Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Русь (народ)План:


Введення

Русь (руси, в ​​од. Числі русин) - народ, що дав своє ім'я і склав соціальну верхівку першої держави східних слов'ян - Русі, в сучасній літературі відомого як Київська Русь.

Його етнічна ідентифікація є дискусійною, оскільки в одних джерелах русь ототожнюється зі слов'янами, в інших - відрізняється від них. Історія руси може прослідкувати з 1-ої половини IX століття, хоча її точна реконструкція залишається ненадійною через нестачу і суперечливого характеру джерел. До середини X століття "російський рід", що становить дружину одноплемінників на чолі з князем київським, об'єднав під своєю владою територію ільменських словен, полян, кривичів і поставив у залежність від себе велику частину решти східнослов'янських племінних союзів і ряд фінно-угорських племен. У результаті інтеграції руси зі слов'янським населенням басейну середнього Дніпра етнонім русь поширився спочатку на полян, а пізніше на все населення Давньоруської держави. [1]

В однині представник народу-племені русь називався русин. [2] В Слові о полку Ігоревім також наводяться форми русичі і русіци.

Похорон знатного руса. Картина Г. Семирадського за мотивами оповідання Ібн Фадлана про зустріч з русами в 921 році.

1. Теорії про походження

Існує кілька гіпотез про етнічну приналежність руси: норманська, слов'янська (Антінорманская), індо-іранська (сарматська) та інші.

Про етимології імені русь і Рюрик.

1.1. Норманська теорія

Норманська теорія припускає, що народ русь відбувається з Скандинавії періоду експансії вікінгів, яких у Західній Європі називали норманами. Цей висновок базується на тлумаченні що міститься в " Повісті временних літ "" Сказання про покликання варягів "в 862 року :

"І сказали собі [чудь, словени і кривичі]:" Пошукаємо собі князя, який би володів нами і судив по праву ". І пішли за море до варягам, до русі. Ті варяги називалися руссю, як інші називаються свеи, а інші нормани і англи, а ще інші готи, - отак і ці. "

Оригінальний текст (Ст.-слов.)

І ркоша: "Поіщем' самі в собѣ князя, іже би володѣл' нами і ряділ' по ряду, по праву." Ідоша за море до варягів, до русі. Сице бо звахуть ти варяг русь, яко се друзии звуться свее, друзии ж Урмань, аньгляне, інѣі і Готі, тако і сі.

Из перечисления варягов-руси в одном ряду со свеями (шведами), урманами (норвежцами), англами и жителями Готланда делается вывод, что "русь" - это название одного из скандинавских народов. [3] С другой стороны, в Новгородской летописи, отразившей предшествующий ПВЛ Начальный свод кон. XI века, данный рассказ изложен несколько иначе: в нём отсутствует сопоставление руси со скандинавскими народами, а сама она напрямую не отождествляется с варягами.

И реша к себе: "князя поищемъ, иже бы владелъ нами и рядилъ ны по праву". Идоша за море к Варягомъ и ркоша: "земля наша велика и обилна, а наряда у нас нету; да поидете к намъ княжить и владеть нами".

[4]

Происхождение этнонима "русь" возводится к древнеисландскому слову Rsmenn или Rskarlar - "гребцы, мореходы" и к слову "руотси/роотси" у финнов и эстонцев, означающее на их языках Швецию, и которое, как утверждают лингвисты, должно было превратиться именно в "русь" при заимствовании этого слова в славянские языки. [5]

Найважливішими аргументами норманської теорії є наступні:

 • Візантійські та західноєвропейські письмові джерела (див. нижче), в яких сучасники ідентифікували русь як шведів або норманів.
 • Скандинавские имена родоначальника русской княжеской династии - Рюрика, его "братьев" [6] Синеуса и Трувора, и всех первых русских князей до Святослава. В иностранных источниках их имена также приводятся в форме, приближенной к скандинавскому звучанию. Князь Олег именуются X-л-г (хазарское письмо), княгиня Ольга - Хелга, князь Игорь - Ингер (византийские источники).
 • Скандинавские имена большинства послов "Русского рода", перечисленных в русско-византийском договоре 912 года. [7]
 • Твір Константина Багрянородного " Об управлении Империей " (ок. 949 г.), где приводятся названия днепровских порогов на двух языках: " росском " и славянском, где для большинства "росских" названий может быть предложена скандинавская этимология.

Дополнительными аргументами являются археологические свидетельства, фиксирующие присутствие скандинавов на севере восточнославянской территории, включая находки IX-XI веков на раскопках Рюрикова городища, захоронения в Старой Ладоге (с сер. VIII века) и Гнёздове [8]. В поселениях, основанных до X века, скандинавские артефакты относятся именно к периоду "призвания варягов", в то время как в древнейших культурных слоях артефакты почти исключительно славянского происхождения.

В историографии норманская гипотеза была впервые сформулирована в XVIII веке немецкими учёными в Российской академии наук Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером и А. Л. Шлёцером. Этой теории также придерживались Н. М. Карамзин и вслед за ним почти все крупные русские историки XIX века.

Споры вокруг норманской версии временами принимали идеологический характер в контексте вопроса о том, могли ли славяне самостоятельно, без варягов-норманов, создать государство. В сталинское время норманизм в СССР отвергался на государственном уровне, но в 1960-х годах советская историография вернулась к умеренной норманской гипотезе с одновременным изучением альтернативных версий происхождения руси. Зарубежные историки в большинстве своем рассматривают норманскую версию как основную.


1.2. Слов'янська (Антінорманская) теорія

Славянская теория была сформулирована В. Н. Татищевым и М. В. Ломоносовым как критика норманнской теории. Она исходит из толкования другого фрагмента "Повести временных лет":

Поэтому учитель славян - Павел, из тех же славян - и мы, русь А славянский язык и русский один, от варягов ведь прозвались русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской.

Оригінальний текст (ст.-слав.)

Бѣ бо единъ языкъ словѣнѣскъ: словѣнѣ, иже сѣдяху по Дунаю и морава, и чеси, и ляховѣ, и поляне, яже нынѣ зовемая Русь. ...

Тѣмьже словѣньску языку учитель есть Павелъ, от негоже языка и мы есме русь А словѣнескъ языкъ и рускый одинъ. Від варяг' бо прозвашася Русью, а пѣрвѣе бѣша словѣне; аще і поляни звахуся, але словѣньская рѣчь бѣ.

Хотя, с точки зрения сторонников норманской теории, из цитаты лишь следует, что слово "русь" есть прозвание варяжское и к тем славянам, которые прежде назывались полянами, пришло от варягов.

Ломоносов доказывал славянскую сущность народа русь ( россы) через тождество их пруссам. Самих прусов он определял как славян, привлекая в "сообщники" Претория и Гельмонда, полагавшим " прусский и литовский язык за отрасль славенского ", а также личное мнение о сходстве " их (пруссов) языка со славенским " [9]. При этом в бывшей Пруссии и приморской Литве действительно обнаруживаются топонимы с корнем "рус", а ранние средневековые источники [ які? ] фиксируют там деятельность некой руси. О том, что в Пруссии помимо балтских племен проживали также славяне сообщают некоторые немецкие авторы.

Второй источник славянской гипотезы - сообщение арабского географа Ибн Хордадбеха, чьи данные о Восточной Европе являются одними из древнейших (840-е годы), который считал, что русы это славянский народ. Ибн Хордадбех единственный восточный автор отнесший русь к ас-Сакалиба, остальные арабские авторы описывают их обособленно.

Поздняя литературная традиция соотносит русов с братом по имени Рус из легенды о трех славянских братьях - Чехе, Лехе и Русе. Согласно этой легенде братья-князья вышли из Хорватии около 644 года. В законченном виде легенда появилась в "Великой Польской хронике" XIV века [10].

В русской историографии XIX века славянская теория не имела широкого распространения. Двумя наиболее видными её представителями были С. А. Гедеонов и Д. И. Иловайский. Первый считал русов балтийскими славянами - ободритами, второй - подчёркивал их южное происхождение, а этноним русь выводил от русого цвета волос. [11] (ср. славянское слово *rŏud-s-ĭs, родственного словам русый (*rŏud-s-ŏs), рудый (*rŏud h -ŏs), рыжий (*rūd h -ŏs).

В советское время, начиная с 1930-х годов, славянская принадлежность руси активно отстаивалась, будучи тесно увязанно с критикой норманизма. В советской историографии родиной русов считалось Среднее Поднепровье, они отождествлялись с полянами в Киевской земле. Эта оценка имела официальный статус. Противопоставление славян и руси в ПВЛ объяснялось подчинением большинства славянских племен киевским князьям, домен которых и назывался "Русью" на первоначальной стадии образования государства. [12] Этноним русь выводился из местной топонимики (названий рек и поселений), например из названия реки Рось на Киевщине (впрочем, это слово имело в корне не о и не у, а ъ - Ръсь (как и Българи), косвенные падежи Рси, поэтому в настоящее время такая этимология признана сомнительной).

Из современных концепций получили известность теории о " Русском каганате " В. В. Седова и руси-ругах А. Г. Кузьмина. Первый на археологическом материале помещает русь в междуречье Дніпра і Дона (волынцевская археологическая культура) и определяет как славянское племя. Второй связывает русь с руянами - славянскими жителями острова Рюген. Руян в поздних Магдебургских анналах (XII век) возможно назвали русскими (Rusci), как сообщает А. Г. Кузьмин со ссылкой на работу 1859-го года " В Магдебургских анналах жители о. Рюген обозначены под 969 г. как Rusci ". [13] Согласно польским исследователям Магдебургские анналы были составлены в XII веке на основе Пражских и Краковских анналов, также списка деяний магдебургских архиепископов [14]. В первоисточниках слово rusci к жителям Рюгена не применяется. и, таким образом, русь была наименованием балтийских славян - выходцев с этого острова. Однако автор X века, совместно с руянами участвовавший в военном походе 955 года, называет их вполне по-славянски ruani [15].

Археологические находки, сделанные в XX веке в Пскове, Новгороде, Русе, Ладоге и т. д., свидетельствуют об очень тесной связи населения севера Древней Руси со славянским южным берегом Балтики - с поморскими и полабскими славянами. По мнению многих ученых [ кого? ] , в период раннего средневековья, южно-балтийские славяне прямо переселялись в земли соответствующие северу будущей Киевской Руси. Об этом говорят как археологические, так и антропологические, краниологические и лингвистические исследования. [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] При этом южнобалтийская керамика доходит до Ярославля, до Верхней Волги и до Гнёздова на Днепре, то есть отмечена именно в тех областях, где киевский летописец помещал варягов. ( "Новгородцы от рода варяжского" и т. д.) В Киеве ее не обнаружено.


1.3. Індо-іранська теорія

Настаивает на том, что этноним "рос" имеет иное чем "рус" происхождение, являясь значительно более древним. Сторонники этого мнения, также берущего начало от М. В. Ломоносова, отмечают, что народ "рос" впервые упомянут ещё в VI веке в "Церковной Истории" Захарием Ритором, где он помещается по соседству с народами "людей-псов" и амазонок, что многие авторы трактуют как Северное Причерноморье. С этой точки зрения его возводят к ираноязычным (сарматским) племенам роксаланов или росомонов, упоминаемых античными авторами.

Наиболее полно иранская этимология имени Русь обоснована О. Н. Трубачёвым [23] (* ruksi "белый, светлый" > * rutsi > * russi > русь; ср. с осет. рухс (иронск.) / рохс (дигорск.) "светлый").

Георгий Вернадский так же развивал теорию об происхождении названия Руси от азовских племен асов и рухс-асов (светлых асов), которые, по его мнению, были частью антов [24], тем не менее считал, что русь является смешением скандинавских переселенцев с местными племенами.

У 60-і рр.. XX века украинский археолог Д. Т. Березовец предложил отождествить с русами аланское население Подонья, известное по памятникам салтово-маяцкой культуры. В настоящее время эта гипотеза разрабатывается Е. С. Галкиной, которая отождествляет Подонье с центральной частью Русского каганата, упоминаемого в мусульманских, византийских и западных источниках в IX веке. Она считает, что после разгрома этого объединения кочевыми племенами венгров в кон. IX века, имя "Русь" от ираноязычных русов- аланов (роксоланов) перешло к славянскому населению Среднего Поднепровья (галявині, северяне). [25] В качестве одного из аргументов Галкина приводит аланские (на основе осетинского языка) интерпретации всех отличных от славянских "русских" названий Днепровских порогов из сочинения Константина Багрянородного. Такую же этимологию развивал М. Ю. Брайчевский. [26]


2. Історія народу русь за письмовими джерелами

Письменные источники, относящиеся к времени появления этнонима русь, разнообразны, но скупы в деталях и разрозненны. Помимо древнерусских летописей, которые были составлены в более позднее время, упоминания о руси содержатся в современных ей западноевропейских, византийских и восточных (арабо-персидских и хазарских) источниках хроникального и мемуарного характера.

2.1. Повість минулих літ

"Собирают дань". Н. К. Рерих. 1908

Одним из самих ранних древнерусских источников, дошедших до нашего времени, является " Повесть временных лет ", написанная монахом Нестором в начале XII века на основе летописного свода XI століття. Согласно Нестору территорию, подвластную в его время русским князьям, населяли в древности:

 • слов'янські племена:
галявині, древляне, ильменские словене, полочане, дреговичи, сіверяни, бужане (волыняне), радимичи, вятичи, уличи, тиверцы;
 • неслов'янські племена:
чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, емь, литва, летьгола, зимигола, корсь, нарова, ливы, ятвяги;

В списке нет народа-племени русь. Нестор нашёл в доступной ему византийской хронике первое упоминание о руси :

"В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом."

В следующий раз русь упоминается в связи с призванием варягов, когда союз северных народов, в который входили славянские племена словене и кривичи, а также финно-угорские племена чудь и весь, пригласили варягов из народа русь для того, чтобы остановить внутренние раздоры и междоусобные войны.

Незабаром, у +866 / шість тисяч триста сімдесят-чотири / році (в 860 за більш точної візантійської хроніці), бояри Рюрика Аскольд і Дір ("І бяста у нього 2 чоловіка, не племені його але, боярина ..."), що захопили Київ, зробили набіг на Царгород на 200 кораблях. За Нестору в поході брала участь тільки русь. В 882 року новгородський князь Олег перебрався до Києва, убивши Аскольда і Діра. Нестор, в описі діянь Олега, називає племена їх власними іменами, але робить узагальнення про поширення назви руси на всі народи, що населяли давньоруська держава: "І були в нього словени, і варяги, й інші, що прозвалися руссю." Також він вказує на запозичення назви русь слов'янськими племенами: "від варягів бо прозвалися руссю, а спершу були слов'янами."

Про підпорядкованому становищі слов'ян Нестор оповідає в описі походу Віщого Олега на Царгород в 907 року : "І сказав Олег:" Ізшийте вітрила паволочані (щільного шовку розшитого), а слов'янам шовкові (дешевий шовк) "..."

У російсько-візантійському торговому договорі 911 року перераховані імена 15 послів від роду руського: "Ми від роду руського: Карли, Інегелд, Фарлоф, Вельмоуд, Рула, Гуди, Руалд, Карн, Фаслав, Рюар, Актевоу, Труян, Лідул, Фаст, Стемід іже послані від Олга великого князя Руського ... ". Більшість імен мають визнану скандинавську етимологію. У наступному російсько-візантійському договорі 944 року серед імен послів з'являються звичні нам слов'янські імена і клятва ім'ям слов'янського бога Перуна. В 944 році русь Востаннє згадується окремо від слов'янських племен, після цього завжди тільки як назва держави та її населення. Варязька дружина ще продовжує згадуватися в правління Володимира Святославича та Ярослава Мудрого, тобто аж до закінчення епохи вікінгів.

Звідки прийшли варяги-русь - "Повість минулих літ" не уточнює, повідомляє лише, що "з-за моря".

Більшість подій літописі датовані, проте хронологія для IX-X ст., Як доводять порівняння з незалежними джерелами, далеко не завжди точна і тому носить умовний характер.


2.2. Візантійські джерела

Візантійці називали народ росами (Ρος), імовірно, за аналогією з назвою демонічного біблійного народу рош [27].

Анонімний візантійський автор [28] в схол до твору Аристотеля "Про небо" можливо вперше використав етнонім ріс:

"Ми заселяти Середнє простір між арктичним поясом, близьким до північного полюсу, і літнім тропічним, причому скіфи -рось (Σκυθας τους Ρως) та інші гіперборейські народи живуть ближче до арктичного поясу. " [29]

Сучасна історіографія не ідентифікує згадуваний народ як варязького племені "русь", покликаного згідно ПВЛ в новгородські землі з берегів Балтики. [30] Однією з причин цього є невизначена датування цитати, що дозволяє віднести її як до ранневизантийской епохи, так і до часів набігів руси на Візантію.

Перший докладний згадка у візантійських джерелах племені русь, можливо, відноситься до опису набігу на візантійське місто Амастриду (на південному узбережжі Чорного моря) в "Житії Георгія Амастридського" (за деякими оцінками - початок 830-х років, але не пізніше 842 р.). В "Житіє Георгія" роси названі "народом, як усі знають, найвищою мірою диким і грубим". Нападу спочатку піддалася Пропонтиди, що знаходилася недалеко від Константинополя, що може бути вказівкою на попередньо відбувся торг у візантійській столиці [31]. Можливо саме після цієї війни до Константинополя для переговорів прибули посли росів, за походженням шведи, яких імператор Феофіл відправив назад через Імперію франків (див. нижче), де їх прибуття датують 839 р. Ряд сучасних дослідників не підтримує датування цих подій 830-ми роками і вважає, що похід мав місце при набігах руси в 860 або навіть 941 роках. Дійсно, ті ж візантійці і франки сперечалися (див. Російський каганат) про походження цього народу і титулі його вождя, перш ніж грунтовно ознайомилися з русами вже в епоху князя Олега і його наступників.

У популярній літературі зустрічаються згадки про набіг руси на грецький острів Егіну (недалеко від Афін) в 813 році [32]. Даний факт походить від помилкового перекладу етноніма арабських (берберських) піратів-маврів, Mau rousioi, як "росіяни" в "Житії преподобної Афанасії Егінскій" [33].

Набіг русів на Константинополь у 860 році емоційно відображений в декількох візантійських джерелах. Патріарх Фотій, який пережив облогу Константинополя, в одній з промов-проповідей відразу ж після відходу русів так охарактеризував їх:

"Народ непомітний, народ, не бралися до уваги, народ, зараховує до рабів, безвісний - але отримав ім'я від походу на нас, непримітний - але став значним, низинний і безпорадний - але що зійшов на вершину блиску і багатства, народ, що поселився де- то далеко від нас, варварський, що кочує, що має зухвалість [як] зброї, безтурботний, некерований, без воєначальника, такою юрбою, так стрімко нахлинув ніби морська хвиля на наші межі ... " [34]

Судячи зі слів Фотія, візантійці були обізнані про існування руси. В 867 року Фотій у посланні східним патріархам говорить про руси, згадуючи і так зване перше хрещення Русі :

"... Навіть для багатьох багаторазово знаменитий і всіх залишає позаду в лютості і кровопролитті, той самий так званий народ Рос - ті, хто, поневоливши жили навколо них і від того надмірно бундючився, підняли руки на саму ромейську державу! Але нині, однак, і вони змінили язичницьку та безбожну віру, в якій перебували колись, на чисту і щиру релігію християн, ... І при цьому настільки запалить їх пристрасне прагнення і завзяття до віри ..., що взяли вони у себе єпископа і пастиря і з великою ретельністю і старанням зустрічають християнські обряди . " [35]

Фотій не називав імен російських ватажків, за версією літописця Нестора набіг здійснювали варяги Аскольда і Діра. Як припускають історики, ці ж варяги і прийняли християнство незабаром після успішного походу на Візантію. Коли русь на чолі з князем Ігорем знов обложила Константинополь у 941 році, візантійці вже ідентифікували войовничий народ. Продовжувач Феофана повідомляє: "На десяти тисячах суден припливли до Константинополя роси, яких іменують також дромітамі, відбуваються ж вони з племені франків." [36] До франкам візантійці відносили всіх жителів північно-західної Європи. В описі набігу на Константинополь 860 року той же Продовжувач Феофана називав русів "скіфським плем'ям, неприборканим і жорстоким" [37]. У візантійських творах з X століття назва скіфи або тавроскіфами міцно утвердилось за російськими як певний еквівалент поняттю - варвари з північних берегів Чорного моря.

Найбільш докладні відомості про русів і пристрої їхньої держави залишив у своєму творі " Про управління імперією ", написаному близько 950 року, візантійський імператор Костянтин Багрянородний.

"... Зимовий же і суворий спосіб життя тих самих росів такий. Коли настане листопад, їх князі виходять з усіма Росії з Києва і відправляються в полюддя, тобто круговий обхід, а саме - в слов'янські землі древлян, дреговичів, кривичів, сіверян та інших слов'ян, що платять данину росам. Годуючись там протягом зими, вони у квітні, коли розтане лід на Дніпрі, повертаються до Києва, збирають і оснащують свої кораблі і відправляються до Візантії. " [38]

У червні роси з товарами і рабами сплавляються вниз по Дніпру до Чорного моря, причому назви дніпровських порогів перераховані Костянтином на двох мовах: "по-Руським і по-слов'янськи", причому "Руським" назви мають досить чітку ін-скандинавську етимологію (див. таблицю у статті Норманизм). Іншу етимологію, засновану на іранських говірками, запропонував в 1985 році М. Ю. Брайчевський, грунтуючись на факті тривалого проживання в регіоні іраномовного населення. [26] У гирлі Дніпра, на острові, роси відпочивають перед виходом в море: "здійснюють свої жертвоприношення, так як там стоїть величезний дуб: приносять у жертву живих півнів, зміцнюють вони і стріли навколо [дуба], а інші - шматочки хліба, м'ясо і що має кожен, як велить їх звичай. " [38]


2.3. Західно-європейські джерела

Перше датується звістка про руси міститься в Бертинских анналах і відноситься до 839 році, тобто до періоду більш раннього, ніж описаний в давньоруських літописах.

В анналах повідомляється про посольство візантійського імператора Феофіла до імператора Людовика Благочестивого 18 травня 839 року. З візантійським посольством були послані якісь люди, яким Феофіл просив посприяти у поверненні на батьківщину:

"Он также послал с ними тех самых, кто себя, то есть свой народ называли Рос, которых их король, прозванием каган, отправил ранее ради того, чтобы они объявили о дружбе к нему [Феофилу], прося посредством упомянутого письма, поскольку они могли [это] получить благосклонностью императора, возможность вернуться, а также помощь через всю его власть. Он [Феофил] не захотел, чтобы они возвращались теми [путями] и попали бы в сильную опасность, потому что пути, по которым они шли к нему в Константинополь, они проделывали среди варваров очень жестоких и страшных народов. Очень тщательно исследовав причину их прихода, император [Людовик] узнал, что они из народа свеонов [шведов], как считается, скорее разведчики, чем просители дружбы того королевства и нашего, он приказал удерживать их у себя до тех пор, пока смог бы это истинно открыть." [39]

Существование русов в 1-й половине IX века отмечает и другой синхронный источник - список племён "Баварского Географа". В этом списке среди народов, которые не граничат с Франкской империей и находятся к востоку от неё, упоминаются Ruzzi. Рядом с племенем Ruzzi стоит племя Caziri, из чего историки идентифицируют пару русь-хазары. Согласно списку русь обитала восточнее пруссов и не относилась к жителям Скандинавского полуострова, которые перечислялись как находившиеся к северу от границ империи франков.

В Раффельштеттенском таможенном уставе (ок. 905 г.) упомянуты руги как вид славян. Некоторые историки полагают, что речь идёт о русских купцах на среднем Дунае во времена Вещего Олега. Другие полагают, что речь идёт о придунайских славянах, населявших земли, где в V веке обитало германское племя ругов.

Описание русов приводит Лиутпранд Кремонский, посол итальянского короля Беренгария в Византию в 949 году. Описывая разгром флота Игоря Рюриковича в 941 году, он замечает: " В северных краях есть некий народ, который греки по его внешнему виду называют Ρουσιος, русиос, мы же по их месту жительства зовём норманнами. Ведь на тевтонском языке норд означает север, а ман - человек; отсюда - норманны, то есть северные люди. Королём этого народа был [тогда] Ингер; " [40]


2.4. Арабо-перські джерела

Географы Арабского халифата составляли систематические описания земель вокруг своих границ. Восточный мир вначале узнал о руси как о купцах. З кінця IX века прикаспийские государства становятся объектом их набегов. Не отмечено, чтобы кто-нибудь из арабоязычных авторов в IX - X веках бывал на Руси. Их сведения почерпнуты из слухов, личных наблюдений за купцами-русью и более ранних трудов. Славян арабы называли а-Сакалиба. У некоторых авторов это слово употреблялось в расширенном смысле, обозначая всех обитателей лесной полосы Восточной Европы безотносительно к их языковой и этнической принадлежности (в частности, Ибн Якуб именовал так славяноязычных чехов и поляков, Аль-Масуди - германоязычных саксов, Ибн Фадлан - тюркоязычных волжских булгар).

Начальник почт у багдадского халифа Ибн Хордадбех стал первым из арабоязычных авторов, упомянувшим в середине IX века в " Книге путей и стран " [41] современное ему племя русь :

"Если говорить о купцах а-Рус, то эти из славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки чёрных лисиц и мечи от самых отдалённых славян к Румийскому морю. Владетель а-Рума берёт с них десятину. Если они сплавляются от славян по реке Танис, то проезжают Хамлидж, город хазар. Их владетель также берёт с них десятину. Затем они отправляются по морю Джурджан и высаживаются на любом берегу Иногда они везут товары от Джурджана до Багдада на верблюдах. Переводчиками у них славянские слуги-евнухи. Они утверждают, что они христиане и платят мусульманам подушную подать." [42]

Ібн Хордадбех виявився єдиним автором з арабського світу, зв'язав русь і слов'ян разом. Інші автори описують їх окремо.

Ретроспективно русы упомянуты исламским историком Ат-Табари в "Истории пророков и царей" (закончена в 914 году) при описании событий 644 года, когда правитель Дербента Шахрияр сообщал правителю арабов:

"Я нахожусь между двумя врагами: один - хазары, а другой - русы, которые суть враги целому миру, в особенности же арабам, а воевать с ними, кроме здешних людей, никто не умеет. Вместо того, чтобы платить дань, будем воевать с русами сами и собственным оружием, и будем удерживать их, чтобы они не вышли из своей страны". [43]

Историки критически подходят к этому документу, так как сведения Табари дошли до нас в персидском переводе Балами. Сходознавець Гаркави прямо отмечает, что практически невозможно отделить наслоения персидского переводчика от сведений самого Табари, который жил во времена набегов русов на его родные края в Табаристане (часть совр. Ирана). Ас-Салиби, современник Балами (X век), также утверждал, что двойная стена Дербента, возведённая персидским шахом Хосровом I Ануширваном (531 - 539), была предназначена для защиты от хазар и русов .

Мухаммад ибн Исфендиар, персоязычный автор начала XIII века, в "Истории Табаристана" сообщает о появлении русов на южном побережье Каспия во 2-й половине IX века :

"Прежде того [909 года] они [русы] были здесь [в Абаскуне] при Хасане ибн-Зайде [864-884], когда русы прибыли в Абаскун и вели войну, а Хасан Зайд отправил войско и всех перебил."

Арабский путешественник Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию (922) и встретивший там русских купцов, оставил уникальное описание внешнего вида и обычаев русов, а также обряда кремации знатного руса в ладье. Ниже приведена лишь часть личных наблюдений Ибн Фадлана :

"Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атиль. Я никого не видал, более совершенного телом. Они стройны, белокуры, краснолицы и белотелы. Не носят курток и кафтанов, но их мужчины носят кису, которой охватывают один бок, так что одна рука остаётся снаружи. Каждый из них имеет топор, меч и нож, и со всем этим он не расстаётся. Мечи их плоские, бороздчатые, франкские. Иные из них изрисованы от края ногтей и до шеи деревьями и всякими изображениями
Дирхемы русов [деньги] - серая белка без шерсти, хвоста, передних и задних лап и головы, [а также] соболи Ими они совершают меновые сделки, и оттуда их нельзя вывезти, так что их отдают за товар, весов там не имеют, а только стандартные бруски металла
Собирается их в одном доме десять или двадцать, - меньше или больше. У каждого скамья, на которой он сидит, и с ним девушки-красавицы для купцов. И вот один совокупляется со своей девушкой, а товарищ его смотрит на него. И иногда собирается группа из них в таком положении один против другого, и входит купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и наталкивается на него, сочетающегося с ней. Он же не оставляет её, пока не удовлетворит своего желания
В обычае царя русов, что вместе с ним в его высоком замке всегда находятся четыреста мужей из его витязей к нему приближённых С каждым из них девушка, которая служит ему, моет ему голову и приготовляет ему то, что он ест и пьёт, и другая девушка, которой он пользуется как наложницей в присутствии царя. Эти четыреста сидят, а ночью спят у подножья его ложа
Если двое ссорятся и спорят, и их царь не может их примирить, он решает, чтобы они сражались друг с другом на мечах, и тот, кто победит, тот и прав." [44]

Арабский географ персидского происхождения Ибн Русте составил в 930-х годах компиляцию сведений от разных авторов. Там же он поведал о русах:

"Что касается до Русии, то находится она на острове, окружённом озером. Остров этот, на котором живут они, занимает пространство трёх дней пути: покрыт он лесами и болотами; нездоров и сыр до того, что стоит наступить ногою на землю, и она уже трясётся по причине обилия в ней воды.
Они имеют царя, который зовётся хакан-Рус. Они производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, отвозят в Хазран и Булгар и продают там. Пашен они не имеют, а питаются лишь тем, что привозят из земли слов'ян.
Когда у кого из них родится сын, то он берёт обнажённый меч, кладёт его пред новорождённым и говорит: не оставлю тебе в наследство никакого имущества, а будешь иметь только то, что приобретёшь себе этим мечом. Они не имеют ни оседлости, ни городов, ни пашен; единственный промысел их - торговля соболями, беличьими и другими мехами, которые и продают они желающим; плату же, получаемую деньгами, завязывают накрепко в пояса свои
Есть у них знахари, из коих иные повелевают царю, как будто они начальники их [русов]. Случается, что приказывают они приносить в жертву их божеству, что ни вздумается им: женщин, мужчин и лошадей, а уж когда приказывают знахари, не исполнить их приказание нельзя никоим образом. Взяв человека или животное, знахарь накидывает ему петлю на шею, вешает жертву на бревно и ждёт, пока она не задохнётся, и говорит, что это жертва богу
Они храбры и дерзки. Когда нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его весь. Женщинами побеждённых сами пользуются, а мужчин обращают в рабство. Они высокорослы, имеют хороший вид и смелость в нападениях; но смелости этой на коне не обнаруживают, а все свои набеги и походы совершают на кораблях. Шаравары носят они широкие: сто локтей материи идёт на каждые. Надевая такие шаравары, собирают они их в сборки у колен, к которым затем и привязывают." [45]

Багдадский путешественник Аль-Масуди в 940-х годах оставил заметки о русах, основанные на рассказах жителей Табаристана и других прикаспийских стран. Он достаточно подробно рассказал о неудачном походе русов на Каспий в 913 году, но собственно о русах написал немного:

"Что касается язычников в [хазарском] государстве, то среди них есть сакалиба и русы, которые живут на одном конце этого города [Итиля]. Они сжигают своих мертвецов вместе с их конями [букв.: животными], утварью и украшениями. Когда умирает мужчина, его жену заживо сжигают вместе с ним, но если умирает женщина, то мужа не сжигают. Если кто-нибудь умирает холостым, его женят посмертно, и женщины горячо желают быть сожжёнными, чтобы с душами мужей войти в рай [] Русы и саклабы, которые, как мы уже говорили, язычники, [также] служат в войске царя [хазар] и являются его слугами.[]
Русы - громадное племя; они не подчиняются никакому царю и никакому закону. [...]
Русы состоят из многочисленных племён разного рода. Среди них находятся ал-лудзгана [46], которые наиболее многочисленны и с торговыми целями постоянно посещают страны Андалус, Рим, Константинополь и страну хазар." [47]

Багдадский книжник Ибн Мискавейх описал подробно набег русов на прикаспийский город Бердаа в 944 - 945 году. Там он дал некоторое описание русов, какими их запомнили местные жители:

"Народ этот могущественный, телосложения крупного, мужества большого, не знают они бегства, не убегает ни один из них, пока не убьёт или не будет убит. В обычае у них, чтобы всякий носил оружие Сражаются они копьями и щитами, опоясываются мечом и привешивают дубину и оружие, подобное кинжалу. И сражаются они пешими
Когда умирал один из них [русов], хоронили его, а вместе с ним его оружие, платье и оружие, и жену или какую другую из женщин, и слугу его, если он любил его, согласно их обычаю После того как дело русов погибло, потревожили мусульмане могилы их и извлекли оттуда мечи их, которые имеют большой спрос и в наши дни, по причине своей остроты и своего превосходства." [48]

Арабский писатель Ибн Хаукаль писал около 976 года, но для описания немусульманских народов использовал более ранние источники. Часть его заметок о русах восходит к сочинениям 920-х годов географа ал-Балхи [49] :

"Русов три группы. Группа, ближайшая к Булгару, и царь их в городе, называемом Куйаба, и он больше Булгара. И группа самая высшая (главная) из них, называют её ас-Славийа, и царь их в городе Салау, (третья) группа их, называемая ал-Арсанийа, и царь их сидит в Арсе, городе их. [] Русы приезжают торговать в Хазар и Рум. Булгар Великий граничит с русами на севере. Они (русы) велики числом и уже издавна нападают на те части Рума, что граничат с ними, и налагают на них дань. [] Некоторые из русов бреют бороду, некоторые же из них свивают её наподобие лошадиной гривы [заплетают в косички] и окрашивают её жёлтой (или чёрной) краской." [50]

Географический трактат " Худуд ал-Алам " ("Книга о пределах мира от востока к западу") был составлен неизвестным персидским автором в 982 году на основе более ранних сочинений. Его заметки о стране русов восходят к арабским трудам IX века и, возможно, описывают земли русов 1-й половины IX века :

"Это обширная страна, и жители её злонравны, непокорны, имеют надменный вид, задиристы и воинственны. Они воюют со всеми неверными, живущими вокруг них, и выходят победителями. Властитель их называется Рус-каган [] Среди них проживает часть славян, которые прислуживают им [] Они носят шапки из шерсти с хвостами, спадающими сзади на их шеи [] Куйаба - это город русов, расположенный ближе всего к землям ислама. Это приятное место и место пребывания [их] властителя. Оно производит меха и ценные мечи. Сълаба - приятный город, из которого всегда, когда царит мир, выходят они для торговли в области Булгара. Уртаб - город, в котором убивают чужеземцев всегда, когда они посещают его. Он производит весьма ценные клинки и мечи, которые можно согнуть вдвое, но как только руку убирают, они возвращаются в прежнее положение." [51]


2.5. Хазарские источники

Источники, происходящие из ближайшего южного соседа Руси - Хазарского каганата также содержат современные сведения, отражающие непростые отношения двух стран.

В письме анонимного хазарского автора (ок. 950) упоминается "царь руси" "Hlgw", и описывается война Руси с Хазарией и Византией (в последнем случае речь идёт о походе 941 г.).

"Роман [византийский император][злодей послал] также большие дары X-л-гу, царю Русии, и подстрекнул его на его (собственную) беду. И пришёл он ночью к городу С-м-к-раю [Самкерц] и взял его воровским способом, потому что не было там начальника [] И стало это известно Бул-ш-ци, то есть досточтимому Песаху [] И оттуда он пошёл войною на X-л-га и воевал месяцев, и Бог подчинил его Песаху. И нашёл он добычу, которую тот захватил из С-м-к-рая И говорит он: Роман подбил меня на это. И сказал ему Песах: Если так, то иди на Романа и воюй с ним, как ты воевал со мной, и я отступлю от тебя. А иначе я здесь умру или (же) буду жить до тех пор, пока не отомщу за себя. И пошёл тот против воли и воевал против Кустантины [Константинополя] на море четыре месяца. И пали там богатыри его, потому что македоняне осилили [его] огнём. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, а пошёл морем в Персию, и пал там он и весь стан его." [52]

Выдержка из письма хазарского царя Иосифа, ок. 960 года отражает ситуацию непосредственно перед разгромом каганата Святославом:

"Я охраняю устье реки [Волги] и не пускаю русов, приходящих на кораблях, приходить морем, чтобы идти на исмаильтян, и [точно так же] всех врагов [их] на суше приходить к Воротам [Дербенту]. Я веду с ними [русами] войну. Если бы я их оставил [в покое] на один час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада." [53]

У цьому ж документі серед данників хазарського царя згадуються слов'яни.


3. Археологічні свідчення

Археологические исследования подтверждают факт больших социально-экономических сдвигов в землях восточных славян и фиксируют в IX веке проникновение в их среду жителей Балтийского бассейна (см. Русь). На севере (Новгородские земли) балтийское влияние отмечается раньше и носит гораздо более заметный характер, чем на юге (Киев). В целом результаты археологических исследований не противоречат преданию "Повести временных лет" о призвании варягов в 862 году, однако трудности в точной датировке и этнической идентификации археологического материала не позволяют сделать определённые выводы о происхождении, географической локализации и исторической роли руси в образовании восточнославянского государства - Руси.


3.1. Присутність скандинавів

В середині VIII века по течению Волхова основываются два населённых пункта: Любшанская крепость на месте крепости финно-угорских племён и, предположительно позже, в нескольких километрах от неё на другом берегу Волхова скандинавское поселение Ладога. В 760-х годах Ладога подвергается нападению, и её население вплоть до 830-х годов стало преимущественно славянским (предположительно кривичи) [54]. В конце 830-х Ладога сгорает и состав её населения сменяется снова. Теперь в ней чётко прослеживается заметное присутствие скандинавской военной элиты (скандинавские мужские воинские захоронения, " молоточки Тора " и т. д.)

До середини IX века археологи относят возникновение Рюрикова городища, рядом с которым в 930-х годах появились три поселения (кривичи, словене и финно-угры), позднее слившихся в Великий Новгород. Характер поселения в Рюриковом городище позволяет отнести его к военно-административному центру с ярко выраженной скандинавской культурой в ранних слоях, причём не только воинской, но и бытовой (то есть жили семьями). Начиная со 2-й половины IX века Русь покрывается сетью городов (городище в Гнёздово под Смоленском, Сарское городище под Ростовом, Тимерево [55] под Ярославлем), где чётко прослеживается присутствие варяжской военной элиты. Эти поселения обслуживали торговые потоки с Востоком, в то же время служили центрами колонизации среди славянских и прочих племён.

Ибн Фадлан в деталях описал обряд захоронения знатного руса сжиганием в ладье с последующим возведением кургана. Могилы такого типа обнаружены под Ладогой и более поздние в Гнёздово. [56] Способ захоронения вероятно возник в среде выходцев из Швеции на Аландских островах и позднее с началом эпохи викингов распространился на Швецию, Норвегию, побережье Финляндии и проник на территорию будущей Киевской Руси. [57]

В 780-х начинается путь "Из варяг в булгары" (Волго-Балтийский торговый путь) - первые находки арабских серебряных дирхемов датируются этим десятилетием (древнейший клад в Ладоге датируется 786 годом). Число ранних кладов (до 833 г.) на территории будущей Новгородской земли сильно превышает количество аналогичных кладов в Скандинавии, то есть изначально Волго-Балтийский путь обслуживал местные потребности. Ладога стала ключевым городом, через который проходил поток арабского серебра в Европу. Один из ранних кладов, найденных в Петергофе (младшая монета датируется 805 годом), содержит большое количество надписей-граффити на монетах, по которым стало возможным определить этнический состав их владельцев. Среди граффити единственная надпись на греческом языке (имя Захариас), скандинавские руны и рунические надписи (скандинавские имена и магические знаки), тюркские (хазарские) руны и собственно арабские граффити. [58]


3.2. Поява західних слов'ян в Пріільменья

Сравнение археологического, антропологического и нумизматического материалов свидетельствует о самых древних связях Северо-Западной Руси с Южной Балтикой (по сравнению с той же Скандинавией) и о самом широком присутствии в её пределах южнобалтийских славян. На ранних поселениях и городищах VIII-IX веков (Ладога, Городище, Гнёздово, Тимерёво, Псков, Городок на Ловати, Городец под Лугой, селищах Золотое Колено и Новые Дубовики, сопках на Средней Мете, Белоозере и др.) в самых ранних слоях в изобилии присутствует лепная керамика южнобалтийского типа, свидетельствующая о пришлом населении. [59] [60]

В Приладожье и в самой Ладоге (с самого раннего периода) в VIII-IX веках распространяется лепная керамика так называемого "ладожского типа", имеющая также южнобалтийское происхождение. В IX веке керамика "ладожского типа" распространяется в Приильменье. [61] В Скандинавии такой тип керамики появляется позднее(в средний период "эпохи викингов"), чем в Приладожье и встречается редко. Причём похожая керамика найдена в Средней Швеции только в Бирке и на Аландских островах, а в погребениях встречена только при трупосожжениях, то есть связана с переселенцами из Южной Балтики. [62]

В ряде современных геногеографических исследований гаплотипов мужчин, принадлежащих к Y-хромосомной гаплогруппе R1a, прослеживается отдельная ветвь, распространённая среди лиц, происходящих из Северной Польши, Восточной Пруссии, Прибалтики, северо-западных областей России, Южной Финляндии, которую возможно сопоставить с потомками балтийских славян.

Данные антропологии также свидетельствуют о массовых переселениях балтийских славян в VIII-IX веках.


4. Генетические исследования

Генетические исследования коснулись только потомков династии Рюрика. Эти исследования, проводившиеся начиная с 2006 года, показали устойчивое разделение потомков Рюрика по гаплогруппам : Мономаховичи показали скандинавскую и угро-финскую гаплогруппу N3, а потомки Олеговичей - славянскую R1a [63]. Норманисты объявили это доказательством своей теории, их оппоненты сделали обратные выводы. Как бы там ни было, Мономаховичам удалось оттеснить Олеговичей от великого княжения в ходе междуусобных войн, одним из предлогов к которым служило обвинение Олеговичей в незаконнорожденности.


Примітки

 1. Термін російські або російські люди ("Рустам людие" у мниха Якова) як самоназва народу з'явився пізніше, в XI столітті
 2. Найдавніші згадки відзначені в російсько-візантійських договорах ( ПВЛ) і " Руській правді "
 3. Н. Тихомиров. Російське літописання. - М., 1979. - С. 22-48. - litopys.org.ua/rizne/spysok/spys05.htm | М.: критика норманизма
 4. Новгородська Перша літопис старшого і молодшого ізводів. М., изд-во АН СРСР, 1950, с.106. - www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Novgorod/gif_mm.php?file=106.gif
 5. Етимологічний словник М. Фасмера (слово Русь); Е. А., Петрухін В. Я., НАЗВА "РУСЬ" В етнокультурному історії Давньоруської держави (IX-X ст.): Питання історії - № 8 - 1989 - krotov.info/history/10/2/meln1988.htm | Мельникова
 6. "Синеус" і "Трувор", можливо, є не іменами реальних людей, а хвалебними епітетами, які автор ПВЛ не зміг перевести.
 7. "У лѣто 6420. Посла Олег 'мужі свої ... від роду руського - Карли, Інегелд', Фарлоф', Веремуд', Рулав', Гуди, Руалд', Карн', Фрелав', Рюар', Актеву, Труан', Лідуль, Фост', Стемір', іже послання від Олга, великаго князя руського ...
 8. Слов'яни і скандинави (Збірник) - historik.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st050.shtml
 9. "Стародавня російська історія від початку російського народу до смерті великого князя Ярослава Першого або до 1054 року складена Михайлом Ломоносовим, статським радником, професором хімії і членом Санкт-петербурзької імператорської і Королівської шведської академій наук", Глава 8.
 10. Передмова до Великопольській хроніці - www.vostlit.info / Texts / rus / Chron_Pol_majoris / framepred.htm
 11. Д. І. Іловайський, Початок Русі. (Розвідки про початок Русі. Замість введення в російську історію) - oldru.com / begin / menu.htm М. 2006, ISBN 5-17-034145-8, 5-271-13162-9 ISBN
 12. Н. Тихомиров. Російське літописання. - М., 1979. - С. 22-48. - litopys.org.ua/rizne/spysok/spys05.htm | М.
 13. Кузьмін А. Г. "Варяги" і "Русь" на Балтійському морі. З "Питання історії", 1970, № 10. - www.mrubenv.ru/article.php?id=4_1_3.html
 14. Matla-Kozlowska M. The Sources of Annales Magdeburgenses Brevissimi in the Context of 'Foreign' Entries in Polish and Czech Annals - cejsh.icm.edu.pl / cejsh / cgi-bin / getdoc.cgi? 05PLAAAA0037909
 15. Відукінд Корвейского, "Діяння саксів", 3.54 - www.vostlit.info/Texts/rus/Widukind/frame3.htm
 16. Питома вага кераміки южнобалтійскіх вигляду (фельдбергской і фрезендорфской), серед інших керамічних типів і насамперед "у найдавніших горизонтах культурного шару" багатьох пам'яток Північно-Західної Русі (Старій Ладоги, Ізборських, Рюрікова городища, Новгорода, Луки, Городка на Ловаті, Городка під Лугой, неукріплених поселень - селища Золоте Коліно, Нові Дубовик, сопки на Середній Мсте, Білоозеро та інших). Так, на посаді Пскова вона становить більше 81% (Білецький С. В. Культурна стратиграфія Пскова (археологічні дані до проблеми походження міста) / / Ксіа. Вип. 160. М., 1980. С. 7-8)
 17. в Городку на Ловаті близько 30% Горюнова В. М. Про західних зв'язках "Городка" на Ловаті (по керамічним матеріалами) / / Проблеми археології та етнографії. Вип. 1. Л., 1977. С. 53, приміт. 2; її ж. Про раннекруговой кераміці на Північно-Заході Русі / / Північна Русь та її сусіди в епоху раннього середньовіччя. Л., 1982. С. 42)
 18. У Городку під Лугою її виявлено 50% з усієї достовірно слов'янської (Лебедєв Г. С. Археологічні пам'ятки Ленінградської області. Л., 1977. С. 119) (і цей посуд не є привізною, а проводилася на місці, про що говорить як обсяг її присутності, так і характер сировини, що йшов на її виготовлення (Смирнова Г. П. Про трьох групах новгородської кераміки X - початку XI ст. / / Ксіа. Вип. 139. М., 1974. С. 20
 19. В цілому для часу X-XI ст. в Пскове, Изборске, Новгороде, Старой Ладоге, Великих Луках отложения, насыщенные южнобалтийскими формами, представлены, по оценке С. В. Белецкого, "мощным слоем" (Белецкий С. В. Биконические сосуды Труворова городища // СА. 1976. № 3. С. 328-329).
 20. В. В. Седов о краниологическом материале северной Руси высказался следующим образом: "Ближайшие аналогии раннесредневековым черепам новгородцев обнаруживаются среди краниологических серий, происходящих из славянских могильников Нижней Вислы и Одера. Таковы, в частности, славянские черепа из могильников Мекленбурга, принадлежащих ободритам". К тому же типу, добавляет ученый, относятся и черепа из курганов Ярославского и Костромского Поволжья, активно осваиваемого новгородцами. Вместе с тем он, давая оценку популярной в науке гипотезе о заселении Приильменья славянами из Поднепровья, отмечает, что "каких-либо исторических и археологических данных, свидетельствующих о такой миграции, в нашем распоряжении нет". Более того, подчеркивает Седов, по краниологическим материалам связь славян новгородских и славян поднепровских "невероятна". Антропологические исследования, проведенные в 1977 г. Ю. Д. Беневоленской и Г. М. Давыдовой среди населения Псковского обозерья, отличающегося стабильностью (малое число уезжающих из деревень) и достаточно большой обособленностью, показали, что оно относится к западнобалтийскому типу, который "наиболее распространен у населения южного побережья Балтийского моря и островов Шлезвиг-Гольштейн до Советской Прибалтики" (Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). М., 1969. С. 207-208; Алексеева Т. И. Славяне и германцы в свете антропологических данных // ВИ. 1974. № 3. С. 66; Седов В. В. К палеоантропологии восточных славян // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М., 1977. С. 154; его же. Восточные славяне в VI-XIII вв. С. 8, 66; Беневоленская Ю. Д., Давыдова Г. М. Русское население Псковского обозерья // Полевые исследования Института этнографии. 1977. М., 1979. С. 187-188).
 21. Н. М. Петровский, проанализировав новгородские памятники, указал на наличие в них бесспорно западнославянских особенностей. Д. К. Зеленин, в свою очередь, обратил внимание на балтославянские элементы в говорах и этнографии новгородцев. Исходя из этих фактов, оба исследователя пришли к выводу, что близость в языке и чертах народного быта новгородцев и балтийских славян можно объяснить лишь фактом переселения последних на озеро Ильмень. И это переселение, по мнению Зеленина, произошло так рано, что до летописца XI в. "дошли лишь глухие предания об этом" (Петровский Н. М. Указ. соч. С. 356-389; Зеленин Д. К. О происхождении северновеликоруссов Великого Новгорода // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. М., 1954, № 6. С. 49-95)
 22. С. П. Обнорский отметил западнославянское воздействие на язык Русской Правды, объясняя это тем, что в Новгороде были живы традиции былых связей со своими сородичами. В середине 1980-х гг. А. А. Зализняк, основываясь на данных берестяных грамот, запечатлевших разговорный язык новгородцев XI-XV вв., заключил, что древненовгородский диалект отличен от юго-западнорусских диалектов, но близок к западнославянскому, особенно севернолехитскому. Академик В. Л. Янин недавно особо подчеркнул, что "поиски аналогов особенностям древнего новгородского диалекта привели к пониманию того, что импульс передвижения основной массы славян на земли русского Северо-Запада исходил с южного побережья Балтики, откуда славяне были потеснены немецкой экспансией". Эти наблюдения, обращает внимание ученый, "совпали с выводами, полученными разными исследователями на материале курганных древностей, антропологии, истории древнерусских денежно-весовых систем и т. д." (Обнорский С. П. Русская Правда как памятник русского литературного языка // Его же. Избранные работы по русскому языку. М., 1960. С. 143-144; Зализняк А. А. Наблюдения С. 151; Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). С. 217-218; Янин В. Л. 70 лет Новгородской археологии. Итоги и перспективы // Ладога и истоки российской государственности и культуры. С. 80).
 23. Трубачёв О. Н. К истокам Руси - learning-russian.gramota.ru/book/trubachev.html
 24. Вернадский Г. В. Глава VII. Скандинавы и русский каганат (737-839 гг.) // История России - gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv171.htm#vgv171para03 - 1943 Т. 1: "Древняя Русь".
 25. [1] - www.infanata.org/index.php?newsid=1146081991 Галкина Е. С. Тайны Русского каганата. "Вече", 2002.
 26. 1 2 М. Ю. Брайчевський. "Русские" названия порогов у Константина Багрянородного - www.kurgan.kiev.ua/porogi.htm
 27. М. Я. Сюзюмов К вопросу о происхождении слова Pως, Pωσια, РОССИЯ // Вестник древней истории, 1940. № 2 - www.konstantinovo.com/books/Biblio/Rus2/27.htm
 28. Автор схолий к сочинению Аристотеля "О небе" неизвестен. Его часто путают с ритором конца IV века Фемистием, который написал схолии к другим сочинениям Аристотеля. Не исключено, что аноним жил в IX-X вв, так как использовал этноним арабы (вместо сарацины), крайне редко использовавшийся греками в IV-VII вв.
 29. Гипербореями античные авторы обычно называли мифические или утопические народы севера. В. В. Латышев цитирует этот отрывок по собранию сочинений Аристотеля, изданному Берлинской академией наук в 1836 г. В. Латышев. "Известия" // Вестник Древней истории, 1947, № 2, стр. 332. - ossnet.info/latyshev/scythica2.html
 30. Известно о существовании в Северном Причерноморье племени неясного этнического происхождения с созвучным названием, росомонов. Также см. североиранскую гипотезу выше. Точка зрения совр. историков на этноним русь отражена в учебном пособии для вузов под ред. Е. А. Мельниковой, "Древняя Русь в свете зарубежных источников", -М., 1999, стр. 11, ISBN-5-88439-088-2
 31. Цукерман К. "Два этапа формирования Древнерусского государства" - iananu.kiev.ua/archaeology/2003-1/zukerman.htm
 32. Датировка набега 813 годом неправильна, так как привязана к эдикту императора Михаила. Данный эдикт о замужестве вдов за иностранных христиан был выпущен императором Феофилом, и набег мавров имел место около 828 года.
 33. Life of St. Athanasia of Aegina - www.doaks.org/ATHWC.html
 34. Вторая гомилия патриарха Фотия на нашествие росов - www.vostlit.narod.ru/Texts/rus9/Fotij/text2.htm
 35. Окружное послание Фотия, Патриарха Константинопольского, к Восточным Архиерейским Престолам - myriobiblion.byzantion.ru/photius/okr_posl.htm
 36. Продолжатель Феофана. Царствование Романа I. - www.vostlit.info/Texts/rus5/TheophCont/frametext64.htm
 37. Продолжатель Феофана. Життєписи візантійських царів. Книга IV. Михайло III - www.vostlit.info/Texts/rus5/TheophCont/frametext4.htm
 38. 1 2 Константин Багрянородный. Об управлении империей. - recult.by.ru/lib/byzant/kb.htm
 39. Бертинские анналы. Год 839. - www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales_Bertiani/frametext2.htm- Анналы Сен-Бертенского монастыря
 40. Лиутпранд Кремонский, Книга воздаяния ("Антаподосис"), кн.5, XV - www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr/frametext8.htm
 41. Написана в двух редакциях: около 847 года и до 886 года, текст о русах есть в обеих.
 42. Ибн Хордадбех. Книга шляхів і країн. М. 1986 - www.vostlit.info/Texts/rus2/Hordabeh/frametext8.htm;
  Фрагменты из Ибн Хордадбеха по Гаркави - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/7.htm
 43. А. Я. Гаркави, Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. Из книги "История царей" Абу-Джафара Мухаммеда ибн-Джарира ибн-Язида ат-Табари. СПб. 1870. - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/9.htm
 44. Ибн-Фадлан. "Записка" о путешествии на Волгу - www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm
 45. Фрагмент Ібн-Даста (Ібн-Руста) про русів по Гаркаві - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/23.htm;
  Фрагмент Ібн-Руста про русів у перекладі Хвольсона - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Chwolson_Dast/text6.htm
 46. Слово лудзгана відновлюється як ладожани або Урмань (Норман).
 47. Аль-Масуді, "Розсипи золота", гол. XVII - www.vostlit.info/Texts/rus13/Sirvan_Derbend/pril3.phtml?id=1900
 48. Ібн Мискавейха. Набіг русів на Бердаа в 944-45 році. - www.adfontes.veles.lv / arab_slav / miskaveih.htm
 49. Біографічні нотатки про Абу Зайшовши ал-Балх - www.vostlit.info/Texts/rus4/Istahri/otryv1.phtml?id=590
 50. З "Книги шляхів і держав" Абуль-Касима Мухаммеда, відомого під прізвиськом Ібн-Хаукаля - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis/frame17.htm
 51. "Книга про межі світу від сходу на захід" (Худуд ал-Алам). 44. Розповідь про країну русів і її містах. - www.vostlit.info/Texts/rus4/Hudud/text44.html
 52. Коковцев П. К., "єврейсько-хазарська листування в X столітті". Уривок з листа невідомого хазарського єврея X століття. - gumilevica.kulichki.net/Rest/rest0505.htm
 53. Коковцев П. К., "єврейсько-хазарська листування в X столітті". Велика редакція листа-хазарського царя Йосипа. - gumilevica.kulichki.net/Rest/rest0504b.htm # rest0504note73
 54. А. Н. Кирпичников, Ладога і Ладозька земля VIII-XIII ст. - www.russiancity.ru/dbooks/d14.htm
 55. Стаття про археологію ярославських могильників - historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/st049.shtml
 56. Могильник Плакун, спалювання в човні по типу В2 (Бирка), датується 1-й половиною IX століття. Гніздовського поховання за типом В1 (Бирка) датуються X століттям. Лебедєв Г. С. Шведські поховання в човні VII-XI століть - ulfdalir.ru/literature/0/784/735/1492: Скандинавський збірник XIX. - Таллінн: "Еесті Раамат", 1974
 57. Г. С. Лебедєв. Епоха вікінгів в Північній Європі. - www.ulfdalir.narod.ru/literature/Lebedev_G_Epoha/2north.htm - Л.: Вид. Ленінградського університету, 1985. Гол. 2.1
 58. В. Н. Сєдих, Північно-захід Росії в епоху вікінгів по нумізматичним даними - www.history.pu.ru/biblioth/novhist/mono/spb2004/020.htm: доповідь на 5-ї щорічної наукової конференції в Петербурзі: "Санкт -Петербург та країни Західної Європи "(23-25 ​​квітня 2003 р.)
 59. Ліпна кераміка виготовляється в сім'ї виключно для сімейних потреб і не йде на продаж, тому поширення в Північній Русі южнобалтійскіх ліпної кераміки свідчить про масові переселення жителів Південної Балтії. Джерела повідомляють про переселення на Русь в IX столітті тільки варягів-руси.
 60. глава "Літописні варяги - вихідці з берегів Південної Балтики" у книзі В. В. Фомін: "Варяги і Варязька Русь: До підсумків дискусії з варязькому питання" М., "Російська панорама", 2005 - velesovkrug.nm.ru / iskania / isk009.htm
 61. В. Я. Конецкий: "Центр і периферія Пріільменья: особливості соціально-політичного розвитку" - www.bibliotekar.ru/rusNovgorod/15.htm
 62. А. В. Плохов: "Зв'язки між Скандинавією і Поволховьем по керамічним матеріалами" зі збірки "Сучасність та археологія: Міжнародні читання, присвячені 25-річчю Староладожской археологічної експедиції" СПб., 1997. З 85-87. - www.oldladoga.ru/226.html
 63. Rurikid Dynasty DNA Project - www.familytreedna.com/public/rurikid/default.aspx?fixed_columns=on§ion=yresults.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Русь
Київська Русь
Червона Русь
Карпатська Русь
Біла Русь
Чорна Русь
Галицька Русь
Мала Русь
Велика Русь
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru