Альберт Ейнштейн (1879-1955) був відомим фахівцем з теоретичній фізиці, який найбільш відомий як розробник загальної та спеціальної теорій відносності. Він також вніс великий внесок у розвиток статистичної механіки, особливо вивчення броунівського руху, дозвіл протиріч між теорією теплоємності та експериментальними даними, встановив зв'язок між флуктуацией і диссипацией. Незважаючи на його застереження щодо трактувань, Ейнштейн також вніс значний вклад у квантову механіку і, побічно, квантову теорію поля (в основному завдяки його теоретичного вивчення фотона).


1. Основні теми і хронологія

Ейнштейн у 1921 році

Приводиться нижче хронологія основних наукових відкриттів Ейнштейна надає контекст для перерахованих далі його публікацій і описує основні теми, яким присвячені його роботи.


2. Опубліковані роботи А. Ейнштейна

Нижче наведено перелік опублікованих робіт А. Ейнштейна. Роботи, написані спільно з іншими авторами, виділені кольором. У цьому випадку співавтори вказані в колонці приміток.

У першій колонці наведені номери робіт, згідно з переліками:

У тій же колонці вказано джерело російського перекладу статті, якщо такий є:

  • СНТ - "Збірник наукових праць" в 4 томах [3];
  • ЕС - "ейнштейнівської збірник" із зазначенням року [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12].

Жирним шрифтом виділений номер тому відповідного видання. Через дефіс вказані номери сторінок, де вміщено дана робота.

У другій колонці вказано назву статті на мові публікації. Нижче в рамці приведено російсько-або англомовне назва статті. Російськомовне назва відповідає назві опублікованого російського перекладу статті (в цьому випадку вказано джерело, де опубліковано переклад), або є прямим перекладом оригінальної назви (якщо російський переклад не опублікований або не був доступний авторам і редакторам справжнього списку). Англійський переклад назви взято з відповідної статті англомовній Вікіпедії.


2.1. Журнальні статті

Індекси та російські переклади Рік Назва і переклад Жернал, тому, сторінки Тематика статті та примітки
Ш 1;
ІС 2, 1
СНТ 3,7-17
1901 Folgerungen aus den Kapillarittserscheinungen
Наслідки з явищ капілярності [13]
Annalen der Physik (ser. 4), 4, 513-523, pdf Міжмолекулярної взаємодії [14] Перша з двох статей, в яких Ейнштенйн пропонує помилкову теорію про те, що взаємодія між усіма молекулами є універсальна функція відстані подібно універсальному закону гравітаційної взаємодії. Теорія давала некоректні передбачення для легких молекул.
Ш 2;
ІС 2, 2
СНТ 3,18-33
1902 Thermodynamische Theorie der Potentialdifferenz zwischen Metallen und vollstndig dissoziierten Lsungen ihrer Salze, und eine elektrische Methode zur Erforschung der Molekularkrfte
Про термодинамічної теорії різниці потенціалів між металами і повністю диссоційованними розчинами їх солей і про електричному методі дослідження молекулярних сил [15]
Annalen der Physik (ser. 4), 8, 798-814, pdf Міжмолекулярної взаємодії [16] Друга стаття Ейнштейна про універсальну функції взаємодії молекул, на цей раз стосовно до розчинів електролітів. У 1907 році Ейнштейн охарактеризував ці дві статті як "марні" [17].
Ш 3;
ІС 2, 3
СНТ 3,34-49
1902 Kinetische Theorie des Wrmegleichgewichtes und des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik
Кинетическая теория теплового равновесия и второго начала термодинамики [18]
Annalen der Physik (ser. 4), 9, 417433, pdf Статистическая механика [19]

Изучение теоремы о равнораспределении и определение температуры и энтропии.

Ш 4;
ИС 2,4
СНТ 3,50-66
1903 Eine Theorie der Grundlagen der Thermodynamik
Теория основ термодинамики [20]
Annalen der Physik (ser. 4), 11, 170187, pdf Статистическая механика [21] Проблема необратимости в термодинамике.
Ш 5;
ИС 2,5
СНТ 3,67-74
1904 Allgemeine molekulare Theorie der Wrme
К общей молекулярной теории теплоты [22]
Annalen der Physik (ser. 4), 14, 354362, pdf Статистическая механика [23] Флюктуации и новые методы измерения постоянной Больцмана.
ИС 2, 6 1905 Review of Giuseppe Belluzzo: "Principi di termodinamica grafica"
Review of Giuseppe Belluzzo: "Principles of Graphic Thermodynamics"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 78 Термодинамика. Обзор работы Джузеппе Беллуццо "Принципы графической термодинамики".
ИС 2, 7 1905 Review of Albert Fliegner: "ber den Clausius'schen Entropiesatz"
Review of Albert Fliegner: "On Clausius's Law of Entropy"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 79 Термодинамика. Обзор работы Альберта Флегнера "Закон энтропии Клаузиуса"
ИС 2, 8 1905 Review of William McFadden Orr: "On Clausius' Theorem for Irreversible Cycles, and on the Increase of Entropy" Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 79 Термодинамика. Обзор работы Уильяма Макфэддена Орра "О теореме для необратимых циклов Клаузиуса и о возрастании энтропии".
ИС 2, 9 1905 Review of George Hartley Bryan: "The Law of Degradation of Energy as the Fundamental Principle of Thermodynamics" Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 80 Термодинамика.
ИС 2, 10 1905 Review of Nikolay Nikolayevich Schiller: "Einige Bedenken betreffend die Theorie der Entropievermehrung durch Diffusion der Gase bei einander gleichen Anfangsspannungen der letzteren"
Review of Nikolay Nikolayevich Schiller: "Some Concerns Regarding the Theory of Entropy Increase Due to the Diffusion of Gases Where the Initial Pressures of the Latter Are Equal"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 81 Термодинамика. Обзор работы Н.Н. Шиллера "Некоторые вопросы, касающиеся теории возрастания энтропии применительно к диффузии газов, когда начальные давления последних одинаковы".
ИС 2, 11 1905 Review of Jakob Johann Weyrauch: "ber die spezifischen Wrmen des berhitzten Wasserdampfes"
Review of Jakob Johann Weyrauch: "On the specific Heats of Superheated Water Vapor"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 82 Термодинамика. Обзор работы Якоба Иоганна Вейрауха "Об удельной теплоёмкости перегретого водяного пара".
ИС 2, 12 1905 Review of Jacobus Henricus van't Hoff: "Einfluss der nderung der spezifischen Wrme auf die Umwandlungsarbeit"
Review of Jacobus Henricus van't Hoff: "The Influence of the Change in Specific Heat on the Work of Conversion"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 82 Термодинамика. Обзор работы Якоба Генрика вант Гоффа "Влияние изменения удельной теплоёмкости на работу по превращению".
ИС 2, 13 1905 Review of Arturo Giammarco: "Un caso di corrispondenza in termodinamica"
Review of Arturo Giammarco: "A Case of Corresponding States in Thermodynamics"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 84 Термодинамика. Обзор работы Артуро Джаммарко "Случай соответственных состояний в термодинамике".
Ш 7;
ИС 2,14
СНТ 3,92-107
1905 ber einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt
Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света [24]
Annalen der Physik (ser. 4), 17, 132148, pdf Фотоны [25] Представление о фотоне как кванте энергии, подтверждённое многими независимыми аргументами.
Ш 8;
ИС 2,16
СНТ 3,108-117
1905 ber die von der molekularkinetischen Theorie der Wrme geforderte Bewegung von in ruhenden Flssigkeiten suspendierten Teilchen
О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты [26]
Annalen der Physik (ser. 4), 17, 549560, pdf Статистическая механика [27] Основополагающая работа по теории броуновского движения.
ИС 2, 17 1905 Review of Karl Fredrik Slotte: "ber die Schmelzwrme"
Review of Karl Fredrik Slotte: "On the Heat of Fusion"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 135 Термодинамика. Обзор работы Карла Фредрика Слотте "О теплоте плавления".
ИС 2, 18 1905 Review of Karl Fredrik Slotte: "Folgerungen aus einer thermodynamischen Gleichung"
Review of Karl Fredrik Slotte: "Conclusions Drawn from a Thermodynamic Equation"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 135 Термодинамика. Обзор работы Карла Фредрика Слотте "Выводы, следующие из термодинамических уравнений"
ИС 2, 19 1905 Review of Emile Mathias: "La constante a des diamtres rectilignes et les lois des tats correspondents"
Review of Emile Mathias: "The Constant a of Rectilinear Diameters and the Laws of Corresponding States"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 136 Термодинамика. Обзор работы Эмиля Матиаса "Постоянная линейных диаметров и законы соответственных состояний ".
ИС 2, 20 1905 Review of Max Planck: "On Clausius' Theorem for Irreversible Cycles, and on the Increase of Entropy" Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 29 (1905) 137 Термодинамика. Обзор работы Макса Планка "О теореме Клаузиуса о необратимых циклах и о возрастании энтропии".
ИС 2, 21 1905 Review of Edgar Buckingham: "On Certain Difficulties Which Are Encountered in the Study of Thermodynamics" Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 137 Термодинамика. Обзор работы Эдгара Бэкингема "О некоторых трудностях, возникающих при изучении термодинамики".
ИС 2, 22 1905 Review of Paul Langevin: "Sur une formule fondamentale de la thorie cintique"
Review of Paul Langevin: "On a Fundamental Formula of the Kinetic Theory"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 138 Термодинамика. Обзор работы Пауля Ланжевена "О фундаментальной формуле кинетической теории".
Ш 9;
ИС 2, 23
СНТ 1, 7-35
1905 Elektrodynamik bewegter Krper
К электродинамике движущихся тел [28]
Annalen der Physik (ser. 4), 17, 891921, [1], Wikilivres Специальная теория относительности [29] Основополагающая работа, в которой заложены основы специальной теории относительности (СТО). Сформулированы постулаты об относительности равномерного движения и инвариантности скорости света, дана кинематика СТО.
Ш 10;
ИС 2,24
СНТ 1,36-38
1905 Ist die Trgheit eines Krpers von seinem Energieinhalt abhngig?
Зависит ли масса тела от содержащейся в нём энергии? [30]
Annalen der Physik (ser. 4), 18, 639641, [2] Специальная теория относительности [31] В статье впервые сформулирована связь между массой и энергией.
ИС 2, 25 1905 Review of Heinrich Birven: Grundzge der mechanischen Wrmetheorie
Review of Heinrich Birven: Fundamentals of the Mechanical Theory of Heat
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 175 Термодинамика. Обзор работы Хейнриха Бирвена "Основы механической теории тепла".
ИС 2, 26 1905 Review of Auguste Ponsot: "Chaleur dans le dplacement de 1'quilibre d'un systme capillaire"
Review of Auguste Ponsot: "Heat in the Displacement of the Equilibrium of a Capillary System"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 175 Термодинамика.
ИС 2, 27 1905 Review of Karl Bohlin: "Sur le choc, considr comme fondement des thories cintiques de la pression des gaz et de la gravitation universelle"
Review of Karl Bohlin: "On Impact Considered as the Basis of Kinetic Theories of Gas Pressure and of Universal Gravitation"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 176 Термодинамика. Обзор работы Карла Болина "О столкновении, рассматриваемом как основа кинетической теории давления газа и о всемирном тяготении".
ИС 2, 28 1905 Review of Georges Meslin: "Sur la constante de la loi de Mariotte et GayLussac"
Review of Georges Meslin: "On the Constant in Mariotte and GayLussac's Law"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 177 Термодинамика. Обзор работы Джорджа Меслина "О константе в законах Марриота и Гей-Люссака".
ИС 2, 29 1905 Review of Albert Fliegner: "Das Ausstrmen heissen Wassers aus Gefssmndungen"
Review of Albert Fliegner: "The Efflux of Hot Water from Container Orifices
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 177 Термодинамика. Обзор работы Альберта Флегнера "Об истечении горячей воды из отверстия в ёмкости".
ИС 2, 30 1905 Review of Jakob Johann Weyrauch: Grundriss der Wrmetheorie. Mit zahlreichen Beispielen und Anwendungen
Review of Jakob Johann Weyrauch: "An Outline of the Theory of Heat. With Numerous Examples and Applications. Part 1
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 178 Термодинамика. Обзор работы Якоба Иоганна Вейрауха "Набросок теории тепла с многочисленными примерами и приложениями". Частина 1.
ИС 2, 31 1905 Review of Albert Fliegner: "ber den Wrmewert chemischer Vorgnge"
Review of Albert Fliegner: "On the Thermal Value of Chemical Processes"
Beibltter zu den Annalen der Physik, 29, 179 Термодинамика. Обзор работы Альберта Флегнера "О тепловых значениях химических процессов".
Ш 11;
ИС 2,33
СНТ 3,75-91
1906 Eine neue Bestimmung der Molekldimensionen
Новое определение размеров молекул [32]
Annalen der Physik (ser. 4), 19, 289306, pdf Статистическая механика [33] Измерение молекулярных объёмов методами гидродинамики.
Ш 12;
ИС 2,32
СНТ 3,118-127
1906 Zur Theorie der Brownschen Bewegung
К теории броуновского движения [34]
Annalen der Physik (ser. 4), 19, 371381, pdf Статистическая механика [35] Rotational Brownian motion, an example of rotational diffusion.
Ш 13;
ИС 2,34
СНТ 3,128-133
1906 Theorie der Lichterzeugung und Lichtabsorption
К теории возникновения и поглощения света

[36]

Annalen der Physik (ser. 4), 20, 199206, pdf Фотоны [37] Einstein reconciles his and Planck's independent derivations of the blackbody formula E = h ν. Planck's derivation of this formula ascribed it to a restriction on the energy changes possible when radiation is produced or absorbed by matter, which implied no restriction on the energies of either matter or radiation. Einstein's 1905 derivation ascribed it to a restriction on the energy of radiation alone, but in this paper, he proposes the modern idea that the energies of both matter and radiation are quantized, which led to his work on quantum specific heats, such as reference #16.
Ш 14;
ИС 2,35
СНТ 1,39-44
1906 Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die Trgheit der Energie
Закон сохранения движения центра тяжести и инерция энергии [38]
Annalen der Physik (ser. 4), 20, 627633, [3] Специальная теория относительности [39] Впервые обсуждается вопрос о том, что закон сохранения массы есть частный случай закона сохранения энергии.
Ш 15;
ИС 2,36
СНТ 1,45-48
1906 Eine Methode zur Bestimmung des Verhltnisses der transversalen und longitudinalen Masse des Elektrons
О методе определения соотношения между поперечной и продольной массами электрона [40]
Annalen der Physik (ser. 4), 21, 583586, pdf Специальная теория относительности [41] Французский перевод появился в журнале L'clairage lectrique, v. 49, pр. 493494.
ИС 2, 37 1906 Review of Max Planck: Vorlesungen ber die Theorie der Wrmestrahlung
Review of Max Planck: Lectures on the Theory of Thermal Radiation
Beibltter zu den Annalen der Physik, 30, 211 Статистическая механика.
Ш 16;
ИС 2,38
СНТ 3,134-143
1907 Planckshe Theorie der Strahlung und die Theorie der Spezifischen Wrme
Теорія випромінювання Планка і теорія питомої теплоємності [42]
Annalen der Physik (ser. 4), 22, 180-190, 800 PDF AND Correction Теплоємність [43] Основоположна робота за додатком закону Планка до коливань атомів і молекул в твердих тілах. Дозволено парадокс XIX століття про рівномірний розподіл енергії за ступенями свободи. Запропоновано модель (Англ.) рос. твердих тіл, попередниця сучасної моделі Дебая. Показано, що закон E = h ν є фундаментальним законом фізики і докладемо не тільки до випромінювання абсолютно чорного тіла.
Ш 17;
ІС 2, 39
СНТ 3,145-148
1907 Gltigkeit des Satzes vom thermodynamischen Gleichgewicht und die Mglichkeit einer neuen Bestimmung der Elementarquanta
Про кордоні застосовності теореми про термодинамічній рівновазі і про можливості нового визначення елементарних квантів [44]
Annalen der Physik (ser. 4), 22, 569-572, pdf Статистична механіка [45] Applies his theory of fluctuations to determine Boltzmann's constant from the voltage fluctuations in a capacitor. Resulted in a novel low-noise technique for amplifying voltages, AS described In Reference # 25.
Ш 18;
ІС 2, 41
СНТ 1,49-50
1907 Mglichkeit einer neuen Prfung des Relativittsprinzips
Про можливості нового доказу принципу відносності [46]
Annalen der Physik (ser. 4), 23, 197-198, pdf Спеціальна теорія відносності [47] Показується, що доплеровське зсув спектральних ліній, експериментально виявлене Штарком, виводиться з СТО. Пропонується перевірка СТО шляхом порівняння теоретичної величини зсуву, наступної з СТО, і точного експериментального значення.
Ш 19
СНТ 1,51-52
1907 Bemerkung zur Notiz des Herrn P. Ehrenfest: Translation deformierbarer Elektronen und der Flchensatz
З приводу замітки Пауля Еренфеста "Поступальний рух деформірумих електронів і теорема площ" [48]
Annalen der Physik (ser. 4), 23, 206-208, pdf Спеціальна теорія відносності [49] Розглядаються особливості застосування принципу відносності до фізичних процесом на прикладі електродинаміки.
Ш 20;
ІС 2, 45
СНТ 1,53-64
1907 Die vom Relitivtsprinzip geforderte Trgheit der Energie
Про інерції енергії, необхідної принципом відносності [50]
Annalen der Physik (ser. 4), 23, 371-384, pdf Спеціальна теорія відносності [51] Вперше в явному вигляді формулюється співвідношення E = mc 2 (в оригіналі K = μV 2). Закладаються основи релятивістської динаміки. Знову підкреслюються особливості застосування СТО до твердих тіл (див. Ш 19). Обговорюється ідея про те, що рівняння Максвелла є граничним випадком опису поведінки світлових квантів, подібно до того, як термодинаміка є граничним випадком статистичної фізики.
ІС 2, 46 1907 Review of Jakob Johann Weyrauch: Grundriss der Wrmetheorie. Mit zahlreichen Beispielen und Anwendungen
Review of Jakob Johann Weyrauch: An Outline of the Theory of Heat. With Numerous Examples and Applications. Part 2.
Beibltter zu den Annalen der Physik, 31, 251 Термодинаміка.
Ш 21;
ІС 2, 47
СНТ 1,65-114
1907 Relativittsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen
Про принципі відносності та його наслідках [52]
Jahrbuch der Radioaktivitt, 4, 411-462, pdf Спеціальна та Загальна теорія відносності [53] Велика стаття, в якій послідовно викладається СТО стосовно до різних областей фізики. Обговорюються питання гравітації: принцип еквівалентності, гравітаційний червоний зсув, відхилення світла в гравітаційному полі - ідеї, до яких Ейнштейн повернеться в 1911 році і які в майбутньому стануть основою Загальної теорії відносності.
Ш 22;
ІС 2, 40
СНТ 3,149-151
1907 Theoretische Bemerkungen ber die Brownsche Bewegung
Теоретичні зауваження про броунівському русі [54]
Zeitschrift fr Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie, 13, 41-42 Статистична механіка [55] Brief note on the technical meaning of "average velocity".
Ш 23;
ІС 2, 51
СНТ 1,115-122
1908 Elektromagnetische Grundgleichungen fr bewegte Krper
Про основні електродинамічних рівняннях рухомого тіла [56]
Annalen der Physik (ser. 4), 26, 532-540, pdf Спеціальна теорія відносності. [57] У співавторстві з І. Лаубе. Дається елементарний висновок рівнянь електродинаміки рухомих тіл, раніше математично більш складно отриманих Мінковським .. Виправлення до цієї статті опубліковані в Berichtigungen, v. 27, p.232,.
Ш 24;
ІС 2, 52
СНТ 1,126-134
1908 Die im elektromagnetischen Felde auf ruhende Krper ausgebten ponderomotorischen Krfte
Про пондеромоторних силах, що діють в електричному полі на покояться тіла [58]
Annalen der Physik (ser. 4), 26, 541-550, pdf Спеціальна теорія відносності [59] У співавторстві з І. Лаубе.
Ш 25;
ІС 2, 48
СНТ 3,152-154
1908 Neue elektrostatische Methode zur Messung kleiner Elektrizittsmengen
Новий електростатичний метод вимірювання малих кількостей електрики [60]
Physikalische Zeitschrift, 9, 216217 Электродинамика [61] Novel experimental method for measuring tiny amounts of charge, by first charging a variable capacitor at low capacitance, then changing it to high capacitance and discharging it to another capacitor. An apparatus for this amplification was constructed by two brothers, Johann Conrad Habicht and Franz Paul Habicht, in collaboration with Einstein and published in Physikalische Zeitschrift, 11, 532 (1910).
Ш 26;
ИС 2,50
СНТ 3,155-163
1908 Elementare Theorie der Brownschen Bewegung
Элементарная теория броуновского движения [62]
Zeitschrift fr Elektrochemie, 14, 235239 Статистическая механика [63] Semi-popular review.
Ш 27;
ИС 2, 54
СНТ 1,123-125
1909 Bemerkungen zu unserer Arbeit: Elektromagnetische Grundgleichungen fr bewegte Krper
Замечания к нашей работе "Об основных электродинамических уравнениях для движущихся тел" [64]
Annalen der Physik (ser. 4), 28, 445447, pdf Специальная теория относительности [57] В соавторстве с И. Лаубом. Замечания к публикации Ш 23.
Ш 28;
ИС 2,55
СНТ 1,135-137
1909 Bemerkung zur Arbeit von Mirimanoff: Die Grundgleichungen...
Замечания к работе Мириманова "Об основных уравнениях..." [65]
Annalen der Physik (ser. 4), 28, 885888, pdf Специальная теория относительности [66] В работе фактически обсуждаются уравнения, предложенные Германом Минковским, от которых уравнения Мириманова отличаются незначительно.
Ш 29;
ИС 2,56
СНТ 3,164-179
1909 Zum gegenwrtigen Stande des Strahlungsproblems
К современному состоянию проблемы излучения [67]
Physikalische Zeitschrift, 10, 185193 Фотоны [68] Review article on electromagnetic radiation, and an important forerunner of publication Ш 30.
Ш 29b;
ИС 2,57
СНТ 3,164-179
1909 Без названия
К современному состоянию проблемы излучения [69]
Physikalische Zeitschrift, 10, 323324 Фотоны [70] Walther Ritz's joint communique with Einstein (co-author) on their differing viewpoints of the advanced and retarded solutions of Maxwell's equations. Einstein argues that the physical restriction to retarded solutions is not a law, but probabilistic; Ritz states that the same restriction is the basis of the 2nd law of thermodynamics.
Ш 30;
ИС 2,60
СНТ 3,181-195
1909 Entwicklung unserer Anschauungen ber das Wesen und die Konstitution der Strahlung
О развитии наших взглядов на сущность и структуру излучения [71]
Physikalische Zeitschrift, 10, 817825 Фотоны [72] Pivotal address before the 81st assembly of the Gesellschaft Deutscher Naturforscher, held in Salzburg, where Einstein showed that Фотоны must carry momentum and should be treated as particles. Notes that electromagnetic radiation must have a dual nature, at once both wave-like and particulate. Also published in the journal Deutsche physikalische Gesellschaft, Verhandlungen, 11, pp. 482500. An English translation is available at the English Wikisource.
Ш 31;
ИС 3,7
СНТ 3,196-204
1910 ber einen Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und seine Anwendung in der Strahlungstheorie
Об одной теореме теории вероятностей и её применении в теории излучения [73]
Annalen der Physik (ser. 4), 33, 10961104, pdf Фотоны [74] В соавторстве с L. Hopf. See also publication Ш 79.
Ш 32;
ИС 3,8
СНТ 3,205-215
1910 Statistische Untersuchung der Bewegung eines Resonators in einem Strahlungsfeld
Статистическое исследование движения резонатора в поле излучения [75]
Annalen der Physik (ser. 4), 33, 11051115, pdf Фотоны [76] В соавторстве с L. Hopf.
Ш 33;
ИС 3,9
СНТ 3,216-236
1910 Theorie der Opaleszenz von homogenen Flssigkeiten und Flssigkeitsgemischen in der Nhe des kritischen Zustandes
Теория опалесценции в однородных жидкостях и жидких смесях вблизи критического состояния [77]
Annalen der Physik (ser. 4), 33, 12751298, pdf Статистическая механика [78] Seminal paper on critical opalescence.
Ш 34;
ИС 3,2
СНТ 1,138-164
1910 Principe de relativit et ses consquences dans la physique moderne
Принцип относительности и его следствия в современной физике [79]
Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4), 29, 528, 125244 Специальная теория относительности [80] Опубликовано на французском языке в переводе E. Guillaume. Статья не идентична сходной по тематике статье Ш 21.
Ш 35;
ИС 3,5
СНТ 3,237-239
1910 Thorie des quantits lumineuses et la question de la localisation de l'nergie lectromagnetique
Теория квантов света и проблема локализации магнитной энергии [81]
Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4), 29, 525528 Фотоны.
Ш 36;
ИС 3, 6
1910 Forces pondromotrices qui agissent sur les conducteurs ferromagntique disposs dans un champs magntique et parcourus par un courant
О пондеромоторных силах, действующих на ферромагнитные проводники с током, помещённые в магнитное поле [82]


СНТ 3,240-241

Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4), 30, 323324 Электродинамика [83]
Ш 37;
ИС 3,12
СНТ 3,242-245
1911 Bemerkung zu dem Gesetz von Etvs
Замечание к закону Этвеша [84]
Annalen der Physik (ser. 4), 34, 165169, pdf Межмолекулярное взаимодействие и Гидромеханика [85]
Ш 38;
ИС 3,13
СНТ 3,247-251
1911 Beziehung zwischen dem elastischen Verhalten und der Spezifischen Wrme mit einatomigem Molekl
Связь между упругими свойствами и удельной теплоёмкостью твёрдых тел с одноатомными молекулами [86]
Annalen der Physik (ser. 4), 34, 170174, pdf Теплоёмкость [87] Einstein tries to connect a characteristic frequency in his 1907 theory of specific heats to the elastic properties of the solid. See also Bemerkung zu meiner Arbeit: 'Eine Beziehung zwischen dem elastischen Verhalten ...' ", p. 590.
Ш 39;
ИС 3,10
СНТ 3,252
1911 Bemerkungen zu den P. Hertzschen Arbeiten: Mechanische Grundlagen der Thermodynamik
Замечания к работам П. Герца: "О механических основах термодинамики" [88]
Annalen der Physik (ser. 4), 34, 175176, pdf Статистическая механика [89]
Ш 40;
ИС 3, 14
1911 Berichtigung zu meiner Arbeit: Eine neue Bestimmung der Molekldimensionen
Correction to My Paper: A New Determination of Molecular Dimensions
Annalen der Physik (ser. 4), 34, 591592, pdf Статистическая механика [90] Correction to publication Ш 11 that produces an excellent estimate of the Avogadro constant [91]
Ш 41;
ИС 3,21
СНТ 3,253-265
1911 Elementare Betrachtungen ber die thermische Molekularbewegung in festen Krpern
Элементарное рассмотрение теплового движения молекул в твёрдых телах [92]
Annalen der Physik (ser. 4), 35, 679694, pdf Теплоёмкость [93] Recognizing that his 1907 model of specific heats is incorrect at very low temperatures, Einstein tries to improve it. The correct answer came a year later with the Debye model.
Ш 42;
ИС 3,23
СНТ 1,165-174
1911 Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes
О влиянии силы тяжести на распространение света [94]
Annalen der Physik (ser. 4), 35, 898908, pdf Общая теория относительности [95] В этой статье Эйнштейн впервые с 1907 года возвращается к обсуждению проблем гравитации. Обосновывается необходимость новой теории гравитации, объединяющей специальную теорию относительности и ньютоновскую теорию тяготения. Обсуждается вопрос о том, что СТО и принцип эквивалентности выполняются только локально.
Ш 43;
ИС 3,17
СНТ 1,175-186
1911 Relativittstheorie
Теория относительности [96]
Naturforschende Gesellschaft, Zrich, Vierteljahresschrift, 56, 114 Специальная и Общая теория относительности [97] Доклад на заседании Общества естествоиспытателей в Цюрихе 16 января 1911 года.
Ш 44;
ІС
3,22
СНТ 1,187-188
1911 Zum Ehrenfestschen Paradoxon
О парадоксе Эренфеста [98]
Physikalische Zeitschrift, 12, 509510 Специальная теория относительности [99] Вопрос о реальности лоренцевского сокращения размеров движущихся тел не имеет смысла.
Ш 45;
ИС 4,2,5
СНТ 3,266-275
1912 Thermodynamische Begrndung des photochemischen quivalentgesetzes
Термодинамическое обоснование закона фотохимического эквивалента [100]
Annalen der Physik (ser. 4), 37, 832838, pdf Статистическая механика [101] See also volume 38, pp. 881884, Nachtrag zu meiner Arbeit: 'Thermodynamische Begrndung des photochemischen quivalentgesetzes'
Ш 46;
ИС 4,3
СНТ 1,189-201
1912 Lichtgeschwindigkeit und Statik des Gravitationsfeldes
Скорость света и статическое гравитационное поле [102]
Annalen der Physik (ser. 4), 38, 355369, pdf Общая теория относительности [103] Первая из двух статей (см. Ш 47), в которой закладываются основы Общей теории относительности. Автор всё ещё рассматривает пространство плоским, но уже осознаёт, что преобразования Лоренца и СТО нуждаются в обобщении, что теория гравитации должна быть нелинейной, так как гравиатционная энергия сама по себе порождает гравитационное поле [104].
Ш 47;
ИС 4,4
СНТ 1,202-216
1912 Theorie des statischen Gravitationsfeldes
К теории статического гравитационного поля [105]
Annalen der Physik (ser. 4), 38, 443458, pdf Общая теория относительности [106] Вторая из двух работ), в которых заложены основы общей теории относительности.
Ш 48;
ИС 4,6
СНТ 3,276
1912 Antwort auf eine Bemerkung von J. Stark: Anwendung des Planckschen Elementargesetzes
Ответ на замечание И. Штарка "О применении элементарного закона Планка..." [107]
Annalen der Physik (ser. 4), 38, 888, pdf Фотоны [108]
Ш 49;
ИС 4,8
СНТ 1,217-222
1912 Relativitt und Gravitation: Erwiderung auf eine Bemerkung von M. Abraham
Относительность и гравитация [109]
Annalen der Physik (ser. 4), 38, 10591064, pdf Общая теория относительности [110] Ответ на замечания М. Абрахама по поводу предыдущих работ Эйнштейна.
Ш 50;
ИС 4, 9
1912 Bemerkung zu Abraham's vorangehender Auseinandersetzung: Nochmals Relativitt und Gravitation
Comment on Abraham's Preceding Discussion 'Once Again, Relativity and Gravitation
Annalen der Physik (ser. 4), 39, 704, pdf Общая теория относительности [111] Комментарии по поводу дискуссии с М. Абрахамом "Ещё раз об относительности и гравитации".
Ш 52;
ИС 4,7
СНТ 1,223-226
1912 Gibt es eine Gravitationswirkung die der elektromagnetischen Induktionswirkung analog ist?
Существует ли гравитационное воздействие, аналогичное электродинамической индукции? [112]
Vierteljahrschrift fr gerichtliche Medizin (ser. 3), 44, 3740 Общая теория относительности [113]
Ш 53;
ИС 4,13
СНТ 1,227-266
1913 Entwurf einer verallgemeinerten Relativittstheorie und eine Theorie der Gravitation. I. Physikalischer Teil von A. Einstein II. Mathematischer Teil von M. Grossmann
Проект обобщённой теории относительности и теории тяготения [114]
Zeitschrift fr Mathematik und Physik, 62, 225244, 245261 Общая теория относительности [115] Революционная работа, написанная в соавторстве с Марселем Гроссманом, в которой скалярная ньютоновская тяготеющая масса в качестве источника гравитационного поля заменена тензором с 10 независимыми компонентами. Однако не даны корректные уравнения, описывающие гравитационное поле. Физическая часть написана А. Эйнштейном, математическая - М. Гроссманом. Работа критически пересмотрена в публикации Ш 68., Ш 42, Ш 46 and Ш 47.
Ш 54;
ИС 4,11
СНТ 3,314-322
1913 Einige Argumente fr die Annahme einer molekular Agitation beim absoluten Nullpunkt
Некоторые аргументы в пользу гипотезы о молекулярном возбуждении при абсолютном нуле [116]
Annalen der Physik (ser. 4), 40, 551560, pdf Теплоёмкость [117] В соавторстве с O. Stern. Einstein and Stern attempt to explain the specific heats of diatomic gases, such as molecular hydrogen, H 2. Although qualitatively correct, they are quantitatively inaccurate [118]
Ш 55;
ИС 4,12
СНТ 3,323-327
1913 Dduction thermodynamique de la loi de l'quivalence photochimique
Термодинамический вывод закона фотохимического эквивалента [119]
Journal de physique (ser. 5), 3, 277282 Статистическая механика [120] Выступление на заседании Французского физического общества (Socit Franaise de Physique) 27 марта 1913 года. Не является переводом публикации Ш 45.
Ш 56;
ИС 4,16
СНТ 1,267-272
1913 Physikalische Grundlagen einer Gravitationstheorie
Физические основы теории гравитации [121]
Naturforschende Gesellschaft, Zrich, Vierteljahrsschrift, 58, 284290 Общая теория относительности. [122] Address before the Swiss Society of Scientists on September 9, 1913. A rsum is printed in the Schweizerische naturforschende Gesellschaft, Verhandlungen, 1913 (part 2), pp. 137138.
Ш 57;
ИС 4, 23
1913 Max Planck als Forscher
Max Planck as Scientist
Naturwissenschaften, 1, 10771079 История физики [123]
Ш 58;
ИС 4,17
СНТ 1,273-298
1913 Zum gegenwrtigen Stande des Gravitationsproblems
К современному состоянию проблемы тяготения [124]
Physikalische Zeitschrift, 14, 12491266 Общая теория относительности [125] Address on September 21, 1913 to the 85th Versammlung Deutscher Naturforscher in Vienna. The discussion following Einstein's address is included in this citation. This review was also published in the Gesellschaft deutscher Naturforscher und rzte, Verhandlungen, 1914, pp. 324. A referat was also published in the journal Himmel und Erde, 26, pp. 9093.
Ш 59;
ИС 4,28
СНТ 1,305-312
1914 Nordstrmsche Gravitationstheorie vom Standpunkt des absoluten Differentialkalkls
Теория гравитации Нордстрема с точки зрения абсолютного дифференциального исчисления [126]
Annalen der Physik (ser. 4), 44, 321328, pdf Общая теория относительности [127] В соавторстве с AD Fokker. В работе показано что

теория гравитации (Англ.) рос. Гуннара Нордстрёма может рассматриваться как частный случай уравнений Эйнштейна-Гроссмана (см. Ш 53).

Ш 60 1914 Bases physiques d'une thorie de la gravitation
Physical Foundations of a Theory of Gravitation
Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4), 37, 512 Общая теория относительности. [122] Французский перевод статьи "Физические основы теории тяготения", сделанный E. Guillaume.
Ш 61
СНТ 1,313-316
1914 Bemerkung zu P. Harzers Abhandlung: Die Mitfhrung des Lichtes in Glas und die Aberration
Замечания к статье Гарцера "Увлечение света в стекле и аберрация" [128]
Astronomische Nachrichten, 199, 810, pdf Электродинамика и Специальная теория относительности. [129]
Ш 62 1914 Antwort auf eine Replik P. Harzers
Answer to P. Harzer's Reply
Astronomische Nachrichten, 199, 4748, pdf Электродинамика и Специальная теория относительности. [129]
Ш 63 1914 Zum gegenwrtigen Stande des Problems der spezifischen Wrme
On the Present Status of the Problem of Specific Heats
Deutsche Bunsengesellschaft, Abhandlungen, 7, 330364 Теплоёмкость. German edition of reference Ш 51; pages 353364 include the discussion following Einstein's address.
Ш 64;
ИС 6,5
СНТ 3,328-335
1914 Beitrge zur Quantentheorie
К квантовой теории [130]
Deutsche physikalische Gesellschaft, Berichte, 1914, 820828 Квантовая механика [131] Reprinted in volume 16 of the Verhandlungen of the same society.
Ш 65;
ИС 4,27
СНТ 1,317-318
1914 Zur Theorie der Gravitation
К теории гравитации [132]
Naturforschende Gesellschaft, Zrich, Vierteljahrsschrift, 59, 46 Общая теория относительности [133]
Ш 66 1914 Review of HA Lorentz: Das Relativittsprinzip
Review of HA Lorentz: The Principle of Relativity
Naturwissenschaften, 2, 1018 Специальная и (возможно) Общая теория относительности [134]
Ш 67;
ИС 4,24
СНТ 1,299-304
1914 Nachtrgliche Antwort auf eine Frage von Reissner
Дополнительный ответ на вопрос Рейснера [135]
Physikalische Zeitschrift, 15, 108110 Общая теория относительности [136] Concerns the mass of a gravitational field itself.
Ш 68;
ИС 4,25
СНТ 1,319-325
1914 Principielles zur verallgemeinerten Relativittstheorie und Gravitationstheorie
Принципиальные вопросы обобщённой теории относительности и теории гравитации [137]
Physikalische Zeitschrift, 15, 176180 Общая теория относительности [138] Reply to Gustav Mie on the relationship between reference Ш 53 and Hermann Minkowski's work.
Ш 69;
ИС 6, 3
1914 Antrittsrede
Inaugural Address
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1914 (pt. 2), 739742 Общая теория относительности [139]
Ш 70;
ИС 6,9
СНТ 1,326-384
1914 Formale Grundlage de allgemeinen Relativittstheorie
Формальные основы общей теории относительности [140]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1914 (part 2), 10301085 Общая теория относительности [141] Важный этап в развитии общей теории относительности. Эйнштейн всё ещё не получил правильных уравнений поля, но рассматривает геодезическое движение точечных частиц, действие гравитационного поля на вращающиеся тела, пересматривает свои результаты 1907 года об отклонении света и гравитационном красном смещении с использованием новой теории на основе метрического тензора.
Ш 71;
ИС 4,31
СНТ 1,385-394
1914 Zum Relativittsproblem
К проблеме относительности [142]
Scientia (Bologna), 15, 337348 pdf Специальная и (возможно) Общая теория относительности [143]
Ш 72 1914 Physikalische Grundlagen und leitende Gedanken fr eine Gravitationstheorie
Physical Foundations and Suggestive Thoughts for a Gravitational Theory
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 96 (pt. 2), 146 Общая теория относительности. Listed only by title; same lecture as publication Ш 56.
Ш 73 1914 Gravitationstheorie
Gravitational Theory
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 96 (pt. 2), 136137 Общая теория относительности. [122] For full text, see reference Ш 56.
Ш 74;
ИС 6,1
СНТ 1,385-398
26.04.1914 Relativittsprinzip
О принципе относительности [144]
Vossische Zeitung, 3334 Специальная и (возможно) Общая теория относительности [145]
Ш 75;
ИС 6,2
СНТ 1,399-409
1914 Kovarianzeigenschaften der Feldgleichungen der auf die verallgemeinerte Relativittstheorie gegrndeten Gravitationstheorie
Ковариантные свойства уравнений поля в теории тяготения, основанной на общей теории относительности [146]
Zeitschrift fr Mathematik und Physik, 63, 215225 Общая теория относительности [147] В соавторстве с М. Гроссманом.
Ш 78 1915 Proefondervindelijk bewijs voor het bestan der moleculaire stroomen von Ampre
Experimental Proof of the Existence of Ampre's Molecular Currents
Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, Verslag. (ser. 4), 23, 14491464 Эффект Эйнштейна - де Хааза [148] В соавторстве с WJ de Haas.
Ш 79;
ИС 6,18
СНТ 3,352-358
1915 Antwort auf eine Abhandlung M. von Laues: Ein Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und seine Anwendung auf die Strahlungstheorie
Ответ на статью М. Лауэ "Теорема теории вероятностей и ё применение к теории излучения" [149]
Annalen der Physik (ser. 4), 47, 879885, pdf Фотоны [150]
Ш 80;
ИС 6,23
СНТ 3,359-362
1915 Experimenteller Nachweis des Ampreschen Molekularstrme
Экспериментальное доказательство молекулярных токов Ампера [151]
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 17, 152170, 203 (Berichtigung), 420 Эффект Эйнштейна - де Хааза [152] В соавторстве с WJ de Haas.
Ш 81
СНТ 3,363-381
1915 Experimenteller Nachweis des Ampreschen Molekularstrme
Экспериментальное доказательство существования молекулярных токов Ампера [153]
Naturwissenschaften, 3, 237238 Эффект Эйнштейна - де Хааза [154] В соавторстве с WJ de Haas.
Ш 82 1915 Grundgedanken der allgemeinen Relativittstheorie und Anwendung dieser Theorie in der Astronomie
Fundamental Ideas of the General Theory of Relativity and the Application of this Theory in Astronomy
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part 1), 315 Общая теория относительности [155]
Ш 83;
ИС 6,21,22
СНТ 1,425-434
СНТ 1,435-438
1915 Zur allgemeinen Relativittstheorie
К общей теории относительности [156]
К общей теории относительности (дополнение) [157]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part 2), 778786, 799801 Общая теория относительности [158] Две из четырёх статей Эйнштейна, написанные в ноябре 1915 года, в которы в окончательной форме получены уравнения общей теории относительности. В первой работе исправляется фундаментальная ошибка предыдущих работ, что позволяет Эйнштейну прийти к окончательному результату. Однако во второй работе допущена ещё одна серьёзная ошибка [159].
Ш 84;
ИС 6,24
СНТ 1,439-447
1915 Erklrung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativittstheorie
Объяснение движения перигелия Меркурия в общей теории относительности [160]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part 2), 831839 Общая теория относительности [161] A pivotal paper in which Einstein shows that general relativity explains the anomalous precession of the planet Mercury, which had vexed astronomers since 1859. This paper also introduced the important calculational method, the post-Newtonian expansion. Einstein also calculated correctly (for the first time) the bending of light by gravity.
Ш 85;
ИС 6,25
СНТ 1,448-451
1915 Feldgleichungen der Gravitation
Уравнения гравитационного поля [162]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part 2), 844847 Общая теория относительности [163] Основополагающая статья по общей теории относительности. В конце концов Эйнштейн находит работоспособные уравнения поля, которые служат базисом для дальнейшего развития теории.
Ш 88;
ИС 6, 14
1916 Experimental proof of the existence of Ampre's molecular currents Proceedings of the Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 18, 696711, pdf Эффект Эйнштейна - де Хааза [164] В соавторстве с В. де Хаасом (Англ.) рос. . Английский перевод публикации Ш 80.
Ш 89;
ИС 6,30
СНТ 1,452-504
1916 Grundlage der allgemeinen Relativittstheorie
Основы общей теории относительности [165]
Annalen der Physik (ser. 4), 49, 769822, pdf Общая теория относительности [166]
Ш 90;
ИС 6,40
СНТ 1,505-507
1916 ber Fr. Kottlers Abhandlung: Einsteins quivalenzhypothese und die Gravitation
О статье Ф. Коттлера "Гипотеза эквивалентности Эйнштейна и гравитация" [167]
Annalen der Physik (ser. 4), 51, 639642, pdf Общая теория относительности [168]
Ш 91;
ИС 6,28
СНТ 3,382-385
1916 Einfaches Experiment zum Nachweis der Ampreschen Molekularstrme
Простой эксперимент для доказательства молекулярных токов Ампера [169]
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 18, 173177 Эффект Эйнштейна - де Хааза [170]
Ш 92;
ИС 6,34
СНТ 3,386-392
1916 Strahlungs-emission und -absorption nach der Quantentheorie
Испускание и поглощение излучения по квантовой теории [171]
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 18, 318323 Фотоны [172] Seminal paper in which Einstein showed that Planck's quantum hypothesis E = h could be derived from a kinetic rate equation. This paper introduced the idea of stimulated emission (which led to the laser and maser), and Einstein's A and B coefficients provided a guide for the development of quantum electrodynamics, the most accurately tested theory of physics at present. In this work, Einstein begins to realize that Квантовая механика seems to involve probabilities and a breakdown of causality [173]
Ш 93;
ИС 6,38
СНТ 3,393-406
1916 Quantentheorie der Strahlung
К квантовой теории излучения [174]
Mitteilungen der Physikalischen Gesellschaft, Zrich, 16, 4762 Фотоны [175] Following his 1909 address (reference Ш 30), Einstein shows that photons must carry momentum if Planck's law is to hold. This was confirmed in 1923 by Compton scattering, for which the 1927 Nobel Prize in Physics was awarded and which led to the general acceptance to the photon concept.
Ш 94;
ИС 6, 36
1916 Review of HA Lorentz: Thories statistiques en thermodynamique
Review of HA Lorentz: Statistical Theories in Thermodynamics: Five Lectures...
Naturwissenschaften, 4, 480481 Статистическая механика [176]
Ш 95;
ИС 6,39
1916 Elementare Theorie der Wasserwellen und des Fluges
Elementary Theory of Water Waves and of Flight
Naturwissenschaften, 4, 509510 Гидромеханика.
Ш 96;
ИС 6,29
1916 Ernst Mach Physikalische Zeitschrift, 17, 101104 История физики [177]
Ш 97;
ИС 6,27
СНТ 1,508-513
1916 Neue formale Deutung der Maxwellschen Feldgleichungen der Elektrodynamik
Новое формальное истолкование электродинамических уравнений Максвелла [178]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1916 (part 1), 184187 Электродинамика.
Ш 98 1916 Einige anschauliche berlegungen aus dem Gebiete der Relativittstheorie
Some Intuitive Considerations from the Field of Relativity Theory
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1916 (part 1), 423 Общая теория относительности. [179] Abstract of a paper (never published) dealing with the behavior of clocks and Foucault pendulums.
Ш 99;
ИС 6,32
СНТ 1,514-523
1916 Nherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation
Приближённое интегрирование уравнений гравитационного поля [180]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1916 (part 1), 688696 Общая теория относительности [181]
Ш 100 1916 Gedchtnisrede auf Karl Schwarzschild
Memorial Lecture on Karl Schwarzschild
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1916 (part 1), 768770 История физики [182]
Ш 101;
ИС 6,41
СНТ 1,524-529
1916 Hamiltonsches Prinzip und allgemeine Relativittstheorie
Принцип Гамильтона и общая теория относительности [183]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1916 (part 2), 11111116 Общая теория относительности [184]
Ш 103;
ИС 6, 45
1917 Zum Quantensatz von Sommerfeld und Epstein
On the Quantum Theorem of Sommerfeld and Epstein
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Verhandlungen, 19, 8292 Квантовая механика [185] Seminal paper for the Einstein-Brillouin-Keller method, which describes how to convert a classical system into its quantum mechanical analogue.
Ш 104 1917 Review of H. v. Helmholtz: Zwei Vortrge ber Goethe
Review of Hermann von Helmholtz: Two Lectures on Goethe
Naturwissenschaften, 5, 675 История физики [186]
Ш 105 1917 Marian von Smoluchowski Naturwissenschaften, 5, 737738 История физики [187]
Ш 106 1917 Quantentheorie der Strahlung
On the Quantum Theory of Radiation
Physikalische Zeitschrift, 18, 121128 Фотоны [188]
Ш 107;
ИС 6,43
СНТ 1,601-612
1917 Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativittstheorie
Вопросы космологии и общая теория относительности [189]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1917 (part 1), 142152 Общая теория относительности [190] Основополагающая статья по физической космологии.
Ш 108;
ИС 6, 47
1917 Eine Ableitung des Theorems von Jacobi
A Derivation of Jacobi's Theorem
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1917 (part 2), 606608 Математическая физика [191]
Ш 109 23.05.1917 Friedrich Adler als Physiker
Friedrich Adler as a Physicist
Die Vossische Zeitung, Morgen Ausgabe, no. 259, 2 История физики [192]
Ш 112;
ИС 7,4
СНТ 1,613-615
1918 Prinzipielles zur allgemeinen Relativittstheorie
Принципиальное содержание общей теории относительности [193]
Annalen der Physik (ser. 4), 55, 241244, pdf Общая теория относительности. [194]
Ш 113;
ИС 7, 6
1918 Lassen sich Brechungsexponenten der Krper fr Rntgenstrahlen experimentell ermitteln?
Is It Possible to Determine Experimentally the X-Ray Refractive Indices of Solids?
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 20, 8687 Электродинамика.
Ш 114;
ИС 7, 15
1918 Bemerkung zu Gehrckes Notiz: ber den ther
Comment on E. Gehrcke's Note: On the Aether
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 20, 261 Специальная и Общая теория относительности.
Ш 115;
ИС 7, 10
1918 Review of H. Weyl: Raum, Zeit, Materie
Review of Hermann Weyl, Space-Time-Matter: Lectures on General Relativity
Naturwissenschaften, 6, 373 Специальная и Общая теория относительности [195]
Ш 116;
ИС 7,13
СНТ 1,616-625
1918 Dialog ber Einwnde gegen die Relativittstheorie
Диалог по поводу возражений против теории относительности [196]
Naturwissenschaften, 6, 697702 Специальная и Общая теория относительности. [179]
Ш 117;
ИС 7,2
СНТ 1,626-628
1918 Notiz zu Schrdingers Arbeit: Energiekomponenten des Gravitationsfeldes
Замечания к работе Э. Шредингера "Компоненты энергии гравитационного поля" [197]
Physikalische Zeitschrift, 19, 115116 Общая теория относительности. [198]
Ш 118;
ИС 7,3
СНТ 1,629-630
1918 Bemerkung zu Schrdingers Notiz: Lsungssystem der allgemein kovarianten Gravitationsgleichungen
Замечания к заметке Э. Шредингера "О системе решений общековариантных уравнений гравитации" [199]
Physikalische Zeitschrift, 19, 165166 Общая теория относительности. [198]
Ш 119;
ИС 7,1
СНТ 1,631-646
1918 Gravitationswellen
Огравитационных волнах [200]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1918 (part 1), 154167 Общая теория относительности [201] Первое предсказание гравитационных волн. Реальные (косвенные) наблюдения гравитационного излучения были проведены на пульсаре PSR B1913+16 (нобелевская премия по физике 1993 года).
Ш 120;
ИС 7,5
СНТ 1,647-649
1918 Kritisches zu einer von Hrn. de Sitter gegebenen Lsung der Gravitationsgleichungen
Критические замечания к решению де Ситтера уравнений гравитационного поля [202]
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1918 (part 1), 270272 Общая теория относительности [203]
Ш 121;
ИС 7,9
СНТ 1,650-662
1918 Der Energiesatz in der allgemeinen Relativittstheorie
Закон сохранения энергии в общей теории относительности

[204]

Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1918 (part 1), 448459 Общая теория относительности [205]
Ш 122СНТ 1,663 1919 Prfung der allgemeinen Relativittstheorie
Доказательство общей теории относительности
[206]
Naturwissenschaften, 7, 776 Общая теория относительности [207]
Ш 123;
ИС 7,17
СНТ 1,664-671
1919 Spielen Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteilchen eine wesentliche Rolle?
Играют ли гравитационные поля существенную роль в построении элементарных частиц материи? [208]
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1919 (pt. 1), 349356 Общая теория относительности. [209] Suggests a modification of his field equations to allow for stable elementary particles.
Ш 124;
ИС 7,18
СНТ 1,672-676
1919 Bemerkungen ber periodische Schwankungen der Mondlnge, welche bisher nach der Newtonschen Mechanik nicht erklrbar schienen
Замечания о периодических изменениях длины лунного месяца, до сих пор казавшихся необъяснимыми механикой Ньютона [210]
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1919 (pt. 1), 433436 Общая теория относительности.
Ш 125 1919 Feldgleichungen der allgemeinen Relativittstheorie vom Standpunkte des kosmologischen Problems und des Problems der Konstitution der Materie
Field Equations of the General Theory of Relativity in Respect to the Cosmological Problem and the Problem of the Constitution of Matter
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1919 (pt. 1), 463 (Title only) Общая теория относительности. [209]
Ш 126;
ИС 7,26
СНТ 1,677-681
1919 November 28 What is the theory of relativity?
Что такое теория относительности? [211]
Times, London, 13 Общая теория относительности [212] Написано по просьбе лондонской газеты "Таймс". Впервые опубликована 28 ноября 1919 года. Переиздана в 1919 году под названием "Время, пространство и гравитация" (англ. "Time, space and gravitation" ) в журнале Optician, the British optical journal, v. 58, pр. 187188.
Ш 127;
ИС 7, 24
1919 Leo Arons als Physiker
Leo Arons as Physicist
Sozialistische Monatshefte, 52 (Jahrgang 25, pt. 2), 10551056 История физики [213]
Ш 132 1920 Bemerkung zur Abhandlung von WR Hess: Theorie der Viscositt heterogener Systeme
Comment on the Paper by WR Hess: Contribution to the Theory of the Viscosity of Heterogeneous Systems
Kolloidzeitschrift, 27, 137 Межмолекулярное взаимодействие [214]
Ш 133 1920 Inwiefern lsst sich die moderne Gravitationstheorie ohne die Relativitt begrnden?
To What Extent Can Modern Gravitational Theory Be Established without Relativity?
Naturwissenschaften, 8, 10101011 Общая теория относительности. [194]
Ш 134 1920 Trgheitsmoment des Wasserstoffmolekls
Moment of Inertia of the Hydrogen Molecule
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1920, 65 Межмолекулярное взаимодействие [215] Abstract of never-published paper.
Ш 135;
ИС 7, 39
1920 Schallausbreitung in teilweise dissoziierten Gasen
Propagation of Sound in Partly Dissociated Gases
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1920, 380385 Межмолекулярное взаимодействие.
СНТ 1,682-689 1920 Ather und Relativittstheory
Эфир и теория относительности [216]
Verlag von Julius Springer, Berlin, 1920 Общая теория относительности Речь, произнесённая 5 мая 1920 года в Лейденском университете по поводу избрания Эйнштейна почётным профессором этого университета.
СНТ 1,690-692 1920 Antwort auf vorstehende Betrachtung
Ответ на статью Рейхенбаха [217]
Naturwiss., 1920, 8, 1010, 1011 Общая теория относительности Ответ на критику теории относительности. Берлин, 20.11.1920.
Ш 136;
ИС 7,45
СНТ 1,693-696
1920 August 27 Meine Antwort ber die antirelativittstheoretische GmbH
Мой ответ. По поводу антирелятивистского акционерного общества [218]
Berliner Tageblatt und Handelszeitung, no. 402, 12 Специальная и Общая теория относительности [219]
Ш 147;
ИС 7, 53
1921 A brief outline of the development of the theory of relativity Nature, 106, 782784 История физики [220] Translated by RW Lawson.
Ш 148 1921 Geometrie und Erfahrung
Geometry and Experience
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 1), 123130 Общая теория относительности [221]
Ш 149;
ИС 7, 54
1921 Eine naheliegende Ergnzung des Fundaments der allgemeinen Relativittstheorie
On a Natural Addition to the Foundation of the General Theory of Relativity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 1), 261264 Общая теория относительности [222]
Ш 150;
ИС 7, 68
1921 Ein den Elementarprozess der Lichtemission betreffendes Experiment
On an Experiment Concerning the Elementary Process of Light Emission
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 2), 882883 Фотоны [223]
Ш 151 1921 Report of a lecture at King's College on the development and present position of relativity, with quotations Nation and Athenaeum, 29, 431432 Специальная и Общая теория относительности. The German text is reproduced in Mein Weltbild (pp. 215220); a full translation is found in The world as I see it. It was also reported in Nature ( 107, p. 504) and also in the Times (London) on June 14, p. 8.
Ш 159 1922 Bemerkung zur Seletyschen Arbeit: Beitrge zum kosmologischen Problem
Observation of the Paper of Selety: Contributions to the Cosmological Problem
Annalen der Physik (ser. 4), 69, 436438, pdf Общая теория относительности [224]
Ш 160 1922 Review of W. Pauli: Relativittstheorie
Review of W. Pauli: Relativity Theory
Naturwissenschaften, 10, 184185 Специальная и Общая теория относительности [225]
Ш 161 1922 Emil Warburg als Forscher
Emil Warburg as Researcher
Naturwissenschaften, 10, 823828 История физики [226]
Ш 162 1922 Theorie der Lichtfortpflanzung in dispergierenden Medien
Theory of the Propagation of Light in Dispersive Media
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-math. Klasse, 1922, 1822 Электродинамика [227]
Ш 163 1922 Bemerkung zu der Abhandlung von E. Trefftz: Statische Gravitationsfeld zweier Massenpunkte
Observation on the Work of E. Trefftz: Static Gravitational Field of Two Point Masses
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-math. Klasse, 1922, 448449 Общая теория относительности.
Ш 164 1922 Quantentheoretische Bemerkungen zum Experiment von Stern und Gerlach
Quantum Mechanical Observations on the Experiment of Stern and Gerlach
Zeitschrift fr Physik, 11, 3134 Квантовая механика [228] В соавторстве с Paul Ehrenfest.
Ш 165 1922 Bemerkung zu der Arbeit von A. Friedmann: ber die Krmmung des Raumes
Observation on the Paper of A. Friedmann: On the Curvature of Space
Zeitschrift fr Physik, 11, 326 Общая теория относительности [229] Einstein withdrew this self-criticism in 1922 in the same journal Zeitschrift fr Physik, volume 16, p. 228.
Ш 170 1923 Bemerkung zu der Notiz von W. Anderson: Neue Erklrung des kontinuierlichen Koronaspektrums
Observation on the Note of W. Anderson: New Explanation of the Continuous Spectrum of the Corona
Astronomische Nachrichten, 219, 19 Физика солнца.
Ш 171 1923 Experimentelle Bestimmung der Kanalweite von Filtern
Experimental Determination of the Pore Diameter in Filters
Deutsche medizinische Wochenschrift, 49, 10121013 Гидромеханика [230] В соавторстве с H. Mhsam.
Ш 172 1923 Beweis der Nichtexistenz eines berall regulren zentrisch symmetrischen Feldes nach der Feldtheorie von Kaluza
Proof of the Non-Existence of an Everywhere-Regular Centrally Symmetric Field According to the Field Theory of Kaluza
Jerusalem University, Scripta, 1 (no. 7), 15 Единая теория поля [231] В соавторстве с J. Grommer; also given in Hebrew.
Ш 173 1923 Theory of the affine field Nature, 112, 448449 Единая теория поля [232] Translated by RW Lawson, but does not correspond to publication Ш 175. Relatively non-mathematical.
Ш 174 1923 Zur allgemeinen Relativittstheorie
On the General Theory of Relativity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 3238, 7677 Общая теория относительности [233]
Ш 175 1923 Zur affinen Feldtheorie
On Affine Field Theory
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 137140 Единая теория поля [234]
Ш 176 1923 Bietet die Feldtheorie Mglichkeiten fr die Lsung des Quantenproblems?
Does Field Theory Offer Possibilities for Solving the Quantum Problem?
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 359364 Единая теория поля [235]
Ш 177 1923 Thorie de relativit
Theory of Relativity
Socit franaise de philosophie, Bulletin, 22, 9798, 101, 107, 111112 Специальная и Общая теория относительности [236] Quoted in full in Nature, 112, p. 253.
Ш 178 1923 Quantentheorie des Strahlungsgleichgewichts
Quantum Theory of the Equilibrium of Radiation
Zeitschrift fr Physik, 19, 301306 Фотоны [237] В соавторстве с Paul Ehrenfest.
Ш 181 1924 Antwort auf eine Bemerkung von W. Anderson
Response to an Observation of W. Anderson
Astronomische Nachrichten, 221, 329330
Ш 182 1924 April 20 Komptonsche Experiment
The Compton Experiment
Berliner Tageblatt, 1. Beiblatt Фотоны [238] Experiment showing that photons could carry momentum; for many physicists, this experiment was conclusive proof that photons were particles.
Ш 184 1924 Zum hundertjhrigen Gedenkag von Lord Kelvins Geburt
On the 100th Anniversary of Lord Kelvin's Birth
Naturwissenschaften, 12, 601602 История физики [239]
Ш 185 1924 Quantentheorie des einatomigen idealen Gases
Quantum Theory of the Monatomic Ideal Gas
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1924, 261267 Фотоны and Статистическая механика [240] First of two seminal papers (see reference Ш 194), in which Einstein creates the theory of identical particles in Квантовая механика. In 1924, Satyendra Nath Bose derived Planck's law of black-body radiation from a modification of coarse-grained counting of phase space. [241] Einstein shows that this modification is equivalent to assuming that photons are rigorously identical, leading to the concept of coherent states. Einstein also extends Bose's formalism to material particles (bosons), predicting that they condense at sufficiently low temperatures, as verified experimentally [242]
Ш 186 1924 ber den ther
On the Aether
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 105 (pt. 2), 8593 История физики [243] Historical overview.
Ш 187 1924 Theorie der Radiometerkrfte
Theory of Radiometer Forces
Zeitschrift fr Physik, 27, 16 Статистическая механика. Treatment of the physics of radiometers, a science toy.
Ш 188 1924 [Note appended to a paper by Bose entitled "Wrmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie"]
Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter
Zeitschrift fr Physik, 27, 392392 Фотоны [244]
Ш 193 1925 Elektron und allgemeine Reltivittstheorie
The Electron and The General Theory of Relativity
Physica, 5, 330334 Общая теория относительности [245]
Ш 194 1925 Quantentheorie des einatomigen idealen Gases. 2. Abhandlung
Quantum Theory of the Monatomic Ideal Gas, Part II
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 314 Фотоны and Статистическая механика [246] Second of two seminal articles on identical particles, bosons and Bose-Einstein condensation; see reference Ш 185 for the first.
Ш 195 1925 Quantentheorie des idealen Gases
Quantum theory of Ideal Gases
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 1825 Фотоны and Статистическая механика [247]
Ш 196 1925 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizitt
Unified Field Theory of Gravity and Electricity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 414419 Единая теория поля [248]
Ш 197 1925 Bemerkung zu P. Jordans Abhandlung: Theorie der Quantenstrahlung
Observation on P. Jordan's Work: Theory of Quantum Radiation
Zeitschrift fr Physik, 31, 784-785 Фотони [249]
Ш 199 1926 WH Julius, 1860-1925 Astrophysical Journal, 63, 196-198 Історія фізики [250]
Ш 200 1926 Ursache der Manderbildung der Flusslufe und des sogenannten Baerschen Gesetzes
Origin of River-Meanders and the So-Called Law of Baer
Naturwissenschaften, 14, 223-224 Науки про Землю [251] The physics of meandering rivers.
Ш 201 1926 Vorschlag zu einem die Natur des elementaren Strahlungs-emissions-prozesses betreffenden Experiment
Suggestion for an Experiment Concerning the Nature of the Elementary Process of Emitting Light
Naturwissenschaften, 14, 300-301 Фотони [252]
Ш 202 1926 Interferenzeigenschaften des durch Kanalstrahlen emittierten Lichtes
Interference Properties of Light Emitted by Canal Rays
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1926, 334-340 Фотони [253] Supposedly verified experimentally by Rupp in the paper following it in the journal (pp. 341-351); later, it came out that Rupp was a fraud.
Ш 203 1926 Geometra no eucldea y fisica
Non-Euclidean Geometry and Physics
Revista matemtica Hispano-americana (ser. 2), 1, 72-76 Загальна теорія відносності.
Ш 205 1927 Einfluss der Erdbewegung auf die Lichtgeschwindigkeit relativ zur Erde
Influence of the Earth's Motion on the Speed ​​of Light Relative to Earth
Forschungen und Fortschritte, 3, 36-37 Спеціальна теорія відносності [254]
Ш 206 1927 Formale Beziehung des Riemannschen Krmmungstensors zu den Feldgleichungen der Gravitation
Formal Relationship of the Riemannian Curvature Tensor to the Field Equations of Gravity
Mathematische Annalen, 97, 99-103 Загальна теорія відносності [255]
Ш 207 1927 Isaac Newton Manchester Guardian Weekly, 16, 234-235 Історія фізики. Reprinted in the Manchester Guardian (March 19, 1927); Observatory, 50, 146-153; Smithsonian Institution, Report for 1927, 201-207.
Ш 208 1927 Newtons Mechanik und ihr Einfluss auf die Gestaltung der theoretischen Physik
Newton's Mechanics and its Influence on the Formation of Theoretical Physics
Naturwissenschaften, 15, 273-276 Історія фізики [256]
Ш 209 1927 Zu Newtons 200. Todestage
On the 200th Anniversary of Newton's Death
Nord und Sd, Jahrg. 50, 36-40 Історія фізики.
Ш 210 1927 [Letter to the Royal Society on the occasion of the Newton bicentennary] Nature, 119, 467 Історія фізики [257] Also published in Science, 65, 347-348.
Ш 211 1927 Establishment of an international bureau of meteorology Science, 65, 415-417 Метеорологія [258]
Ш 212 1927 Kaluzas Theorie des Zusammenhanges von Gravitation und Elektrizitt
Kaluza's Theory of the Connection between Gravity and Electricity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1927, 23-30 Єдина теорія поля [259]
Ш 213 1927 Allgemeine Relativittstheorie und Bewegungsgesetz
General Theory of Relativity and the Law of Motion
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1927, 2-13, 235-245 Общая теория относительности [260] The first part (pp. 213) was В соавторстве с J. Grommer.
Ш 214 1927 Theoretisches und Experimentelles zur Frage der Lichtentstehung
Theoretical and Experimental [Aspects] to the Question of the Generation of Light
Zeitschrift fr angewandte Chemie, 40, 546 Фотоны [261]
Ш 216 1928 HA Lorentz Mathematisch-naturwissenschaftliche Bltter, 22, 2425 История физики [262] Abstract of an address given at a memorial service at Leiden University. Reprinted in Mein Weltbild ( The world as I see it), p. 25.
Ш 217 1928 Riemanngeometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fern-Parallelismus
Riemannian Geometry with Preservation of the Concept of Distant Parallelism
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1928, 217221 Единая теория поля [263]
Ш 218 1928 Neue Mglichkeit fr eine einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizitt
New Possibility for a Unified Field Theory of Gravity and Electricity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1928, 224227 Единая теория поля [264]
Ш 219 1928 propos de "La dduction relativiste" de ME Meyerson
Concerning "The Relativistic Deeduction" by ME Meyerson
Revue philosophique de la France, 105, 161166 Специальная и Общая теория относительности [265]
Ш 222 1929 Ansprache an Prof. Planck [bei Entgegennahme der Planckmedaille]
Address to Prof. Planck [upon receiving the Planck medal]
Forschungen und Fortschritte, 5, 248249 История физики [266]
Ш 223 1929 [Quotation from an interview with (London) Daily Chronicle (January 26, 1929) on the unitary field theory, in advance of publication Ш 226 ] Nature, 123, 175 Единая теория поля.
Ш 224 1929 [Note appended to a reprinting of Arago's Memorial address on Thomas Young before the French Academy] Naturwissenschaften, 17, 363 История физики [267]
Ш 225 1929 February 4 The new field theory Times (London) Единая теория поля. Translated by LL Whyte. Reprinted in the Observatory, 52, 8287, 114118 (1930).
Ш 226 1929 Einheitliche Feldtheorie
Unified Field Theory
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1929, 27 Единая теория поля [268]
Ш 227 1929 Einheitliche Feldtheorie und Hamiltonsches Prinzip
Unified Field Theory and Hamilton's Principle
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1929, 156159 Единая теория поля [269]
Ш 228 1929 Sur la thorie synththique des champs
On the Unified Theory of Fields
Revue gnrale de l'lectricit, 25, 3539 Единая теория поля. В соавторстве с Thophile de Donder.
Ш 229 1929 Appreciation of Simon Newcomb Science, 69, 249 История физики [270] Translation of a letter to Newcomb's daughter dated July 15, 1926.
Ш 230 1929 Sesin especial de la Academia (16 abril 1925)
Special Session of the Scientific Society of Argentina
Sociedad cientifica Argentina, Anales, 107, 337347 Специальная и Общая теория относительности. Einstein's discussions with RG Loyarte on mass-energy equivalence and with H Damianovich on the relevance of relativity for a proposed "chemical field".
Ш 232 1930 November 9 ber Kepler
On Kepler
Frankfurter Zeitung, p. 16, col. 34 История физики [271] The text is reprinted in Mein Weltbild and its English translation The world as I see it (in German and English, respectively).
Ш 233 1930 Raum-, Feld- und ther-problem in der Physik
The Problems of Space, Fields and Aether in Physics
World power conference, 2nd, Berlin, 1930. Transactions, 19, 15 Специальная и Общая теория относительности. A widely reported address, eg, in Dinglers polytechnisches journal, 345, p. 122.
Ш 234 1930 Raum, ther und Feld in der Physik
Space, Aether and Field in Physics
Forum Philosophicum, 1, 173180 Специальная и Общая теория относительности [272] An English translation by ES Brightman was provided in the same volume, pp. 180184. Similar to Ш 233, but different from the article "Das Raum-, ther-, und Feld-problem der Physik" reprinted in Mein Weltbild ( The world as I see it), pp. 229248.
Ш 235 1930 Thorie unitaire du champ physique
Unified theory of the physical field
Annales de l'Institut H. Poincar, 1, 124 Единая теория поля [273]
Ш 236 1930 Auf die Riemann-Metrik und den Fern-Parallelismus gegrndete einheitliche Feldtheorie
A Unified Field Theory Based on the Riemannian Metric and Distant Parallelism
Mathematische Annalen, 102, 685697 Единая теория поля [274]
Ш 237 1930 Das Raum-Zeit Problem
The Space-Time Problem
Die Koralle, 5, 486488 Специальная и Общая теория относительности [275]
Ш 238 1930 Review of S. Weinberg: Erkenntnistheorie
Review of S. Weinberg: Theory of Knowledge
Naturwissenschaften, 18, 536 История физики [276]
Ш 239 1930 Kompatibilitt der Feldgleichungen in der einheitlichen Feldtheorie
Consistency of the Field Equations in the Unified Field Theory
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 1823 Единая теория поля [277]
Ш 240 1930 Zwei strenge statische Lsungen der Feldgleichungen der einheitlichen Feldtheorie
Two Strictly Static Solutions of the Field Equations of the Unified Field Theory
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 110120 Единая теория поля [278] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 241 1930 Theorie der Rume mit Riemannmetrik und Fernparallelismus
Theory of Spaces with a Riemannian Metric and Distant Parallelism
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 401402 Единая теория поля [279]
Ш 242 1930 Address at University of Nottingham Science, 71, 608610 Специальная и Общая теория относительности [280] A survey of relativity theory (special and general) and of field theory in general. A precis of the talk was published in Nature, 125, pp. 897898, under the title "Concept of space".
Ш 243 1930 ber den gegenwrtigen Stand der allgemeinen Relativittstheorie
On the Present Status of the General Theory of Relativity
Yale University Library, Gazette, 6, 36 Общая теория относительности [281] An English translation by Prof. Leigh Page of Yale University was provided on pages 710. Interestingly, this was neither a scientific talk nor a typical scientific paper; rather, a Yale graduate convinced Einstein to write the summary by longhand; the manuscript is still housed at Yale.
Ш 247 1931 Theory of Relativity: Its Formal Content and Its Present Problems Nature, 127, 765, 790, 826827 Специальная и Общая теория относительности. Rhodes lectures delivered at Oxford University in May 1931.
Ш 248 1931 Knowledge of past and future in quantum mechanics Physical Review (ser. 2), 37, 780781, pdf Квантовая механика [282] В соавторстве с RC Tolman and B. Podolosky.
Ш 249 1931 Zum kosmologischen Problem der allgemeinen Relativittstheorie
On the Cosmological Problem of the General Theory of Relativity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 235237 Общая теория относительности [283] Proposed a "cosmological constant."
Ш 250 1931 Systematische Untersuchung ber kompatible Feldgleichungen welche in einem Riemannschen Raume mit Fern-Parallelismus gesetzt werden knnen
Systematic Investigation of Consistent Field Equations That Can Be Posited in a Riemannian Space with Distant Parallelism
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 257265 Единая теория поля [284] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 251 1931 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizitt
Unified Field Theory of Gravity and Electricity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 541557 Единая теория поля [285] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 252 1931 Thomas Alva Edison, 18471931 Science, 74, 404405 История физики [286]
Ш 253 1931 Gravitational and electrical fields [Translation of a preliminary report for the Josiah Macy, Jr. foundation] Science, 74, 438439 Единая теория поля [287]
Ш 254 1931 [Reply to congratulatory addresses at a dinner given by the California Institute of Technology on January 15, 1931] Science, 73, 379 История физики [288]
Ш 255 1931 Gedenkworte auf Albert A. Michelson
In Remembrance of Albert A. Michelson
Zeitschrift fr angewandte Chemie, 44, 658 История физики [289]
Ш 258 1932 On the relation between the expansion and the mean density of the universe Proceedings of the National Academy of Sciences, 18, 213214 Общая теория относительности [290] В соавторстве с Willem de Sitter.
Ш 259 1932 Zu Dr. Berliners siebzigstem Geburtstag
On Dr. Berliner's 70th Birthday
Naturwissenschaften, 20, 913 История физики [291] Reprinted in Mein Weltbild ( The world as I see it), pp. 2932.
Ш 260 1932 Gegenwrtiger Stand der Relativittstheorie
Present Status of Relativity Theory
Die Quelle (now called Paedogogischer Fhrer), 82, 440442 Общая теория относительности [292]
Ш 261 1932 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizitt, 2. Abhandlung
Unified Field Theory of Gravity and Electricity, Part II
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1932, 130137 Единая теория поля [293] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 262 1932 Semi-Vektoren und Spinoren
Semi-Vectors and Spinors
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1932, 522550 Математика [294] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 263 1932 Unbestimmtheitsrelation
Uncertainty Relations
Zeitschrift fr angewandte Chemie, 45, 23 Квантовая механика [295]
Ш 267 1933 Dirac Gleichungen fr Semi-Vektoren
Dirac Equations for Semi-Vectors
Akademie van wetenschappen (Amsterdam), Proceedings, 36 (pt. 2), 497? Квантовая механика [296] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 268 1933 Spaltung der natrlichsten Feldgleichungen fr Semi-Vektoren in Spinor-Gleichungen vom Diracschen Typus
Division of the Most Natural Field-Equations for Semi-Vectors in Spinor Equations of the Dirac Type
Akademie van wetenschappen (Amsterdam), Proceedings, 36 (pt. 2), 615619 Квантовая механика [297] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 270 1934 Darstellung der Semi-Vektoren als gewhnliche Vektoren von besonderem Differentiations Charakter
Representation of Semi-Vectors as Ordinary Vectors with Unusual Differentiation Properties
Annals of mathematics (ser. 2), 35, 104110 Математика [298] В соавторстве с W. Mayer.
Ш 271 1934 Review of R. Tolman: Relativity, thermodynamics and cosmology Science, 80, 358 Специальная и Общая теория относительности [299]
Ш 272 1935 Elementary derivation of the equivalence of mass and energy Bulletin of the American Mathematical Society, 41, 223230, pdf Специальная теория относительности [300]
Ш 273 1935 Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Physical Review (ser. 2), 47, 777780, pdf Квантовая механика [301] В соавторстве с B. Podolsky and N. Rosen.
Ш 274 1935 The particle problem in the general theory of relativity Physical Review (ser. 2), 48, 7377 Общая теория относительности [302] В соавторстве с N. Rosen.
Ш 275 1936 Physik und Realitt
Physics and Reality
Franklin Institute, Journal, 221, 313347 Квантовая механика [303] An English translation (by J Picard) is provided on pages 349382. Also reprinted in Zeitschrift fr freie deutsche Forschung, 1, no. 1, pp. 519 and no. 2, pp. 114 (1938).
Ш 276 1936 Two-body problem in general relativity theory Physical Review (ser. 2), 49, 404405 Общая теория относительности [304] В соавторстве с N. Rosen.
Ш 277 1936 Lens-like action of a star by deviation of light in the gravitational field Science, 84, 506507 Общая теория относительности [305]
Ш 278 1937 On gravitational waves Journal of the Franklin Institute, 223, 4354 Общая теория относительности [306] В соавторстве с N. Rosen. This important paper established that gravitational waves are possible despite the nonlinear nature of the Einstein field equations. Interestingly, Einstein and Rosen originally reached the opposite conclusion !
Ш 283 1938 Gravitational equations and the problems of motion Annals of Mathematics (ser. 2), 39, 65100 Общая теория относительности [307] В соавторстве с L. Infeld and B. Hoffmann.
Ш 284 1938 Generalization of Kaluza's theory of electricity Annals of mathematics (ser. 2), 39, 683701 Единая теория поля [308] В соавторстве с P. Bergmann.
Ш 285 1939 Stationary system with spherical symmetry consisting of many gravitating masses Annals of Mathematics (ser. 2), 40, 922936 Общая теория относительности [309]
Ш 286 1940 Gravitational equations and the problems of motion. II Annals of Mathematics (ser. 2), 41, 455464 Общая теория относительности [310] В соавторстве с L. Infeld.
Ш 287 1940 Considerations concerning the fundamentals of theoretical physics Science, 91, 487492 История физики [311] Partly reprinted in Nature, 145, 920924.
Ш 290 1941 Demonstration of the non-existence of gravitational fields with a non-vanishing total mass free of singularities Tucumn universidad nac., Revista (ser. A), 2, 1116 Общая теория относительности [312]
Ш 292 1942 The work and personality of Walter Nernst Scientific Monthly, 54, 195196 История физики [313]
Ш 293 1943 Non-existence of regular stationary solutions of relativistic field equations Annals of Mathematics (ser. 2), 44, 131137 Общая теория относительности [314] В соавторстве с Wolfgang Pauli.
Ш 295 1944 Bivector fields, I Annals of mathematics (ser. 2), 45, 114 Математика [315] В соавторстве с V. Bargmann.
Ш 296 1944 Bivector fields, II Annals of mathematics (ser. 2)296, 45, 1523 Математика [316]
Ш 298 1945 On the cosmological problem American Scholar, 14, 137156, 269 (correction) Общая теория относительности. A pre-printing of the appendix to publication Ш 297.
Ш 299 1945 Generalization of the relativistic theory of gravitation Annals of mathematics (ser. 2), 46, 578584 Единая теория поля [317]
Ш 300 1945 Influence of the expansion of space on the gravitation fields surrounding the individual stars Reviews of modern physics, 17, 120124 Общая теория относительности [318] В соавторстве с EG Straus. Corrections and additions, ibid., 18, 148149 (1946).
Ш 301 1946 Generalization of the relativistic theory of gravitation, II Annals of mathematics (ser. 2), 47, 731741 Единая теория поля [319] В соавторстве с EG Straus.
Ш 302 1946 Elementary derivation of the equivalence of mass and energy Technion Journal, 5, 1617, pdf Специальная теория относительности [320] Novel, simplified derivation in the Yearbook of American Society for Advancement of the Hebrew Institute of Technology in Haifa. Also published in Hebrew in 1947, in the Scientific Publications of Hebrew Technical College (Institute of Technology) in Haifa.
Ш 307 1948 Quantenmechanik und Wirklichkeit
Quantum mechanics and reality
Dialectica, 2, 320324 Квантовая механика [321]
Ш 308 1948 Generalized theory of gravitation Reviews of modern physics, 20, 3539 Единая теория поля [322]
Ш 309 1949 Motion of particles in general relativity theory Canadian Journal of Mathematics, 1, 209241 Общая теория относительности [323] В соавторстве с L. Infeld.
Ш 310 1949 Dem Gedchtnis Max Plancks
In memory of Max Planck
Angewandte Chimie, 61, U114 История физики.
Ш 311 1950 The Bianchi Identities in the Generalized Theory of Gravitation Canadian Journal of Mathematics, 2, 120128 Единая теория поля [324]
Ш 313 1950 On the General Theory of Gravitation Scientific American, 182, 1317 Единая теория поля [325]
Ш 314 1951 The Advent of the Quantum Theory Science, 113, 8284 Квантовая механика.
Ш 316 1953 A Comment on a Criticism of Unified Field Theory Physical Review, 89, 321 Единая теория поля [326]
Ш 317 1954 Algebraic Properties of the Field in the Relativistic Theory of the Asymmetric Field Annals of Mathematics, 59, 230244 Единая теория поля [327] В соавторстве с B. Kaufman.
Ш 318 1955 An Interview with Einstein Scientific American, 193, 6973 История физики. В соавторстве с IB Cohen.
Ш 319 1955 A New Form of the General Relativistic Field Equations Annals of Mathematics, 62, 128138 Единая теория поля [328] Simplified derivation using an ancillary field instead of the usual affine connection. В соавторстве с B. Kaufman.

2.2. Главы в книгах

With the exception of publication Ш 288, the following book chapters were written by Einstein; he had no co-authors. Given that most of the chapters are already in English, the English translations are not given their own columns, but are provided in parentheses after the original title; this helps the table to fit within the margins of the page.

Index [notes 1] Year Chapter title (English translation [notes 2]) Book title (English translation [notes 2]), page numbers Book author/editor Publisher (Location) Classification and notes [notes 3]
Ш 51 1912 tat actuel du problme des chaleurs spcifiques
Present State of the Problem of Specific Heats )
Rapports du premier Conseil de Physique (1911), Instituts Solvay
Reports of the 1st Solvay Conference of Physics
Unknown Gauthier (Paris) Теплоёмкостьs [329] The German text is publication Ш 63.
Ш 76 1915 Theoretische Atomistik
Theoretical Atomic Science )
Die Physik, pp. 251263
Physics
E. Lecher Teubner (Leipzig) Атомная физика [330] Part of the series Kultur der Gegenwart (3. Teil, Abt. 3, Band 1).
Ш 77
СНТ 1,410-424
1915 Relativittstheorie
Теория относительности [331]
Die Physik
Физика
E. Lecher Teubner (Leipzig) Специальная и Общая теория относительности [332] Part of the series Kultur der Gegenwart (3. Teil, Abt. 3, Band 1)
Ш 87 1916 Vorwort
Foreword
Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie
Foundations of Einstein's Gravitational Theory
Erwin F. Freundlich Springer (Berlin) Общая теория относительности.
Ш 111 1918 Motiv des Forschens
Motives for Research
Zu Max Plancks 60. Geburtstag: Ansprachen in der deutschen physikalischen Gesellschaft, pp. 2932
Talks in Honor of Max Planck's 60th Birthday
Unknown Mller (Karlsruhe) Философия физики [333]
Ш 146 1921 Einfache Anwendung des Newtonschen Gravitationsgesetzes auf die Kugelfrmigen Sternhaufen
Simple Application of Newton's Law of Gravitation to Spherical Collections of Stars
Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur Frderung der Wissenschaft, Festschrift zu ihrem zehnjhrigen Jubilum, pp. 5052
Celebratory Work for the 10th Anniversary of the Kaiser Wilhelm Society
Unknown Springer Verlag (Berlin) Гравитация.
Ш 158 1922 Theoretische Bemerkungen zur Supraleitung der Metalle
Theoretical Observations on the Superconductivity of Metals
Leyden. Rijksuniversiteit Naturkundig Laboratorium, Gedenkboek aangeboden aan H. Kamerlingh Onnes, pp. 429435
A Book Honoring H. Kamerlingh Onnes
Unknown Ijdo (Leiden) Сверхпроводимость.
Ш 180 1924 Geleitwort
Preface
Lucretius, De rerum natura H. Diels Weidmann (Berlin) История физики [334]
Ш 190 1925 Anhang: Eddingtons Theorie und Hamiltonsches Prinzip
Appendix: Eddington's Theory and Hamilton's Principle
Relativittstheorie in mathematischer Behandlung
Relativity Theory, Treated Mathematically
AS Eddington Springer Verlag (Berlin) Единая теория поля [335] Written exclusively for this German translation of Eddington.
Ш 191 1925 Theoretische Atomistik
Theoretical Atomic Science
Die Physik, 2. Auflage, pp. 281294
Physics, 2nd edition
Unknown Teubner (Leipzig) Атомная физика.
Ш 192 1925 Relativittstheorie
Relativity theory
Die Physik, 2. Auflage, pp. 783797
Physics, 2nd edition
Unknown Teubner (Leipzig) Специальная и Общая теория относительности.
Ш 204 1927 Introduction Di spetsyele relativitets-teorye
The Special Theory of Relativity
T. Shalit privately printed (Berlin) Специальная теория относительности. Both Yiddish and German versions are provided.
Ш 220 1929 Space-time Encyclopdia Britannica, 14th ed., vol. 21, pp. 105108 Franklin Henry Hooper Encyclopdia Britannica Inc. (Chicago) Специальная и Общая теория относительности.
Ш 221 1929 ber den gegenwrtigen Stand der Feldtheorie
On the Present Status of Field Theory
Festschrift Prof. Dr. A. Studola berreicht, pp. 126ff.
Celebratory Work for Dr. A. Studola
Unknown Fssli (Zrich) Общая теория относительности [336] Less technical and more historical than (journal) publication Ш 235.
Ш 231 1929 Begleitwort
Foreword
Grenzflchenvorgnge in der unbelebten und belebten Natur
Boundary Surface Processes in Biological and Inorganic Nature
D. Reichinstein Barth (Leipzig) История физики.
Ш 244 1931 Foreword Newton, the man, p. v R. de Villamil Knox (London) История физики.
Ш 245 1931 Maxwell's influence on the development of the conception of physical reality James Clerk Maxwell: A Commemoration Volume, pp. 6673 Unknown Cambridge University Press (Cambridge) История физики [337] The German text is found in Mein Weltbild ( The world as I see it).
Ш 246 1931 Foreword Opticks, 4th edition (London 1730), pp. viiviii Isaac Newton McGraw (New York) История физики [338]
Ш 256 1932 Prologue Where is science going?, pp. 712 Max Planck Norton (New York) Философия физики. [339]
Ш 257 1932 Epilogue: a socratic dialogue, interlocutors, Einstein and Murphy Where is science going?, pp. 201213 Max Planck Norton (New York) Философия физики. [339]
Ш 269 1934 Introduction The World in Modern Science, pp. 56 Leopold Infeld V. Gollancz (London) Философия физики [340] The German original is on p. 275.
Ш 288 1941 Five-dimensional representation of gravitation and electricity Theodore von Karman Anniversary Volume, pp. 212225 California Institute of Technology (Pasadena) Единая теория поля [341] В соавторстве с Bargmann V and Bergmann PG.
Ш 289 1941 Science and religion 1st Conference on Science, Philosophy and Religion Unknown Unknown Philosophy. Reported in the New York Times (September 11, 1940, p. 30, col. 2) and also in Nature, 146, 605607.
Ш 291 1942 Foreword Introduction to the theory of relativity, p. v Peter G. Bergmann Prentice-Hall (New York) Специальная и Общая теория относительности [342]
Ш 294 1944 Remarks on Bertrand Russell's theory of knowledge The philosophy of Bertrand Russell, pp. 277291 Paul A. Ш Northwestern University Evanston) Philosophy [343] Volume 5 of the Library of Living Philosophers.
Ш 303 1947 The problem of space, ether and the field in physics Man and the universe, pp. 82100 Saxe, Commins, and RN Linscott Random House (New York) Специальная и Общая теория относительности. Reprinted from The world as I see it.
Ш 305 1948 Einstein's theory of relativity Grolier Encyclopedia, vol. 9, p. 19 Unknown Grolier Society (New York) Специальная и Общая теория относительности. Although dated as 1947, the actual issue occurred in 1948.
Ш 306 1948 Relativity: essence of the theory of relativity American Peoples Encyclopedia, vol. 16, col. 604608 Unknown Spencer Press (Chicago) Специальная и Общая теория относительности.
Ш 312 1950 Appendix II: Generalized theory of gravitation The Meaning of Relativity, 3rd edition Albert Einstein Princeton University (Princeton) Единая теория поля. Appendix II added to the third edition of the Meaning of Relativity (publication Ш 297).
Ш 315 1951 Reply to Criticisms: Remarks Concerning the Essays Brought Together in this Co-operative Volume Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II, pp. 665688 Paul Arthur Ш, editor Harper and Brothers Publishers, Harper Torchbook edition (New York) History of science и Философия физики [344] Biographical notes and a summary of Einstein's scientific thinking in his later years.
Ш 320 1955 Appendix II: Generalized theory of gravitation The Meaning of Relativity, 5th edition Albert Einstein Princeton University (Princeton) Единая теория поля [345] Completely revised Appendix II for the fifth and final edition of the Meaning of Relativity (publications Ш 297 and Ш 312).

2.3. Книги

With the exception of publication Ш 278, the following books were written by Einstein; he had no co-authors.

Index [notes 1] Year Book title and English translation [notes 2] Publisher (Location) Classification and notes [notes 3]
Ш 6 1906 Eine neue Bestimmung der Molekldimensionen
A New Determination of Molecular Dimensions
Buchdruckerei KJ Wyss (Bern) Статистическая механика [346] Inaugural-dissertation from Zrich Universitt. Same as (journal) publication Ш 11.
Ш 86 1916 Die Grundlage der allgemeinen Relativittstheorie
Foundations of the General Theory of Relativity
Barth (Leipzig) Общая теория относительности [347]
Ш 102
СНТ 1,530-600
1917 ber die spezielle und die allgemeine Relativittstheorie, gemeinverstndlich
О специальной и общей теории относительности (общедоступное изложение) [348]
Vieweg (Braunschweig) Специальная и Общая теория относительности [349] 38-й выпуск (Heft 38) серии издательства Sammlung Vieweg. Другие редакции и издания можно найти в публикациях Ш 110, 129, 130, 137 141, 154, 169 and 215.
Ш 110 1918 ber die spezielle und die allgemeine Relativittstheorie, gemeinverstndlich, 3rd edition
On the Special and General Theory of Relativity (A Popular Account)
Vieweg (Braunschweig) Специальная и Загальна теорія відносності. Other editions and translations are found in publication Ш 102 and 129, 130, 137 141, 154, 169 and 215.
Ш 129 1920 ber die spezielle und die allgemeine Relativittstheorie, gemeinverstndlich, 10th edition
On the Special and General Theory of Relativity (A Popular Account)
Vieweg (Braunschweig) Специальная и Загальна теорія відносності. The first edition of this book is listed as publication Ш 102. Editions of this work were published until 1922 (the 14th edition). Editions 1014 contained an additional section ("Rotverschiebung der Spectrallinien" (Redshift of spectral lines) in the appendix.
Ш 131 1920 ther und Relativittstheorie: Rede gehalten am 5. Mai 1920 an der Reichs-Universitt zu Leiden
Aether and Relativity Theory: A Talk Given on May 5, 1920 at the University of Leiden
Springer Verlag (Berlin) Специальная и Общая теория относительности [350] The French, English, and Italian translations are listed as publications Ш 145, 152, and 153, respectively. An undated Polish translation by L. Freundenheim, Eter a teorja wzglednosci, was published in Lviv.
Ш 143 1921 Geometrie und Erfahrung, Erweiterte Fassung des Festvortrages gehalten an der Preussischen Akademie
Geometry and Experience: Expanded Edition of the Celebratory Lecture Given at the Prussian Academy
Springer Verlag (Berlin) Общая теория относительности [351] The original paper is found as (journal) publication Ш 148. French, English and Italian translations are listed as publications Ш 144, 152, and 153. An undated Polish translation, Geometrja a doswiadczenie, was published in Lviv.
Ш 156 1922 Vier Vorlesungen ber Relativittstheorie, gehalten im Mai 1921, an der Universitt Princeton
Four Lectures on Relativity Theory, Given in May 1921 at Princeton University
Vieweg (Braunschweig) Специальная и Загальна теорія відносності. German text of publication Ш 143. A second printing by Vieweg is dated 1923.
Ш 157 1922 Untersuchungen ber die Theorie der Brownschen Bewegungen
Investigations of Brownian Motion
Akademische Verlagsgesellschaft (Leipzig) Статистическая механика. A re-issue of publications Ш 8, 11, 12, 22, and 26 with notes and derivations from the editor, R. Frth. Released as Nr. 199 of Oswalds Klassiker der exacten Wissenschaften. An English translation appeared as publication Ш 198.
Ш 168 1923 Grundgedanken und Probleme der Relativittstheorie
Fundamental Ideas and Problems of Relativity Theory
Imprimerie royale (Stockholm) Специальная и Общая теория относительности [352] Nobel prize lecture, delivered before the Nordische Naturforscherversammlung in Gteborg. Reprinted in Nobelstiftelsen, Les prix Nobel en 192122.
Ш 264 1933 On the Method of Theoretical Physics Clarendon Press (Oxford) Философия физики [353] The Herbert Spenser lecture at Oxford University, delivered on June 10, 1933.
Ш 265 1933 Origins of the General Theory of Relativity Jackson (Glasgow) Общая теория относительности [354] Lecture at the University of Glasgow, delivered June 20, 1933.
Ш 266 1933 Les fondements de la thorie de la relativit gnrale
Foundations of the General Theory of Relativity
Hermann (Paris) Загальна теорія відносності. French translations of publications Ш 89 and 251 by Maurice Solovine, together with a new essay by Einstein, "Sur la structure cosmologique de l'espace", which discusses the cosmological implications of general relativity, together with its historical antecedents.
Ш 278 1938 The Evolution of Physics: The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta Simon and Schuster (New York) Історія фізики. В соавторстве с Infeld L.
Ш 279 1938 Die Physik als Abenteuer der Erkenntnis
Physics as an Adventure of the Mind
Sijthoff (Leiden) Философия физики.
Ш 297 1945 The Meaning of Relativity Princeton University (Princeton) Специальная и Общая теория относительности [355] Second edition of publication Ш 142, with a long appendix covering various topics such as the cosmological implications of general relativity. The appendix was translated by Ernst G. Straus. A "third edition" was published in 1946 by Methuen (London), but it is identical except for a change in pagination. The true third, fourth and fifth editions appeared in 1950, 1953 and 1956, respectively. In the 3rd, Einstein added Appendix II on a generalized theory of gravitation, which was substantially revised for the fifth and final edition.

2.4. Переводы, одобренные Эйнштейном

The following translations of his work were authorized by Einstein.

Index [notes 1] Year Book title Translator Publisher (Location) Classification and notes [notes 3]
Ш 128 1920 The Principle of Relativity: Original Papers MN Saha and SN Bose University of Calcutta (Kolkata) Специальная и Общая теория относительности [356] Includes English translations of (journal) publications Ш 9 and 89, with a historical introduction by PC Mahalanobis. The work of Hermann Minkowski is also included.
Ш 130 1920 Relativity, the Special and the General Theory: A Popular Exposition Robert W Lawson Methuen (London) Специальная и Загальна теорія відносності. Authorized translation of the 5th German edition of Ueber die spezielle und die allgemeine Relativitaetstheorie, gemeinverstaendlich (cf. publications Ш 102, 110, 129). The text also includes Dr. Lawson's biographical sketch of Albert Einstein, a short bibliography on relativity theory and an appendix written for this edition entitled "Experimental confirmation of the general theory of relativity". Up to 10 editions were published by Methuen, the last in 1931.
Ш 137 1921 Relativity, the Special and the General Theory: A Popular Exposition RW Lawson Holt (New York) Специальная и Загальна теорія відносності. Effectively the same as publication Ш 130. Later imprints were Smith (New York, 1931) and Hartsdale House, Inc. (New York, 1947).
Ш 138 1921 Teoria de la relatividad especial y general F. Lorente de N Pelez (Toledo) Специальная and Загальна теорія відносності. Spanish translation of publication Ш 129. Two later editions were Ruiz de Lara (Cuenca, 1923) and Medina (Toledo, 1925).
Ш 139 1921 Sulla teoria speciale e generale della relativit: Volgarizzione GL Calisse Zanichelli (Bologna) Специальная and Загальна теорія відносності. Italian translation of publication Ш 129.
Ш 140 1921 Teoriia Otnositel'nosti: Obshchedostypnoe Izlozhenie GB Itel'son Slowo (Berlin) Специальная and Загальна теорія відносності. Russian translation of publication Ш 129. Re-published in 1922 with the same imprint.
Ш 141 1921 La thorie de la relativit restreinte et gneralise Mlle. J. Rouviere Gauthier (Paris) Специальная and Загальна теорія відносності. French translation of publication Ш 129.
Ш 142 1921 The Meaning of Relativity: Four Lectures Delivered at Princeton University Edwin P. Adams Princeton University Press (Princeton) Специальная and Общая теория относительности [357] Reprinted in 1922 and 1923. Also released in 1922 and 1924 under the imprint Methuen (London). Translations are found in publications Ш 166, 167, and 179, whereas the German text is listed as publication Ш 156. A second edition was also released; see publication Ш 297.
Ш 144 1921 La gometrie et l'exprience Maurice Solovine Gauthier (Paris) Загальна теорія відносності. French translation of publication Ш 143. A second edition was also published by Gauthier in 1934.
Ш 145 1921 L'ther et la thorie de la relativit Maurice Solovine Gauthier (Paris) Специальная and Загальна теорія відносності. French translation of publication Ш 131. Reprinted in 1925.
Ш 152 1922 Sidelights on Relativity: I. Ether and Relativity. II. Geometry and Experience GB Jeffrey and W Perrett Methuen (London) Специальная and Загальна теорія відносності. Translation of publications Ш 131 and 143. Republished in 1923 by Dutton (New York) imprint. The second part, Geometry and Experience, was published separately in 1947 as chapter 8 of Methods of the sciences from the Chicago University.
Ш 153 1922 Prospettive Relativistiche dell'Etere e della Geometria R. Cant and T. Bembo Andare (Milano) Специальная and Загальна теорія відносності. Italian translation of publications Ш 131 and 143.
Ш 154 1922 A Klnleges s az ltalnos Relativits, Elmlete Unknown Patheon irodalmi (Budapest) Специальная and Загальна теорія відносності. Hungarian translation of publication Ш 129.
Ш 155 1922 O Fizicheskoi Prirodie Prostranstva GB Itel'son Slowo (Berlin) Специальная and Загальна теорія відносності. Russian translation of publications Ш 131 and Ш 143 under the title "Physical nature of space".
Ш 166 1923 Cztery odczyty o teorji Wzglednosci wygloszone w 1921 na Uniwersytecie w Princeton A Gottfryda Renaissance-Verlag (Vienna) Специальная and Загальна теорія відносності. Polish translation of publication Ш 142.
Ш 167 1923 Matematicheskija Osnovy Teorii Otnositel'nosti GB Itel'son Slowo (Berlin) Специальная and Загальна теорія відносності. Russian translation of publication Ш 142.
Ш 169 1923 [ A Popular Exposition of the Special and General Theories of Relativity ] Unknown Gitlina (Warsaw) Специальная and Загальна теорія відносності. Yiddish translation (in Hebrew characters) of publication Ш 129.
Ш 179 1924 Quatre confrences sur la thorie de la relativit, fates l'universit de Princeton Maurice Solovine Gauthier (Paris) Специальная and Загальна теорія відносності. French translation of publication Ш 142. A second printing was dated 1925.
Ш 189 1925 Sur l'lectrodynamique des corps en mouvement Maurice Solovine Gauthier (Paris) Специальная теория относительности. French translation of publications Ш 9 and 10, part of the series Matres de la pense scientifique.
Ш 198 1926 Investigations on the Theory of the Brownian Movement (R. Frth, ed.) AD Cowper Methuen (London) Статистическая механика. English translation of publication Ш 157. Also published under the Dutton imprint in New York.
Ш 215 1928 Al Torath Ha-Yahasiuth Ha-Peratith Weha-Kelalith (Harzaah Popularith) Jacob Greenberg Dvir (Tel Aviv) Специальная and Загальна теорія відносності. Hebrew translation of publication Ш 129.
Ш 280 1938 Drie Eeuwen Physica van Galilei tot Relativiteitstheorie en Quantumtheorie MC Geerling Centen (Amsterdam) Історія фізики. Dutch translation of publication Ш 279.
Ш 281 1938 L'volution des ides en physique des premiers concepts aux thories de la relativit et des quanta Maurice Solovine Flammarion (Paris) Історія фізики. French translation of publication Ш 279.
Ш 304 1948 El Significado de la Relatividad Dr. Carlos E. Prelat Espasa-Calpe (Buenos Aires) Специальная and Загальна теорія відносності. Spanish translation of publication Ш 297.

Примітки

  1. 1 2 3 These Index numbers are taken from the Schilpp reference cited in the Bibliography, pp. 694730, and from the Collected Papers of Albert Einstein published by Princeton University Press. The latter are indicated by a CP in italic type, the volume number in boldface type, and by the article number within that volume.
  2. 1 2 3 The translations of article titles are generally taken from the published volumes of Einstein's collected papers. For some articles, however, such official translations are not available; unofficial translations are indicated with a superscript.
  3. 1 2 3 The subject classification of Einstein's articles are the first item, and are indicated in boldface type. Any co-authors are always indicated by the second item.