Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Словацька моваПлан:


Введення

Словацька мова (словацк. slovenčina, slovensk jazyk ) - Один з слов'янських мов. Словацька мова дуже близька до чеської мови .


1. Алфавіт

В словацькою алфавіті використовуються латинські букви (великі та малі), деякі з діакритичними знаками.

Латинська літера Словацьке назва літери Латинська літера Словацьке назва літери
A a а коротко M m ем
а длге N n Ен
а прегласковане Ň ň нь
B b бе O o про коротке
C c ЦЕ про длге
Č č Че про з воканем
D d де тврде P p пе
Ď ď дь мекке Q q КВЕ
Dz dz дз R r ер коротко
D d дж Ŕ ŕ ер длге
E e е. коротко S s ес
е. длге еш
F f еф T t ТЕ тврде
G g ге Ť ť ть мекке
H h га U u у коротко
Ch ch ха у длге
I i і мецці коротко V v ве
і мецці длге W w ве двійнят
J j ї X x ікс
K k ка Y y і тврде коротко
L l ел тврде і тврде длге
Ĺ ĺ ел длге Z z Зет
Ľ ľ ль мекке жет

2. Особливості

Наголос. Наголос у словацькій мові завжди падає на перший склад з виключенням коротких граматичних слів, як напр. sa = "-ся", je = "він (а / о) є", ťa = "тебе" (коротка форма) і т. д., які, якщо разом, утворюють групу з одним наголосом, напр. Po lem ti to o dve mi nty [по шолом ти то про две ми ну: ти] - Я пришлю тобі це через дві хвилини.

Подовжені голосні, r і l. Ударна голосна або ударна складотворної згодна (r, l, див. нижче) не подовжується при проголошенні, як у російській, а залишається короткою. Подовжені голосні позначаються на листі самостійними буквами (літери акцентованого Акуто , , , , і ŕ, ĺ) і вимовляються вдвічі довше звичайних. Подовження голосних при проголошенні дуже важливо для сенсу (наприклад, drah - дорога; drha - дорога). Такий поділ наголоси і довготи гласною незвично для російського слуху, тому може помилково здатися, що наголос іноді падає в середину або кінець слова. Крім того, голосні в словацькому не редукується: все по вимовляються як [о], тобто як в північних російських говорах або в українською мовою, і всі ті як [е], навіть якщо вони не під наголосом, напр. metro [Метро] - метро, ​​тобто ні [митро], ні [метра].

Звуки [r], [l], [ŕ] і [ĺ]. У положенні між двома приголосними поводяться як голосні, тобто утворюють окремий склад і теж можуть бути довгими, як інші гласні (i - , e - , a - , o - , u - , l - ĺ, r - ŕ), напр. vlk (вовк), vĺča (вовченя), smrť (смерть), vŕba (верба) і т. д.

Дифтонги. Для словацької мови характерне використання дифтонгів ia, ie, iu, [я, е, ю, ўо].

Міжмовні омоніми. Як і в багатьох споріднених, але розвивалися довгий час незалежно мов, подібно звучать словацькі та російські слова нерідко мають різний і навіть протилежний зміст і т. п.)


3. Стандартизація мови

Стандартизація словацької мови почалася в кінці XVIII століття. Тоді була видана книга Антона Бернолака "Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum" з додатком "Orthographia" ( 1787). Цей літературна мова грунтувався на западнословацкіх діалектах. Сучасна літературна словацьку мову, в основі якого лежать среднесловацкіе мовні риси, виник в середині XIX століття завдяки зусиллям словацьких патріотів Людовіта Штура, Міхала Милослава Годжі, Йозефа Милослава Гурбан та ін Перший варіант кодифікації Штура, був сформульований в книгах "Nauka reči slovenskej" (Наука про словацькою мовою) і "Nrečja slovenskuo alebo potreba psaňja v tomto nreč" (Словацьке наріччя чи необхідність писати на цьому наріччі) і виходив перш всього з промови інтелігенції среднесловацкого міста Ліптовськи Мікулаш і характерним був для нього сильний фонологический принцип правопису, відсутність м'якого "ль" ("ľ") і довгого гласного "" за винятком слова "dcra" (дочка) та інші мовні риси, які є в сучасному варіанті словацької мови. В 1851 на зборах словацьких інтелектуалів була прийнята реформована версія кодифікації Штура, автор якої - лінгвіст Мілан Гаттала (йдеться про т. зв. "годжовско-гатталской реформу"). Цей варіант є основою сьогоднішнього літературного словацької мови. Важливими моментами в історії подальшої стандартизації словацької мови є видання правопису в 1931 і 1953 рр.. та розробка термінології в міжвоєнний і перш за все післявоєнний період.

Угорська влада в період існування Австро-Угорщини переслідували літературний словацьку мову, одночасно пропагуючи менш поширений східнословацький діалект.


3.1. Приклади текстів

А. Бернолаковскій варіант:

(Примітка: Букви w і g, які позначали звуки [в] та [й], пишуться в штуровском і сучасній мові як v і j. Відмінності від сучасної мови, див. нижче, позначені жирним шрифтом, крім w і g)

Sp sob segb i... Keď sa sege G a ť elina medzi Ow e s, m e sa t s ň m na rz s ť, keď bi ale t u to spol e čn Segbu mokr Čas ň edopus ť il, m o e sa G a ť elina s ť do Owsa ň esk oreg, pri peknom Čase, br a potom, keď Ow e s 'ze l tak w i soko, gak tlst ge Prst. (Fndli, J.: Piľn domag a poľn hospodr, 1790)

Б. Штуровскій варіант:

(Примітка: Відмінності від сучасної мови, див. нижче, позначені жирним шрифтом)

Sp uo sob sejb i... Keď sa seje ďa ť elina medzi ovos, m uo e sa ťje s ň m naraz s ja ť, keb i ale tto spoločn sejbu mokr čas ň edopus ť i u, m uo e sa ďa ť elina s ja ť do ovsa ň eskor je, pri peknom čase, brs a potom, keď ovos vziie u tak v i soko, ako tlst je prst. (неоригінальний текст - "переклад" тексту А)

В. Сучасна мова:

Sp sob sejb y... Keď sa ď a t elina seje medzi ov o s, m e sa s n m tie s ia ť aj naraz, keby ale t to spol o čn sejbu n edopus t ilo mokr počasie, m e sa ď a t elina s ia ť do ovsa n eskor ie, pri peknom čase, br s a potom, keď ov o s vzi ie l tak v y soko, ako je hrub prst. (неоригінальний текст - "переклад" тексту А)

Кирилична транскрипція:

Спуособ сейби ... Кедь са дятеліна сее Медзи ОВНС, муоже са з ним тьеж сьять ай нараз, кеби но туто сполочнуу сейби неприпустимий мокре почасье, муоже са дятеліна сьять до вівса нескоршье, при Пекного годині, барс аж потім, Кедь ОВНС взішьел так високо, ако е грубі прст.

4. Діалекти

Всього словацьку мову налічує 29 головних діалектів, які розбиваються на 8 груп:

ЗАХІДНІ:

ЦЕНТРАЛЬНІ:

СХІДНІ):

Південно-західні діалекти є перехідними до чеської мови.

Порівняйте:

Російська: Точно знаєш, що нам вдасться встигнути на цей поїзд?
Літературна чеська: Урчіте виш, же се нам подаржі стігноут тен влак?
Моравський діалект чеської: Урчіте виш, же са нам подаржі стігнут тен влак?
Загорський діалект словацького: Урчіте виш, же са нам подаруй стігнут тен влак?
Літературний словацький: Урчіте вьеш, же са нам подаруй стігнуть тен влак?

Східні діалекти словацького мають чимало спільного з українською мовою.


5. Маленький російсько-словацький розмовник

1) Двокрапка у транскрипції означає, що попередня голосна довга (напр. [a:]).

2) Ударний склад відзначений жирним шрифтом.

3) Буква H або h [в транскрипції - Г] вимовляється як г в українською мовою (схоже на дзвінке [х] або г в білоруському).

 • no [а: але] - Так (формально, ввічливо).
 • Hej [Гей] - Так (неформально).
 • Nie [ні ̯ е] - Ні.
 • Ahoj Гой] - Привіт. / Поки.
 • Dovidenia [до бачення ̯ а] - До побачення.
 • Ďakujem [дя виковуємо] - Дякую.
 • Prepčte [ПРЕ па: чте] - Вибачте.
 • Ľbim ťa [лю: бім тя] - Я люблю тебе.
 • Dobr deň [до бри: день] - Добрий день.
 • Dobr večer [до бри: ве чер] - Добрий вечір.
 • Dobr deň / večer, dobr rno [до бри: день / ве чер, до бре: ра: але] - Доброго дня / Добрий день / вечір, добрий ранок.
 • Dobr noc [до брус: ноц] - Спокійної ночі.
 • Ako sa volte? до са під ла: ті?] - Як вас звуть?
 • Volm sa (...). ла: м са ...] - Мене звуть (...).
 • Prosm [про сі: м] - Будь ласка.
 • Prosm Vs, kde je (tu) zchod? [Про сі: м ва: с, де е (ту) за: хід?] - Скажіть будь ласка, де тут туалет?
 • kde je stred mesta / centrum [стред ме ста / цін трум] - де (є / знаходиться) центр міста
 • kde je hotel [де е Го тел] - де (є / знаходиться) готель
 • kde je stanica [де е ста ница] - де (є / знаходиться) станція
 • kde je most [де е міст] - де (є / знаходиться) міст
 • kde je hora [де е Го ра] - де (є / знаходиться) гора
 • Prepčte, nerozumiem. [ПРЕ па: чте, не розумом] - Вибачте, я не розумію.
 • Nehovorm, iaľ, po slovensky. [Не Говори: м ж'яль по словенському] - На жаль, я не говорю по-словацьки.
 • Hovorte po rusky? [Го Ворі: ті по руськи?] - Ви говорите по-русски?
 • po anglicky [по англицкой] - по-англійськи
 • po nemecky [по немецкі] - по-німецьки
 • po franczsky [по французи: скі] - по-французьки

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Словацька
Словацька алфавіт
Словацька крона
Словацька, Еузебіуш
Словацька академія наук
Словацька Радянська Республіка
Словацька соціалістична республіка
Перша Словацька республіка
Словацька греко-католицька церква
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru