Міністерство освіти і науки Казахстану


Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан - центральний виконавчий орган у складі Уряду Республіки Казахстан, здійснює керівництво та в межах, передбачених законодавством, міжгалузеву координацію у сферах освіти, науки, захисту прав дітей та молодіжної політики. [1]

Положення про Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан затверджено постановою Уряду Республіки Казахстан 28 жовтня 2004 (№ 1111), з метою реалізації Указу Президента Республіки Казахстан від 29 вересня 2004 № 1449 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи державного управління Республіки Казахстан" [1]

Офіційний сайт http://www.edu.gov.kz/


1. Функції міністерства

1) забезпечення дотримання конституційних прав і свобод громадян у галузі освіти;

2) формування пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Республіці Казахстан;

3) здійснення управління якістю освіти, методичне та методологічне забезпечення якості наданих організаціями освіти освітніх послуг;

4) проведення державної молодіжної політики;

5) розроблення та внесення на затвердження Уряду Республіки Казахстан програм з реалізації державної молодіжної політики;

6) здійснення міжнародного співробітництва у сфері науки та молодіжної політики;

7) розробку різних програм з реалізації основних прав дитини;

8) проведення переговорів з іноземними партнерами і підписання міжнародних договорів (угод) та програм у галузі освіти, а також наукової діяльності;

9) організацію розроблення та затвердження державних загальнообов'язкових стандартів освіти (крім медичної та фармацевтичної освіти) відповідних рівнів освіти, затвердження типових освітніх навчальних програм і типових навчальних планів усіх рівнів освіти;

10) координацію діяльності центральних і місцевих виконавчих органів Республіки Казахстан в області державної молодіжної політики;

11) здійснення міжгалузевої координації у галузі освіти і науки;

12) розробку і реалізацію цільових та міжнародних програм у галузі освіти;

13) забезпечення об'єктивною інформацією про стан системи освіти та ефективності її діяльності шляхом підготовки і опублікування щорічної доповіді про стан розвитку освіти;

14) затвердження порядку та критеріїв конкурсного відбору та проведення конкурсу університетів, які впроваджують інноваційні освітні програми;

15) затвердження типових правил прийому на навчання до організації освіти, що реалізують загальноосвітні навчальні програми початкової, основної середнього, загальної середньої освіти, професійні навчальні програми технічної і професійної, послесреднего, вищої і післявузівської освіти;

16) визначення у взаємодії із зацікавленими міністерствами, іншими центральними виконавчими органами, роботодавцями та іншими соціальними партнерами переліків професій і спеціальностей для підготовки кадрів за рівнями професійних навчальних програм та затвердження класифікаторів професій та спеціальностей;

17) визначення часу початку і завершення навчального року в організаціях освіти незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості;

18) забезпечення підручниками та навчально-методичними комплексами республіканські організації середньої освіти, а також співвітчизників, що навчаються у зарубіжних школах у відповідності з міжнародними угодами;

19) затвердження форм типового договору надання освітніх послуг та типового договору на проведення професійної практики;

20) здійснення керівництва та координації проведення навчально-методичної роботи;

21) затвердження правил організації та здійснення навчально-методичної роботи;

22) затвердження правил організації навчального процесу по кредитній технології навчання і дистанційним освітнім технологіям;

23) затвердження правил організації роботи з підготовки, експертизи та видання підручників, навчально-методичних комплексів і навчально-методичних посібників;

24) організацію проведення позашкільних заходів республіканського значення;

25) затвердження правил організації та проведення республіканських олімпіад та наукових змагань з загальноосвітніх предметів, республіканських конкурсів виконавців та професійної майстерності;

26) затвердження статутів підвідомчих установ освіти;

27) розроблення та затвердження типових кваліфікаційних характеристик посад педагогічних працівників та прирівняних до них осіб;

28) затвердження правил конкурсного заміщення керівників державних організацій середньої освіти в організаційно-правовій формі державної установи;

29) затвердження правил конкурсного заміщення посад професорсько-викладацького складу і наукових працівників вищих навчальних закладів;

30) затвердження правил атестації педагогічних працівників;

31) організацію перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

32) розроблення та затвердження галузевої системи заохочення;

33) затвердження правил організації міжнародного співробітництва, здійснюваного організаціями освіти, та координації цієї роботи;

34) встановлення порядку направлення для навчання за кордоном;

35) затвердження нормативних правових актів з організації та проведення державної атестації організацій освіти і акредитації;

36) розміщення державного освітнього замовлення на підготовку фахівців з післявузівську освітою, а також з технічним і професійним, послесреднего освітою в організаціях освіти, що фінансуються з республіканського бюджету;

37) затвердження типових правил проведення поточного контролю успішності, проміжної і підсумкової атестації учнів;

38) розроблення та затвердження порядку підтвердження рівня професійної підготовленості та присвоєння кваліфікації за професіями (спеціальностями) технічного та обслуговуючого праці;

39) організацію замовлення бланків документів державного зразка про освіту та (або) кваліфікації та забезпечення ними організацій освіти, що реалізують професійні навчальні програми вищої та післявузівської освіти, підвідомчих організацій освіти;

40) розроблення та затвердження форм документів суворої звітності, що використовуються організаціями освіти в освітній діяльності, визначення вимог до оформлення документів про освіту, затвердження форми довідки, яка видається особам, які не завершили освіту;

41) встановлення переліків професій і спеціальностей, отримання яких в заочній, вечірній формах і у формі екстернату не допускається і видача дозволу на навчання у формі екстернату в організаціях освіти, що дають вищу освіту;

42) затвердження правил переведення та поновлення навчаються за типами організацій освіти;

43) затвердження порядку надання академічних відпусток навчаються в організаціях освіти;

44) здійснення інформаційного забезпечення системи управління освітою;

45) затвердження правил організації та функціонування єдиної інформаційної системи освіти;

46) внесення пропозицій про створення, реорганізації та ліквідації державних організацій в галузі фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

47) розробку нормативних правових актів у галузі державної молодіжної політики;

48) організацію інформаційного та наукового забезпечення діяльності з реалізації державної молодіжної політики;

49) встановлення переліку типів і видів спеціальних організацій освіти, визначення необхідної кількості місць в організаціях освіти для осіб, які потребують спеціальну освіту;

50) встановлення обов'язкових мінімальних вимог до матеріально-технічного та навчально-методичного оснащення і забезпечення організацій освіти, які здійснюють навчання дітей з обмеженими можливостями;

51) визначення єдиних принципів і нормативів спеціальних освітніх умов для всіх організацій освіти;

52) визначення граничної наповнюваності спеціальних класів (груп), де навчаються діти з обмеженими можливостями;

53) визначення методики атестації учнів;

54) здійснення координації діяльності з науково-методичного забезпечення організацій освіти;

55) координацію діяльності уповноважених органів у сфері захисту прав дітей в справі міжнародного співробітництва;

56) розроблення та затвердження технології проведення єдиного національного тестування, а також комплексного тестування;

57) встановлення порядку визнання та нострифікації документів про освіту;

58) затвердження правил проведення проміжного державного контролю та граничної кількості, що навчаються в організаціях освіти, які не пройшли проміжний державної контроль, перевищення якого веде до позачергової державної атестації;

59) затвердження типового положення про консультативно-дорадчому органі наукової організації, включаючи порядок обрання його членів;

60) затвердження положення про дисертаційну раду по захисту дисертацій;

61) затвердження правил державної реєстрації науково-дослідних робіт, що проводяться за рахунок бюджетних коштів, закінчених тем і програм фундаментальних і прикладних досліджень, захищених кандидатських і докторських дисертацій;

62) затвердження порядку формування та організації діяльності дисертаційних рад по захисту дисертацій;

63) затвердження кваліфікаційних вимог до здобувачів наукових ступенів і вчених звань і порядку присудження вчених ступенів і присвоєння вчених звань;

64) затвердження нормативних правових актів з організації проведення державної атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

65) розробку нормативних правових актів у галузі наукової і науково-технічної діяльності;

66) координацію і напрямок діяльності інших зацікавлених уповноважених органів у сфері захисту прав дитини;

67) здійснення в установленому порядку фінансування підвідомчих організацій за рахунок бюджетних коштів;

68) визначення переліку міжнародних олімпіад та наукових змагань з загальноосвітніх предметів, республіканських та міжнародних конкурсів виконавців і спортивних змагань останніх трьох років;

69) визначення умов прийому на навчання до вищих технічні школи для отримання технічної і професійної освіти;

70) затвердження типового договору укладається з особами, що надійшли на навчання, організацією технічної і професійної, послесреднего, вищої і післявузівської освіти;

71) визначення особливостей підсумкової атестації учнів, що освоїли професійні навчальні програми післявузівської освіти;

72) затвердження переліку гуманітарних спеціальностей з підготовки фахівців за професійними навчальними програмами послесреднего освіти;

73) визначення видів організацій додаткової освіти для учнів і вихованців;

74) визначення вимог до заповнення документів про освіту державного зразка;

75) затвердження номенклатури типів і видів організацій освіти;

76) затвердження типових правил організації роботи, включаючи порядок обрання вченої ради та інших форм колегіального управління організацією освіти;

77) затвердження форми типового договору на надання товарів (робіт і послуг) на платній основі;

78) затвердження правил атестації наукових і інженерно-технічних працівників державних наукових організацій;

79) здійснення координації проведення державної політики в галузі науки і науково-технічної діяльності;

80) внесення в Уряд Республіки Казахстан пропозицій щодо вдосконалення системи підготовки та атестації наукових кадрів;

81) здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності консультативно-дорадчого органу з реалізації державної молодіжної політики при Уряді Республіки Казахстан;

82) розроблення та опублікування в засобах масової інформації доповіді про становище молоді в Республіці Казахстан;

83) визначення порядку конкурсного відбору матерів-виховательок і резервних матерів-виховательок;

84) затвердження положення про адміністрацію дитячої села;

85) розробку і встановлення кваліфікаційних категорій матерів-виховательок;

86) затвердження типового договору про передачу дітей в сім'ю дитячої села;

87) затвердження положення про будинок юнацтва;

88) затвердження типового договору про зміст в будинку юнацтва, укладеного між дитячою селом (дитячим будинком) і вихованцем (випускником);

89) розробку спільно з уповноваженими органами у сфері охорони здоров'я громадян, соціального захисту та затвердження нормативних вимог на технічні засоби навчання дітей з обмеженими можливостями;

90) організацію спільно з іншими зацікавленими державними органами наукового супроводу програм соціального та медико-педагогічної корекційної підтримки дітей з обмеженими можливостями;

91) подання Президенту Республіки Казахстан щорічного державної доповіді про становище дітей в Республіці Казахстан і опублікування його в офіційному виданні;

92) забезпечення отримання інвалідами освіти відповідно до законодавства Республіки Казахстан;

93) розроблення порядку призначення і виплати інвалідам, які навчаються за державним замовленням або гранту, стипендій відповідно до законодавства Республіки Казахстан;

94) розроблення та затвердження нормативних правових актів Республіки Казахстан, що регламентують освітню діяльність спеціальних організацій освіти, які здійснюють навчання інвалідів;

95) затвердження правил організації діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій;

96) забезпечення виділення квоти для вступу до організації освіти, що реалізують професійні навчальні програми технічної і професійної, послесреднего та вищої освіти оралманов та членам їх сімей у кількості, що визначається Урядом Республіки Казахстан;

97) розроблення та впровадження в практику роботи організацій освіти програм і методик, спрямованих на формування законослухняної поведінки неповнолітніх, прищеплення їм основ моральності та здорового способу життя;

98) затвердження положення про спеціальні організаціях освіти;

99) затвердження положення про організації освіти з особливим режимом утримання.


2. Перелік організацій, що знаходяться у віданні Міністерства

2.1. Республіканські державні підприємства

1. Євразійський національний університет імені Л.М.Гумільова

2. Казахський національний університет імені аль-Фарабі

3. Казахський національний технічний університет імені К.І. Сатпаєва

4. Казахський національний педагогічний університет імені Абая

5. Казахський національний аграрний університет

6. Каспійський державний університет технологій та інжинірингу імені Ш. Есенова

7. Актюбинский державний університет імені К.Жубанова

8. Актюбинский державний педагогічний інститут

9. Аркаликске державний педагогічний інститут імені І. Алтинсаріно

10. Атирауський державний університет імені Халел Досмухамедова

11. Атирауський інститут нафти і газу

12. Східно-Казахстанський державний університет імені Сарсен Аманжолова

13. Східно-Казахстанський державний технічний університет імені Д.Серікбаева

14. Жетисускій державний університет імені Ільяса Жансугурова

15. Західно-Казахстанський державний університет імені Махамбета Утемісова

16. Західно-Казахстанський аграрно-технічний університет імені Жангіра хана

17. Казахський державний жіночий педагогічний університет

18. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 04.04.05 р. № 300 (див. старий. Ред.)

19. Карагандинський державний університет імені академіка Е.А. Букетова

20. Карагандинський державний технічний університет

21. Кокшетауской державний університет імені Ш. Уаліханова

22. Костанайської державний університет імені А. Байтурсинова

23. Костанайської державний педагогічний інститут

24. Кизилординську державний університет імені Корк-Ата

25. Павлодарский державний університет імені С. Торайгирова

26. Павлодарский державний педагогічний інститут

27. Рудненський індустріальний інститут

28. Північно-Казахстанський державний університет імені Манаша Козибаева

29. Семипалатинський державний університет імені Шакаріма

30. Семипалатинський державний педагогічний інститут

31. Таразскій державний університет імені М.Х. Дулатов

32. Таразскій державний педагогічний інститут

33. Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауезова

34. Алматинський музичний коледж імені П. Чайковського

35. Алматинское хореографічне училище імені А. Селезньова

36. Республіканський естрадно-цирковий коледж імені Ж. Елебекова

37. Алматинський коледж декоративно-прикладного мистецтва імені О. Тансикбаева

38. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 24.07.07 р. № 624 (див. старий. Ред.)

39. Семипалатинський фінансово-економічний коледж

40. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 18.04.08 р. № 365 (див. старий. Ред.)

41. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 18.04.08 р. № 365 (див. старий. Ред.)

42. Республіканський інститут підвищення кваліфікації керівних і науково-педагогічних кадрів системи освіти

43. Національний центр тестування

44. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 18.10.07 р. № 964 (див. старий. Ред.)

45. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 29.03.06 р. № 211 (див. старий. Ред.)

46. Республіканський науково-практичний центр "Дарина"

47. Національний науково-практичний центр з фізичної культури

48. Національний науково-практичний, освітній та оздоровчий центр "Бобек"

49. Республіканський навчально-оздоровчий центр "Балдаурен"

50. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

51. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

52. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

53. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

54. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

55. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

56. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 19.07.05 р. № 741 (див. старий. Ред.)

57. Науково-технічний центр міжгалузевої інформації

58. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.03.06 р. № 195 (див. старий. Ред.)

59. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.03.06 р. № 195 (див. старий. Ред.)

60. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

61. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

62. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

63. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

64. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

65. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

66. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

67. Інститут прикладної математики

68. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 27.09.05 р. № 953 (див. старий. Ред.)

69. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

70. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

71. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

72. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

73. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 20.09.05 р. № 929 (див. старий. Ред.)

74. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

75. Науково-видавничий центр "Гилим"

76. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

77. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 13.08.05 р. № 843 (див. старий. Ред.)

77-1. Республіканський центр "Дошкільне дитинство"

77-2. Республіканський науково-методичний центр розвитку технічної і професійної освіти та присвоєння кваліфікації

77-3. Республіканський науково-практичний центр "Підручник"

77-4. Національний акредитаційний центр

77-5. Національний центр оцінки якості освіти

77-6. [[Міжрегіональний професійний центр з підготовки та перепідготовки кадрів технічного та обслуговуючого праці для нафтогазової галузі]]

77-7. Республіканський навчально-методичний центр додаткової освіти

77-9. [[Міжрегіональний професійний центр з підготовки та перепідготовки кадрів технічного та обслуговуючого праці для паливно-енергетичної галузі]]

77-10. Національна академія освіти імені І. Алтинсаріно


2.2. Державні установи

78. Казахська національна консерваторія імені Курмангази

79. Казахська національна академія мистецтв імені Т.К. Жургенова

80. Казахська національна академія музики

81. Національний науково-практичний центр корекційної педагогіки

82. Алматинська республіканська військова школа-інтернат імені Б. Момишули

83. Карагандинська республіканська військова школа-інтернат

84. Шимкентскій республіканська військова школа-інтернат імені Героя Радянського Союзу Сабіра Рахімова

85. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 29.12.06 р. № 1324 (введено в дію з 1 січня 2007 р.) (див. старий. Ред.)

86. Республіканська середня спеціалізована музична школа-інтернат для обдарованих дітей імені Куляш Байсеітова

87. Республіканська спеціалізована з поглибленим вивченням казахської мови та літератури середня школа-інтернат для обдарованих дітей

88. Республіканська спеціалізована фізико-математична середня школа-інтернат імені О. Жаутикова для обдарованих дітей

89. Республіканська науково-педагогічна бібліотека

90. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

91. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 01.06.05 р. № 541 (див. старий. Ред.)

92. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)


2.3. Акціонерні товариства

1. Центр міжнародних програм

2. Фінансовий центр

3. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

4. Виключена згідно з постановою Уряду РК від 21.07.06 р. № 700 (див. старий. Ред.)

5. "Національний науково-технологічний холдинг" Парасат "

6. "Өркен".

Примітки

Міністерства Республіки Казахстан
сонце
Міністри освіти і науки Республіки Казахстан
сонце