Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

БіржаПлан:


Введення

Біржа ( нід. beurs , ньому. Brse , фр. bourse , італ. brsa , ісп. bolsa , англ. exchange ) - юридична особа, що забезпечує регулярне функціонування організованого ринку товарів, валют, цінних паперів і похідних фінансових інструментів. Раніше біржею називали місце або будівля, де збираються в певні години торгові люди і посередники, біржові маклери для укладення угод з цінними паперами або товарами. [1]

До епохи комп'ютеризації про угоди сторони домовлялися усно. Зараз торги здебільшого проходять в електронному вигляді з використанням спеціалізованих програм. Брокери у своїх інтересах або інтересах клієнтів виставляють у торгові системи заявки на покупку або продаж цінних паперів (валюти, товару). Ці заявки задовольняються зустрічними заявками інших торговців. Біржа веде облік виконаних угод, реалізує, організовує і гарантує розрахунки, забезпечує механізм взаємодії "Поставки проти платежу" (Delivery Versus Payment, DVP).

Зазвичай біржі отримують комиссионный сбор с каждой заключённой с помощью их сделки, и это основной источник их (биржи) доходов. Другими источниками могут быть членские взносы, плата за доступ к торгам, продажа биржевой информации.


1. Етимологія

История возникновения бирж относится к XIII-XV вв. и начинается с вексельных ярмарок в Венеции, Генуе, Флоренции, Шампане, Брюгге. В Брюгге вексельные торги проходили на площади, на которой стоял дом старинного семейства "van der Burse", на гербе которого были изображены три кожаных мешка (кошелька). Собрания купцов на площади получили название "Borsa" (биржа), что означает "кошелёк". Именно там, на территории современной Бельгии в XV в. ( 1406 год) была основана первая биржа. [2]


2. Классификация бирж

В зависимости от торгуемых активов (инструментов) биржи подразделяются на:

Однако, всегда существовали и универсальные биржи - биржи, совмещающие организацию торгов различными инструментами в рамках одной организационной структуры (зачастую в разных секциях).


3. Устройство бирж

В разных странах и даже в пределах одной страны устройство бирж сильно различается. Однако, несмотря на различия, удаётся выделить и очертить типичные организационно-структурные признаки построения товарных бирж.

С точки зрения организационно-правовой формы биржи формируются преимущественным образом в виде акционерных обществ. В то же время это могут быть и товарищества, общества с ограниченной ответственностью, смешанные товарищества и даже частные предприятия.

Чаще всего биржи представляют собой акционерные общества закрытого типа (ЗАО). Их акции не подлежат свободной продаже. Тем самым руководящие органы биржи имеют возможность отбирать желающих стать акционерами по своему усмотрению, не допускать проникновения в акционерное общество случайных лиц. Такой подход в известной степени оправдывается тем, что биржа оперирует многомиллионными суммами, и поэтому риск проникновения в это дело незнакомых, случайных людей с неизвестной репутацией желательно свести к минимуму.

Відповідно до організаційно-правовими формами господарювання біржі в своїй переважній більшості не належать до державних організацій (хоча в принципі можливі і державні біржі), а являють собою комерційні підприємства недержавних форм власності. Їхні доходи формуються в основному за рахунок надходжень від клієнтів, учасників оптової торгівлі, що проводиться біржею.

Членами біржі можуть бути не тільки громадяни своєї країни, а й іноземні громадяни та організації (юридичні особи), яким в законодавчому порядку дозволено займатися підприємницькою діяльністю. Однак не будь-яка людина і не будь-яка організація можуть стати членами біржі. Для цього треба відповідати вимогам її статуту і мати достатній стартовий капітал, щоб сплатити досить великий пайовий внесок або придбати майже настільки ж дороге брокерське місце на біржі. До того ж членом біржі можна стати лише за рішенням біржової ради.


3.1. Управління біржею, структура і функції

Управління біржею, структура і функції органів управління будуються, як це прийнято в акціонерних товариствах. Вищим органом управління є загальні збори членів біржі, що проводиться, як правило, один раз на рік. Це як би свого роду законодавчий орган біржі, що визначає статутні форми і виносить принципові рішення в області біржової діяльності. У функції зборів входить прийняття статуту та інших установчих документів, внесення в них змін і доповнень, обрання біржової ради, створення і закриття філій, розгляд і затвердження річних звітів. Загальні збори покликане також визначати цілі і стратегію розвитку біржі. В дореволюційній Росії такі збори іменували сходами біржового суспільства.

Вищим виконавчим органом біржі є біржовий рада, іменований також радою директорів (керуючих). Чисельність і персональний склад біржової ради визначається загальними зборами членів (акціонерів) біржі. Біржова рада збирається зазвичай не менше одного разу на місяць або навіть тиждень. Це контрольно-розпорядчий орган, який здійснює поточне управління справами біржі. Він має право вирішувати будь-яке питання, що не входить у виняткову компетенцію загальних зборів, представляє і охороняє інтереси всіх членів - учасників біржі.

До числа цих функцій, безпосередньо виконуваних біржовою радою, відносяться підготовка матеріалів до проведення загальних зборів членів біржі, керівництво роботою виконавчої дирекції, регулювання фінансових справ, встановлення тимчасового режиму роботи біржі, проведення торгів, спостереження за котируванням цін, організація відбору та реєстрації брокерів і т . д. Рішення біржової ради по цьому колу функцій обов'язкові для всіх членів та працівників біржі.

Для оперативного керівництва повсякденною адміністративно-господарської та комерційно-фінансовою діяльністю біржі рада призначає правління або виконавчу дирекцію. У функції цього органу входять організація виконання рішень біржової ради, рішення поточних проблем, що виникають в процесі діяльності біржі, налагодження взаємодії між підрозділами, швидке втручання у разі виникнення збоїв, повсякденне регулювання біржових процесів.

На великих біржах при правлінні створюється дирекція. В цьому випадку правління може прийняти на себе частину функцій біржової ради, а дирекція займається оперативними справами.

Структура органів оперативного управління зазвичай досить складна. Перш за все виділяються центральні, внутрішні органи біржі та периферійні, зовнішні. Перші зазвичай розташовані в самій будівлі біржі, представляють її основний робочий апарат, безпосередньо організуючий і проводить торги, спрямовує і оформляє угоди. Периферійні органи на відміну від центральних виконують не основні, а допоміжні функції передпродажного і післяпродажного сервісу, обслуговування клієнтів біржі, продавців і покупців товару на місцях. Вони можуть перебувати в будь-якому куточку країни, де виникає первинний попит і пропозиція товару. Такі зовнішні органи представлені зазвичай місцевими відділеннями, філіями бірж і брокерських контор. Вони працюють на центральну біржу, збирають і приймають замовлення на біржове обслуговування. Працівників таких периферійних відділень прийнято називати брокерами - приймальниками замовлень.

Зупинимося на описі органів біржі та її учасників. З цією метою виділимо основні частини, головні функціональні елементи біржі і охарактеризуємо коротко учасників біржових операцій. Брокерські контори та фірми подають в торговельну систему біржі заявки і сприяють їх просуванню до джерел попиту (якщо це заявки на продаж) і пропозиції (якщо це заявки на покупку), тобто укладання угод. Брокери виступають в ролі посередників між продавцем і покупцем товару, що з'єднують їх інтереси, і одночасно як повноважних представників, що діють на біржі як довірені особи власників реалізованого товару і його покупців (слово "брокер" означає "посередник", "комісіонер", "оцінювач "). Брокери мають свої стаціонарні місця на біржі і є невід'ємною частиною її структури.

Осіб, що займаються біржовим посередництвом від свого імені і за свій рахунок, називають на відміну від брокерів дилерами (джоберами). Це фізична особа або фірма, які проводять біржові операції в ролі учасників угод.

Біржові комітети (комісії) виконують певний, заздалегідь заданий коло функцій підготовки та проведення біржового процесу. Зазвичай в їх число входять комітети з правилами біржової торгівлі, за стандартами і якістю, котирувальний комітет, інформаційні біржові служби. Це спеціальні підрозділи бірж.

Комітет з правилами зайнятий складанням нових правил і внесенням змін до чинних правила біржової торгівлі, підготовкою типових контрактів, контролем за дотриманням норм і правил, ознайомленням з правилами зацікавлених осіб.

Комітет з стандартам і якості виробляє біржові стандарти, здійснює експертизу якості товарів, що подаються на торги, готує акти експертизи.

Котирувальний комітет, виходячи з кон'юнктури ринку, раніше здійснених угод, визначає середній рівень і співвідношення цін на біржові товари, тобто проводить котирування товарів. Одночасно він готує біржовий бюлетень довідкових цін. В ньому публікуються дані про мінімальних і максимальних значеннях цін, за якими здійснювалися угоди на біржі. Такий бюлетень служить вагомим підмогою для брокерів.

Інформаційні служби забезпечують рух інформації по каналах зв'язку і інформаційний сервіс відповідно до прийнятого порядку і технологією проведення біржового процесу. Серцевину біржі представляє операційний зал, поділений на спеціалізовані торговельні секції, кожна з яких зайнята вчиненням або певних видів торгових угод, або угод по групам і видам товарів. На великих біржах зазвичай є до п'яти і більше таких секцій.

Остаточне підключення пропозиції про продаж і заявки на покупку відбувається в так званому біржовому кільці ("біржовий ямі"), що грає роль головної сцени. Угоди вважаються біржовими, якщо вони укладені публічно в межах цієї території.

У біржовому кільці править бал закон попиту і пропозиції, хоча він діє не зовсім вільно. Ціна складається ще й у залежності від індивідуальних позицій та оцінок учасників торгу, в першу чергу брокерів-продавців і брокерів-покупців. Для фіксації та реєстрації результатів угод у структурі біржі виділяється реєстраційне бюро (комітет). Основна функція його полягає в документальному закріпленні поточної біржової ціни, на яку погодилися обидві сторони, що беруть участь в угоді. Для забезпечення грошових операцій, що супроводжують операції, необхідні розрахунки проводить розрахункова палата.

Поряд з цими основними елементами біржових структур, що характеризують пристрій біржі, в її склад повинна входити біржова арбітражна комісія. Вона покликана вирішувати конфліктні ситуації і тим самим забезпечувати правовий, юридичний порядок.

Комісія може направляти на біржі державних комісарів, які мають право доступу до будь-якої біржової інформації.


3.2. Як ведуться торги на біржі

Розглянемо тепер принципову схему функціонування біржі, порядок ведення торгів. При цьому слід враховувати, що кожній біржі притаманні власні особливості організації біржового процесу, які до того ж постійно удосконалюються в міру розвитку біржової справи.

Біржові операції вправі здійснювати тільки члени біржі самостійно або через своїх уповноважених, а також біржові брокери за дорученням членів біржі. Тому клієнт, який бажає купити або продати свій товар через біржу, повинен перш за все звернутися в брокерську контору, яка є членом цієї біржі, і зв'язатися з брокером - приймальником замовлень. Клієнт заповнює бланк-наказ і передає його повноважному брокеру. Всі ці попередні, стартові операції можуть здійснюватися поза біржею, в периферійних органах. Лише після того, як повноважний брокер передає заявку і віддає вказівку брокеру - виконавцю рахунків, вона надходить в центральні органи біржі. Всі біржові послуги та операції платні. Клієнт біржі зобов'язаний сам нести витрати. На багатьох біржах до початку виконання замовлення клієнт повинен внести на рахунок біржі гарантійний внесок ("маржу"), що становить до 10% оцінної вартості предмета угоди. Маржа не використовується біржею, а служить запорукою виконання угоди клієнтом. Якщо клієнт сплатив належні за угодою суми, то він має право отримати маржу назад.

Прийнята біржею заявка потрапляє в торгову секцію операційного залу, проходячи через приймальний пункт та реєстратуру, і потім пересилається в біржове кільце. Біржею може проводитися попередня фільтрація замовлень на предмет відсіву невідповідних нормативним вимогам або свідомо нереальних.

Власне торги відбуваються в біржовому кільці, що знаходиться в операційному залі. Біржові брокери, члени біржі, які мають право укладати угоди і мають на те заявки від своїх клієнтів, передають заявки знаходиться в біржовому кільці представнику брокерської фірми, який безпосередньо бере участь в торгах. Поряд з брокерами в торзі беруть участь в якості ведучих і фіксують угоди біржові маклери, що входять в персонал біржі. Учасникам торгів прийнято видавати картки різного кольору. Так, брокери зазвичай отримують сині або червоні картки, а маклери - зелені. Помічники брокера найчастіше мають картки жовтого кольору. Через те, що в біржовому залі зазвичай дуже шумно, в ході торгів брокери та маклери спілкуються шляхом підняття карток або жестами (на біржах існує усталений мову жестів). Зазвичай торг починає провідний маклер з повідомлення про товари, виставлених на продаж. Якщо повідомлення маклера викликало інтерес у присутніх брокерів, охочих придбати товар, вони підтверджують це, піднімаючи вгору руку з карткою. Після оголошення всього списку і невеликої перерви починається обговорення пропозицій брокерів-продавців. В ідеальному випадку на пропозицію відгукується зацікавлений брокер-покупець, тобто контрагент, який бажає придбати всю партію товару. І угода відразу фіксується. Якщо такий варіант не проходить, то обговорюються зустрічні пропозиції брокерів-покупців про умови, на яких вони згодні придбати товар або його частину. У разі повторної невдалої спроби укласти угоду вона відкладається і розглядаються наступні пропозиції.

При досягненні домовленості між брокером-продавцем і брокером-покупцем (у вигляді їх усної згоди про взаємоприйнятності умов) маклер фіксує угоду записом у реєстраційній картці. Така реєстрація свідчить про те, що угода укладена.

Наведене опис торгів надзвичайно спрощено з метою полегшення сприйняття процесу в цілому. Реальна процедура торгу набагато складніше і різноманітніше. Порядок ведення багато в чому залежить від виду угод, а також від усталених на кожній біржі традицій, рівня оснащеності бірж площами, приміщеннями, засобами передачі і відображення інформації, обчислювальної технікою. Можливі різноманітні відгалуження від основної схеми та її варіації. Особливо сказане стосується знову виникають, що формується бірж, що функціонує в умовах становлення ринкових відносин.


4. Види угод

  • Довга позиція (купівля фінансового інструменту - акції, облігації, валюти, ф'ючерси, опціони тощо - у розрахунку на зростання його вартості)
  • Коротка позиція (продаж без покриття, тобто беруться в борг цінні папери і продаються в розрахунку на падіння їх вартості, передбачається викуп подешевшав активу та повернення кредитору)

5. Регулювання діяльності

В Європі системи регулювання просуваються до встановлення єдиних правил роботи бірж, з 1 листопада 2007 вводиться в дію директива Євросоюзу "Про ринки фінансових інструментів" ( MiFID).

6. Ігри

Було створено кілька ігор, що моделюють біржу. Серед них:

7. Історія в Росії

7.1. За часів НЕПу

Перші радянські біржі з'явилися в СРСР влітку 1921 року - Саратовська, Пермська, Вятская, Нижегородська і Ростовська. Вони були кооперативними, але з появою в кінці грудня 1921 Московської Центральної товарної біржі ВРНГ і Центросоюза кооперативна біржа була замінена "змішаної" з органами ВРНГ, і в першому півріччі 1922 року всі біржі були реформовані відповідно до статуту Московської біржі. Перед радянськими біржами ставилися завдання виявлення попиту і пропозиції, регулювання торгових операцій, а також контролю за правильністю та економічною доцільністю операцій.

2 січня 1922 ВРНГ випустив наказ про участь державних підприємств і організацій в біржових операціях і відкрив школи "торгової грамотності", але спочатку підприємства уникали участі в біржових угодах. Котирування на Московській біржі почалася через 10 місяців з дня її утворення; до літа 1922 року котирування проводилася лише на 24 з 39 існуючих бірж. Приватні особи не могли бути членами радянських бірж, хоча допускалися на біржові збори, якщо були постійними відвідувачами і сплачували щорічний внесок. В результаті частка участі приватного капіталу при здійсненні біржових угод значно поступалася питомою вагою державних структур. У 1923 році середній річний відсоток приватного капіталу в біржовому обороті не перевищував 15,5%, і темпи його зростання були значно менше державних обертів: 11% проти 45%.

У 1923 році в СРСР налічувалося вже 70 бірж. Але держава розглядала їх як інструмент для "оволодіння ринком" і витіснення приватника з економічної сфери. У вересні 1922 року СТО зобов'язав держоргани обов'язково оформляти на біржі угоди, зроблені поза біржею. Оскільки біржі стягували більш високі збори за реєстрацію позабіржових угод у порівнянні з біржовими, то дана постанова сприяло штучного збільшення біржових оборотів. [3]

На початку 1927 року Рада народних комісарів і Рада Праці та Оборони прийняли рішення, що обмежує роботу бірж, і в результаті з 70 бірж залишилося 56, а в 1929-1930 рр.. і вони були закриті.Примітки

  1. Малий енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона.
  2. Кумешер І. ​​М. Історія біржі (у викладі) / / Банківська енциклопедія. Київ: Банк. енцікл., 1916. Т.II. С. 40-75.
  3. "Росія непівської" (під ред. Яковлева О.М.) - М: 2002

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Корейська біржа
Фондова біржа
Ф'ючерсна біржа
Балтійська Біржа
Біржа праці
Одеська біржа
Товарна біржа
Американська фондова біржа
Стокгольмська фондова біржа
© Усі права захищені
написати до нас