Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Платіжний балансПлан:


Введення

Платіжний баланс - це "статистичний звіт, де у систематизованому вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції даної країни з іншими країнами світу за певний період часу " [1]. Платіжний баланс є важливим показником і інструментом, що дозволяє передбачити ступінь можливої ​​участі країни у світовій торгівлі, міжнародних економічних зв'язках, встановити її платоспроможність. Особливістю даного поняття є те, що початкове і сучасне визначення даного терміну мають принципові відмінності, що нерідко вводить в оману. Термін "платіжний баланс" вперше використовував Джеймс Денем-Стюарт у своїй роботі "Дослідження про принципи політичної економіки" (1767 р.) (Inquiry into the Principles of Political Economy). Стюарт визначає платіжний баланс як самостійне поняття, яке складається з:

  • Витрат громадян за кордоном.
  • Платежів за боргами, основної суми боргу і відсотків іноземцям.
  • Надання грошових позик іншим країнам.

Таким чином, спочатку платіжний баланс відображав тільки здійснені платежі, а не всі зовнішньоекономічні операції з матеріальними, фінансовими й інтелектуальними активами (зовнішньоекономічні операції - це операції між резидентами і нерезидентами).

У той же час треба зазначити, що концептуальні основи, логіка і структура побудови сучасного платіжного балансу базуються на попередніх уявленнях про призначення платіжного балансу.

При складанні платіжного балансу використовується прийнятий в бухгалтерському обліку принцип подвійного запису. Кожна операція відображається за дебету і кредиту рахунки, а підсумкова сума дебету має дорівнювати підсумковій сумі кредиту. Кредитові суми формуються в результаті експорту товарів і послуг і припливу капіталу, що призводить до надходження іноземної валюти на рахунок, вони відображаються зі знаком "плюс". Дебетові суми формуються в результаті імпорту товарів і послуг та відтоку капіталу, що призводять до витрати іноземної валюти. Вони відображаються зі знаком "мінус". У платіжному балансі економічні операції відображаються за ринковими цінами, тобто за цінами, за якими фактично відбувався обмін економічними цінностями.


1. Структура платіжного балансу

Існують різні методики складання платіжних балансів. В даний час найбільшою популярністю користується класифікація статей платіжного балансу, запропонована Міжнародним валютним фондом.

В основі даної методики лежить відображення об'єктивної реальності - необхідність виділення двох великих розділів платіжного балансу. Пов'язано це насамперед з тим, що кожна угода має дві сторони - торговельну і фінансову, які з точки зору обліку вартості є, по суті справи, дзеркальним відображенням один одного.

Експорт товарів і послуг означає зростання вимог до нерезидентів (що фіксується в платіжному балансі зі знаком "+") і, отже, зменшення фінансових зобов'язань перед нерезидентами (що фіксується зі знаком "-"). Підсумовування двох облікових записів повинно давати нуль. В результаті експорту товарів і послуг в країні накопичуються валютні резерви, з яких здійснюється, зокрема, оплата імпорту.

При відсутності достатніх валютних резервів для оплати імпорту країна може вдатися до іноземних позик, які не опосередковані експортом товарів і послуг (але які в подальшому необхідно покривати за рахунок збільшення національного експорту). У цьому випадку торгова сторона угоди (ввезення товарів або послуг) означає появу заборгованості перед іноземцями, що вимагає погашення (що фіксується зі знаком "-"), а залучення кредитів нерезидентів означає зростання зобов'язань перед іноземцями (що фіксується зі знаком "+").

Саме тому платіжний баланс поділяється на два великі розділи: рахунок поточних операцій (current account balance) і рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами (capital and financial account). МВФ публікує платіжні баланси за двома схемами: агрегований і більш докладний баланс.

Хоча на практиці використовуються різні схеми подання платіжного балансу, що складається за методикою МВФ, в основному і головному вони збігаються.


1.1. Види уявлення і сальдо платіжного балансу

При публікації платіжний баланс може бути представлений в "нейтральній" або в "гіпотетичної" формі. У "нейтральній" формі товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи - в рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами. Для забезпечення рівності між рахунками, додається балансуюча стаття "Чисті помилки і пропуски" і виводиться загальне нульове сальдо.

"Нейтральна" форма подання має низку недоліків, зокрема в ньому зникає сукупний результат економічного і іншого спілкування резидентів країни із зовнішнім світом, крім цього неможливо визначити, чи мають наведені показники самостійне значення, або ж вони є похідними проводками, включеними туди заради дотримання принципу подвійного запису.

У зв'язку з цим поряд з "нейтральним виставою" МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупування наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних, що врівноважують записів. Цей варіант ("аналітичне уявлення") вже передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, самостійно здійснюваних резидентами і нерезидентами в їх взаєминах один з одним, і, таким чином, показувати спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Всі інші операції, особливо по лінії офіційної влади, розглядаються як балансуючі операції з фінансування або використанню сальдо, що свідчать про способи та джерела його врегулювання.

Сальдо за основними статтями називається сальдо платіжного балансу і, коли воно позитивне, говорять про "сильний платіжному балансі", коли від'ємне - про "слабкому платіжному балансі".

Історично існувало кілька підходів до того, які саме операції виділяти як "врівноважують". Згідно з рекомендацією МВФ, до балансуючим статтями відносять: операції офіційних валютних органів з валютними резервами (золото, іноземна валюта, резервна позиція в МВФ і активи в СДР); зміни зобов'язань офіційних валютних органів перед іноземними офіційними установами, включаючи міжнародні організації, розподіл СДР.


1.2. Статті платіжного балансу

Розглянемо більш докладно структуру платіжного балансу в тому вигляді, як він публікується в періодичних виданнях МВФ.

1. Рахунок поточних операцій

A. Торговий баланс
B. Баланс послуг
C. Поточні трансферти

2. Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами

A. Рахунок операцій з капіталом
B. Фінансовий рахунок.
1. Прямі інвестиції
2. Портфельні інвестиції
3. Інші інвестиції
4. Резервні активи


1.2.1. Зовнішньоторговельний баланс

Першим підрозділом рахунку поточних операції є т. зв. зовнішньоторговельний баланс. МВФ рекомендує оцінювати і експорт та імпорт одноманітно - за ціною на кордоні експортуючої економіки. Таким чином, для оцінки і експорту, і імпорту слід використовувати ціни FOB [2]. Часто на практиці дані про імпортних поставках відомі у цінах Cost, Insurance and Freight і вводиться відповідна поправка. Ця поправка для таких країн, як США, Німеччина, Франція становила в кінці 90-х років від 3 до 4% обсягу імпорту в цінах FOB. У той же час для Японії, острівної держави, у зовнішній торгівлі якого питома вага морських перевезень значний, вона була помітно вище (10%). [джерело не вказано 843 дні]1.2.2. Баланси послуг і факторних доходів

Другим підрозділом рахунку поточних операцій є баланс послуг. Послуги набувають все більшого значення в міжнародній торгівлі. Дуже важливою частиною рахунку поточних операцій є також баланс факторних доходів, оскільки в цьому підрозділі враховується, зокрема, доход від закордонних інвестицій або платежі по іноземних інвестиціях.

Не випадково, що саме цей підрозділ рахунку поточних операцій має особливе значення для розвитку іноземного підприємництва в тій чи іншій країні. Неможливість переводити прибутки, отримані від інвестицій, за межі країни є потужним гальмом для іноземних інвестицій. У Статуті МВФ є спеціальна стаття, восьма (частини 2 (а), 3 та 4), відповідно до якої країна, що приймає на себе зобов'язання, зазначені у цій статті, не може надалі, зокрема, вводити, без отримання відповідної згоди МВФ, обмеження по здійсненню платежів та переказів по поточних операціях, вводити множинність валютних курсів або встановлювати дискримінаційні валютні обмеження.

Значна більшість країн - членів МВФ (близько 150 станом на кінець 2001 р.) приєдналися до цієї статті. Росія оголосила про приєднання до восьмої статті 1 червня 1996

До поточних перекладам відносяться також різні односторонні перекази, у тому числі надходження ресурсів та платежі на безоплатній основі.


1.2.3. Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами

Другий розділ платіжного балансу складається головним чином із статей, в яких відображається рух капіталу та фінансових інструментів, зокрема враховуються прямі і портфельні інвестиції. У цьому розділі відображаються торгові кредити і аванси, надані та залучені; позики і позики, надані та залучені; готівкова іноземна валюта; залишки на поточних рахунках і депозити; прострочена заборгованість, у тому числі заборгованість по товарним поставкам на підставі міжурядових угод; зміну заборгованості по своєчасно непоступівшей експортної валютної та рублевої виручці і непогашеним імпортним авансам.


1.2.4. Стаття "Чисті помилки і пропуски"

Оскільки дані, на основі яких складається платіжний баланс, надходять з різних джерел, то для підведення остаточного підсумку доводиться вдаватися до статті "Чисті помилки і пропуски". У тих країнах, де облік має міцні традиції, відносна величина цієї статті, як правило, невелика. Там, де мають місце втеча або нелегальний відтік капіталу, ця величина може бути значно більше. Обсяг неврахованих ресурсів може бути значним і в державах, куди спрямовується нелегальний капітал.

Однак і в таких країнах, як США, де існують міцні традиції статистичного обліку, стаття "Чисті помилки і пропуски" може бути досить значною. Так, в 1997 р. величина цієї статті в платіжному балансі США, перевищила 132 млрд доларів, що приблизно дорівнювало сальдо балансу по рахунку поточних операцій. Це дозволяє припустити, що укладачі платіжного балансу США також не мають всієї необхідної інформацією. Можливо, частина коштів, не піддаються обліку, мають кримінальне походження.

З формальної точки зору величина цієї статті платіжного балансу розраховується як різниця між сумою рахунку поточних операцій і рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами, з одного боку, і величиною зміни офіційних валютних (та інших пов'язаних) резервів - з іншого.


1.2.5. Підсумковий баланс

Підсумовування першого і другого розділів балансу, а також статті "Помилки та пропуски" дозволяє підвести підсумковий баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо.

Якщо підсумкове сальдо позитивно, то, отже, країна збільшує свої вимоги до інших країн і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне, то, отже, вона повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим щоб покрити дефіцит платіжного балансу.

Ось чому в цьому підрозділі балансу (балансуючі статті) знак "-" означає зростання зобов'язань по відношенню до нерезидентів або зменшення вимог до нерезидентів (і, отже, погіршення стану платіжного балансу). Знак "+" означає зменшення зобов'язань перед закордоном або збільшення вимог до останніх.


2. Джерела та примітки

  1. Керівництво з платіжного балансу. П'яте видання. Пер. з англ., МВФ, 1993. - 250 с., П.13, с. 21
  2. IMF Balance of Payments manual, 5th ed, paragraph 219.
Торгівля
Визначення Платіжний баланс Рахунок поточних операцій ( Торговий баланс) Рахунок руху капіталів Золотовалютні резерви Порівняльні переваги Абсолютна перевага Міжнародний поділ праці Заміщення імпорту Міжнародна торгівля Економічна інтеграція
Організації та політика
у сфері торгівлі
Всесвітня торгова організація Міжнародний валютний фонд Світовий банк Міжнародний торговий центр Торговий блок Зона вільної торгівлі Митний союз Торговельні бар'єри Імпортна квота Тариф
Економічні школи Фритредерство Нетто-баланс Саламанка Меркантилізм Протекціонізм
Пов'язані теми Продажі Глобалізація Аутсорсинг Торгова справедливість і Справедлива торгівля

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Платіжний термінал
Законний платіжний засіб
Кисневий баланс
Торговий баланс
Міжгалузевий баланс
Баланс сил (геополітика)
Баланс білого кольору
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru