Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Цивільне правоПлан:


Введення

Цивільне право - галузь права, яка об'єднує правові норми, що регулюють майнові, а також пов'язані і не пов'язані з ними особисті немайнові відносини, які грунтуються на незалежності, майнової самостійності і юридичній рівності сторін з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення приватних потреб, а також нормального розвитку економічних відносин.

Цивільне право - термін, використання якого дуже різнилася і різниться у різних правових системах.

У країнах романо-германської правової сім'ї, включаючи Росію та інші країни колишнього СРСР під цивільним правом розуміється галузь права, регулююча майнові, а також особисті немайнові відносини на основі принципів рівності, недоторканності всіх форм власності і свободи укладення договорів їх учасниками, неприпустимість довільного втручання когось у приватні справи, необхідності безперешкодного здійснення цивільних прав, забезпечення відновлення порушених прав, їх судового захисту; цивільне право є ядром приватного права.

У країнах англосаксонської правової сім'ї, "цивільним правом" ( англ. Civil law ) Як правило називають правові системи континентальної (романо-германської) правової сім'ї.


1. Походження терміна

Поняття прийшло з римського права, там під "цивільним правом" ( лат. Ius civile ) Розумілося право, дієве для громадян Риму і використовуване преторами для вирішення спорів між ними, на противагу " праву народів "( лат. Ius gentium ), Що використовується для вирішення суперечок між мешканцями залежних земель і інородців, що знаходяться на підконтрольній Риму території. Надалі ius civile охопило практично всю область приватного права (ius privatum) і стало ототожнюватися з ним.

В процесі рецепції римського приватного права європейськими правопорядками це поняття було перенесено в сучасну юридичну термінологію (Zivilrecht, droit civile, civil law). Таке трактування походження терміна "громадянське право" співзвучна визначенням даному в підручнику "Цивільне право", з серії "Класичний університетський підручник" і відповідає йому:

Термін "цивільне право" бере свій початок від найдавнішої частини римського правопорядку - "цивільного права" (ius civile), під яким розумілося право жителів Риму (cives Romani) як держави-міста (civitas), тобто право споконвічних римських громадян - квиритів (ius civile Quiritium, "квиритское цивільне право"). Надалі, як відомо, ius civile охопило практично всю область приватного права (ius privatum) і стало ототожнюватися з ним, а потім відомий процес рецепції (запозичення) римського приватного права європейськими правопорядками привів до переносу цього поняття в сучасну юридичну термінологію (Zivilrecht, droit civil, civil law). Тут воно стало звичним, традиційним найменуванням однієї з найбільш великих, фундаментальних правових галузей. Тому громадянське право зараз нерідко називають "цивільним правом", цивілістики, а займаються ним фахівців - цивилистами.

- "Цивільне право" [1], серія "Класичний університетський підручник"

`

У період розквіту Римської імперії з її розвиненим товарообігом отримала особливий розвиток та частина римського права, яка регулювала різні майнові відносини. Саме ця частина римського права в переробленому вигляді визначила основний зміст складалися в XIX столітті кодексів, які, починаючи з Кодексу Наполеона (1804 р.), отримали назву цивільних. Уже тоді ця назва була в значній мірі умовним, але воно відповідало епосі зміни станового суспільства суспільством рівноправних громадян.


2. Історія цивільного права

З розвитком товарно-грошових відносин пов'язана поява і розвиток громадянського права як самостійної галузі права. Такі відносини вперше отримали широкий розвиток в Стародавньому Римі. Римське право сформувалося на основі звичаєвого права і судової практики магістратів, що дозволяли майнові спори, а згодом і на основі прийнятих в законодавчому порядку правових положень, сформульованих римськими юристами.

У той час цивільне право являло собою розгалужену систему правових інститутів, що регулювали товарні відносини (купівлю-продаж, майновий найм, поспіль, позику та ін.) Римське право було найбільш розвиненою формою права в античний час і саме в ньому вперше були сформульовані основні положення сучасного цивільного права. З падінням Римської імперії і воцарінням на її території варварських племен застосування римського права припинилося.

В середні століття в умовах феодалізму, основою якого було натуральне господарство, громадянське право мало вузьку сферу застосування і являло собою торгові звичаї і локальні (місцеві) правові норми знову розвиваються і виникаючих міст.

Відродження товарного виробництва в епоху Відродження призвело до збільшення інтересу до інститутів римського цивільного права, як найбільш досконалого цивільному праву на той період, що зумовило їх впровадження (в основному шляхом коментування школами глоссаторов) в цивільний оборот і надалі субсидіарне (додаткове) застосування до звичаїв та офіційним нормам права (Пандектна право). Відродження римських норм отримало назву рецепції римського приватного права.

У XIX столітті повністю або в переробленому з урахуванням сучасних умов обороту вигляді норми римського цивільного права були інкорпоровані в цивільні кодекси Франції (1804 - Цивільний кодекс Наполеона), Австрії (1811), Німеччині (1896 - Німецьке цивільне укладення) та інших країн в процесі кодифікації цивільного права

Основними принципами, закладені в той час в основу кодифікованих актів цивільного права, стали принципи невтручання держави в економіку, свободи розпорядження приватною власністю і договірними умовами, формальної рівності партнерів у цивільних правовідносинах.

Тоді ж в деяких країнах з цивільного права стали виділяти торгове право, норми якого спеціально пристосовані для швидкого оформлення угод в промисловості і торгівлі. Більше того, торговельні кодекси в багатьох країнах (наприклад, Німеччини) були прийняті раніше цивільних. У ХХ столітті в основному в соціалістичних країнах, з цивільного права стало виділятися трудовое право, нормы которого были направлены на быстрое оформление трудовых договоров, трудовых книжек, учёта трудоспособного населения и охрану труда.

В процессе развития гражданского права после средних веков в сферу интересов и регулирования гражданского права попадают личные неимущественные отношения, хотя непосредственно не связанные с защитой материальных интересов, но в конечном счёте ими определяемые (защита деловой репутации и чести, неприкосновенность фирменного наименования, авторства и др.). Позже такие отношения органично вошли в состав гражданского права, поскольку методы их регулирования оказались чрезвычайно схожи с теми, что регулировали гражданский оборот (равенство участников отношений, диспозитивность, недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела, материальная компенсация причиненного ущерба, в том числе морального).

В Европе категория "гражданское право" либо сливается с частным правом, либо обозначает его центральную отрасль, наименее подверженную связи с публичным правом. Долгое время для Европейского частного права было характерно деление на гражданское право и торговое право, регулирующее отношения между профессиональными участниками оборота, однако, в течение XX века для части европейских стран такое деление отпало, были приняты единые гражданские кодексы. При этом, как правило, в гражданские кодексы вносились оговорки, относящиеся к профессиональным участникам оборота. Тем не менее, в ряде стран такие кодексы продолжают существовать. Принято считать, что нормы торгового права являются специальными по отношению к гражданско-правовым нормам, в связи с этим гражданское право иногда называют общим частным правом, а торговое и трудовое - специальным частным правом [2].


3. Источники гражданского права

Понятие "источники права" было введено две тысячи лет назад Титом Ливием. Источники, как считает Разумович Н. Н. "это внешняя форма существования содержания норм права". В континентальной Европе, большинстве латиноамериканских стран, некоторых странах Азии (например, Японії і Таиланде) источниками гражданского права являются гражданские и торговые кодексы, построенные по пандектной либо институциональной системе, а также иные законодательные акты. Дополняет их судебная практика, которая хотя формально и не может противоречить закону, но комментируя и конкретизируя его фактически создает новые правовые нормы. К источникам гражданского права относят также и обычаи гражданского оборота, применяемые судами в случаях, когда отсутствует законодательно установленная норма либо обобщение судебной практики.

Основным источником гражданского права Великобритании (т. н. общего права) с средних веков и до последнего времени являлся судебный прецедент. Несмотря на то, что закон как источник гражданского права формально стоит выше прецедента, фактически система судебных прецедентов расширяет в достаточно широких пределах рамки судейского усмотрения при решении конкретных дел. Такое положение стало меняться лишь в последние десятилетия в связи с ростом статуса и объёма норм статутного права (законодательства).

Систему загального права Великобританії запозичували США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, ПАР, Індія та багато інших її колишні колонії, де вона в даний час застосовується з незначними відмінностями. Також як і у Великобританії в цих країнах останнім часом збільшується роль закону і відповідно зменшується - судового прецеденту.

В США прийняття правових актів у галузі цивільного права віднесено до компетенції не федеральної влади, а штатів, які однак, фактично приймають свої кодифіковані акти цивільного права на основі Єдиного торгового кодексу США.

Цивільне право Російської Федерації відноситься до континентального права і включає в себе положення німецького і французького цивільних кодексів. В даний час цивільно-правові відносини регулюються перш за все Цивільним кодексом Росії, а також іншими федеральними законами, що зачіпають питання цивільного права (наприклад, про товариства з обмеженою відповідальністю, про акціонерних товариствах).

Прийнято виділяти такі джерела цивільного права в РФ: 1) Загальновизнані принципи і норми міжнародного права, а також міжнародні договори РФ (ч.4 ст. 15 Конституції РФ), 2) Конституція РФ (ч.2 ст.4, ст. 15 Конституції РФ), 3) Громадянське Законодавство: а) Цивільний Кодекс б) Федеральні Закони, прийняті відповідно до ГК РФ, 4) Інші нормативно-правові акти (укази Президента, постанови Уряду та т. д.), 5) Звичаї ділового обороту ( ст.5 ЦК); 6) Акти органів влади та управління суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування; 7) Локальні нормативні акти юридичних осіб; 8) Діючі нормативно-правові акти РРФСР і СРСР. 9) Конституції інших країн (Азербайджан) Слід також відокремлювати терміни "громадянське законодавство" і "джерела права", так "цивільне законодавство" знаходиться у веденні Російської Федерації, але не суб'єктів федерації.

У більшості країн колишнього СРСР діють цивільні кодекси поряд з господарськими (комерційними) кодексами, така ситуація на Україна, в Молдавії, в Білорусії.


4. Об'єкти цивільних прав

Об'єктами цивільних прав (не плутати з об'єктом цивільного права) є всі матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини.

Стаття 128 ГК відносить до об'єктів цивільного права такі блага: "речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права; роботи і послуги; охоронювані результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальна власність); нематеріальні блага ".


4.1. Класифікація об'єктів цивільних прав

по оборотоздатності (тобто, за ступенем вільної отчуждаемості і перехідності об'єкта між учасниками цивільних правовідносин):

 • вилучені з обората (ядерні боєголовки, річки, національні бібліотеки, порнографічні матеріали, підроблені грошові знаки, ..)
 • неіз'ятие з обороту:
 * Обмежені в обороті (наркотичні речовини, зброю, сильнодіючі отрути, ..) * необмежені в обороті (предмети побуту, особистої гігієни, російська валюта, книги, ..) 

Розподіл на:

 • рухоме майно
 • нерухоме майно

Розподіл нерухомості на:

 • нерухомі з природи
 • нерухомі в силу закону

Розподіл нерухомості:

 • земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти
 • об'єкти, міцно пов'язані з землею

Класифікація речей (предметів матеріального світу):

 • споживані
 • неспоживна


 • складні речі


 • індивідуально-визначені речі
 • речі, наділені родовими ознаками


 • ділені
 • неподільні

І інші:

 1. головні речі і їх приналежність
 2. плоди
 3. продукції
 4. доходи
 5. гроші


Класифікація цінних паперів:

 1. іменні
 2. на пред'явника
 3. ордерні


 • товаророзпорядчі (коносамент і т. д.)
 • грошові (чеки і т. д.)
 • корпоративні (акції)


документарні
бездокументарні

Крім вищеназваного до об'єктів цивільних прав перераховують: підприємство, інтелектуальну власність, роботи і послуги, а також інформацію.


4.2. Майно як об'єкт цивільних прав

Майно поділяють зазвичай на дві частини: 1) речі, включаючи гроші та цінні папери, а також 2) майнові права, обов'язки та інше майно.

4.2.1. Правовий режим нерухомого майна

Як особливий підвид майна потрібно виділити нерухоме майно. Існують такі особливості: обов'язкова реєстрація будь-яких угод з нерухомістю; право власності на нерухомість виникає з моменту її реєстрації; якщо об'єктом зобов'язання є нерухомість, то вона виконується в місці його місцезнаходження; набувальна давність на безгоспну нерухомість - 15 років і діють особливі умови в угодах з земельною ділянками, на яких закріплені земельні будови.


5. Відносини, що регулюються цивільним правом

Цивільне право регулює майнові та особисті немайнові відносини, причому в якості майнових маються на увазі майново-вартісні відносини, тобто головним чином, це товарно-грошові відносини. Особистими немайновими відносинами, регульованими цивільним правом, виступають ті, які все ж якимось чином пов'язані з майновими. Наприклад, це авторське право.

Слід виділити зміст цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин означає права та обов'язки суб'єктів цивільних правовідносин. Права і обов'язки суб'єктів цивільних правовідносин називаються суб'єктивні права і обов'язки. Суб'єктивні права - це забезпечена нормами права міра дозволеного поведінки. Суб'єктивна обов'язок - це належне поведінка суб'єкта цивільних правовідносин.

Об'єктами цивільних правовідносин є те, на що спрямовано цивільне правовідносини.

Слід виділяти наступні об'єкти: речі (гроші та цінні папери); майнові права; робота і послуги; результати інтелектуальної діяльності (у тому числі виключні права); інформація; нематеріальні блага.

Можна класифікувати види цивільних правовідносин: майнові (об'єкт - майно, роботи і послуги возмездного характеру); немайнові (об'єкт - нематеріальні блага).

абсолютні (право власності, виняткові права, даного виду правовідносини протистоїть невизначена кількість осіб); відносні (зобов'язальні правовідносини, даному виду правовідносини протистоїть певна кількість осіб).

речові (здійснення своїх прав без сприяння інших осіб); зобов'язальні (здійснення своїх прав з сприяння інших осіб).


6. Методи цивільно-правового регулювання

Під методом цивільно-правового регулювання розуміється сукупність прийомів, способів і засобів, за допомогою яких відповідна галузь права впливає на суспільні відносини, що становлять її предмет.

Цивільне право регулює суспільні відносини на основі диспозитивності, рівності і взаємної оцінки учасників цивільного обороту, недоторканності власності, свободи договору і неприпустимості довільного втручання когось у приватні справи.

Диспозитивність означає, що правові норми регулюють цивільні відносини лише у випадку, якщо інше не встановлено угодою ( договором) сторін, що беруть участь в конкретному правовідношенні. Цим сторонам цивільних правовідносин забезпечується свобода волевиявлення у визначенні своїх прав та обов'язків, яка обмежена лише незначною кількістю імперативних (обов'язкових) норм, в тому числі заборон, встановлених з метою захисту загальнодержавних інтересів та інтересів самих учасників цивільних правовідносин (наприклад, заборона зловживання правом). Традиційні складності в співіснуванні приватного (диспозитивного) і публічного (імперативного) прав відзначені в підручнику "Цивільне право", з серії "Класичний університетський підручник":

Розподіл права на приватне і публічне засноване на відмінності приватних і публічних інтересів, яке проводилося ще в римському праві. В який став класичним визначенні найвизначнішого давньоримського юриста Ульпіана, наведеному в титулі 1 книги Першої Юстиніанових Дигест, сказано, що право існує ("вивчається") в двох аспектах: публічному та приватному; публічне право відноситься до положення Римської держави (тобто публічної влади, маючи на увазі її інтереси як цілого), а приватне - до користі окремих осіб [3].

Відповідно до цього можна було б вважати, що приватне право - це та частина об'єктивного права, яка регулює взаємовідносини приватних осіб, засновані на їхніх інтересах і реалізовані до їх користь, причому таке регулювання здійснюється головним чином за допомогою правил диспозитивного, або восполнітельного (субсидіарного), а не імперативного (строго обов'язкового) характеру.

У дійсності, однак, співвідношення і розмежування приватного і публічного права завжди являло собою непросту проблему. Справа в тому, що приватне право не може обійтися без використання ряду імперативних правил, у тому числі заборон, певною мірою обмежують самостійність та ініціативу учасників регульованих відносин. Такі обмеження можуть встановлюватися в інтересах як окремих груп осіб, наприклад, економічно слабших учасників, так і в загальних (загальних) інтересах.

- "Цивільне право" [4], серія "Класичний університетський підручник"

Равенство сторон предусматривает невозможность предопределения поведения одной стороны отношений другой только в силу занимаемого ею в этом правоотношении положения (как, например, в административном или уголовном праве), а взаимная оценка подразумевает недопустимость постороннего вмешательства в процесс оценки сторонами выгод от заключаемого договора, что чаще всего реализуется в свободном установлении сторонами его цены и других условий.

В соответствии со свободой заключения договоров в гражданском праве договоры могут заключаться как предусмотренные законом, так и не предусмотренные, но не противоречащие общим целям и принципам гражданского права, таким так "добрая совесть", "добрые нравы" и т. д.


7. Участники отношений, регулируемых гражданским правом

Участниками регулируемых гражданско-правовых отношений являются физические лица (граждане, иностранцы, апатриды и бипатриды), юридические лица, государство (в качестве унитарного, федеративного или конфедеративного центра и административно-территориальных единиц), а также муниципальные образования. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица пользуются равными правами с российскими физическими и юридическими лицами, если ограничения их прав не установлено законом. Такие ограничения могут быть наложены в форме "реторсии", то есть ответных ограничениях, против тех лиц, чье государство устанавливает определенные ограничения в отношении российских граждан и юридических лиц (ст. 1194 ГК). Признание физических и юридических лиц означает наделение их правоспособностью, то есть возможностью участия в гражданских правоотношениях. К тому же существует возможность замены одного субъекта (участника) гражданского правоотношения другим, т. н. правопреемственность. Существует два типа правопреемственности - сингулярное, то есть преемственность в каком-то одном конкретном правоотношении, и универсальное, преемственность всех прав и обязанностей.


7.1. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как участники гражданского правоотношения

Как известно, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования могут являться участниками гражданского права.

Профессор Масляев А. И. выделяет, что Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования имеют все признаки субъекта гражданского права, например:

 1. Организационное единство
 2. Обособленное имущество
 3. Признаки ответственности по своим долгам

Существует одна особенность в участии Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образования в гражданских правоотношений, так ст. 124 ГК закреплено положение Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образования: "1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. 2. К субъектам гражданского права, указанным в пункте 1 настоящей статьи, применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов."

Несмотря на то, что к Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям применяются нормы, применимые к юридическим лицам, есть существенные различия между первыми и вторыми - так, нормы, касаемо правосубъектности юридического лица не могут полностью применяться к Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям. Так же, считается, что Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования относится к публично-правовым образованиям, чья цель является достижение общественных благ.

Следует подчеркнуть, что государство хоть и является равным субъектом гражданских правоотношений, государство обладает властными полномочиями, но в рамках публичного права.

Участие данной группы субъектов гражданского права происходит посредством органов государственной власти или муниципальных образований. Также эти субъекты могут наделять свои органы правами юридического лица, например, учреждения. Таким образом, данная группа субъектов может представлять свои интересы (то есть участвовать в гражданских правоотношений) как непосредственно через свои органы, так и посредством учреждения унитарных предприятий, казенных предприятий и т. д., так же государство может выступать, как сторона договора, например, как заказчик. Помимо всего этого, государство может стать участником обязательственных правоотношений из-за причинения вреда (например, компенсация за вред причиненный физическому лицу). РФ может быть наследником по закону (ст. 1161, 1151 ГК).

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, как и другие субъекты гражданского права, несут самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам, но они не отвечают за обязательства созданных ими же юридических лиц. Но государство может нести субсидиарную ответственность по долгам унитарного предприятия в случаи недостаточности имущества унитарного предприятия (п. 5 ст. 115 ГК) или же в ситуации, когда банкротство вызвано распоряжениями собственника(п. 3 ст. 56 ГК), а также при недостатке денежных средств у учреждения (п. 2 ст. 120 ГК).

При взыскание денежных средств с государство, денежные средства взыскиваются с бюджета или за счет казенного имущества.


8. Действие гражданского законодательства во времени

По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Акт гражданского законодательства распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие только в случае, если это прямо в нём предусмотрено. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Особенный порядок действия актов гражданского законодательства устанавливается для договора: договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения; в случае если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключённого договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключённых договоров.


9. Гражданское право в России

9.1. Історія

Существование сферы частного права как области, по общему правилу закрытой для произвольного вмешательства государства, в истории России, к сожалению, оказалось весьма непродолжительным и во многом символическим. Ещё в конце XVII - начале XVIII веков, когда в западноевропейских государствах уже активно развивалось частнокапиталистическое хозяйство (чему активно содействовало признание и закрепление в их правовых системах частноправовых начал), в российском законодательстве отсутствовали необходимые предпосылки (условия) частноправового регулирования. Достаточно сказать, что закон просто не знал категории права собственности, а само это "право" подвергалось таким публично-правовым ограничениям, что давало "повод к мысли, что вообще отвлеченное понятие о праве собственности не существовало у нас до Екатерины II" [5], при которой оно впервые появилось в отечественном праве. Но и в конце XVIII века право собственности все ещё рассматривалось законом в виде особой привилегии дворянству. Лишь после либеральных реформ Александра II, осуществленных уже во второй половине XIX века, частная собственность, перестав быть привилегией, стала "общей правовой нормой всего населения: казенный интерес, столь заметный еще в первых изданиях свода, сменяется господством полноправия в гражданских отношениях" [6].

- "Гражданское право" [7], серия "Классический университетский учебник"

Перша инкорпорация норм гражданского права в России была произведена М. М. Сперанским в 1-й половине 19 в. ( Свод законов Российской империи).

К концу 19 в. устарелость положений Свода законов в части гражданского права стала столь явной, что началась разработка нового закона - Гражданского Уложения. Первая часть его была завершена в 1913, но так и не была введена в действие в связи с началом Першої світової війни.


9.2. Гражданское право в Советской России и СССР

Після Октябрьской революции 1917 г. земля, фабрики, заводы и иные основные средства производства и транспорта, жилищный фонд были национализированы.

В связи с переходом к политике НЭПа в целях регулировании товарно-денежных отношений в 1922 г. был принят первый советский Гражданский кодекс.

Использование термина "гражданское право" в советской науке вместо "частного права" было обусловлено в первую очередь позицией марксистско-ленинской науки, отрицавшей всё "частное" в сфере хозяйства:

Однако после Октябрьской революции 1917 г. отечественное гражданское право вновь было вынуждено перейти на позиции отрицания частноправовых начал, находясь в условиях господства известной ленинской установки о том, что "мы ничего частного не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное" [8]. Частная собственность была заменена категорией "личной собственности", предполагавшей присвоение гражданами исключительно предметов потребления и использование даже их для строго потребительских, а не производственных или иных нужд. В экономике стали господствовать жесткие планово-централизованные начала, вызвавшие к жизни, в частности, категорию "хозяйственных" ("плановых") договоров юридических лиц. Их содержание и необходимость заключения определялись не интересами и волей (соглашением) участников, а предписаниями плановых органов государства, решавших, кто, с кем и на каких условиях будет заключать конкретный "договор". Договоры с участием граждан также находились под воздействием плана, что особенно проявлялось в широко распространённой карточной системе распределения товаров. В результате характер и содержание гражданско-правового регулирования были существенно видоизменены, и даже саму частноправовую терминологию старались вывести из употребления, хотя некоторые частноправовые принципы формально закреплялись действовавшим гражданским законодательством.

- "Гражданское право" [7], серия "Классический университетский учебник"

При этом другие частно-правовые отрасли, такие как земельное право и семейное право (в первую очередь те, у которых имеются свои кодификации, отдельные от ГК РФ) как правило не считают частью гражданского права, однако, пока что эта терминология не устоялась так как долгое время термин " частное право " в России вообще не использовался.

Со свертыванием НЭПа в 1926-28 и в связи с развитием командной экономики область применения гражданского права значительно сузилась, большое значение получило занаряживание.

Следующая кодификация гражданского права завершилась принятием Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик в 1961. Положения Основ в дальнейшем в незначительном объёме дополнялись и конкретизировались Гражданскими кодексами союзных республик.


10. Гражданское право Канады

11. Гражданское право современной России

Как и в других отраслях права интеграционные процессы в мировой экономике приводят ко всё большей унификации гражданского права различных стран, хотя до стирания принципиальных различий между религиозной, англо-саксонской и континентальной правовыми семьями не доходит. В то же время в гражданском праве всех стран вносятся новые положения, отражающие современное развитие государства и общества, информационных технологий.

В современный период в ходе развития реформ в Российской Федерации гражданское право - одна из основных отраслей права. В ходе реформ Россия постепенно перешла на нормы гражданского права, принятые в развитых странах и отражающие новые экономические условия в стране. Действующий Гражданский кодекс России принимался Государственной Думой по частям: в 1994 году (часть первая), в 1996 году (часть вторая), в 2001 году (часть третья) и в 2006 году (часть четвёртая). Приняты и иные законы, предусмотренные ГК и содержащие нормы гражданского права (законы об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, о банкротстве и др.), а также отдельные кодексы по подотраслям гражданского права (Земельный кодекс, Семейный кодекс и др.). С принятием четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации считается, что по большей части формирование современного гражданского права в России завершено. В учебнике "Гражданское право" из серии" "Классический университетский учебник" отмечается, что важную роль в становлении гражданского права была призвана сыграть Программа "Становление и развитие частного права в России", одобренная Указом Президента РФ от 7 июля 1994 г. № 14732 [9] и дается краткий исторический обзор становления современного гражданского права в России:

Таким образом, весьма краткий период признания и существования частного права в российской истории составлял лишь около 50 лет: со второй половины 60-х годов XIX века до начала 20-х годов XX века. Поскольку ни до этого времени, ни после него никаких частноправовых начал по сути не существовало (не говоря уже о том, что и в указанный период справедливым оставалось известное утверждение о том, что "Россия - страна казенная"), государство (публичная власть) привыкло бесцеремонно, безгранично и произвольно вмешиваться в частные дела своих граждан, в том числе в их имущественную сферу. В качестве одного из многочисленных примеров можно назвать Указ Президента РФ от 20 декабря 1994 г. № 2204 "Об обеспечении правопорядка при осуществлении платежей по обязательствам за поставку товаров (выполнение работ или оказание услуг)" [10], согласно которому предельный срок денежных расчётов по договорным обязательствам, независимо от их содержания (и, следовательно, от воли их сторон, формально провозглашенных частными собственниками), почему-то был установлен лишь в три месяца с момента фактического получения товаров (выполнения работ, оказания услуг). Вместо охраны этой сферы от злоупотреблений и недобросовестных действий разного рода мошенников, неизбежно появляющихся в период "первоначального накопления капитала", государство само выстроило крупнейшую финансовую "пирамиду" государственных краткосрочных обязательств (ГКО), падение которой стало главной причиной известного кризиса ("дефолта") 1998 г.

Названные и аналогичные им ситуации стали прямым следствием отсутствия частноправовых традиций и представлений. В силу этого для отечественного правопорядка признание частного права в противопоставлении его публичному праву, провозглашение и внедрение в общественное сознание основных частноправовых начал приобретает особое значение. Если в развитых зарубежных правопорядках деление права на публичное и частное и связанное с этим законодательное закрепление частноправовых подходов давно стало само собой разумеющимся, то в российском праве оно во многом пока ещё вынуждено пробивать себе дорогу.

- "Гражданское право" [11], серия "Классический университетский учебник"


Примітки

 1. См: Ответственный редактор учебника - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т.1: Общая часть (серия "Классический университетский учебник"). Москва, 2008, стр. 1
 2. Canaris C.-W. Handelsrecht. Ein Studienbuch. 23. Aufl. Munchen, 2000. S. 4-8; Koller I., Roth W.-H., Morck W. Handelsgezetsbuch. Kommentar. 3. Aufl. Munchen, 2002. S.4; Kohler H. BGB. Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch. 25. Aufl. Munchen, 2001. S. 8
 3. Продолжая эту мысль, Ульпиан здесь же говорит о публичной и частной utilia (полезности), однако не противопоставляет их (см.: Дигесты Юстиниана. Том I. Книги I-IV. М., 2002. С. 84). Это обстоятельство позволяет понимать его слова в том смысле, что в публичном праве интересы государства лишь преобладают, хотя его нормы в конечном счёте могут служить и частным интересам; так же обстоит дело и с частным правом, нормы которого нередко в той или иной мере, прямо или косвенно реализуют интересы всего общества; но при этом для частного права характерна диспозитивность его правил, тогда как публичному праву присущи императивные начала (см.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. С. 26).
 4. См: Ответственный редактор учебника - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т.1: Общая часть (серия "Классический университетский учебник"). Москва, 2008, стр. 4
 5. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1907. С. 605; Ростов н/Д, 1995. С. 557.
 6. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1907. С. 605; Ростов н/Д, 1995. С. 560.
 7. 1 2 См: Ответственный редактор учебника - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т.1: Общая часть (серия "Классический университетский учебник"). Москва, 2008, стр. 12
 8. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 44. С. 398. Примечательно, что это указание было дано тогдашнему наркому юстиции Д. И. Курскому как раз в связи с разработкой Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.
 9. СЗРФ. 1994. № 11. Ст. 1191.
 10. СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3690; 1995. № 31. Ст. 3100.
 11. См: Ответственный редактор учебника - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т.1: Общая часть (серия "Классический университетский учебник"). Москва, 2008, стр. 13

Література


Право
Доктрина права Теорія держави і права Історія держави і права Історія політичних і правових вчень Філософія права Соціологія права Антропологія права Енциклопедія права Eo-scale2.png
Основні галузі права Конституційне право Адміністративне право Административно-процессуальное право Гражданское право Цивільне процесуальне право Арбітражне процесуальне право Кримінальне право Кримінально-процесуальне право Кримінально-виконавче право Сімейне право Трудове право Фінансове право Земельне право Житлове право
Комплексні галузі права Підприємницьке право ( Господарське право) Митне право Муніципальне право Військове право Право соціального забезпечення Екологічне право Конкурсне право
Підгалузі і інститути права Комерційне право Податкове право Бюджетне право Банківське право Інформаційне право Корпоративне право Транспортне право Антимонопольне право Лісове право Авторське право Патентне право Суміжне право Винахідницьке право
Юридичні дисципліни Кримінологія Криміналістика Судова медицина Судова психіатрія Юридична етика Юридична психологія Судова бухгалтерія Судова експертиза Оперативно-розшукова діяльність
Міжнародне право Міжнародне публічне право Міжнародне приватне право Європейське право
Юриспруденція Правосуддя Прокурорський нагляд Правоохоронні органи Адвокатура Нотаріат Правозахисна діяльність Законодавство Порівняльне правознавство Юридична професія Відомі юристи
Категорія Портал Проект

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Цивільне процесуальне право
Прибалтійська цивільне право
Цивільне населення
Право
Кріпосне право
Конкурентне право
Винахід (право)
Право на ім'я в Росії
Природне право
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru