Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні стандарти фінансової звітності


П:

План:


Введення

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; IFRS англ. International Financial Reporting Standards ) - Набір документів (стандартів і інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень відносно підприємства.

З 1973 по 2001 стандарти розробляв Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (Board of the International Accounting Standards Committee) (IASC) і випускав їх під назвою International Accounting Standards (IAS). В 2001 IASC був реорганізований в Рада з Міжнародним стандартам фінансової звітності ( IASB). У квітні 2001 року IASB прийняв (adopted) існували IAS і продовжив роботу, випускаючи новостворювані стандарти під назвою IFRS [1].

МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, є стандарти, засновані на принципах, а не на жорстко прописаних правилах. Мета полягає в тому, щоб в будь-якої практичної ситуації укладачі могли слідувати духу принципів, а не намагатися знайти лазівки в чітко прописаних правил, які дозволили б обійти будь-які базові положення. Серед принципів: принцип нарахування (accrual basis), принцип безперервності діяльності (going concern), обережності (prudence), доречності (relevance) і ряд інших.


1. Застосування в різних країнах

Міжнародні стандарти фінансової звітності прийняті як обов'язкові в декількох країнах Європи. У більшості країн Європи звітність відповідно до МСФЗ зобов'язані готувати компанії, чиї цінні папери звертаються на біржі.

У США, де зараз застосовуються власні стандарти бухгалтерського обліку US GAAP, у серпні 2008 року Комісією з цінних паперів і бірж був представлений попередній план переходу на МСФЗ та відмови від GAAP. Відповідно до цього плану, вже з 2010 року транснаціональні американські компанії (очікується, що до цього часу їх буде не менше 110) будуть в обов'язковому порядку надавати звітність по МСФО. Передбачається, що з 2014 формування звітності за МСФЗ стане обов'язковим для всіх американських компаній. [2]

В 1998 в Росії прийнята і виконується програма реформування бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ. Зокрема, з 2005 всі кредитні організації зобов'язані готувати звітність відповідно до норм МСФЗ.

Національна рада з стандартами фінансової звітності (Фонд НСФО) веде роботу зі створення комплекту національних стандартів фінансової звітності (СФО) з червня 2006 року.

У 2011 році прийнято Положення про визнання МСФЗ та їх роз'яснень для застосування на території Російської Федерації (Постанова Уряду РФ від 25.02.2011 № 107). Передбачається, що кожен документ МСФЗ буде проходити окрему експертизу на предмет застосування в Росії. Рішення про вступ документа МСФЗ в силу буде приймати Міністерство фінансів РФ.

За словами колишнього міністра фінансів РФ Олексія Кудріна, уже зараз 61 з 100 найбільших російських компаній здійснюють аудит за МСФЗ. [3] Однак перш ніж законодавчо закріпити обов'язкове застосування МСФЗ, їх необхідно адаптувати і перевести на російську мову.


2. Список діючих в даний час стандартів

2.1. IFRS

 • IFRS 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (First Time Application of International Financial Reporting Standards)
 • IFRS 2 Платіж на основі акцій (Share-Based Payments)
 • IFRS 3 Об'єднання бізнесу (Business Combinations)
 • IFRS 4 Договори страхування (Insurance Contracts)
 • IFRS 5 Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations)
 • IFRS 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин (Exploration for and Evaluation of Mineral Resources)
 • IFRS 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації (Financial Instruments: Disclosures)
 • IFRS 8 Операційні сегменти (Operating segments)

2.2. IAS

 • IAS 1 Подання фінансових звітів (Presentation of Financial Statement)
 • IAS 2 Запаси (Stocks)
 • IAS 7 Звіти про рух грошових коштів (Cash Flow Statements)
 • IAS 8 Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки (Accounting Policies, Changes in Accouting Estimates and Errors)
 • IAS 10 Події після закінчення звітного періоду (Events After the Balance Sheet Date)
 • IAS 11 Договори на будівництво (Construction Contracts)
 • IAS 12 Податки на прибуток (Income Taxes)
 • IAS 16 Основні засоби (Property, Plant and Equipment)
 • IAS 17 Оренда (Leases)
 • IAS 18 Виручка (Revenue)
 • IAS 19 Винагороди працівникам (Employee Benefits)
 • IAS 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу (Accounting for Goverments Grants and Disclosure of Goverment Assistance)
 • IAS 21 Вплив змін обмінних курсів валют (The Effects of Changing in Foreign Exange Rates)
 • IAS 23 Витрати на позики (Borrowing Costs)
 • IAS 24 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін (Related Party Disclosures)
 • IAS 26 Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення (Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans)
 • IAS 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти (Consolidated and Separate Financial Statements)
 • IAS 28 Інвестиції в асоційовані підприємства (Investments in Associates)
 • IAS 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)
 • IAS 31 Участь у спільних підприємствах (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures)
 • IAS 32 Фінансові інструменти - представлення інформації (Financial Instruments: Presentation)
 • IAS 33 Прибуток на акцію (Earnings per Share)
 • IAS 34 Проміжна фінансова звітність (Interim Financial Reporting)
 • IAS 36 Знецінення активів (Impairment of Assets)
 • IAS 37 Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)
 • IAS 38 Нематеріальні активи (Intangible Assets)
 • IAS 39 Фінансові інструменти - визнання та оцінка (Finansial Instruments: Recognition and Measurement)
 • IAS 40 Інвестиційна нерухомість (Investment Property)
 • IAS 41 Сільське господарство (Agriculture)

Крім стандартів, обов'язковими для застосування є тлумачення, що розкривають те чи інше питання застосування стандартів:

 • IFRIC 1 Зміни в зобов'язаннях по демонтажу та ліквідації основних засобів, відновленню середовища та інших аналогічних зобов'язаннях (Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities)
 • IFRIC 2 Частки участі в кооперативах і подібні фінансові інструменти (Members 'Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments)
 • IFRIC 4 Визначення наявності в угоді відносин оренди (Determining whether an Arrangement contains a Lease)
 • IFRIC 5 Права на частки, що виникають у зв'язку з фондами виведення з експлуатації, відновлення та екологічної реабілітації (Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds)
 • IFRIC 6 Зобов'язання, що виникають у зв'язку з участю в спеціалізованому ринку - відходи електротехнічного та електронного обладнання (Liabilities arising from Participating in a Specific Market - Waste Electrical and Electronic Equipment)
 • IFRIC 7 Застосування підходу, що вимагає перерахунку фінансової звітності відповідно до IAS 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)
 • IFRIC 8 Сфера застосування IFRS 2 (Scope of IFRS 2)
 • IFRIC 9 Посилання на перегляд результатів аналізу вбудованих похідних інструментів (Reassessment of Embedded Derivatives)
 • IFRIC 10 Проміжна фінансова звітність та знецінення (Interim Financial Reporting and Impairment)
 • IFRIC 11 IFRS 2 - Операції з акціями групи і казначейськими акціями (IFRS 2 - Group and Treasury Share Transactions)
 • IFRIC 12 Договори концесії з надання послуг (Service Concession Arrangements)
 • IFRIC 13 Програми лояльності клієнтів (Customer Loyalty Programmes)
 • IFRIC 14 IAS 19 - Гранична величина активу пенсійного плану зі встановленими виплатами, мінімальні вимоги до фінансування та їх взаємозв'язок (IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction)
 • IFRIC 15 Договори на будівництво нерухомості (Agreements for the Construction of Real Estate)
 • IFRIC 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну діяльність (Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation)
 • IFRIC 17 Розподілу акціонерам у негрошовій формі (Distributions of Non-Cash Assets to Owners)
 • IFRIC 18 Отримання активів від клієнтів (Transfers of Assets from Customers)
 • SIC 7 Введення євро (Introduction of the Euro)
 • SIC 10 Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю (Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities)
 • SIC 12 Консолідація: організації спеціального призначення (Consolidation - Special Purpose Entities)
 • SIC 13 Спільно контрольовані організації: негрошові внески з боку підприємців (Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers)
 • SIC 15 Операційна оренда. Стимули (Operating Leases - Incentives)
 • SIC 21 Податки на прибуток: відшкодування переоціненою вартістю активів, що не підлягають амортизації (Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets)
 • SIC 25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі компанії або її акціонерів (Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity of its Shareholders)
 • SIC 27 Оцінка істоти операцій, наділених в юридичну форму оренди (Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease)
 • SIC 29 Договори концесії з надання послуг: Розкриття інформації (Service Concession Arrangements: Disclosures)
 • SIC 31 Виручка: бартерні операції, що включають рекламні послуги (Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services)
 • SIC 32 Нематеріальні активи: витрати на Інтернет-сайт (Intangible Assets - Web Site Costs)

Примітки

 1. http://www.iasb.org/standards/index.asp - www.link5
 2. Михайло Оверченко. Прощай, GAAP - www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/08/29/159414 / / Відомості, № 162 (2184), 29 серпня 2008
 3. Кудрін: МСФЗ введуть із наступного року - www.buhgalteria.ru/news/n45749. Статичний - www.webcitation.org/618npnJPi з першоджерела 23 серпня 2011.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Європейський фонд фінансової стабільності
Музей Історії розвитку фінансової системи Дніпропетровської області
Подвійні стандарти
Стандарти телевізійного мовлення
Журналістські етика і стандарти
Російські стандарти бухгалтерського обліку
Федеральні стандарти обробки інформації
Міжнародні фінанси
Міжнародні організації
© Усі права захищені
написати до нас