Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ГеоекологіяПлан:


Введення

Геоекологія - комплексна наука на стику екології та географії.


1. Історія терміна

Зародження геоекології пов'язують з ім'ям німецького географа Карла Троля ( ньому. Carl Troll ) (1899-1975), який ще в 1930-х роках розумів під нею одну з гілок природознавства, що об'єднує екологічні та географічні дослідження у вивченні екосистем. На його думку, терміни "геоекологія" і "ландшафтна екологія" є синонімами. В Росії широке використання терміну "геоекологія" почалося з 1970 -х років, після згадки його відомим радянським географом В. Б. Сочава (1905-1978). Як окрема наука остаточно склалася на початку 90-х років XX століття.

Однак, як це не парадоксально, чіткого і загальноприйнятого визначення цей термін досі не отримав, предмет і завдання геоекології також формулюються по-різному, найчастіше дуже різнорідно. Практично, в найзагальнішому випадку, вони зводяться в основному до вивчення негативних антропогенних впливів на природне середовище.

В рамках широкого поняття "геоекологія" знаходяться багато, дуже різноманітні наукові напрями і практичні проблеми. У зв'язку з тим, що геоекологія охоплює різноманітні аспекти взаємодії суспільства і природи, спостерігається різне трактування її предмета, об'єкта і змісту, не визначено коло питань геоекологічних досліджень, не існує загальновизнаної методології і термінологічної бази.


2. Напрями геоекології

Можна виділити щонайменше два великих напрямки в розумінні терміну "геоекологія", предмета, цілей та завдань цієї науки:

 1. Геоекологія розглядається, як екологія геологічного середовища. При такому підході геоекологія вивчає закономірні зв'язки (прямі та зворотні) геологічного середовища з іншими складовими природного середовища - атмосферою, гідросферою, біосферою, оцінює вплив господарської діяльності людини у всіх її різноманітних проявах і розглядається як наука на стику геології, геохімії, біології та екології.
 2. Геоекологія трактується як наука, що вивчає взаємодію географічних, біологічних (екологічних) та соціально-виробничих систем. У цьому випадку геоекологія вивчає екологічні аспекти природокористування, питання взаємин людини і природи, для неї характерне активне використання системної та синергетичної парадигм, еволюційного підходу. Тут геоекологія розглядається як наука на стику географії та екології.

Існує і ряд інших поглядів на геоекологію. Так, можна виділити різні трактування в залежності від того, яку науку (географію чи екологію) автор бере за основу геоекології. Ряд авторів розглядає геоекологію як екологізованих географію, що вивчає пристосування господарства до вміщає ландшафту. Інші - частиною екології, в якій вивчаються наслідки взаємодії біотичних і абіотичних компонентів.

Багато вчених вважають геоекологію результатом сучасного розвитку та синтезу цілого ряду наук: географічних, геологічних, грунтових та інших. Ці автори виступають за широке розуміння геоекології як інтегральної науки екологічної спрямованості, що вивчає закономірності функціонування антропогенно змінених екосистем високого рівня організації.


3. Спеціальності на основі геоекології

"Геоекологія" (25.00.36) - міждисциплінарний науковий напрям, що об'єднує дослідження складу, будови, властивостей, процесів, фізичних і геохімічних полів геосфер Землі як середовища проживання людини та інших організмів. Основним завданням геоекології є вивчення змін життєзабезпечуючих ресурсів геосферно оболонок під впливом природних і антропогенних факторів, їх охорона, раціональне використання і контроль з метою збереження для нинішніх і майбутніх поколінь людей продуктивної природного середовища.

Суміжні спеціальності Суміжними є практично всі спеціальності за геолого-мінералогічних, географічних і технічних наук і екологія (03.00.16).


4. Область дослідження

 • 1) Глобальні геосферно життєзабезпечуючі цикли - вивчення ролі геосферно оболонок Землі в глобальних циклах перенесення вуглецю, азоту та води.
 • 2) Глобальна геодинаміка та її вплив на склад, стан і еволюцію біосфери. Екологічні кризи в історії Землі. Історичні реконструкції та прогноз сучасних змін природи і клімату.
 • 3) Вплив геосферно оболонок на зміну клімату та екологічний стан, дегазацію, геофізичні та геохімічні поля, геоактівние зони Землі.
 • 4) Глобальний та регіональні екологічні кризи.
 • 5) Міждисциплінарні аспекти стратегії виживання людства і розробка наукових основ регулювання якістю стану навколишнього середовища.
 • 6) Природне середовище і її зміни під впливом урбанізації і господарської, в тому числі гірничодобувної, діяльності людини: хімічне і радіоактивне забруднення грунтів, порід, поверхневих і підземних вод, виникнення і розвиток небезпечних техноприродних процесів, наведені фізичні поля, деградація кріолітозони, скорочення ресурсів підземних вод.
 • 7) Характеристика, оцінка стану і керування сучасними ландшафтами.
 • 8) Розробка наукових основ раціонального використання та охорони водних, повітряних, земельних, рекреаційних, мінеральних і енергетичних ресурсів Землі, санація і рекультивація земель, ресурсозбереження та утилізація відходів.
 • 9) Геоекологічні аспекти біорізноманіття.
 • 10) Геоекологічні аспекти природно-технічних систем. Геоекологічний моніторинг та забезпечення екологічної безпеки.
 • 11) Динаміка, механізм, фактори і закономірності розвитку небезпечних природних і техноприродних процесів, прогноз їх розвитку, оцінка небезпеки і ризику, управління ризиком, превентивні заходи щодо зниження наслідків катастрофічних процесів, інженерний захист територій, будівель та споруд.
 • 12) Геоекологічні обгрунтування безпечного розміщення, зберігання та захоронення токсичних, радіоактивних та інших відходів.
 • 13) Геоекологічні аспекти сталого розвитку регіонів.
 • 14) Геоекологічна оцінка територій: сучасні методи та методики геоекологічного картування, моделювання, геоінформаційні системи і технології, бази даних, розробка наукових основ державної екологічної експертизи та контролю.
 • 15) Теорія, методи, технології та технічні (в тому числі будівельні) засоби оцінки стану, захисту, відновлення та управління природно-технічними системами, включаючи агросистеми.
 • 16) Спеціальні екологічно і технічно безпечні конструкції, споруди, технології будівництва та режими експлуатації об'єктів та систем в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища; екологічно безпечне містобудування.
 • 17) Технічні засоби, технології і споруди для прогнозу змін навколишнього середовища і її захисту, для локалізації і ліквідації негативних природних і техногенних впливів на навколишнє середовище.
 • 18) Технічні засоби контролю і моніторингу стану навколишнього середовища.
 • 19) Технічні методи та засоби безпечної утилізації, зберігання та захоронення промислових, токсичних та радіоактивних відходів.
 • 20) Теорія і методи оцінки екологічної безпеки існуючих та створюваних технологій, конструкцій і споруд, що використовуються в процесі природокористування.
 • 21) Методи і технічні засоби оперативного виявлення, аналізу причин і прогнозу наслідків надзвичайних ситуацій, що загрожують екологічної безпеки.
 • 22) Розробка та вдосконалення державного нормування і стандартів в природокористуванні, в оцінці стану навколишнього середовища.
 • 23) Розробка науково-методичних основ і принципів екологічної освіти.

5. Галузі наук

 • технічні науки (за дослідження з п. 1, 15-22, 23)
 • хімічні науки (за дослідження з п. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 23)
 • геолого-мінералогічні науки (за дослідження з п. 1-6, 8-14, 22, 23)
 • географічні науки (за дослідження з п. 1-11, 13-15, 22, 23)

6. Бібліографія


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru