Державна академія наук

Державна академія наук - найбільш авторитетна категорія академій наук в Росії, які є правонаступність по відношенню до академій СРСР.

Відповідно до Федеральним законом від 23 серпня 1996 р. № 127-ФЗ "Про науку і державної науково-технічної політики" є некомерційними організаціями, які наділяються правом керування своєю діяльністю, правом володіння, користування і розпорядження переданим їм майном, що перебуває у федеральній власності , відповідно до законодавства Російської Федерації і статутами зазначених академій, в тому числі правом на створення, реорганізацію, ліквідацію підвідомчих організацій (включаючи організації наукового обслуговування і організації соціальної сфери), закріплення за підвідомчими організаціями федерального майна, а також правом на затвердження статутів підвідомчих організацій і призначення керівників підвідомчих організацій.

Відповідно до закону державними академіями наук є: Російська академія наук, а також галузеві академії наук: Російська академія сільськогосподарських наук, Російська академія медичних наук, Російська академія освіти, Російська академія архітектури і будівельних наук, Російська академія мистецтв.


Особливості функціонування

Вищим органом управління державної академії наук є загальні збори державній академії наук, яке формується в передбаченому статутом державної академії наук порядку і приймає статут державної академії наук, представляє його на затвердження в Уряд Російської Федерації, а також обирає дійсних членів, членів-кореспондентів, іноземних членів державної академії наук, президія і президента державної академії наук у передбаченому статутом державної академії наук порядку і розглядає інші визначені зазначеним статутом питання.

Державні академії наук створюються, реорганізуються і ліквідуються федеральним законом за поданням Президента Російської Федерації або Уряди Російської Федерації.

Діяльність державних академій наук регулюється законодавством Російської Федерації і статутами державних академій наук.

Структура державних академій наук, порядок діяльності і фінансування підвідомчих їм організацій визначаються статутами зазначених академій наук.

Російська академія наук є самоврядною організацією, яка проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук і бере участь у координації фундаментальних наукових досліджень, виконуваних науковими організаціями та освітніми установами вищої професійної освіти і фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету.

Статут Російської академії наук затверджується Урядом Російської Федерації за поданням загальних зборів Російської академії наук.

Президент Російської академії наук обирається загальними зборами Російської академії наук з числа її дійсних членів та затверджується на посаді Президентом Російської Федерації за поданням загальних зборів Російської академії наук.

Галузеві академії наук є самоврядними організаціями, які проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження у відповідних галузях науки і техніки та беруть участь у координації даних наукових досліджень. Статут галузевої академії наук затверджується Урядом Російської Федерації за поданням загальних зборів галузевої академії наук.

Президент галузевої академії наук обирається загальними зборами галузевої академії наук з числа її дійсних членів та затверджується на посаді Урядом Російської Федерації за поданням загальних зборів галузевої академії наук.

Фінансування державних академій наук здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету та інших не заборонених законодавством Російської Федерації джерел.

Російська академія наук, її регіональні відділення (Далекосхідне відділення Російської академії наук, Сибірське відділення Російської академії наук і Уральське відділення Російської академії наук) та галузеві академії наук є одержувачами та головними розпорядниками коштів федерального бюджету, в тому числі коштів, призначених для фінансування діяльності підвідомчих організацій (включаючи організації наукового обслуговування і організації соціальної сфери), а також для здійснення державних інвестицій у цілях підтримки і розвитку наукової, виробничої і соціальної інфраструктур державних академій наук.

Кошти федерального бюджету на проведення фундаментальних наукових досліджень виділяються державним академіям наук відповідно до програми фундаментальних наукових досліджень державних академій наук.

З метою забезпечення стабільності фінансування фундаментальних наукових досліджень Урядом Російської Федерації приймається програма фундаментальних наукових досліджень державних академій наук на термін не менше ніж п'ять років. Дана програма включає в себе план проведення зазначених досліджень, заснований на планах фундаментальних наукових досліджень державних академій наук, бюджетні проектування витрат на проведення зазначених досліджень на термін дії цієї програми. В межах отриманого фінансування державна академія наук самостійно визначає чисельність працівників і систему оплати праці в державній академії наук і підвідомчих їй організаціях, а також основні напрями витрачання отриманих коштів відповідно до законодавства Російської Федерації.

Урядом Російської Федерації встановлюються оклади за звання дійсних членів, членів-кореспондентів державних академій наук, за поданням загальних зборів державної академії наук встановлюється чисельність її дійсних членів та членів-кореспондентів.

Скорочення чисельності працівників державних академій наук, працівників підвідомчих їм організацій (у тому числі організацій наукового обслуговування і організацій соціальної сфери) не може служити підставою для зменшення коштів, що надаються державним академіям наук за рахунок федерального бюджету на черговий та наступні роки.

Державні академії наук щорічно представляють Президенту Російської Федерації і в Уряд Російської Федерації: доповіді про стан фундаментальних наук, прикладних наук в Російській Федерації та про найважливіші наукові досягнення, отриманих російськими вченими; звіти про свою науково-організаційної діяльності, фінансово-господарської діяльності; пропозиції про пріоритетні напрями розвитку фундаментальних наук, прикладних наук, а також напрямках пошукових досліджень.

Організації, підвідомчі державним академіям наук, володіють, користуються і розпоряджаються федеральним майном, переданим зазначеним організаціям в оперативне управління або у господарське відання, відповідно до законодавства Російської Федерації, справжнім Федеральним законом і статутами. Реєстри федерального майна, переданого зазначеним організаціям в оперативне управління або у господарське відання, затверджуються відповідними академіями наук. Доходи організацій, підвідомчих державним академіям наук, від дозволеної їх статутами діяльності і майно, придбане зазначеними організаціями за рахунок таких доходів, вступають у самостійне розпорядження зазначених організацій і враховуються на окремому балансі.

Організації, підвідомчі державним академіям наук, мають право здавати в оренду без права викупу тимчасово не використовується зазначеними організаціями і знаходиться у федеральній власності майно, в тому числі нерухоме, на підставі рішення відповідної державної академії наук, погодженого з відповідним федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на управління та розпорядження об'єктами федеральної власності. Розмір орендної плати визначається договором оренди і не повинен бути нижче середнього розміру орендної плати, зазвичай стягується за оренду майна в місцях розташування таких організацій.

Доходи від здачі в оренду майна, що перебуває у федеральній власності, в повному обсязі враховуються в доходах федерального бюджету і використовуються зазначеними організаціями в якості джерела додаткового бюджетного фінансування утримання і розвитку їх матеріально-технічної бази.


Примітки

Державні академії наук в Росії