Третя палаталізація

Першовідкривач третій палаталізації І. А. Бодуен де Куртене

Третя палаталізація - загальнослов'янські фонетичне зміна. Полягає в переході задньоязикових приголосних k, g, x відповідно до c ', dz ', s ' в південно- і східнослов'янських мовах і в c ', dz', 'в західнослов'янських. Пізніше в усіх слов'янських мовах, окрім польського, полабських і старослов'янської, аффриката dz 'спростилася в z'. На відміну від другої ( регресивною) палаталізації, третя є прогресивною. Третя палаталізація проходила в інтервокального положенні після голосних ь, i, ę, поєднання ьr і перед голосними a, o (але не перед y, ь, u, ǫ). Першовідкривачем третій палаталізації є І. А. Бодуен де Куртене, тому її іноді називають бодуенівська [1].


1. Опис явища

1.1. Умови

Третя палаталізація здійснювалася непослідовно: Ср, наприклад, ін-рус. оучені ц а (І. п. ж. Р.) І оучені к а (Р. п. м. р.), Де в ідентичних умовах ми в першому випадку спостерігаємо результат дії третьої палаталізації, а в другому немає [1]. Непослідовність у проходження третього палаталізації І. А. Бодуен де Куртене намагався пояснити тим, що вона здійснювалася лише перед ударним слогом. Пізніше гіпотеза наголоси як умови третього палаталізації, що отримала розвиток у працях Н. С. Трубецького [2], була відкинута іншими вченими через явної невідповідності фактами [3] [4] [5].

А. А. Шахматов запропонував інше рішення: третя палаталізація могла здійснитися тільки тоді, коли після задньоязикових не стояли лабіалізований звуки заднього ряду ь, u, o, ǫ. Й. Зубатий підтримав гіпотезу Шахматова, не погоджуючись, однак, що o було лабиализованного і заважало третій палаталізації. Т. Лер-Сплавінскій стверджував, що ǫ також було нелабіалізованним, а u на момент третього палаталізації ще було дифтонгів з нелабіальним першим елементом (oṷ, aṷ, eṷ), отже, проходження третього палаталізації перешкоджали ь і y [6]. Пізніше В. А. Дибо, розглянувши великий матеріал, прийшов до висновку, що здійснення третьої палаталізації заважали голосні y, ь, u, ǫ, таким чином, вона проходила тільки тоді, коли заднеязичний знаходився перед a або o [7].

Через складність умов третього палаталізації в межах парадигми одного слова могли виявитися словоформи з c 'і з k, що стало причиною вирівнювання парадигм і узагальнення форм або з результатами третього палаталізації (* otьcь замість * otьk' як * otьca) або без нього (* lika замість * lica як * lik') [8] [9].

Крім того, третя палаталізація не проходила після слога з шиплячим, що з'явилися після перший палаталізації : сте з я - сте ж ка [10].


1.2. Співвідношення другої і третьої палаталізації

Деякі славісти вважають другу і третю палаталізації частинами одного процесу [11] [12].

1.3. Приклади


2. Давньоновгородський діалекту

В Давньоновгородський діалекту третій палаталізація мала місце для k, але не для g і x [17].

3. Хронологія

3.1. Відносна хронологія

Х. Педерсен вважав, що третя палаталізація пройшла раніше друге, оскільки третій викликає умлаут наступних за колишніми k, g, x голосних, і цього ж умлаут, як вважав Педерсен, піддавався і дифтонг * oi> * ei (наприклад, в місц.п. од.ч. * otьci <* otьkoi "(про) батька" замість очікуваної * otьcě), значить, третя палаталізація передувала монофтонгізація дифтонгів і, відповідно, другий палаталізації. З Педерсеном не погодився чеський учений Й. Зубатий, який вказав на те, що i в * otьci може бути пояснено переходом в м'який тип відмінювання (на *-jo-), в той час, як в займенниках відмінюванні ми бачимо етимологічний * ě: * vьsěmь "всім" і * vьsěx' "всіх".

У 1911 році Т. Лер-Сплавінскій висловився на захист хронології Педерсена, припустивши, однак, що до моменту монофтонгізація дифтонгів задньоязикові пережили тільки пом'якшення в k ', g', x ', а вже після монофтонгізація разом з аналогічними м'якими звуками, отриманими за другою палаталізації, перейшли в c ', dz', s '/ '. На противагу зубатих, Лер-Сплавінскій пояснює форми * vьsěmь і * vьsěx' аналогією до * těmь "тим" і * těx' "тих", а форми типу * otьci вважає фонетично закономірними [18].

Ф. Кортландт вважає, що

 • третя палаталізація передувала переходу * u> * ь, * ū> * y, оскільки ці звуки, перебуваючи після задньоязикових, перешкоджали проходженню палаталізації
 • третя палаталізація відбувалася після монофтонгізація дифтонгів
 • оскільки * i, що з'явився з * ei, не викликав палаталізації, на момент її здійснення даний дифтонг перейшов в * ẹ, яке лише пізніше дало * i.
 • оскільки * ě не змінювався після м'яких приголосних, одержані за третьою палаталізації, вона відбувалася після переходу ě> a в положенні після м'яких
 • третя палаталізація передувала переходу * u> * i після * j, оскільки вона відсутня в слові * jьgo (<* jugo) [19].

3.2. Абсолютна хронологія

Ю. Шевельов датується третім палаталізації VII-IX ст. [20], А. Лампрехт кінцем VII століття [21].

3.2.1. Дані запозичень

Деньє (денарій) Карла Великого (768-814)

Третя палаталізація відображена в ряді праслов'янських германізмів:

Особливо важливим для встановлення абсолютної хронології третій палаталізації є слово * pěnędzь, запозичене з ін-в.-нім. pfenning , Що позначало срібний франкський динар, який почали карбувати ок. 650 р. н. е.., і відображає німецький умлаут a> e, який датують VII століттям. Тому дослідники вважають, що дане слово було запозичене в праслов'янський під час правління Карла Великого [29] [30] [31].


3.2.2. Дані топонімів

Третя палаталізація була живим явищем під час заселення слов'янами Балкан. Про це свідчать такі запозичені слов'янські топоніми як Средец з лат. Serdica , Logatec з лат. Longaticum [32].

Серед топонімів, запозичених греками у слов'ян, є відображають форми до третьої палаталізації ( греч. Ἀβαρῖκος ), Першу її стадію - пом'якшення k в k j ( греч. Γαρδίκι < праслав. * Gordьk' , греч. Γαρδενίκια < праслав. * Gordьnik'a , греч. Ἐζερίκια < праслав. * Ezerik'a , греч. Καμενίκια < праслав. * Kamenik'a ), А також форми з уже пройшла третя палаталізацією ( греч. Ἀβαρινίτσα < праслав. * Javorьnica , греч. Γαρδίτσα < праслав. * Gordica , греч. Ἀγλαβίτσα < праслав. * Oglavica , греч. Καμενίτσα < праслав. * Kamenica ) [33] [34].


4. Типологічні паралелі

Прогресивна асиміляція задньоязикових в положенні після м'яких приголосних або голосних переднього ряду відома деяким російським, болгарським і Словінським говорам [35].

Примітки

 1. 1 2 Галинська Е.А. Історична фонетика російської мови. - Видавництво Московського університету, Видавництво "Наука". - М ., 2004. - С. 38. - ISBN 5-211-04969-1
 2. Trubetzkoy NS Essai sur chronologie des certains faits phontiques du slave commun / / Revue des etudes slaves. - 1922. - Т. 2. - P. 225.
 3. Shevelov GY A Prehistory of Slavic. - Carl Winter, Universittsvelag. - Heidelberg, 1964. - P. 343.
 4. Бернштейн С.Б. Порівняльна граматика слов'янських мов. - Видавництво Московського університету, Видавництво "Наука". - М ., 2005. - С. 208-209.
 5. Дибо В.А. На захист деяких забутих або залишених положень порівняльно-історичної фонетики слов'янських мов / / Слов'янський вісник. - 2004. - № 2. - С. 87.
 6. Lehr-Spławiński T. Nowsze poglądy na niektre zjawiska tzw. II palatalizacji (AA Szachmatow, J. Zubat) / / Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego. - 1957. - С. 155.
 7. Дибо В.А. На захист деяких забутих або залишених положень порівняльно-історичної фонетики слов'янських мов / / Слов'янський вісник. - 2004. - № 2. - С. 93-95.
 8. Shevelov GY A Prehistory of Slavic. - Carl Winter, Universittsvelag. - Heidelberg, 1964. - P. 348.
 9. Галинська Е.А. Історична фонетика російської мови. - Видавництво Московського університету, Видавництво "Наука". - М ., 2004. - С. 40. - ISBN 5-211-04969-1
 10. Дибо В.А. На захист деяких забутих або залишених положень порівняльно-історичної фонетики слов'янських мов / / Слов'янський вісник. - 2004. - № 2. - С. 95.
 11. Vaillant A. Grammaire compare des langues slaves. - Lyon - Paris, 1950. - С. 55.
 12. Vermeer W. On the status of the earliest Russian isogloss: four untenable and three questionable reasons for separating the progressive and the second regressive palatalization of Common Slavic / / Russian Linguistics. - № 24. - С. 23-24.
 13. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови - etymolog.ruslang.ru / vasmer.php? id = 116 & vol = 3. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 3. - С. 116.
 14. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови - etymolog.ruslang.ru / vasmer.php? id = 506 & vol = 2. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 2. - С. 506.
 15. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови - etymolog.ruslang.ru / vasmer.php? id = 752 & vol = 3. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 3. - С. 752.
 16. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 1. - С. 304-305.
 17. Залізняк А.А. Давньоновгородський діалекту. - М .: Мови слов'янської культури, 2004. - С. 45-47.
 18. Lehr-Spławiński T. Nowsze poglądy na niektre zjawiska tzw. II palatalizacji (AA Szachmatow, J. Zubat) / / Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego. - 1957. - С. 156-157.
 19. Kotlandt FHH The progressive palatalization of Slavic / / Folia Linguistica Historica. - 1984. - № 5/2. - С. 212.
 20. Shevelov GY A Prehistory of Slavic. - Carl Winter, Universittsvelag. - Heidelberg, 1964. - С. 351.
 21. Lamprecht A. Praslovantina a jej chronologick členěn / / Československ přednky pro VIII. mezinrodn sjezd slavistů. - 1978. - С. 146.
 22. Етимологічний словник слов'янських мов. - Видавництво "Наука". - 1983. - Т. 10. - С. 124.
 23. Етимологічний словник слов'янських мов. - М .: Наука, 1987. - Т. 13. - С. 200-201.
 24. Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. - Wydawnictwo Literackie. - Krakw, 2005. - С. 429. - ISBN 978-83-08-04191-8
 25. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови - etymolog.ruslang.ru / vasmer.php? id = 476 & vol = 3. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 3. - С. 476.
 26. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови - etymolog.ruslang.ru / vasmer.php? id = 508 & vol = 4. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 4. - С. 508.
 27. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 4. - С. 170-171.
 28. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 1. - С. 322-323.
 29. Фасмер М. Етимологічний словник російської мови. - Прогрес. - М ., 1964-1973. - Т. 3. - С. 233-234.
 30. Shevelov GY A Prehistory of Slavic. - Carl Winter, Universittsvelag. - Heidelberg, 1964. - С. 350.
 31. Stieber Z. Zarys gramatyki porwnawczej językw słowiańskich. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe. - Warszawa, 2005. - С. 74. - ISBN 83-01-14542-0
 32. Stieber Z. Zarys gramatyki porwnawczej językw słowiańskich. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe. - Warszawa, 2005. - С. 73. - ISBN 83-01-14542-0
 33. Shevelov GY A Prehistory of Slavic. - Carl Winter, Universittsvelag. - Heidelberg, 1964. - С. 350-351.
 34. Nalepa J. Słowiańszczyzna płnocno-zachodnia. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe. - Poznań, 1968. - С. 24-25.
 35. Селищев А.М. Старослов'янська мова. - Наука - Видавництво МДУ. - М ., 2006. - С. 184. - ISBN 5-211-06129-2

Література

 • Галинська Є. А. Історична фонетика російської мови. - М.: Видавництво Московського університету, Видавництво "Наука", 2004. - С. 38-41.
 • Дибо В. А. На захист деяких забутих або залишених положень порівняльно-історичної фонетики слов'янських мов. / / Слов'янський вісник, 2. - С. 83-110.
 • Kotlandt FHH The Progressive palatalization Of Slavic / / Folia Linguistica Historica 5/2. - С. 211-219.
 • Kotlandt FHH On methods of dealing with facts and opinions in a treatment of the progressive palatalization of Slavic / / Folia Linguistica Historica 9/2. - С. 3-12.
 • Lehr-Spławiński T. Nowsze poglądy Na niektre zjawiska tzw. II palatalizacji (AA Szachmatow, J. Zubat). / / Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. - С. 153-158.
 • Lunt HG The progressive palatalization of Common Slavic. - Skopje: Nova Makedonija, 1981.
 • Lunt HG The progressive palatalization of early Slavic: Opinions, facts, methods. / / Folia Linguistica Historica 7/2. - С. 251-290.
 • Lunt HG The progressive palatalization of early Slavic: Evidence from Novgorod. / / Folia Linguistica Historica 10/1-2. - С. 35-59.
 • Shevelov GY A Prehistory Of Slavic. - Heidelberg: Carl Winter, Universittsvelag, 1964. - С. 338-352.
 • Stieber Z. Zarys gramatyki porwnawczej językw słowiańskich. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005. - С. 73-74.
 • Vermeer W. On the status of the earliest Russian isogloss: four untenable and three questionable reasons for separating the progressive and the second regressive palatalization of Common Slavic. / / Russian Linguistics, 24. - С. 5-29.