Класична термодинаміка (від др.-греч. θερμη - Тепло і др.-греч. δυναμις - Сила) - розділ фізики, що вивчає співвідношення і перетворення теплоти й інших форм енергії. В окремі дисципліни виділилися хімічна термодинаміка, що вивчає фізико-хімічні перетворення, пов'язані з виділенням або поглинанням тепла, а також теплотехніка.

Класична термодинаміка складається з розділів:


Історія

Класична термодинаміка історично виникла як емпірична наука про основні способи перетворення внутрішньої енергії тіл для здійснення механічної роботи. Основне поняття класичної термодинаміки - температура

Закони термодинаміки

Термодинаміка грунтується на трьох законах, які сформульовані на основі експериментальних даних і тому можуть бути прийняті як постулати.

* 1-й закон термодинаміки. Являє собою формулювання узагальненого закону збереження енергії для термодинамічних процесів. У найбільш простій формі його можна записати як \ Delta Q = \ delta A + dU , Де dU є повний диференціал внутрішньої енергії системи, а \ Delta Q і \ Delta A є елементарне кількість теплоти, передане системі, і елементарна робота, здійснена системою відповідно. Потрібно враховувати, що \ Delta A і \ Delta Q не можна вважати диференціалами в звичайному сенсі цього поняття, оскільки ці величини суттєво залежать від типу процесу, в результаті якого стан системи змінилося.

* 2-й закон термодинаміки: Другий закон термодинаміки виключає можливість створення вічного двигуна другого роду. Є декілька різних, але в той же час еквівалентних формулювань цього закону. 1 - Постулат Клаузіуса. Процес, при якому не відбувається інших змін, крім передачі теплоти від гарячого тіла до холодного, є незворотнім, тобто теплота не може перейти від холодного тіла до гарячого без яких або інших змін в системі. Це явище називають розсіюванням або дисперсією енергії. 2 - Постулат Кельвіна. Процес, при якому робота переходить в теплоту без яких або інших змін в системі, є незворотнім, тобто неможливо перетворити в роботу всю теплоту, взяту від джерела з однорідною температурою, не проводячи інших змін в системі.

* 3-й закон термодинаміки: Теорема Нернста: Ентропія будь-якої системи при абсолютному нулі температури завжди може бути прийнята рівною нулю.

* Основний закон (нульове початок) термодинаміки:

Для кожної ізольованої термодинамічної системи існує стан термодинамічної рівноваги, якого вона при фіксованих зовнішніх умовах з плином часу мимоволі досягає.


Література

Основні розділи
Геометрична оптика Фізична оптика Хвильова оптика Квантова оптика Нелінійна оптика Теорія випускання світла Теорія взаємодії світла з речовиною Спектроскопія Лазерна оптика Фотометрія Фізіологічна оптика Оптоелектроніка Оптичні прилади
Суміжні напрямки Акустооптика Крісталлооптіка
Загальна (фізична) акустика Геометрична акустика Психоакустика Біоакустики Електроакустика Гідроакустика Ультразвукова акустика Квантова акустика (акустоелектроніка) Акустична фонетика (Акустика мови)
Прикладна акустика Архітектурна акустика ( Будівельна акустика) Аероакустіка Музична акустика Акустика транспорту Медична акустика Цифрова акустика
Суміжні напрямки Акустооптика
Класична радіофізика Квантова радіофізика Статистична радіофізика
Теорія атома Атомна спектроскопія Рентгеноспектральний аналіз Радіоспектроскопія Фізика атомних зіткнень
Прикладна фізика
Термодинаміка газів Термодинаміка розчинів
Фізика плазми Фізика атмосфери Лазерна фізика Фізика прискорювачів
Пов'язані науки Агрофізика Фізична хімія Математична фізика Космологія Астрофізика Геофізика Біофізика Метрологія Матеріалознавство
Див також Кібернетика Синергетика Нелінійна динаміка
Портал "Фізика"