Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Реформи Петра IПлан:


Введення

Реформи Петра I - перетворення в державному і громадському житті, здійснені в період правління в Росії Петра I. Всю державну діяльність Петра I умовно можна розділити на два періоди: 1696 - 1715 роки та 1715 - 1725.

Особливістю першого етапу були поспіх і не завжди продуманий характер, що пояснювалося веденням Північної війни. Реформи були націлені насамперед на збір коштів для ведення війни, проводилися насильницьким методом і часто не приводили до бажаного результату. Крім державних реформ на першому етапі проводилися обширні реформи з метою модернізації укладу життя. У другому періоді реформи були більш планомірними.

Ряд істориків, наприклад В. О. Ключевський, вказували, що реформи Петра I не були чимось принципово новим, а були лише продовженням тих перетворень, які здійснювалися протягом XVII ст. Інші історики (наприклад Сергій Соловйов) навпроти підкреслювали революційний характер перетворень Петра.

Історики, що проводили аналіз петровських реформ, дотримуються різних поглядів на його особисте в них участь. Одна група вважає, що як у складанні програми реформ, так і в процесі їх здійснення Петро не грав головної ролі (яка була йому приписана як царю). Інша група істориків, навпаки, пише про велику особисту роль Петра I в проведенні тих чи інших реформ.


1. Реформи державного управління

У Петра I спочатку була відсутня чітка програма реформ у сфері державного правління. Поява нового державного закладу або зміна адміністративно-територіального управління країною диктувалося веденням воєн, яке вимагало значних фінансових ресурсів і мобілізації населення. Успадкована Петром I система влади не дозволяла зібрати достатньо коштів на реорганізацію і збільшення армії, будівництво флоту, будівництво фортець і Санкт-Петербурга.

З перших років правління Петра простежувалася тенденція зниження ролі малоефективною Боярської думи в управлінні державою. В 1699 при царі була організована Близька канцелярія, або Консиліум (Рада) міністрів, який складався з 8 довірених осіб, які керували окремими наказами. Це був прообраз майбутнього Урядового Сенату, сформованого 22 лютого 1711. Останні згадки про Боярської думи відносяться до 1704 р. в консилией був встановлений певний режим роботи: кожен міністр мав особливі повноваження, з'являються звітність та протоколи засідань. У 1711 р. замість Боярської думи і підміняє її Консилия був заснований Сенат. Петро так сформулював основне завдання Сенату: "Дивитися у всій державі витрат, і непотрібні, а особливо марні, відставити. Грошей, як можливо, збирати, понеже гроші суть артерією війни."

Створений Петром для поточного управління державою на час відсутності царя (у той час цар відправлявся в Прутський похід), Сенат, у складі 9 осіб (президентів колегій), поступово перетворився із тимчасового в постійно діюче вища урядова установа, що було закріплено Указом 1722. Він контролював правосуддя, відав торгівлею, зборами та витратами держави, спостерігав за справністю відбування дворянами військової повинності, йому були передані функції Разрядного і Посольського наказів.

Рішення в Сенаті приймалися колегіально, на загальних зборах та підкріплювалися підписами всіх членів вищого державного органу. Якщо один з 9 сенаторів відмовиться підписати рішення, то рішення вважалося недійсним. Таким чином Петро I делегував частину своїх повноважень Сенату, але в той же час поклав на його членів персональну відповідальність.

Одночасно з Сенатом з'явилася посада фіскалів. Обов'язок обер-фіскала при Сенаті і фіскалів в провінціях полягала в негласному нагляді за діяльністю установ: виявляли випадки порушення указів і зловживань і доносили Сенату і царю. З 1715 за роботою Сенату стежив генерал-ревізор, з 1718 перейменований в обер-секретаря. З 1722 контроль над Сенатом здійснюють генерал-прокурор і обер-прокурор, яким підпорядковувалися прокурори усіх інших установ. Жодне рішення Сенату не мало сили без згоди і підпису генерал-прокурора. Генерал-прокурор і його заступник обер-прокурор підпорядковувалися безпосередньо государю.

Сенат як уряд міг приймати рішення, але для їх виконання потрібна адміністративний апарат. В 1717 - 1721 роках була проведена реформа виконавчих органів управління, в результаті якої паралельно системі наказів [1] з їх розпливчастими функціями були створені за шведським зразком 12 колегій - попередники майбутніх міністерств. На відміну від наказів функції і сфери діяльності кожної колегії були строго розмежовані, а відносини в самій колегії будувалися на принципі колегіальності рішень. Були введені:

В 1721 була утворена Вотчина колегія - відала дворянським землеволодінням (розглядалися земельні тяжби, угоди на купівлю-продаж землі та селян, розшук втікачів).


В 1721 заснована Духовна колегія або Синод - розглядалися справи церкви.

З 28 лютого 1720 Генеральний регламент ввів єдину для всієї країни систему діловодства в державному апараті. Згідно з регламентом колегія складалася з президента, 4-5 радників і 4 асессоров.

Крім того діяли Преображенський наказ і Таємна наказ (політичний розшук), Соляна контора, Мідний департамент, Межова канцелярія.

"Найпершими" колегіями називали Військову, Адміралтейську та іноземних справ.

На правах колегій знаходилися дві установи: Синод і Головний магістрат.

Колегії підпорядковувалися Сенату, а їм - губернська, провінційна і повітова адміністрація.

Результати реформи управління Петра I неоднозначно розглядаються істориками.


2. Обласна реформа

В 1708 - 1715 роках була проведена обласна реформа з метою зміцнення вертикалі влади на місцях і кращого забезпечення армії постачанням і рекрутами. В 1708 країна була розділена на 8 губерній на чолі з губернаторами, наділеними всією повнотою судової та адміністративної влади: Московську, Інгермандландскую (згодом Санкт-Петербурзьку), Київську, Смоленську, Азовську, Казанську, Архангелогородська і Сибірську. Московська губернія давала більше третини надходжень у скарбницю, за нею йшла Казанська губернія.

Губернатори також відали розташованими на території губернії військами. В 1710 з'явилися нові адміністративні одиниці - частки, що об'єднували 5536 дворів. Перша обласна реформа не вирішила поставлених завдань, а лише значно збільшила число державних службовців і витрати на їх утримання.

В 1719 - 1720 роках була проведена друга обласна реформа, яка ліквідувала частки. Губернії стали ділитися на 50 провінцій на чолі з воєводами, а провінції на дистрикти на чолі з земськими комісарами, які призначаються Камер-колегією. У віданні губернатора залишилися тільки військові і судові справи.


3. Судова реформа

За Петра радикальним змінам піддалася судова система. Функції верховного суду отримали Сенат і Юстиц-колегія. Нижче їх знаходилися: провінціях - хофгеріхти або надвірні апеляційні суди у великих містах, і провінційні колегіальні нижні суди. Провінційні суди вели цивільні і кримінальні справи всіх категорій селян крім монастирських, а також городян, які не включені в посад. Судові справи городян включених в посад з 1721 року вів магістрат. В інших випадках діяв так званий одноосібний суд (справи одноосібно вирішував земської або городовий суддя). Однак в 1722 р. нижні суди були замінені, провінційними судами, очолюваними воєводою. .) [2], [3],


4. Контроль над діяльністю державних службовців

Для контролю за виконанням рішень на місцях і зменшення повальної корупції з 1711 засновувалася посаду фіскалів, які повинні були "таємно відвідати, доносити і викривати" усі зловживання, як вищих, так і нижчих чиновників, переслідувати казнокрадство, хабарництво, приймати доноси від приватних осіб. На чолі фіскалів стояв обер-фіскал, призначався царем і йому підпорядковувався. Обер-фіскал входив до складу Сенату і підтримував зв'язок з підлеглими фіскалами через фіскальний стіл канцелярії Сенату. Доноси розглядала і щомісяця доповідала Сенату Расправная палата - особливе судове присутність з чотирьох суддів і двох сенаторів (існувала в 1712-1719 рр..). [4] [5]

У 1719-1723 рр.. фіскали підпорядковувалися Юстиц-колегії, з установою в січні 1722 р. посади генерал-прокурора були піднаглядні йому. C 1723 головним фіскалом став генерал-фіскал, який призначається государем, його помічником - обер-фіскал, який призначається Сенатом. У зв'язку з цим фіскальская служба вийшла з підпорядкування Юстиц-колегії і знову набула відомчу самостійність. Вертикаль фіскального контролю була доведена до рівня міста. [4] [5]

Рядові стрільці в 1674 році. Літографія з книги XIX ст.

5. Реформи армії і флоту

Реформа армії: зокрема, введення полків нового ладу, реформованих з іноземної зразком, - була розпочата задовго до Петра I, ще при Олексія I. Проте боєздатність цієї армії була низькою [6] Реформування армії і створення флоту стали необхідними умовами перемоги в Північній війні 1700 - 1721 років. Готуючись до війни з Швецією, Петро велів у 1699 виробити спільний рекрутський набір і почати навчання солдатів за зразком, заведеним у преображенців і семеновцев. Цей перший рекрутський набір дав 29 піхотних полків і два драгунських. В 1705 кожні 20 дворів мали виставляти на довічну службу одного рекрута. Згодом рекрутів стали брати з певного числа душ чоловічої статі серед селян. Набір у флот, як і в армію, здійснювався з рекрутів.

Рядовий армійського Пех. полку в 1720-32 рр.. Литография из книги XIX в.

Если поначалу среди офицеров были преимущественно иностранные специалисты, то после начала работы навигационной, артиллерийской, инженерной школ рост армии удовлетворялся русскими офицерами из дворянского сословия. В 1715 году в Петербурге была открыта Морская академия. В 1716 году был издан Воинский Устав, строго определявший службу, права и обязанности военных. - В результате преобразований была создана сильная регулярная армия и мощный военно-морской флот, которого ранее у России просто не было. К концу царствования Петра численность регулярных сухопутных войск достигала 210 тыс. (из них числилось 2600 в гвардии, 41 560 в коннице, 75 тыс. в пехоте, 14 тыс. в гарнизонах) и до 110 тыс. нерегулярных войск. Флот состоял из 48 линейных кораблей;787 галер и других судов; людей на всех судах было почти 30 тыс. [7]


6. Церковная реформа

Одним из преобразований Петра I была осуществлённая им реформа церковного управления, направленная на ликвидацию автономной от государства церковной юрисдикции и подчинение российской церковной иерархии Императору. В 1700 году, после смерти патриарха Адриана, Пётр I вместо созыва собора для выборов нового патриарха временно поставил во главе духовенства митрополита Рязанского Стефана Яворского, получившего новый титул Блюстителя патриаршего престола или "Экзарха".

Для управления имуществом патриаршего и архиерейских домов, а также монастырей, в том числе и принадлежащими им крестьянами (примерно 795 тыс.) был восстановлен Монастырский приказ во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным, который вновь стал ведать судом над монастырскими крестьянами и контролировать доходы от церковно-монастырских землевладений. В 1701 году вышла серия указов для реформирования управления церковно-монастырскими владениями и устройства монашеского быта; наиболее важными были указы 24 и 31 января 1701 г.

В 1721 году Пётр утвердил Духовный регламент, составление которого было поручено псковскому епископу, приближённому царя малороссу Феофану Прокоповичу. В результате произошла коренная реформа церкви, ликвидировавшая автономию духовенства и полностью подчинившая его государству. В России было упразднено патриаршество и учреждена Духовная коллегия, вскоре переименованная в Святейший Синод, который был признан восточными патриархами равночестным патриарху. Все члены Синода назначались Императором и приносили ему верноподданническую присягу при вступлении в должность. Военное время стимулировало изъятие ценностей из монастырских хранилищ. Пётр не пошёл на полную секуляризацию церковно-монастырских владений, которая была осуществлена значительно позже, в начале царствования Катерини II.


7. Вероисповедная политика

Эпоха Петра была отмечена тенденцией к большей религиозной терпимости. Петр прекратил действие принятых Софьей "12 статей", согласно которым старообрядцы, отказавшиеся отречься от "раскола", подлежали сожжению на костре. "Раскольникам" было позволено исповедовать свою веру, при условии признания существующего государственного порядка и уплаты налогов в двойном размере [8]. Полная свобода веры была предоставлена приезжавшим в Россию иностранцам, сняты ограничения на общение православных с христианами иных конфессий (в частности разрешены межконфессиональные браки).


8. Финансовая реформа

Азовские походы, Северная война 1700 - 1721 годов и содержание постоянной рекрутской армии, созданной Петром I, требовали огромных средств, на сбор которых и были направлены финансовые реформы.

На первом этапе всё сводилось к поиску новых источников средств. К традиционным таможенным и кабацким поборам добавлялись сборы и выгоды от монополизации продажи отдельных товаров (соли, алкоголя, дёгтя, щетины и т. д.), косвенных налогов (банные, рыбные, конские налоги, налог на дубовые гробы и т. д.), обязательное использование гербовой бумаги, чеканка монет меньшего веса (порча).

В 1704 году Петром была проведена денежная реформа, в результате которой основной денежной единицей стала не деньга, а копейка. Она отныне стала равняться не деньги, а 2 деньгам, а слово это впервые появилось на монетах. Тогда же был отменен и неразменный рубль, бывший с XV века условной денежной единицей, приравненной к 68 граммам чистого серебра и использовавшейся в качестве эталона при обменных операциях. Важнейшей мерой в ходе финансовой реформы стало введение подушной подати вместо существовавшего до этого подворного обложения. В 1710 году была проведена "подворная" перепись, показавшая уменьшение количества дворов. Одной из причин такого уменьшения было то, что с целью уменьшения налогов несколько дворов обносили одним плетнем, и делали одни ворота (это считалось при переписи одним двором). В силу указанных недостатков было принято решение о переходе к подушной подати. В 1718 - 1724 годах была проведена повторная перепись населения параллельно с ревизией населения (пересмотром переписи), начавшейся в 1722 году. По этой ревизии лиц податного состояния оказалось 5 967 313 человек.

На основе полученных данных правительство разделило на численность населения количество денег, необходимых для содержания армии и флота.

10 рублей золотом с профилем Петра. 1706

В результате был определён размер подушной подати: крепостные помещиков платили государству 74 копейки, государственные крестьяне - 1 рубль 14 копеек (так как не платили оброк), городское население - 1 рубль 20 копеек. Облагались податью только мужчины, независимо от возраста. Дворянство, духовенство, а также солдаты и казаки от подушной подати освобождались. Душа была счётной - между ревизиями умершие не исключались из податных списков, новорождённые не включались, в результате налоговая нагрузка распределялась неравномерно.

В результате податной реформы был значительно увеличен размер казны. Если в 1710 году доходы простирались до 3 134 000 руб.; то в 1725 году их было 10 186 707 руб. (по иностранным сведениям - до 7 859 833 руб.).


9. Преобразования в промышленности и торговле

Осознав во время Великого посольства техническое отставание России, Пётр не мог обойти стороной проблему реформирования российской промышленности. Кроме того, создание собственной промышленности было продиктовано военными нуждами, на что указывает ряд историков [9]. Начав Северную войну со Швецией ради завоевания выхода к морю и провозгласив в качестве задачи строительство современного флота на Балтике (а еще ранее на Азове), Петр был вынужден строить мануфактуры, призванные обеспечить резко возросшие потребности армии и флота.

Одной из главных проблем было отсутствие квалифицированных мастеров. Царь решал эту проблему путём привлечения на русскую службу иностранцев на выгодных условиях, посылкой русских дворян на обучение в Западную Европу. Фабриканты получали большие привилегии: освобождались с детьми и мастерами от военной службы, были подсудны только суду Мануфактур-коллегии, избавлялись от податей и внутренних пошлин, могли беспошлинно привозить из-за границы нужные им инструменты и материалы, их дома освобождались от военного постоя.

Около Нерчинска в Сибири в 1704 был построен первый в России сереброплавильный завод. В следующем году он дал первое серебро.

Существенные меры были предприняты по геологоразведке полезных ископаемых России. Ранее российское государство в сырьевом отношении полностью зависело от иностранных государств, прежде всего, Швеции (оттуда везли железо), однако после открытия залежей железной руды и других полезных ископаемых на Урале надобность в закупках железа отпала. На Урале в 1723 заложен крупнейший железоделательный завод в России, из которого развился город Екатеринбург. При Петре были основаны Невьянск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил. Появляются оружейные заводы(пушечные дворы, арсеналы) в Олонецком крае, Сестрорецке и Туле, пороховые заводы - в Петербурге и под Москвой, развивается кожевенная и текстильная промышленность - в Москве, Ярославле, Казани и на Левобережной Украине, что обуславливалось необходимостью производства экипировки и обмундирования для русских войск, появляется шелкопрядение, производство бумаги, цемента, сахарный завод и шпалерная фабрика.

В 1719 году была издана "Берг-привилегия", по которой всякому давалось право всюду искать, плавить, варить и чистить металлы и минералы при условии платежа "горной подати" в 1/10 стоимости добычи и 32-х долей в пользу владельца той земли, где найдены залежи руды. За утайку руды и попытку препятствовать добыче собственнику грозила конфискация земли, телесное наказание и даже смертная казнь "по вине смотря".

Прорытие Ладожского канала
Карта канала Императора Петра Великого (1741-42)

Основной проблемой на русских мануфактурах того времени была нехватка рабочей силы. Проблема решалась насильственными мерами: к мануфактурам приписывали целые деревни и сёла, крестьяне которых отрабатывали свои подати государству на мануфактурах (такие крестьяне получат название приписных), на фабрики посылали преступников и нищих. В 1721 году последовал указ, в котором разрешалось "купецким людям" покупать деревни, крестьян которых можно было переселять на мануфактуры (такие крестьяне получат название посессионных).

Дальнейшее развитие получила торговля. Со строительством Петербурга роль главного порта страны перешла от Архангельска к будущей столице. Сооружались речные каналы.

В частности, был построен Вышневолоцкий (Вышневолоцкая водная система) и Обводной каналы. Вместе с тем, две попытки строительства Волго-Донского канала закончились неудачей (хотя было построено 24 шлюза), при этом на его строительстве работали десятки тысяч человек, условия работы были тяжелые, а смертность очень высока [10].

Некоторые историки характеризуют политику Петра в торговле как политику протекционизма, заключающуюся в поддержке отечественного производства и установлении повышенных пошлин на импортную продукцию (это соответствовало идее меркантилизма). Так, в 1724 году был введён защитный таможенный тариф - высокие пошлины на иностранные товары, которые могли изготовлять или уже выпускали отечественные предприятия.

Число фабрик и заводов в конце царствования Петра простиралось до 233, в т.ч. около 90 представляли собой крупные мануфактуры [11].


10. Реформа самодержавия

До Петра порядок престолонаследия в России никак не регулировался законом, и целиком определялся традицией. Петр в 1722 г. издал указ о порядке престолонаследия, согласно которому царствующий монарх при жизни назначает себе преемника, причем император может сделать своим наследником кого угодно (предполагалось, что царь назначит своим преемником "самого достойного"). Этот закон действовал до царствования Павла I. Сам Петр не воспользовался законом о престолонаследии, так как умер, не указав преемника. [12] [13]


11. Сословная политика

Основная цель, преследуемая Петром I в социальной политике, - юридическое оформление сословных прав и обязанностей каждой категории населения Росії. В результате сложилась новая структура общества, в которой более отчётливо сформировался сословный характер. Были расширены права и определены обязанности дворянства, и, в то же время, усилен крепостной гнёт крестьян.

"Эко чучела!", илл. С. С. Соломко

11.1. Дворянство

Основные вехи:

 1. Указ об образовании 1706 года: боярские дети в обязательном порядке должны получить либо начальное школьное, либо домашнее образование.
 2. Указ о вотчинах 1704 года: дворянская и боярская вотчины не делятся и приравниваются друг к другу.
 3. Указ о единонаследии 1714 года : землевладелец, имеющий сыновей, мог завещать всё своё недвижимое имущество только одному из них по своему выбору. Остальные были обязаны нести службу. Указ знаменовал окончательное слияние дворянского поместья и боярской вотчины, тем самым, окончательно стерев разницу между двумя сословиями феодалов.
 4. " Табель о рангах " 1721 (1722) года: разделение военной, гражданской и придворной службы на 14 рангов. При достижении восьмого класса любой чиновник или военный мог получить статус потомственного дворянства. Тем самым карьера человека зависела прежде всего не от его происхождения, но от достижений на государственной службе.

Место прежнего боярства занял "генералитет", состоящий из чинов первых четырёх классов "Табели о рангах". Личная выслуга перемешала представителей прежней родовой знати с людьми, поднятыми службой. Законодательные меры Петра, не расширяя существенно сословных прав дворянства, существенно изменили его обязанности. Военное дело, бывшее в московские времена повинностью узкого класса служилых людей, становится теперь повинностью всех слоёв населения. Дворянин петровских времён по-прежнему обладает исключительным правом землевладения, но вследствие указов о единонаследии и о ревизии на него возлагается ответственность перед государством за податную исправность своих крестьян. Дворянство обязано для подготовки к службе учиться. Пётр разрушил прежнюю замкнутость служилого класса, открыв путём выслуги через Табель о рангах доступ в среду шляхетства людям других сословий. С другой стороны, законом о единонаследии он открыл выход из дворянства в купцы и духовенство тем, которые хотели этого. Дворянство России становится сословием военно-бюрократическим, права которого создаёт и наследственно определяет государственная служба, а не рождение.


11.2. Крестьянство

Реформы Петра изменили положение крестьян. Из разных категорий крестьян, не находившихся в крепостной зависимости от помещиков или церкви (черносошные крестьяне севера, нерусские народности и т. п.), была сформирована новая единая категория государственных крестьян - лично свободных, но плативших оброк государству. Мнение, что данная мера "уничтожила остатки свободного крестьянства" неверно, так как группы населения, составившие государственных крестьян, в допетровский период не рассматривались как свободные - они были прикреплены к земле (Соборное уложение 1649 года) и могли быть пожалованы царём частным лицам и церкви в качестве крепостных. Держ. крестьяне в XVIII веке обладали правами лично свободных людей (могли владеть собственностью, выступать в суде в качестве одной из сторон, выбирать представителей в сословные органы и т. п.), но были ограничены в передвижении и могли быть (до начала XIX века, когда данная категория окончательно утверждается в качестве свободных людей) переведены монархом в разряд крепостных. Законодательные акты, касавшиеся собственно крепостного крестьянства, носили противоречивый характер. Так, было ограничено вмешательство помещиков в заключение браков крепостных (указ 1724 года), запрещено выставлять крепостных вместо себя ответчиками на суде и держать их на правеже за долги владельца [14]. Также была подтверждена норма о передаче в опеку имений помещиков, разорявших своих крестьян [14], а холопам предоставлена возможность записываться в солдаты, что освобождало их от крепостной зависимости [15] (указом имп. Елизаветы 2 июля 1742 года крепостные лишились этой возможности). Указом 1699 г. и приговором Ратуши 1700 г крестьянам, занимающимся торговлей или ремеслом, было предоставлено право переходить в посады, освобождаясь от крепостной зависимости (если крестьянин в таковой находился) [16]. В то же время были значительно ужесточены меры против беглых крестьян, большие массы дворцовых крестьян розданы частным лицам, помещикам было разрешено отдавать крепостных в рекруты. Указом 7 апреля 1690 г. было разрешено уступать, за неоплаченные долги "поместных" крепостных, что фактически было формой торговли крепостными [16]. Обложение холопов (то есть личной прислуги без земли) подушной податью привело к слиянию холопов с крепостными крестьянами. Церковные крестьяне были подчинены монастырскому приказу и выведены из-под власти монастырей. При Петре создалась новая категория зависимых земледельцев - крестьян, приписанных к мануфактурам. Эти крестьяне в XVIII веке получили название посессионных. Указом 1721 года было разрешено дворянам и купцам-фабрикантам покупать крестьян к мануфактурам для работы на них. Купленные к фабрике крестьяне не считались собственностью её владельцев, а были прикреплены к производству, так что владелец фабрики не мог ни продавать, ни закладывать крестьян отдельно от мануфактуры. Посессионные крестьяне получали фиксированное жалование и выполняли фиксированный объём работ. [17]


11.3. Городское население

Городское население в эпоху Петра I было очень невелико: около 3% населения страны [18]. Единственным крупным городом была Москва, которая до царствования Петра являлась столицей. Хотя по уровню развитию городов и промышленности Россия сильно уступала Западной Европе, но в течение XVII в. происходил их постепенный рост.Социальная политика Петра Великого, касавшаяся городского населения, преследовала обеспечение уплаты подушной подати. Для этого население делилось на две категории: регулярных (промышленники, купцы, ремесленники цехов) и нерегулярных граждан (всех остальных). Отличие городского регулярного обывателя конца царствования Петра от нерегулярного заключалось в том, что регулярный гражданин участвовал в городском управлении путём избрания членов магистрата, был записан в гильдию и цех или нёс денежную повинность в доле, падавшей на него по общественной раскладке.

Насильственное бритье бород. Лубок XVIII века.

В 1722 году появились ремесленные цехи по западноевропейскому образцу. Основной целью их создания стало объединение разрозненных ремесленных мастеров для производства продукции, необходимой армии. Однако цеховая структура на Руси не прижилась. В период правления Петра изменилась система управления городами. Назначаемые царем воеводы были заменены выборными Городскими магистратами, подчинённые Главному магистрату. Магистраты обеспечивали сбор налогов и выполняли судебные функции. Эти меры означали развитие городского самоуправления [19].


12. Преобразования в сфере культуры

Пётр I изменил начало летоисчисления с так называемой византийской эры ("от сотворения Адама") на "от Рождества Христова". 7208 год по византийской эре стал 1700 годом от Рождества Христова, а Новый год стал праздноваться 1 января. Кроме того, при Петре было введено единообразное применение юлианского календаря.

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними проявлениями "устаревшего" образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана первая русская газета [20], появляются переводы многих книг на русский. Успех по службе Пётр поставил для дворян в зависимость от образования.

При Петре в 1703 появилась первая книга на русском языке с арабскими цифрами. До того числа обозначались буквами с титлами (волнообразными линиями). В 1710 Пётр утвердил новый алфавит с упрощённым начертанием букв (церковнославянский шрифт остался для печатания церковной литературы), две буквы "кси" и "пси" были исключены.

Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700-1725 напечатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания). Благодаря подъему книгопечатания потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в конце XVII века, до 50 тысяч листов в 1719 году. [21].

Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4.5 тысячи новых слов, заимствованных из европейских языков [22].

В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась в 1725 после его смерти).

Ассамблея при Петре I.

Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором принимали участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр.

Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров. Реформы, проведённые Петром I, затронули не только политику, экономику, но также искусство. Петр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться "художествам" за границу, в основном в Голландию и Италию. Во второй четверти XVIII в. "петровские пенсионеры" стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный опыт и приобретённое мастерство.

30 декабря 1701 г. (10 января 1702 года) Пётр издал указ, которым предписывалось писать в челобитных и прочих документах имена полностью вместо уничижительных полуимен (Ивашка, Сенька и т.п.), на колени перед царём не падать, зимой на морозе шапку перед домом, в котором находится царь, не снимать. Он так пояснял необходимость этих нововведений: "Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству сия то почесть свойственна царю" [23]

Петро намагався змінити становище жінок в російській суспільстві. Він спеціальними указами (1700, 1702 і 1724 рр..) Заборонив насильницьку видачу заміж і одруження. Пропонувалося, щоб між заручинами і вінчанням був не менш ніж шеститижневий період, "щоб наречений і наречена могли розпізнати один одного". Якщо ж за цей час, говорилося в указі, "наречений нареченої взяти не похочет, або наречена за нареченого заміж йти не похочет", як би на тому ні наполягали батьки, "в тому бути свободи". З 1702 р. самої нареченої (а не тільки її родичам) було надано формальне право розірвати заручини і розбудувати зговореними шлюб, причому жодна зі сторін не мала права "про неустойку чолом бити". Законодавчі приписи 1696 -1704 рр.. про публічні святах вводили обов'язковість участі в урочистостях і святкуваннях всіх росіян, у тому числі "жіночої статі". [24]

Поступово в середовищі дворянства складалася інша система цінностей, світосприйняття, естетичних уявлень, яка докорінно відрізнялася від цінностей і світогляду більшості представників інших станів.

Петро I в 1709 році. Малюнок середини XIX століття.

13. Освіта

Петро ясно усвідомлював необхідність освіти, і зробив з цією метою ряд рішучих заходів.

14 січня 1700 в Москві була відкрита школа математичних і навігаційних наук. У 1701-1721 були відкриті артилерійська, інженерна і медична школи в Москві, інженерна школа і морська академія в Петербурзі, гірські школи при Олонецький і Уральських заводах. У 1705 була відкрита перша в Росії гімназія. Цілям масової освіти повинні були служити створені Указ 1714 року числових школи у провінційних містах, покликані "дітей всякого чину вчити грамоті, цифр і геометрії". Передбачалося створити по дві такі школи в кожній губернії, де навчання повинно було бути безкоштовним. Для солдатських дітей були відкриті гарнізонні школи, для підготовки священиків створена мережа духовних шкіл 1721.

За оцінкою ганноверців Вебера, за час правління Петра кілька тисяч росіян були відправлені вчитися за кордон.

Указами Петра було введено обов'язкове навчання дворян і духовенства, але аналогічна міра для міського населення зустріла шалений опір і була скасована. Спроба Петра створити всесословную початкову школу не вдалася (створення мережі шкіл після його смерті припинилося, більшість числових шкіл при його наступників були перепрофільовані в станові школи для підготовки духовенства), але тим не менш в його царювання були закладені основи для поширення освіти в Росії. [ 25]


Примітки

 1. Павленко Н. І. Петро Перший. М.: Молода гвардія, 1975
 2. Платонов С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії Внутрішня діяльність Петра з 1700 року
 3. "Історія Росії з найдавніших часів до початку XXI століття" під редакцією академіка РАН Л. В. Мілова
 4. 1 2 Д. О. Сєров. Фіскальская служба Росії: зигзаги історичного шляху. Вісник Новосибірського університету. Сер. Право. 2005. T. 1. Вип. 1.
 5. 1 2 Єрошкін Н. П. Історія державних установ дореволюційної Росії. М., 1968.
 6. Сєдов П.В. Захід Московського царства, царський двір кінця XVII століття. - СПб.: Петербурзький інститут історії, вид-во "Дмитро Буланін", 2006.
 7. Соловйов С. М. Історія Росії з найдавніших часів. Т. 18, гл. 3. - magister.msk.ru/library/history/solov/solv18p3.htm
 8. А. М. Панченко. Початок петровської реформи: ідейна підгрунтя. - www.panchenko.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2333
 9. Анісімов Є. В. Час петровських реформ. Ленінград, 1989, с. 122
 10. Павленко Н.І. Петро Великий. М, 2010, с. 759
 11. Павленко Н.І. Петро Великий. М, 2010, с. 760
 12. Платонов С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії. Сімейні стосунки Петра
 13. А.Б. Кам'янський "Від Петра I до Павла I: Реформи в Росії XVIII століття (досвід цілісного аналізу)"
 14. 1 2 "Нариси історії СРСР. ХVIII століття", під ред. Б. Б. Кафенгауза Москва, 1962 р.
 15. "Курс російської історії", В. Ключевський ЛЕКЦІЯ LXIII
 16. 1 2 "Маньков А. Г. Розвиток кріпосного права в Росії в другій половині XVII ст. М.; Л., 1962
 17. Де Мадріага І. "Росія в епоху Катерини Великої"
 18. Ключевський В. Курс російської історії. Лекція LXV
 19. Н. Павленко "Петро Великий", Б. Миронов "Соціальна історія Росії"
 20. Рохленко Д. Б. Перша російська друкована газета - nkj.ru/archive/articles/9324 / / Наука і життя. № 3, 2007.
 21. Джеймс Крейкрафт "Революція Петра: будівлі, образи, слова" збірник "Петро Великий" під редакцією О. В. Анісімова 2007 р., стор 84
 22. Джеймс Крейкрафт "Революція Петра: будівлі, образи, слова" збірник "Петро Великий" під редакцією О. В. Анісімова 2007 р., стор 87
 23. М.Биков.Сказ про указ - www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/author/article0100.html
 24. Приватне життя російської жінки: наречена, дружина, коханка. (X-початок XIX століття - www.booksite.ru/fulltext/life/ofw/oman/5.htm # 7
 25. Paul Dukes, "The Making of Russian Absolutism, 1613-1801"; Любавський М. К., "Курс лекцій з російської історії XVII XVIII століть"

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Клюнійской реформи
Реформи і порядок
Реформи Олександра II
Грошові реформи в Росії
Економічні реформи в Росії (1990-ті роки)
Петра
Юність Петра
Палац Петра I
1-е послання Петра
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru