Міжнародний державний екологічний університет імені А. Д. Сахарова ( белор. Міжнародни дзяржаўни екалагічни ўніверсітет імя А. Дз. Сахарава , англ. International Sakharov Environmental University, ISEU ) - Державний університет, що знаходиться в м. Мінську, Білорусь.


1. Історія

Створений у січні 1992 у зв'язку з необхідність підготовки фахівців-радіоекологів для боротьби з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Перші два навчальні роки університет здійснював підготовку студентів, що закінчили два курси інших вузів, з 1994 / 1995 навчального року перейшов до повноцінної підготовки фахівців. За період існування неодноразово змінювалося назва:

  • Міжнародний вищий коледж по радіоекології імені А. Д. Сахарова (1992-1995 роки);
  • Міжнародний інститут по радіоекології ім. А. Д. Сахарова (1995-1999 роки);
  • Міжнародний екологічний університет ім. А. Д. Сахарова (1999-2001 роки);
  • Установа освіти "Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова" (з 2001 року).

Ректори: А. М. Люцко (1992-1997), А. А. Мілютін (1997-2002) і С. П. Кундас (з 2004).

25 листопада 2005 р. главами урядів країн СНД підписано рішення про надання Установі освіти "Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з екологічної освіти.


2. Структура

В університеті діють 5 факультетів :

  • Моніторингу навколишнього середовища
  • Екологічної медицини
  • Заочного навчання
  • Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
  • Довузівської підготовки

Діють 15 кафедр, аспірантура, НДІ екологічних проблем.


2.1. Факультет екологічної медицини

До складу факультету входять вісім кафедр, працюють п'ять науково-дослідних лабораторій, сфера діяльності яких охоплює найрізноманітніші сторони сучасної біології та медицини і відповідає науковим напрямам кафедр. Більше 80% штатного викладацького складу факультету - доктора чи кандидати біологічних, хімічних або медичних наук. Факультет готує студентів для вивчення та оцінки впливу факторів зовнішнього середовища біо-і абіогенного походження на стан клітин, тканин, органів і всіх систем організму (серцево-судинної, нервової, ендокринної, імунної та ін.) Студентів навчають методам діагностики різних видів патології, а також оцінки ефективності проведеного лікування, корекції наслідків цих впливів (наприклад, імунокорекції, скринінгу імунореактивних препаратів), методам пошуку молекулярних маркерів впливу на організм факторів агресивної екології та молекулярних маркерів протікають патологічних процесів, а також усього спектру сучасних клініко-діагностичних методів. Студенти факультету проходять хорошу практичну підготовку не тільки в лабораторіях університету, оснащених сучасним устаткуванням, але і на базі клінік, клінічних і науково-дослідних лабораторій, в інститутах Національної академії наук Білорусі, в клінічних і науково-дослідних інститутах МОЗ та інших організаціях і установах як медико-профілактичного, так і лікувального профілю. Велику роль у формуванні екологічного світогляду студентів відіграє комплексна біоекологічна річна навчальна практика (1 курс), проведена на навчально-дослідної станції "Волма", на базі Центрального ботанічного саду НАН Білорусі, зоопарку, Лошицький та інших парків, а також природних природних біоценозів. Крім того, студенти проходять літню навчальну практику за програмою молодшого і середнього медперсоналу в клінічних лікарнях (2 курс) та навчальну практику за спеціалізацією (3 курс). Виробничу практику студенти проходять як правило за місцем виконання майбутніх курсових та дипломної роботи, а також майбутньої виробничої діяльності. З моменту свого утворення на факультеті застосовуються сучасні прогресивні технології навчання. Особлива увага приділяється науково-методичному забезпеченню навчального процесу та науково-дослідної роботи студентів. Особливість факультету полягає в унікальній концепції підготовки фахівців: студенти в процесі навчання отримують фундаментальну підготовку в галузі природничих (фізико-математичних, хімічних) і гуманітарних наук у поєднанні з глибокою медико-біологічної підготовкою, знанням двох або навіть трьох європейських мов, хорошою підготовкою в області комп'ютерних технологій та інформатики. Випускник факультету - це фахівець, що володіє рідкісним поєднанням професійних якостей, затребуваних сучасними умовами виробничої діяльності. Студенти, випускники, магістранти та аспіранти щорічно стають переможцями та лауреатами республіканських конкурсів студентських наукових робіт в галузі природничих наук і стипендіатами різних як республіканських, так і міжнародних фондів (фонду В.І.Вернадського, Всесвітньої федерації вчених, Міжнародного експертної ради "Людина і біосфера "імені Н.В.Тімофеева-Ресовський та ін.) Викладачі, аспіранти, магістранти та студенти працюють і проходять стажування у провідних наукових центрах Великобританії, Франції, Німеччини, Австрії, Польщі, Швейцарії, Італії, Швеції, Ірландії, Канади, США та інших країн. За результатами НДР співробітники факультету отримують авторські свідоцтва, патенти, підсумки НДР впроваджуються в навчальний процес і у виробництво, постійно публікуються монографії, статті, навчально-методичні розробки та навчальні посібники (у тому числі і з грифом). Викладачі, наукові співробітники, аспіранти, магістранти та студенти регулярно беруть участь у роботі десятків різних міжнародних і республіканських наукових конференцій, симпозіумів та семінарів.