Гомозигота

Гомозигота ( др.-греч. ὅμοιος - Подібний, схожий, рівний; ζυγωτός - Спарений, подвоєний) - диплоїдний організм або клітина, що несе ідентичні аллели гена в гомологічних хромосомах.

Грегором Менделем вперше був встановлений факт, що свідчить про те, що рослини, схожі за зовнішнім виглядом, можуть різко відрізнятися по спадкових властивостям. Особини, що не дають розщеплення в наступному поколінні, отримали назву гомозиготних. Особини, в потомстві у яких виявляється розщеплення ознак, назвали гетерозиготними.