Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ДисертаціяПлан:


Введення

Дисертація (від лат. dissertatio - Твір, міркування, доповідь [1]) - кваліфікаційна робота на присудження академічної або наукового ступеня та кваліфікації магістра.


1. Дисертації на здобуття наукового ступеня в Росії

В Росії розрізняють дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора наук. В інших країнах бувають дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії або габілітірованного доктора наук.

Вимоги до змісту дисертації розрізняються залежно від наукового ступеня, на яку претендує людина, і від наукового напрямку. Загальними вимогами є оригінальність, наукова новизна і практична значимість роботи. Крім власне дисертації від претендента вимагається наявність офіційно опублікованих друкованих робіт за темою дисертації. Дисертація приймається в ході процедури, званої захистом дисертації. Для здобувачів ступеня кандидата наук встановлюються також додаткові випробування у вигляді попередніх захисту кандидатських іспитів:

 • спеціальність,
 • іноземна мова,
 • історія та філософія науки (до літа 2005 здавалася філософія).

Дисертація, як правило, представляється у вигляді спеціально підготовленого рукописи, значно рідше - у вигляді опублікованої монографії. Разом з дисертацією здобувач повинен підготувати автореферат дисертації (короткий виклад основних результатів дисертаційної роботи).

Як виняток при здобутті наукового ступеня доктора наук допускається дисертація у формі наукової доповіді, підготовлена ​​на основі сукупності раніше опублікованих ним наукових і дослідно-конструкторських робіт. У цьому випадку автореферат не готується (замість автореферату розсилається сама доповідь).


2. Упорядкований список частин дисертаційної роботи, необхідних для захисту в Росії

2.1. Титульний лист

Титульний лист є першою сторінкою роботи і його оформлення підпорядковується суворо регламентованим правилам.

Обов'язкові елементи листа, зверху вниз:

 • Повне найменування навчального закладу або наукової організації.
 • По центру, йде прізвище, ім'я та по батькові дисертанта (у називному відмінку).
 • Тема роботи (без слова "тема" і лапок). Допускається використання уточнюючого підзаголовка.
 • Шифр з номенклатури спеціальності роботи та наукового ступеня, на здобуття якої представляється дисертація.
 • Ближче до правого краю зазначаються прізвище та ініціали наукового керівника або консультанта, разом з вченими званням та ступенем.
 • У нижньому полі вказується місце виконання дисертації та рік її написання (при цьому рік захисту той, в який дисертація здана на попередню експертизу).

2.2. Зміст

У змісті наводяться заголовки всіх розділів роботи (крім підзаголовків, що даються в підбір із текстом) і вказуються номери сторінок, з яких вони починаються. Заголовки повинні повністю співпадати з присутніми в основному тексті.

Заголовки повинні розташовуватися у вигляді дерева (з відповідними алфавітно-цифровими індексами і відступами), починатися з прописної букви, з'єднуватися з номером сторінки відточити (без додаткової точки в кінці).


2.3. Введення

Початок дисертації зазвичай повторює її автореферат і призначене для ознайомлення з важливими кваліфікаційними характеристиками роботи:

 • актуальність, мету і завдання дослідження;
 • новизна і достовірність запропонованих методів і рішень;
 • практична і наукова значимість, положення виносяться на захист;
 • апробація роботи та особистий внесок здобувача;
 • обсяг і структура дисертації.

2.4. Основна частина

Це власне змістовна частина роботи (зазвичай не менше трьох розділів). Тут дисертант докладно розглядає методику і техніку дослідження. Зміст глав має точно відповідати темі роботи. Структура повинна приблизно відповідати вказаним у введенні завданням дослідження. В кінці кожного розділу робляться висновки за отриманими результатами.

2.5. Висновок

У висновку проводиться синтез всіх отриманих результатів та їх співвідношення із загальною метою і поставленими завданнями. Саме тут міститься квінтесенція того нового знання, яке виноситься на обговорення і оцінку наукової громадськості в процесі публічного захисту дисертації.

Заключна частина передбачає наявність узагальненої підсумкової оцінки виконаної роботи. При цьому вказуються випливають з кінцевих результатів наукова новизна, теоретична і практична значимість. Таким чином, висновок - це введення, викладене стосовно до результатів роботи.


2.6. Бібліографічний список

Список використаної літератури становить одну з істотних частин дисертації, який відображає самостійне дослідження дисертанта за наявними напрацюваннями в даній темі.

Кожен включений в список літературне джерело має бути відображений в рукописі дисертації. Не рекомендується включати в цей список енциклопедії, довідники, науково-популярну літературу, жовту пресу. У недавній час стало можливим вказувати онлайн -джерела, проте при цьому слід бути обережним, так як вони можуть швидко застаріти, переміститися за новою адресою або зовсім зникнути.


2.7. Програми

Це необов'язкова частина. Сюди виносяться всі матеріали, які не є критичними для розуміння суті дисертаційної роботи. Це можуть бути листинги програм, громіздкі таблиці, графіки, копії справжніх документів, окремі положення з інструкцій і правил і т.п.

Додаток оформляється як продовження дисертації на останніх сторінках, якщо вони занадто масштабні, то можливе виділення в самостійний блок в спеціальній папці (або палітурці), на лицьовій стороні якої дається заголовок "Програми". Нумерація в будь-якому випадку робиться наскрізний і продовжує нумерацію основного тексту роботи.


2.8. Допоміжні покажчики

Це необов'язкова частина. Найбільш поширеним типом є алфавітно-предметний покажчик.

2.9. Оформлення

Оформлення конкретних елементів роботи (змісту, бібліографії, індексу) повинно відповідати стандарту. У цілому вимоги до оформлення результатів науково-дослідних робіт містить ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Звіт про науково-дослідній роботі. Правила оформлення" [2]. Разом з тим, ГОСТ 7.32-2001 не поширюється на звіти про науково-дослідній роботі гуманітарного профілю. Однак іншого, більш відповідного ГОСТу по оформленню не існує. У рекомендаціях з оформлення результатів досліджень також посилаються на ГОСТ 2.105-95 "Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до оформлення документів" [3]

Для складання списку використаних джерел необхідний ГОСТ 7.1-2003 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" [4]. Рекомендується також використовувати при оформленні списків і підрядкових бібліографічних посилань ГОСТ 7.0.5-2008 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання" [5] та ГОСТ 7.82-2001 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів. Загальні вимоги та правила складання " [6]

Також існують публікації ВАК, присвячені недоліків оформлення робіт і стилістиці досліджень. Досить повна добірка подібних публікацій, а також ГОСТів, корисних при оформленні робіт наведена, наприклад, на сторінці кафедри МЧіГП МДІМВ, присвяченій стандартам кафедри щодо підготовки дисертацій [7].


3. Захист дисертації в Росії

Захисту передує отримання здобувачем відгуків на дисертаційну роботу від ряду рецензентів, в ролі яких повинні виступати фахівці та організації, компетентні в області, до якої належить дисертація.

До обов'язкових відгуками відносяться:

 • відгуки офіційних опонентів (2 - для кандидатів, 3 - для докторів наук);
 • відгук провідної організації (для докторів - опонуючої організації).

Також не пізніше ніж за місяць до захисту претендент повинен розіслати автореферат дисертації членам спеціалізованої вченої ради та зацікавленим організаціям.

На захисті здобувач представляє дисертацію комісії, званої дисертаційним радою, який (у Росії) формується, затверджується і функціонує відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК). Шукач в усній формі викладає раді зміст дисертації, досягнуті наукові результати, можливість їх практичного застосування, відповідає на запитання членів ради. По завершенні подання дисертації рада проводить обговорення роботи і приймає рішення про прийняття чи неприйняття дисертації шляхом таємного голосування всіх членів ради. Якщо за результатами захисту дисертація приймається, дисертаційна рада приймає рішення про присудження здобувачеві наукового ступеня.

Рішення вченої ради та особиста справа здобувача (включаючи автореферат, відгуки та інші документи) надсилається в ВАК. За результатами розгляду в разі затвердження рішення ВАК видає здобувачеві диплом, який підтверджує наявність вченого ступеня. Рішення про присудження наукового ступеня доктора наук набуває чинності з дати його прийняття Вищою атестаційною комісією. Рішення про присудження наукового ступеня кандидата наук набуває чинності з дати прийняття Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома кандидата наук.


4. Магістерська дисертація

4.1. У сучасній Росії

Магістерська дисертація, як випускна робота, захищається на засіданні Державної атестаційної комісії. Після успішного захисту випускнику присвоюється кваліфікація (ступінь) магістра.

4.2. У дореволюційній Росії

У Російській імперії (кінець XIX - початок XX ст.) Магістерська дисертація приблизно відповідала нинішньої дисертації кандидата наук в Росії або доктора філософії (PhD) у країнах Заходу. Її захист вимагала проведення декількох років досліджень після закінчення університету.

4.3. У Казахстані

Магістерська дисертація є самостійне дослідження (наукову роботу) певною предметно-професійної галузі наук, в якій розроблено теоретичні положення або вирішена наукова проблема, що має важливе соціально-культурне або економічне значення, або викладено науково обгрунтовані технічні, економічні чи технологічні рішення, впровадження яких вносить значний вклад у розвиток економіки країни.

Обсяг магістерської дисертації становить, як правило, 60-80 сторінок. За окремими групами спеціальностей обсяг дисертації може досягати до 100 сторінок. Додатки в зазначений обсяг магістерської дисертації не включаються.

Додатково за змістом магістерської дисертації магістрант пише реферат об'ємом 0.5-1 д.а. Реферат оформляється на казахською, російською та англійською мовами (при необхідності допускається написання реферату на іншою іноземною мовою) і підписується дисертантом.

За змістом магістерська дисертація повинна відповідати наступним вимогам: 1) Актуальність обраної теми в теоретичному і практичному плані, 2) Формулювання проблеми, ступінь її розробленості в спеціальній науковій літературі та методи її вирішення на практиці; 3) Аналіз існуючого стану проблеми на об'єктах дослідження, 4 ) Обгрунтування і аргументація основних висновків та результатів дослідження конкретної проблеми; 5) Формулювання пропозицій і рекомендацій з вирішення досліджуваної проблеми [8].


5. У творах мистецтва

6. Примітки

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru