Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ГубернаторПлан:


Введення

Губернатор (через пол. gubernator з лат. gubernator від др.-греч. κυβερνήτης (Kybernētēs) - "керманич") - глава великої адміністративно-територіальної, федеративної одиниці.

В Росії до 1917 губернатор - вищий урядовий чиновник в губернії.

У деяких сучасних державах ( Великобританія, Данія, США та ін) губернатор - вища посадова особа адміністративно-територіальної чи федеративної одиниці, яка призначається центральними органами влади чи обрано населенням.


1. Губернатор в Російській імперії

У дореволюційній Росії губернатор - безпосередній начальник губернії (або області), перший охоронець недоторканності прав верховної влади, корис держави і повсюдного, точного виконання законів, статутів, найвищих наказів, указів Урядового сенату і розпоряджень начальства [1].

У портових містах ( Миколаєві та Кронштадті) і деяких місцевостях, населених козацькими військами або знаходяться на околицях держави, існувала посада військового губернатора [1].


1.1. Повноваження

Обсяг влади губернатора залежав від того, чи введені в його губернії судові статути, земські установи і судово-адміністративна реформа 1889 р.

Судові статути усували губернатора від участі у відправленні правосуддя.

Земське положення 1864 р. надавало губернатору нагляд за земським самоврядуванням; земське положення 1890 приєднало до нагляду значну частку втручання в земські справи, але обидва положення усували губернатора від ролі безпосереднього господаря, якій він був одягнений в неземскіх губерніях. Положення про земських дільничних начальників 1889 р., збільшуючи вплив губернатора на повітове управління, знову надавало йому роль судді в якості голови губернського присутності [1].

Влада губернатора значно була посилена трьома законоположеннями:

  • Положення комітету міністрів 22 липня 1866 р. надало губернатору:
а) право загальної і раптової ревізії у всіх адміністративних місцях цивільного відомства (крім вилучених від цього особливими правилами),
б) право виявляти незгоду на визначення на службу, переміщення або переведення чиновників цивільного відомства, якщо він визнає їх неблагонадійними, а також атестувати їх при поданні до нагород;
в) право запрошувати і викликати всіх службовців в губернії, навіть незважаючи на порівняльне їх, по класу посади або чину, старшинство;
г) право припинення всіма заходами чогось противного громадському порядку (закриття клубів, зборів, артілей і т. п.).
  • Положення комітету міністрів 13 липня 1876 давало губернатору право видавати в межах свого відомства постанови у видах правильного та успішного виконання, згідно з місцевими умовами, узаконений про суспільне благочинні, порядку і безпеки.
  • 3) Положення 1881 про посилену охорону наділяло губернатора в тих місцевостях, де охорона введена, великої каральної владою.

З іншого боку, правила 27 березня і 11 травня 1890 про взаємні відносини цивільних і військових властей ставили губернатора значно нижче начальника дивізії; навіть бригадний командир, якщо він старший губернатора в чині, не представляється йому, а лише робить візит.

Комісія для перебудови місцевого управління під головуванням статс-секретаря Каханова вважала звести посаду губернатора в III кл. і цим самим поставити його вище всіх місцевих цивільних і військових властей [1].


1.2. Обов'язки

Губернатор був головою наступних місцевих установлень: губернського правління, губ. статистич. комітету, губернського присутності (або губ. по селян. справах присутності), губерн. присутності по земським і міських справ, за питним справах, в фабричним справах та з військової повинності. Він головував також в губернських розпорядчому і лесоохранітельном комітетах, а також в наказах громадського піклування і комісіях народного продовольства, де ці установи збереглися. Губернатор головував в особливому присутності по портовим справах, якщо воно створено в портовому місті, де має місцеперебування губернатор [1].


2. Губернатор в Російській Федерації

У сучасній Росії губернатор - це вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації ( краю, області, автономного округу, міста), що очолює виконавчу владу на території суб'єкта Російської Федерації. З 1995 по 2005 рік губернатори обиралися жителями суб'єктів Російської Федерації, з 2005 призначаються законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації за поданням Президента Росії.

Найменування посади вищої посадової особи суб'єкта Федерації визначається його власним законодавством і тому "губернаторами" у всіх випадках називаються керівники російських областей і країв. У національних республіках губернаторам відповідають президенти (наприклад, Татарстан) і глави республік (наприклад, Мордовія). В окремих регіонах також застосовується титул "глава адміністрації області" (наприклад, Волгоградська область).


3. Франція

Губернаторами ( фр. Gouverneurs ) Називалися в старій Франції представники королівської влади в провінціях.

Посада ця була заснована в першій половині XVI століття Франциском I, який віддав в управління губернаторам місцеві війська (королівські, феодальні дружини і муніципальні ополчення), підпорядкував губернаторам інших агентів влади і зробив з губернаторів як своїх представників при провінційних парламентах, так і голів провінційних штатів. Посада ця доручалася звичайно знатним дворянам, але Франциск I прагнув зробити її залежною від королівської влади (в 1542 р. він навіть відразу змінив всіх губернаторів в королівстві).

У другій половині XVI ст., В епоху релігійних воєн, губернатори стали незалежними у своїх провінціях і мріяли про спадковість своєї влади, так що Генріху IV коштувало великої праці і чималих грошей підпорядкувати їх собі і відновити єдність держави.

З початку XVII ст. губернатори отримали право виносити смертні вироки за невиконання їхніх вказівок.

На початку XVII ст. губернатори також не раз виявляли дух свавілля. Рішельє, проте, завдав прагненням губернаторів сильний удар: залишивши за посадою зовнішній блиск представництва і військове командування під час миру, він зробив справжніми агентами королівської влади в провінціях заснованих ним інтендантів [1].

У другій половині XVII і в XVIII в. за губернаторської посади, як і раніше надає тільки самим знатним прізвищам і оплачує більшу платнею, залишався один зовнішній шана, але всі зіткнення губернаторів з інтендант, призначалися з дрібного дворянства або з буржуазії, закінчувалися не на їхню користь. У такому вигляді посаду проіснувала до революції, коли вона була знищена.


4. Україна

На Україна губернатором називається глава виконавчої влади (голова державної адміністрації).

5. США

В США губернатором називається глава виконавчої влади штату.

Примітки

  1. 1 2 3 4 5 6 Губернатор / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 доп.) - СПб. , 1890-1907.

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Генерал-губернатор
Губернатор Каліфорнії
Губернатор Іркутської області
Губернатор Московської області
Губернатор Свердловської області
Губернатор Ленінградської області
Генерал-губернатор Фінляндії
Губернатор Нижегородської області
Генерал-губернатор Індії
© Усі права захищені
написати до нас