство і проблеми глобалізації

З самого початку виникнення людства, в глобальному суспільстві разом живуть дуже різні люди з різними поглядами на життя. В залежності від багатьох факторів люди можуть як приймати так і заперечувати загальнолюдські цінності та ідею мирного співіснування людства на планеті. У зв'язку з громадськими проблемами, які викликає глобалізація, існує багато людей в сучасному світі, які схильні вважати глобалізацію скоріше негативним явищем ніж позитивним. Це своє бачення глобалізації вони часто переносять на глобальне суспільство, заперечуючи його існування або відмовляючись визнавати себе повноправними членами глобального суспільства.


9. Імперії і глобальне суспільство

СРСР - яскрава спроба об'єднати глобальне суспільство і встановити в ньому певний порядок

Історія свідчить, що за часів суспільних проблем в глобальному суспільстві зазвичай набувають поширення ідеї централізації влади (єдиновладдя) в суспільстві, то є ідеї про те, що певна людина чи група людей зможуть вирішити існуючі соціальні проблеми, якщо в їх руки передати всю владу в суспільстві . Як правило ці ідеї ведуть до спроби встановлення влади в суспільстві насильницьким шляхом. Історія людства сповнена таких спроб. В масштабах глобального суспільства найбільш значущі спроби централізації влади зазвичай набувають форм світових імперій. В якості прикладів можна навести стародавні Китайська, Перська, Римську імперії, Арабський халіфат, гуннських каганат, середньовічні Західну Римську (Священну Римську) і Східну Римську (Візантійську) імперії, Велику степову Монгольську Імперію, імперії Нового Часу, такі як Османська, Російська (Російська ), Австро-Угорська, Британська, Німецька подібне. В історії XX ст. деякі дослідники розглядають такі імперії як Радянську (СРСР), Німецьку (Німеччина 1930-1945 рр.) і Американську (США). У разі суспільних проблем в глобальному суспільстві є всі підстави очікувати нових спроб створення світових імперій (централізації влади) в світі.


10. Війни в світі і глобальне суспільство

З точки зору концепції глобального суспільства всі війни в світі мають на меті перерозподіл влади і сфер впливу в глобальному суспільстві, усунення протиріч між тими чи іншими локальними громадами, що входять до його складу.

11. Структура глобального суспільства майбутнього

У минулому в глобальному суспільстві були періоди, коли його структуру характеризували як переважно первісно-общинну, рабовласницьку, феодальну, буржуазну і індустріальну подібне. Щодо його майбутньої структури на даний момент важко щось сказати, оскільки жодній людині не дано знати майбутнє. Різні дослідники пропонують різне бачення структури глобального суспільства майбутнього, зокрема глобальне інформаційне суспільство, глобальне громадянське суспільство, глобальна монархія (диктатура), союз окремих держав світу і інш. Для сучасних жителів глобального суспільства, так само як і для їхніх предків, продовжують залишатися важливими питання збереження миру, порядку, добробуту, а також місцевих звичаїв, власної мови і віри в умовах швидких змін, які відбуваються.


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Глобальне затемнення
Глобальне похолодання
Глобальне потепління
Глобальне похолодання 6200 років до н. е..
Глобальне Ударне Командування ВПС США
Знання (суспільство)
Масове суспільство
Суспільство споживання
Реологічне суспільство
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru