Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

СімплікійСімплікій Кілікійський ( Σιμπλίκιος ὁ Κῐλίκιος ) (Бл. 490 - 560), античний філософ- неоплатонік, представник Афінської школи неоплатонізму. У ряді джерел називається латинізованим ім'ям Симпліций (Simplicius).

Навчався в Олександрії у Амонію Гермія, потім переїхав до Афіни, де став учнем Дамаск, філософію якого повністю поділяв. Викладав в Платонівської Академії, до 529, коли Академія була закрита за розпорядженням імператора Юстиніана. В 531 разом зі схолархом Академії Дамаском і п'ятьма іншими академіками Сімплікій виїхав до Персію до двору царя Хосрова I, але незабаром, за персидським договором з Візантією, повернувся і з 532 / 533 жив у Харані, на східній околиці імперії.


Філософія

У період вигнання (після 529) Сімплікій написав всі свої відомі коментарі: до "Фізики", "Про небо", "Про душу", "Категоріям" Аристотеля; до "Керівництву" Епіктет; до "Мистецтву" Гермогена; до трактату "Про пифагорейской школі" Ямвлиха. Тексти Сімплікій - цінне джерело з історії грецької філософії; зокрема, завдяки коментарю до "Фізики" до нас дійшло більшість фрагментів досократиков, особливо Геракліта і Парменіда.

Філософія Сімплікій слід концепції Дамаску. Сімплікій переконаний в тотожності філософій Платона і Аристотеля. Як коментатор дотримується прийнятої в школі традиції примиряти Платона з Аристотелем (хоча частіше віддає перевагу Арістотелем). Фрагменти Аристотеля з критикою Платона у Сімплікій завжди інтерпретуються або як чисто словесне розбіжність Платона і Аристотеля, як подальший розвиток платонівських ідей у ​​Аристотеля, або як пов'язані зовсім не до Платона.

У вченні про душі напр., на думку Сімплікій, Платон і Аристотель повністю збігаються: якщо душа світу, за Платоном, нерухома, це не означає, що вона зовсім позбавлена ​​всякого руху, оскільки саме вона і є причина руху світу, а якщо Аристотель вчить про рухливості душі , ця рухливість можлива тільки тому, що душа, узята сама по собі, є цілком певна, нерухома, категорія, потенційно-що підлягає руху.

У коментарі на "Керівництво" Епіктет Сімплікій дає "знижене" уявлення про першу неоплатонічної іпостасі з трактуванням її не вище, ніж деміурга, у той час як канонічно перша іпостась трактується безумовно до деміург вищої, а деміург вперше "з'являється" лише в другій, тобто вже в чисто ноуменальной, іпостасі. Тобто Єдиний у Сімплікій розуміється не стільки в його надмножественной суті, скільки саме у вигляді вихідного єдності [будь] логічно наступного за ним множинності. (Таке розуміння відповідає загальній тенденції Афінської школи до зниження платонівської, і за нею плотіновской традиції.)

Найбільший інтерес представляє вчення Сімплікій про простір і час, а також його полеміка (в коментарі до "Фізики") з Іоанном Філопон з приводу понять субстанції, форми, загального і приватного і характеру людського пізнання. Відомо також вчення Сімплікій про "пневматичному" тілі, середньому між розумною душею і фізичним тілом і керуючому усіма афективними станами людини.


Математика

Сімплікій був дуже обізнаний в математиці. У його філософських творах зберігся ряд фрагментів античних авторів, дуже важливих для історії античної математики. Зокрема, в коментарях до "Фізики" Аристотеля є текст, що висвітлює історію задачі про квадратуру круга в доархімедовскій період і містить витяги з Евдема Родоського, в яких описуються "луночки" Гіппократа Хиосськом.

Сімплікій був автором не дійшов до нас коментарю до "Початкам" Евкліда. Велике число цитат з цього коментаря збереглося в коментарях до "Початкам", складеним математиком X століття ан-Найрізі.


Література

Твори

Коментарі Сімплікій в основному видані в серії " Commentaria in Aristotelem Graeca "), англійські переклади публікуються в серії" Ancient commentators project ").

 • Сімплікій, коментар до "Про небо":
  • текст: CAG. Vol. 7 (1894). 819 p.
  • англ. пров. в 7 томах:
   • Simplicius: On Aristotle's "On the Heavens 1.1-4", translated by Robert J. Hankinson. Cornell University Press, Ithaca (NY) 2002. ISBN 0-8014-3907-8
   • Simplicius: On Aristotle, On the Heavens 1.5-9, translated by Robert J. Hankinson. Duckworth, London 2004. ISBN 0-7156-3231-0
   • Simplicius: On Aristotle's "On the Heavens 1.10-12", translated by Robert J. Hankinson. Cornell University Press, Ithaca (NY) 2006. ISBN 0-8014-4216-8
   • Simplicius: On Aristotle, On the Heavens 2.1-9, translated by Ian Mueller. Duckworth, London 2004. ISBN 0-7156-3200-0
   • Simplicius: On Aristotle, On the Heavens 2.10-14, translated by Ian Mueller. Duckworth, London 2005. ISBN 0-7156-3342-2
   • Simplicius: On Aristotle, On the Heavens 3.1-7, translated by Ian Mueller. Duckworth, London 2009. ISBN 0-7156-3843-2
   • Simplicius: On Aristotle, On the Heavens 3.7-4.6, translated by Ian Mueller. Duckworth, London 2009. ISBN 0-7156-3844-0
 • Сімплікій, коментар до "Категоріям":
  • текст: CAG. Vol. 8 (1907). 621 p.
  • англ. пров. в 4 томах:
   • Simplicius: On Aristotle, Categories 1-4, translated by Michael Chase. Duckworth, London 2003. ISBN 0-7156-3197-7
   • Simplicius: On Aristotle, Categories 5-6, translated by Frans AJ de Haas and Barrie Fleet. Duckworth, London 2001. ISBN 0-7156-3037-7
   • Simplicius: On Aristotle's "Categories 7-8", translated by Barrie Fleet. Cornell University Press, Ithaca (NY) 2002. ISBN 0-8014-3839-X
   • Simplicius: On Aristotle, Categories 9-15, translated by Richard Gaskin. Cornell University Press, Ithaca (NY) 2000. ISBN 0-8014-3691-5
 • Сімплікій, коментар до "Фізики".
  • текст книг 1-4: CAG. Vol. 9 (1882). 850 p.
  • текст книг 5-8: CAG. Vol. 10 (1895). 693 p.
  • англ. пров. (Вийшло 7 томів, не завершений):
   • Simplicius: On Aristotle, Physics 2, translated by Barrie Fleet. Duckworth, London 1997. ISBN 0-7156-2732-5
   • Simplicius: On Aristotle, Physics 3, translated by James O. Urmson. Duckworth, London 2002. ISBN 0-7156-3067-9
   • Simplicius: On Aristotle, Physics 4.1-5, 10-14, translated by James O. Urmson. Duckworth, London 1992. ISBN 0-7156-2434-2
   • Simplicius: On Aristotle, Physics 5, translated by James O. Urmson. Duckworth, London 1997. ISBN 0-7156-2765-1
   • Simplicius on Aristotle's Physics 6, translated by David Konstan. Cornell University Press, Ithaca (NY) 1989. ISBN 0-8014-2238-8
   • Simplicius: On Aristotle, Physics 7, translated by Charles Hagen. Duckworth, London 1994. ISBN 0-7156-2485-7
   • Simplicius: On Aristotle, Physics 8.6-10, translated by Richard McKirahan. Duckworth, London 2001. ISBN 0-7156-3039-3
 • Сімплікій (? - Приналежність спірна), коментар до "Про душу".
  • текст: CAG. Vol. 11 (1882). 391 p.
  • англ. пров. (Видано 3 томи з 4):
   • Simplicius: On Aristotle's On the Soul 1.1-2.4, translated by James O. Urmson. Cornell University Press, Ithaca (NY) 1995. ISBN 0-8014-3160-3
   • Priscian: On Theophrastus on Sense-Perception, with "Simplicius": On Aristotle, On the Soul 2.5-12, translated by Carlos Steel ua. Duckworth, London 1997. ISBN 0-7156-2752-X
   • "Simplicius": On Aristotle, On the Soul 3.1-5, translated by Henry J. Blumenthal. Duckworth, London 2000. ISBN 0-7156-2896-8

Інші твори в англ. пер.:

 • Simplicius: Corollaries on Place and Time, translated by James O. Urmson. Duckworth, London 1992. ISBN 0-7156-2252-8
 • Simplicius: On Epictetus, Handbook 1-26, translated by Tad Brennan and Charles Brittain. Duckworth, London 2002. ISBN 0-7156-3068-7
 • Simplicius: On Epictetus, Handbook 27-53, translated by Tad Brennan and Charles Brittain. Duckworth, London 2002. ISBN 0-7156-3069-5

Російські переклади:

 • Сімплікій. Коментар до "Фізики" Аристотеля (кн. 1, гл. 1). / / В сб.: Філософія природи в античності і в середні століття. М., 1998.
 • Сімплікій Коментар до чотирьох книг трактату Арістотеля "Про небо". Коментар до другої книги. / / Історико-філософський щорічник 2004. М., 2005. С.11-33.

Французькі переклади:

 • Simplicius. Commentaire sur les Catgories, Tr., Comm. sous la dir. de I. Hadot. Fasc. 1-4. Leiden, 1990-1997.
 • У серії "Collection Bud": Simplicius. Commentaire sur le Manuel d'Epictte. Tome I: Chapitres I XXIX. Texte tabli et traduit par I. Hadot. 2e tirage 2003. CLXXII, 314 p. ISBN 978-2-251-00493-8

Дослідження

 • Бородай Т. Ю. Сімплікій Кілікійський. / / Антична філософія: Енциклопедичний словник. М., 2008. С. 667-668. (Бібліографія)
 • Целлер Е. Нарис історії грецької філософії. - М., 1912.
 • Сидоров А. І. Неоплатонізм і маніхейство (Олександр з Ликополе, Сімплікій). / / Вісник Стародавньої Історії. - М., 1980, № 3. С. 45.
 • Лосєв А. Ф. Історія античної естетики. Том VII. - М.: Мистецтво, 1988.
 • Россіус А. А. Вчення про гомоцентріческіх сферах в різних його античних варіантах за Сімплікій. / / Історико-філософський щорічник. - М., 2005. С. 5-10.
 • Гарнців М. А. Сімплікій про підходи Платона і Аристотеля до проблеми часу. / / Філософія і майбутнє цивілізації. Тези доповідей і виступів IV Російського філософського конгресу (Москва 24-28 травня 2005 р.). У 5 т. Т. 2. - М., 2005. С. 13-14.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru