Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Головне управління спеціальних програм Президента Російської ФедераціїПлан:


Введення

Емблема ГУСП

Головне управління спеціальних програм Президента Російської Федерації (ГУСП) - з 30 квітня 1998 [1] федеральний орган виконавчої влади ( федеральне агентство), яке здійснює функції по забезпеченню виконання Президентом Російської Федерації повноважень у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації в Російській Федерації. Раніше, згідно з Указом Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1996 р. № 1413, - федеральний державний орган при Президентові Російської Федерації.


1. Загальні положення

Керівництво діяльністю ГУСП здійснює Президент Російської Федерації.

ГУСП є юридичною особою, має геральдичний знак - емблему, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка, а також рахунки, що відкриваються відповідно до законодавства Російської Федерації.

2. Історія

6 січня 1977 постановою Радміну РРФСР було утворено П'яте управління Управління справами Радміну РРФСР (далі - П'яте управління). Головне управління спеціальних програм є його наступником.

П'яте управління було замовником будівництва, модернізації та реконструкції пунктів управління Ради Міністрів РРФСР, підтримання їх в постійній готовності до застосування за прямим призначенням, а також координувало діяльність міністерств і відомств щодо підтримання у готовності існуючих і будівництва нових запасних пунктів управління Російської Федерації, здійснювало методичне керівництво з питань підтримки в готовності запасних пунктів управління суб'єктів РРФСР.

Урядові бункери для перших осіб держави обслуговувало 15-е Головне управління КДБ СРСР.

З 1991 року на П'яте управління також було покладено обов'язки з організації та забезпечення мобілізаційної підготовки Управління справами Радміну РРФСР, а з січня 1992 року - Адміністрації Президента та Апарату Уряду Російської Федерації, а також питання забезпечення радіотехнічної безпеки зазначених органів.

Указом Президента Російської Федерації від 5 серпня 1991 р. № 32 П'яте управління було введено до складу Адміністрації Президента РРФСР, а з 24 вересня 1992 Розпорядженням Президента РРФСР - перетворено в Управління планування та реалізації спеціальних програм Адміністрації Президента Російської Федерації.

Указом Президента Російської Федерації від 5 січня 1994 р. Управління планування та реалізації спеціальних програм Адміністрації Президента Російської Федерації було перетворено в Головне управління спеціальних програм Президента Російської Федерації.


3. Повноваження

ГУСП здійснює такі повноваження:

 • вносить Президентові Російської Федерації та в Уряд Російської Федерації проекти федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, а також інші документи, за якими потрібно рішення Президента Російської Федерації або Уряду Російської Федерації, з питань, що належать до встановленої сфері діяльності;
 • готує Президенту Російської Федерації у порядку щорічний зведений доповідь про стан мобілізаційної готовності Російської Федерації;
 • на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації самостійно здійснює правове регулювання з питань, що належать до встановленої сфері діяльності, за винятком питань, правове регулювання яких відповідно до Конституції Російської Федерації , федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації здійснюється федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації;
 • на підставі і в порядку, встановлених федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, здійснює такі функції у встановленій сфері діяльності:
 • розробляє заходи щодо забезпечення перекладу державних органів та Адміністрації Президента Російської Федерації на роботу в умовах воєнного часу, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію державних органів, федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і організацій, що мають мобілізаційні завдання, в області мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • здійснює методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації державних органів, федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і організацій, що мають мобілізаційні завдання, у тому числі розробку і розсилання необхідних методичних документів, а також у встановленому порядку - проведення з зазначеними органами та організаціями мобілізаційних тренувань і навчань;
 • організовує розробку та ведення мобілізаційних документів Президента Російської Федерації та Адміністрації Президента Російської Федерації;
 • забезпечує готовність системи оповіщення державних органів, функціонування центру оповіщення Адміністрації Президента Російської Федерації, а також методичне забезпечення і технічну готовність системи оповіщення Апарату Уряду Російської Федерації;
 • організовує підтримку готовності спеціальних об'єктів до використання, їх реконструкцію і технічне переозброєння, а також будівництво нових об'єктів;
 • забезпечує в межах своєї компетенції діяльність державних органів при створенні, вдосконаленні і в процесі функціонування їх запасних пунктів управління (ЗПУ), а також в ході розвитку єдиної мережі ЗПП;
 • організовує в установленому порядку військовий облік та бронювання на період мобілізації та на воєнний час працівників Адміністрації Президента Російської Федерації, Апарату Уряду Російської Федерації, Апарату Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Апарату Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Рахункової палати Російської Федерації, апаратів Конституційного Суду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, а також працівників ГУСП;
 • здійснює в установленому порядку проведення конкурсів та укладання державних контрактів на розміщення замовлень на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, а також на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних потреб у встановленій сфері діяльності, у тому числі для власних потреб;
 • здійснює у порядку і межах, визначених законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, повноваження власника щодо федерального майна, необхідного для забезпечення виконання функцій федеральних органів державної влади з питань, що належать до встановленої сфері діяльності, у тому числі щодо майна , переданого ГУСП Службі;
 • здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності та використання майнового комплексу Служби, а також контроль діяльності інших одержувачів бюджетних коштів в частині, що стосується забезпечення їх цільового використання, подання звітності та виконання замовлень на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг для державних потреб;
 • організовує прийом громадян, забезпечує своєчасне і в повному обсязі розгляд усних та письмових звернень громадян, прийняття по них рішень і напрям заявникам відповідей у ​​встановлений законодавством Російської Федерації термін;
 • забезпечує в межах своєї компетенції захист відомостей, що становлять державну таємницю;
 • забезпечує власну мобілізаційну підготовку, а також контроль і координацію діяльності в галузі мобілізаційної підготовки Служби;
 • здійснює кадрове забезпечення ГУСП, а також методичне керівництво кадровою роботою в Службі, організовує перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників ГУСП і військовослужбовців Служби;
 • встановлює порядок роботи з документами в ГУСП і Службі, здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання їх архівних документів;
 • взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до встановленій сфері діяльності;
 • здійснює функції головного розпорядника коштів федерального бюджету, передбачених на утримання ГУСП та реалізацію покладених на нього функцій;
 • здійснює інші функції у встановленій сфері діяльності, якщо такі функції передбачені федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

4. Організація діяльності

ГУСП очолює начальник Головного управління спеціальних програм Президента Російської Федерації (начальник ГУСП), який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Російської Федерації. Начальник ГУСП несе персональну відповідальність за виконання покладених на ГУСП завдань і реалізацію державної політики у встановленій сфері діяльності. Начальник ГУСП має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом Російської Федерації. Кількість заступників начальника ГУСП встановлюється Президентом Російської Федерації.

У ГУСП утворюється колегія у складі начальника ГУСП (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів ГУСП та інших осіб. Склад колегії затверджується начальником ГУСП. Колегія на своїх засіданнях розглядає найважливіші питання діяльності ГУСП і приймає відповідні рішення. Рішення колегії приймаються більшістю голосів її членів і оформляються при необхідності наказами начальника ГУСП.

Фінансування витрат на утримання ГУСП і Служби здійснюється за рахунок коштів, передбачених у федеральному бюджеті на відповідний рік.

Інформаційне, документаційне, правове, матеріально-технічне, транспортне забезпечення діяльності ГУСП, а також медичне, санаторно-курортне та соціально-побутове обслуговування його працівників здійснюють Управління справами Президента Російської Федерації та відповідні підрозділи Адміністрації Президента Російської Федерації у порядку та за нормами, які встановлені для Адміністрації Президента Російської Федерації.

Інформаційно-технологічне забезпечення діяльності ГУСП і Служби, а також оснащення їх необхідними технічними засобами та засобами президентської, урядової та конфіденційного зв'язку (включаючи технічне обслуговування) здійснюються ФСО Росії в порядку, встановленому для Адміністрації Президента Російської Федерації.


5. Служба спеціальних об'єктів

Створена указом Президента Російської Федерації № 350 від 15 березня 1999 року "Питання Служби спеціальних об'єктів при Президентові Російської Федерації" [2]. Завданням служби є "... утримання та експлуатація в мирний час технічних засобів спеціальних об'єктів, спеціальних транспортних засобів, а також їх надійне функціонування у воєнний час і в надзвичайних умовах мирного часу ..." Найбільш відомий з проектів - Система Д-6.


6. Керівники ГУСП

 • Фролов, Василь Олексійович (1994-1998)
 • Зорін, Віктор Михайлович (1998-2000)
 • Царенко, Олександр Васильович (2000-2011)
 • Рижков, Дмитро Олексійович (з 2011 - теперішній час)

Примітки

 1. Указ Президента Російської Федерації від 30 квітня 1998 р. № 483.
 2. Указ Президента Російської Федерації № 350 від 15 березня 1999 року "Питання Служби спеціальних об'єктів при Президентові Російської Федерації" - www.consultant.ru/online/base/?req=doc; base = LAW; n = 68093

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Управління справами Президента Російської Федерації
Управління адміністрації Президента Російської Федерації
Головне військово-медичне управління Міністерства оборони Російської Федерації
Повноважні представники президента Російської Федерації в палатах Федеральних зборів Російської Федерації
Повноважний представник президента Російської Федерації в конституційному суді Російської Федерації
Радник президента Російської Федерації
Вибори президента Російської Федерації
Указ Президента Російської Федерації
Помічник президента Російської Федерації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru