Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Декан (посада)Декан очолює факультет в освітній установі вищої професійної освіти і безпосередньо керує навчальною, виховною і науковою роботою на факультеті.

Посада декана факультету відноситься до професорсько-викладацькому складу [1].

Декан обирається професорами, викладачами та науковими співробітниками факультету.

Декан затверджується на посаді наказом ректора. Декан факультету підпорядковується безпосередньо ректору, проректору з навчальної частини.


Вимоги до кваліфікації декана

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я: [1]

Вища професійна освіта, стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність вченого ступеня або вченого звання.

Посадові обов'язки декана

Декан

 • розробляє стратегію розвитку факультету
 • забезпечує систематичне взаємодія з роботодавцями, органами державної та виконавчої влади, органами управління освітою, організаціями, установами, підприємствами
 • вивчає ринок освітніх послуг і ринок праці за напрямами (спеціальностями) підготовки фахівців на факультеті (інституті)
 • забезпечує облік вимог ринку праці в освітньому процесі на факультеті
 • керує навчальної, методичної, виховної і наукової роботою на факультеті
 • очолює роботу по створенню та реалізації на практиці професійних освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних курсів
 • організовує роботу по створенню науково-методичного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
 • бере участь у розробці системи якості підготовки фахівців
 • координує діяльність завідувачів кафедрами освітнього закладу, учнів (студентів, слухачів) і аспірантів факультету (інституту)
 • забезпечує виконання державного освітнього стандарту
 • створює умови для формування в учнів (студентів, слухачів) основних складових компетентності, що забезпечує успішність майбутньої професійної діяльності випускників
 • створює і читає авторські курси з дисциплін, що викладаються на факультеті (в інституті), у встановленому освітньою установою порядку та обсязі
 • подає на затвердження керівництву освітнього закладу навчальні плани і програми навчання учнів (студентів, слухачів), програми курсів на факультеті (в інституті); тематику і програми дисциплін за вибором і факультативних предметів
 • стверджує індивідуальні плани навчання учнів (студентів, слухачів), теми дипломних і дисертаційних робіт
 • бере участь у розробці штатного розкладу факультету (інституту) з урахуванням обсягу і форм виконуються на факультеті (інституті) педагогічної, навчально-виховної та інших видів робіт
 • організовує і проводить професійно-орієнтаційну роботу і забезпечує прийом учнів (студентів, слухачів) на факультет (в інститут)
 • здійснює керівництво їх професійною підготовкою
 • керує роботою щодо складання розкладу навчальних занять, прийому іспитів, заліків, контролює і узагальнює їх результати.
 • контролює і регулює організацію навчального процесу, навчальних практикумів та інших видів практик
 • здійснює координацію діяльності навчальних і наукових підрозділів, що входять до складу факультету.
 • організовує контроль і аналіз самостійної роботи учнів (студентів, слухачів), виконання індивідуальних освітніх професійних програм
 • здійснює переклад учнів (студентів) з курсу на курс, а також допуск їх до екзаменаційних сесій
 • дає дозвіл на дострокову здачу і перескладання курсових іспитів
 • приймає рішення про допуск учнів (студентів) до складання державних іспитів, до захисту випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
 • здійснює роботу в складі комісії з підсумкової державної атестації випускників факультету, приймальної комісії факультету
 • представляє до зарахування, відрахування і відновлення учнів (студентів, слухачів)
 • призначає стипендії учням (студентам) факультету відповідно до положення про стипендіальне забезпечення учнів (студентів)
 • здійснює загальне керівництво і координацію науково-дослідної роботи учнів (студентів, слухачів), що проводиться на кафедрах, у лабораторіях, наукових студентських гуртках, наукових студентських товариствах
 • організовує зв'язок з випускниками, вивчення якості підготовки фахівців, що випускаються факультетом
 • керує роботою по працевлаштуванню випускників факультету
 • забезпечує впровадження нових технологій навчання і контролю знань учнів (студентів, слухачів), * забезпечує в процесі їхнього навчання впровадження диференційованої й індивідуальної підготовки
 • очолює роботу з формування кадрової політики на факультеті
 • здійснює спільно із завідувачами кафедрами підбір кадрів професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу, організовує підвищення їх кваліфікації
 • організовує і проводить навчально-методичні міжкафедральні наради, семінари, наукові та науково-методичні наради і конференції
 • організовує, контролює і приймає участь у міжнародній навчальній і науковій діяльності факультету відповідно до статуту освітньої установи
 • керує:
  • роботою ради факультету (інституту), здійснює розробку планів роботи факультету, координацію їх з планами роботи освітньої установи, несе відповідальність за їх виконання
  • підготовкою засідань вченої ради факультету
 • здійснює загальне керівництво підготовкою підручників, навчальних і навчально-методичних посібників з предметів кафедр, що входять до складу факультету
 • координує їх рецензування, організовує видання навчально-методичної літератури
 • бере участь у навчальній та науково-дослідної роботи факультету
 • забезпечує виконання наукової роботи та підготовку науково-педагогічних кадрів
 • звітує про свою роботу перед вченою радою факультету освітнього закладу з основних питань навчально-виховної, науково-дослідної, науково-методичної діяльності факультету
 • організовує роботу і здійснює контроль над науково-методичним співробітництвом кафедр та інших підрозділів факультету з навчальними закладами, підприємствами і організаціями
 • забезпечує зв'язок з однопрофільними освітніми установами з метою вдосконалення змісту, технології та форм організації навчання учнів (студентів, слухачів)
 • організовує складання та подання факультетом поточної та звітної документації керівництву освітнього закладу, до органів управління освітою
 • проводить роботу по зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази факультету
 • присутній на навчальних заняттях з вибору, а також при проведенні іспитів і заліків
 • контролює дотримання учнями (студентами, слухачами) та працівниками факультету правил з охорони праці та пожежної безпеки.Примітки

 1. 1 2 Про затвердження Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців, розділ "Кваліфікаційні характеристики посад керівників і фахівців вищої професійної та додаткової професійної освіти" - N 1н. - Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (Мінздоровсоцрозвитку Росії), 22.12.2010.
Структура вузу
Форми і ступені підготовки
Основні навчальні підрозділи
Управління
Викладачі
Студенти

Курс Потік Група Староста


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Декан
Декан (речовина)
Декан (плоскогір'я)
Декан (плоскогір'я)
Декан (католицизм)
Посада
Прево (посада)
Шерпа (посада)
Валі (посада)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru