Ліквідність

Ліквідність (від лат. liquidus - Рідкий, що перетікає) - економічний термін, що позначає здатність активів бути швидко проданими за ціною, близькою до ринкової. Ліквідний - звертатися в гроші. Зазвичай (Активи). Чим легше і швидше можна отримати за актив повну його вартість, тим більш ліквідним він є. Для товару ліквідність буде відповідати швидкості його реалізації за номінальною ціною.

Наприклад, активи підприємства, що відображаються у бухгалтерському балансі, мають різну ліквідність (за спаданням):

Термін "ліквідність" використовується також по відношенню до банків (див. Ліквідність банку), підприємствам (фірмам), ринку, цінних паперів та ін Значення терміну в кожному з цих контекстів описано в розділах нижче.


1. Ліквідність підприємства

Одним із завдань аналізу фінансового стану підприємства є оцінка його платоспроможності та ліквідності.

Інструментами оцінки ліквідності можуть бути коефіцієнти ліквідності - фінансові показники, що розраховуються на підставі звітності підприємства для визначення номінальної здатності компанії погашати поточну заборгованість за рахунок наявних поточних (оборотних) активів.

На практиці розрахунок коефіцієнтів ліквідності поєднується з модифікацією бухгалтерського балансу компанії, мета якої - в адекватній оцінці ліквідності тих чи інших активів.

Наприклад, частина товарних залишків може мати нульову ліквідність; частина дебіторської заборгованості може мати термін погашення більше одного року; видані позики та векселі формально відносяться до оборотних активів, але фактично можуть бути засобами, переданими на тривалий термін для фінансування пов'язаних структур. Такі складові балансу виносяться за межі оборотних активів і не враховуються при розрахунку показників ліквідності.

На практиці прийнято виділяти 4-е групи ліквідності активів:

 • А1 - найбільш ліквідні активи,
 • А2 - бистрореалізуемие активи,
 • А3 - медленнореалізуемие активи,
 • А4 - важкореалізоване активи.

Розподіл проводиться з метою визначення ліквідності підприємства або ліквідності бухгалтерського балансу. Для цього джерела фінансування поділяють на 4 групи:

 • П1 - найбільш термінові зобов'язання,
 • П2 - короткострокові пасиви,
 • П3 - довгострокові пасиви,
 • П4 - постійні пасиви.

Підприємство ліквідне, якщо А1> П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4

На підставі даних груп розраховуються показники ліквідності.


1.1. Поточна ліквідність

Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт покриття ( англ. Current ratio, CR ) - Фінансовий коефіцієнт, рівний відношенню поточних (оборотних) активів до короткострокових зобов'язань (поточних пасивів). Джерелом даних служить бухгалтерський баланс компанії (форма № 1): (Рядок 290 - рядок 230 - рядок 220) / (рядок 690-650-640).

КТЛ = (ОА - ДЗд - ЗУ) / КВ

або

К = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

де: КТЛ - коефіцієнт поточної ліквідності;

ОА - оборотні активи;
ДЗд - довгострокова дебіторська заборгованість;
ЗУ - заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу;
КО - короткострокові зобов'язання.

Коефіцієнт відображає здатність компанії погашати поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок тільки оборотних активів. Чим показник більше, тим краще платоспроможність підприємства. Беручи до уваги ступінь ліквідності активів, можна припустити, що не всі активи можна реалізувати в терміновому порядку. Нормальним вважається значення коефіцієнта від 1.5 до 2.5, в залежності від галузі. Значення нижче 1 говорить про високий фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що підприємство не в змозі стабільно оплачувати поточні рахунки. Значення більше 3 може свідчити про нераціональну структуру капіталу.


1.2. Швидка ліквідність

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності ( англ. Quick ratio, Acid test, QR ) - Фінансовий коефіцієнт, рівний відношенню високоліквідних поточних активів до короткострокових зобов'язань (поточних пасивів). Джерелом даних служить бухгалтерський баланс компанії аналогічне, як для поточної ліквідності, але в складі активів не враховуються матеріально-виробничі запаси так як при їх вимушеної реалізації збитки будуть максимальними серед всіх оборотних коштів.

КБЛ = (Поточні активи - Запаси) / Поточні зобов'язання

або

КБЛ = (Короткострокова дебіторська заборгованість + Короткострокові фінансові вкладення + Грошові кошти) / (Короткострокові пасиви - Доходи майбутніх періодів - Резерви майбутніх витрат)

або

К = (А1 + А2) / (П1 + П2)

Коефіцієнт відображає здатність компанії погашати свої поточні зобов'язання в разі виникнення складнощів з реалізацією продукції. Рядки балансу (240 +250 +260) / (690-640-650). [1]


1.3. Абсолютна ліквідність

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ( англ. Cash ratio ) - Фінансовий коефіцієнт, рівний відношенню грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до короткострокових зобов'язань (поточних пасивів). Джерелом даних служить бухгалтерський баланс компанії аналогічне, як для поточної ліквідності, але в складі активів враховуються тільки грошові та прирівняні до них засоби: (рядок 260 + рядок 250) / (рядок 690-650 - 640).

Кал = (Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення) / Поточні зобов'язання

або

Кал = (Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення) / (Короткострокові пасиви - Доходи майбутніх періодів - Резерви майбутніх витрат)

Вважається, що нормальним значення коефіцієнта повинно бути не менше 0,2, тобто кожен день потенційно можуть бути сплачені 20% термінових зобов'язань. Він показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом.


2. Ліквідність ринку

Ринок вважається високоліквідним, якщо на ньому регулярно в достатній кількості укладаються угоди купівлі-продажу обертаються на цьому ринку товарів і різниця в цінах заявок на купівлю (ціна попиту) і продаж (ціна пропозиції) невелика. Кожна окрема угода на такому ринку зазвичай не здатна справити істотного впливу на ціну товару.

3. Ліквідність цінних паперів

Ліквідність фондового ринку зазвичай оцінюють за кількістю скоєних угод ( обсяг торгів) та величині спреда - різниці між максимальними цінами заявок на купівлю та мінімальними цінами заявок на продаж (їх можна побачити в склянці торгового терміналу). Чим більше угод і менше різниця, тим більша ліквідність.

Існує два основних принципи здійснення угод:

 • котирувальний - виставлення власних заявок на покупку або продаж з вказівкою бажаної ціни.
 • ринковий - виставленням заявок для моментального виконання за поточними цінами попиту чи пропозиції (задоволення котирувальних заявок з кращого поточною ціною)

Ціни котирування заявки формують моментальну ліквідність ринку, дозволяючи іншим учасникам торгів у будь-який момент часу купити або продати певну кількість активу. Питання буде в ціні, по якій угоду можливо здійснити. Чим більше котирувальних заявок виставлено по торгованих активу, тим вище його моментальна ліквідність.

Ринкові заявки формують торгову ліквідність ринку, дозволяючи іншим учасникам торгів купити або продати певну кількість активу за бажаною ціною. Питання буде в часі, коли угода відбудеться. Чим більше ринкових заявок доводиться на інструмент, тим вище його торгова ліквідність.


Примітки

 1. Коефіцієнт термінової ліквідності - www.ocenchik.ru/vocabulary/v?id=175. Оценщік.ру. Читальний - www.webcitation.org/6194W5vWi з першоджерела 23 серпня 2011.

Література

 • Брігхем Ю., Ерхардта М. Аналіз фінансової звітності / / Фінансовий менеджмент = Financial management. Theory and Practice / Пер. з англ. під. ред. к.е.н. Є. А. Дорофєєва .. - 10-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - С. 121-122. - 960 с. - ISBN 5-94723-537-4
Перегляд цього шаблону Фінанси організації
Основні поняття

Фінансове планування Бюджетування Фінансовий аналіз Фінансова стійкість Грошове зобов'язання Бухгалтерський облік Фінансова звітність Заставу Доходи організації Витрати організації Кредитор Постачальник Фінансовий контроль Платоспроможність Фінансові ресурси Прибуток f Податковий облік Лізинг Капітал Заборгованість Дебітор Облікова політика Безготівковий розрахунок Ціноутворення Ліквідність Статутний капітал Додатковий капітал Резервний капітал Бюджет

Взаємопов'язані поняття Управлінський облік Організація Кадрова політика Фінансовий менеджмент Фінансові відносини Фінансовий контроль