Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

НаукаПлан:


Введення


Наука - особливий вид пізнавальної діяльності, спрямованої на отримання, уточнення і поширення об'єктивних, системно-організованих і обгрунтованих знань про природі, суспільстві і мисленні. Основою цієї діяльності є збір наукових фактів, їх постійне оновлення і систематизація, критичний аналіз і, на цій базі, синтез нових наукових знань або узагальнень, які не тільки описують спостережувані природні або суспільні явища, але і дозволяють побудувати причинно-наслідкові зв'язки і, як наслідок, - прогнозувати. Ті природничонаукові теорії і гіпотези, які підтверджуються фактами або дослідами, формулюються у вигляді законів природи чи суспільства.

Наука в широкому розумінні включає в себе всі умови і компоненти наукової діяльності:

 • поділ і кооперацію наукової праці;
 • наукові установи, експериментальне і лабораторне обладнання;
 • методи науково-дослідницької роботи;
 • понятійний і категоріальний апарат;
 • систему наукової інформації;
 • а також всю суму накопичених раніше наукових знань.

1. Історія науки

З розвитком писемності, в країнах древніх цивілізацій накопичувалися і осмислювалися емпіричні знання про природу, людину і суспільство, виникали зачатки математики, логіки, геометрії, астрономії, медицини. Попередниками сучасних вчених були філософи Стародавньої Греції та Риму, для яких роздуми і пошук істини стають основним заняттям. В Стародавній Греції з'являються варіанти класифікації знань.

Наука в сучасному розумінні почала складатися з XVI - XVII століть. В ході історичного розвитку її вплив вийшло за рамки розвитку техніки і технології. Наука перетворилася в найважливіший соціальний, гуманітарний інститут, який надає значний вплив на всі сфери суспільства і культуру. Обсяг наукової діяльності з XVII століття подвоюється приблизно кожні 10-15 років (зростання відкриттів, наукової інформації, числа науковців). [1]

У розвитку науки чергуються екстенсивні й революційні періоди - наукові революції, що призводять до зміни її структури, принципів пізнання, категорій і методів, а також форм її організації. Для науки характерно діалектичне поєднання процесів її диференціації й інтеграції, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень.


2. Наукове співтовариство

Сукупність займаються наукою людей становить наукове співтовариство. Наукове співтовариство являє собою складну систему, що самоорганізується, в якій діють і державні інститути, і громадські організації, і неформальні групи. Відмінною рисою цієї спільноти є підвищена ступінь визнання авторитету, досягнутого науковими успіхами, і знижений рівень визнання авторитету владного, що часом призводить до конфлікту держави та наукової спільноти. Також слід відзначити більш високу, ніж в інших соціальних сферах, ефективність неформальних груп і особливо окремих особистостей. Найважливішими функціями наукового співтовариства є визнання чи заперечення нових ідей і теорій, що забезпечує розвиток наукового знання, а також підтримка системи освіти та підготовки нових наукових кадрів.

Спосіб життя і світогляд людей наукового співтовариства можуть істотно відрізнятися від поширених в суспільстві. Вважається, що зараз в науковому співтоваристві переважають атеїстичні і скептичні погляди. Проведені в 1990-х роках минулого століття дослідження показали, що лише 7% членів американської Національної академії наук і 3,3% членів академії наук Великобританії виявилися віруючими. У той же час, згідно загальнонаціонального опитування, віруючими вважають себе 68,5% населення країни. [2] Якщо брати американських вчених в цілому, то кількість віруючих складає близько 40% і майже не змінюється з часом. [3] Серед викладачів американських університетів частка віруючих становить вже до 73%. За даними, опублікованими в червні 2005 року дослідниками з університету Чикаго, 76% американських докторів вважають себе віруючими. [4] Історія науки свідчить про мінливість пануючих уявлень і доктрин в науці, а також про їх залежно від політичної кон'юнктури відповідного держави й історичного періоду.


2.1. Вчені

Вчений - представник науки, який здійснює осмислену діяльність по формуванню наукової картини світу, чия наукова діяльність і кваліфікація в тій чи іншій формі отримали визнання з боку наукового співтовариства. Основний формальна ознака визнання кваліфікації - публікація матеріалів досліджень в авторитетних наукових виданнях та доповіді на авторитетних наукових конференціях. У Росії зроблена формальна спроба відокремити авторитетні наукові видання від інших у вигляді списку видань, публікації в яких визнаються ВАК. Проте навіть серед авторитетних видань і конференцій існує розуміється не цілком однозначно система пріоритетів. Як правило, найбільшим пріоритетом користуються міжнародні видання і конференції, і визнання на міжнародному рівні вище національного. Авторитет і визнання кваліфікації вченого пов'язаний з його популярністю у вузьких колах фахівців. Існують спроби вибудувати рейтинги за кількістю посилань на роботи даного вченого з робіт інших вчених.

У вченому співтоваристві високо цінується педагогічна робота. Право читати лекції в престижному навчальному закладі є визнанням рівня та кваліфікації вченого. Високо цінується також створення наукової школи, тобто підготовка кількох вчених, що розвивають ідеї вчителя.

Належність до професійної науці і рівень кваліфікації вченого можуть формально визначатися місцевими та національними кваліфікаційними комісіями (рада із захисту дисертацій, атестаційна комісія, ВАК). У СРСР і Росії кваліфікація ученого формально підтверджується науковим ступенем ( кандидат або доктор наук) і вченим званням ( доцент або професор). Присвоєння як ступенів, так і звань контролюється ВАК. Наукові ступені присвоюються за напрямами наук, наприклад, кандидат фізико-математичних наук, кандидат юридичних наук і т. п. - нині ВАК визнає 22 таких напряму. Для отримання відповідної наукового ступеня необхідно написати і захистити в спеціалізованій раді дисертацію, як виняток і при великих наукових заслуги дисертація може замінюватися доповіддю про виконану роботу. Виняток робиться дуже рідко, наприклад, для Генеральних конструкторів. Обов'язковою умовою успішного захисту є публікація та апробація результатів наукової роботи. Під апробацією зазвичай розуміється виступи на конференціях, так як ця форма дозволяє дискусійно обговорити результати і відповідно отримати відкриту критику, при незгоді вченого співтовариства. Для отримання вченого звання (доцента або професора) крім наукового ступеня потрібно вести педагогічну роботу, зокрема мати навчально-методичні публікації. Існують і більш дрібні формальні ознаки визнання кваліфікації, наприклад, дозвіл керувати науковою роботою аспірантів є необхідною сходинкою переходу від кандидата до доктора.

Вища ступінь - членство в Академії наук. У Росії, як раніше в СРСР, існує два ступені членства: перша - член-кореспондент Академії, і вища - академік. Академії - самоорганізуються наукові співтовариства, і вибирають академіків і член-кореспондентів на своїх зборах. Кандидатів висувають ВНЗ або НДІ. При цьому вибори завжди відбувалися на Багатоальтернативність основі. В даний час в Росії, крім Академії наук (без уточнюючих визначень), діють галузеві Академії, деякі з них, наприклад, Академія медичних наук, мають багаторічну історію, інші - виникли відносно недавно. Їх організація подібна організації Академії наук, але статус, природно, нижче.


2.2. Наукові організації

У науковому співтоваристві існує досить велика кількість наукових організацій. Активну роль у розвитку науки відіграють добровільні наукові товариства, основним завданням яких є обмін науковою інформацією, в тому числі, в ході проведених конференцій, і завдяки публікаціям в періодичних виданнях, що випускаються товариством. Членство в наукових товариствах є добровільним, часто вільним і може вимагати членських внесків. Держава може надавати цим товариствам різну підтримку, а суспільство може висловлювати узгоджену позицію влади. У деяких випадках діяльність добровільних товариств охоплює і більш широкі питання, наприклад, стандартизації. Одним з найбільш авторитетних і масових товариств є IEEE. Міжнародні наукові спілки допускають як колективне, так індивідуальне членство. Національні академії наук в деяких країнах Європи історично виросли з національних наукових товариств. У Великобританії, наприклад, роль Академії грає Королівське наукове товариство.

Перші наукові товариства з'явилися в Італії в 1560-х роках - це були "Академія таємниць природи" (Academia secretorum naturae) в Неаполі (1560), "Академія Лінчео" (Accademia dei Lincei - дослівно, "академія рисьеглазих", тобто володіють особливою пильністю) в Римі (1603), "Академія досвідчених знань" ("Академії дослідів", 1657) у Флоренції. Всі ці італійські академії, в яких брало участь чимало значних мислителів і громадських діячів на чолі із запрошеним почесним членом Галілео Галілеєм, були створені з метою пропаганди та розширення наукових знань в галузі фізики на основі регулярних зустрічей, обміну ідеями та проведення експериментів. Безперечно, вони вплинули на розвиток європейської науки в цілому.

Необхідність прискореного розвитку науки і техніки зажадала від держави більш активної участі в розвитку науки. Відповідно, в ряді країн, наприклад, в Росії, Академія створені за указом зверху. Однак у більшості Академій наук прийняті демократичні статути, які забезпечують їм відносну незалежність від держави.

Наукові організації:

 • ЮНЕСКО (Організація сприяє співпраці науковців та інших наукових організацій по всьому світу).
 • ІЮПАК (міжнародна організація, що сприяє прогресу в галузі хімії).
 • Міжнародний астрономічний союз (визнаний в якості вищої міжнародної інстанції у вирішенні астрономічних питань, які потребують співпраці та стандартизації, таких як офіційне найменування астрономічних тіл і деталей на них).

2.3. Міжнародні наукові інститути

Наукові інститути - академії і НДІ - співпрацюють на міжнародному рівні. Сучасні великомасштабні наукові проекти, такі, як розшифровка геному людини або Міжнародна космічна станція, - вимагають величезних матеріальних витрат і координації діяльності багатьох наукових і виробничих колективів. У більшості випадків це ефективніше робити в міжнародній кооперації.

Міжнародні наукові інститути:

 • CERN - найбільша в світі лабораторія фізики високих енергій і фізики елементарних частинок;
 • ОІЯД - в ОІЯД було синтезовано всі трансуранові елементи, відкриті в СРСР і Росії, і повторений синтез більшості трансуранових елементів, відкритих в інших країнах.

2.4. Наукові товариства

2.5. Наукові медалі і премії

За наукові досягнення вченим присуджуються наукові премії та медалі.

 • Нобелівська премія - найпрестижніша і знаменита наукова премія, присуджується у ряді номінацій. На неї існує пародія у вигляді Шнобелівської премії.
 • Премія і медаль Філдса - за успіхи в області математики. Вручається королем Іспанії.
 • Премія Рольфа Неванлінни - за великі досягнення в математичних аспектах інформатики.
 • Премія Карла Фрідріха Гаусса - за видатний внесок у математику за допомогою відкриттів в інших науках.
 • Премія Крафурда - нагорода вручається за наступними напрямками: Астрономія і Математика, Біологічні науки і Науки про Землю.
 • Премія Абеля - за внесок у математику.
 • Премія Шао Іфу - за внесок в астрономію, математику та медицину або науки про життя.
 • Премія Тюрінга - найпрестижніша премія в інформатиці, що вручається Асоціацією обчислювальної техніки.
 • Премія Декарта - за видатні досягнення в науці і техніці.
 • Велика золота медаль імені М. В. Ломоносова - вища нагорода Російської академії наук.
 • Золота медаль імені Д. І. Менделєєва - наукова нагорода Російської академії наук за видатні наукові роботи в галузі хімічної науки і технології.

2.6. Наукові рейтинги

2.7. Науковий гумор

Науковий гумор - вид професійної гумору, який заснований на незвичайних або парадоксальних аспектах наукових теорій і наукової діяльності. Часто науковий гумор не може бути адекватно сприйнятий і оцінений людьми, які мають достатніх знань у відповідній галузі науки.

Також науковим гумором можна назвати висміювання вчених і деяких аспектів науки (див.: Шнобелівська премія).

Деякі спроби поширення сприймаються з сильним нерозумінням. Наприклад, була телефонна розмова укладачів збірника " Фізики жартують "з іншими вченими, в якому співрозмовники укладачів сказали, що" наші співробітники займаються серйозними справами і їм не до жартів ". [5]


3. Науковий метод

Предметний і об'єктивний спосіб розгляду світу відрізняє науку від інших способів пізнання, таких як буденне, художнє, релігійне, міфологічне, філософське осягнення світу. Наприклад, в мистецтві відображення дійсності відбувається як сума суб'єктивного і об'єктивного, коли будь-яке відтворення реальності передбачає емоційну оцінку або реакцію.

У структуру сучасного наукового методу, тобто способу побудови нових знань, входять:

 1. Спостереження фактів і вимір, кількісне або якісне опис спостережень. У таких описах з необхідністю використовуються різні абстракції.
 2. Аналіз результатів спостереження - їх систематизація, виокремлення значущого і другорядного.
 3. Узагальнення (синтез) і формулювання гіпотез, теорій.
 4. Прогноз: формулювання наслідків із запропонованої гіпотези або прийнятої теорії з допомогою дедукції, індукції або інших логічних методів.
 5. Перевірка прогнозованих наслідків за допомогою експерименту (за термінологією Карла Поппера - критичного експерименту).

На кожному етапі принципове значення має критичне ставлення як до даних, так і до отриманих результатів будь-якого рівня. Необхідність все доводити, обгрунтовувати перевіряються даними, підтверджувати теоретичні висновки результатами експериментів відрізняє науку від інших форм пізнання, у тому числі від релігії, яка грунтується на вірі в ті чи інші основні догмати.

Уявлення про науку і науковому методі - методологія науки, з часом змінювалися.


3.1. Напрямки наукових досліджень

Можна виділити три основні напрями в наукових дослідженнях:

 • Фундаментальні наукові дослідження - це глибоке і всебічне дослідження предмета з метою отримання нових основоположних знань, а також з метою з'ясування закономірностей з'ясовуються явищ, результати яких не передбачаються для безпосереднього промислового використання. Термін фундаментальність (на латині fundare - "засновувати") відображає спрямованість цих наук на дослідження першопричини, основних законів природи.
 • Прикладні наукові дослідження - це такі дослідження, які використовують досягнення фундаментальної науки, для вирішення практичних задач. Результатом дослідження є створення і вдосконалення нових технологій.
 • Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки ( НДДКР) - тут з'єднується наука з виробництвом, тим самим забезпечуючи як наукові, так і технічні та інженерні опрацювання даного проекту. Іноді отримані результати можуть призвести до науково-технічної революції.

3.2. Досліди на собі

Багато вчених проводили наукові експерименти на собі.


4. Філософія науки

Філософія науки представлена ​​безліччю оригінальних концепцій, що пропонують ті чи інші моделі пізнавальної діяльності та розвитку науки. Вона зосереджена на виявленні ролі і значущості науки, характеристик науки, що дозволяють відрізнити її від інших видів пізнавальної діяльності.

4.1. Межі наукового знання

Переконаність у всемогутності науки і впевненість в тому, що в силу безперервності процесу накопичення наукового знання, непізнане залишається таким лише тимчасово, є безперервним стимулом для продуктивної діяльності постійно оновлюваного наукового товариства. [6] Тим часом цей постулат не може в рамках наукового методу ні бути експериментально спростованим, ні доведеним, і тому в силу критерію Поппера до науки відношення не має.

Проте є можливість відокремити область, в якій наука компетентна щодо пізнання об'єктивно існуючої реальності від знань про ту частину цієї реальності, яка принципово не може бути досліджена при використанні наукового методу. Цей розділ проходить по лінії розмежування питань, що задаються Природі на такі, які мають на увазі принципову можливість отримати на них достовірні відповіді досвідченим шляхом і такі, які такими лише здаються. [7]

Експеримент передбачає обов'язкову можливість відтворення досліджуваного об'єкта чи явища і отримання одного й того ж відповіді на поставлене експериментатором питання. У цьому - його суть. Звідси випливає, що об'єктом наукового дослідження можуть бути лише повторювані явища і події. Якщо ж вони є принципово неповторним, принципово відбуваються лише один раз, то вони не можуть бути об'єктом наукового вивчення. [8] У цій області наука безсила. Спроби використати її методологію неминуче приводять, незалежно від бажання дослідника, до виходу за межі науки.


5. Наукова картина світу

Наукова картина (модель) світу - система уявлень про властивості і закономірності реальної дійсності, побудована в результаті узагальнення та синтезу наукових понять і принципів.

В процесі розвитку науки відбувається постійне оновлення знань, ідей і концепцій. Їх сукупність складається в наукову картину світу.

6. Класифікація наук

Спроби класифікувати області людського знання з різних підставах робилися ще з часів античності. Так, Аристотель (одна з перших спроб [9]) виділяв три великі групи таких областей: теоретичні ( фізика та філософія), практичні (дає керівні ідеї для поведінки людини [9], етика і політика) і творчі [9], поетичні (пізнання ведеться для досягнення чого-небудь прекрасного [9], естетика). [10]. Теоретичні знання (пізнання ведеться заради нього самого) він розділив (за його предмету) на: 1) "перша філософія" (згодом "метафізика" - наука про вищі засадах і перших причини всього існуючого, недоступних для органів почуттів і осягаються умоглядно) 2) математика 3) фізика (вивчає різні стани тіл у природі). Созданнуюім формальну логіку Аристотель не ототожнював з філософією, вважав "органом" (знаряддям) всякого пізнання [9].

Класифікація римського енциклопедиста Марка Варрона включала в себе наступні науки: граматика, діалектика, риторика, геометрія, арифметика, астрологія, музика, медицина і архітектура. [10]

Мусульманські арабські вчені ділили науки на арабські ( поетика, ораторське мистецтво) та іноземні науки ( астрономія, медицина, математика) [10].

Спроби класифікації продовжилися в середні століття. Гуго Сен-Вікторський в Дідаскаліконе ділить науки на чотири групи: [11]

 1. Теоретичні науки (математика, фізика).
 2. Практичні науки.
 3. Механічні науки ( навігація, сільське господарство, полювання, медицина, театр).
 4. Логіка, що включає граматику і риторику.

Ф. Бекон розділив науки на 3 групи (в залежності від таких пізнавальних здібностей, як пам'ять, розум, уява) 1) історія як опис фактів (в. Т.ч природна і громадянська) 2) теоретичні науки, або "філософія" в широкому сенсі слова 3) поезія, література, мистецтво взагалі [9].

Роджер Бекон також виділяв чотири класи наук: граматика і логіка, математика, натурфілософія, метафізика і етика. При цьому основою наук про природу він вважав математику [11].

Суспільні та гуманітарні науки Природничі науки Технічні науки
Антропологія Астрономія Агрономія
Археологія Біологія Аеронавтика
Географія (економічна) Географія (фізична) Балістика
Лінгвістика (мовознавство) Геологія Біоніка
Мистецтвознавство Медицина Біотехнології
Історія Грунтознавство Геомеханіка
Кліометрії Фізика Геофізика
Краєзнавство Хімія Інформатика
Культурологія Математика Кібернетика
Літературознавство Кораблебудування
Педагогіка Харчові технології та Кулінарія
Політологія Матеріалознавство
Психологія Криптографія
Соціологія Машинобудування [джерело не вказано 90 днів]
Філологія Механіка
Філософія і історія філософії Нанотехнологія
Економіка Робототехніка
Етнографія Системотехніка
Юриспруденція Будівництво [джерело не вказано 90 днів] і Архітектура
Бібліотекознавство Трибология
Книгознавство Електротехніка
Документознавство Енергетика [джерело не вказано 90 днів]

Такі науки, як математика, логіка, інформатика, і кібернетика, одними вченими виділяються в окремий клас - формальні науки [12] [13] [14] [15] [16], інакше звані абстрактними науками. Формальним наукам протиставляються природні та соціальні науки, які отримують загальне позначення емпіричні науки [17]. Інші ж вчені вважають математику точною наукою, а решта когнітивними науками. [18] [19] [20] [21]


7. Елементи наукового знання

Природознавство (вчення про природу, природничі науки)

Технознаніе (вчення про техніку, технічні науки)

Суспільствознавство (вчення про суспільство, суспільні науки)

Людинознавство (вчення про людину, гуманітарні науки)


8. Наукова література

9. Популяризація науки

Популяризація науки - процес поширення наукових знань в сучасній і доступній формі для широкого кола людей.

Популяризація науки, "переклад" спеціалізованої інформації на мову малопідготованих слухача, читача - одна з найважливіших задач, що стоять перед вченими -популяризаторами.

Завдання популяризатора науки - перетворити так звану "нудну, суху" наукову інформацію в цікаву, зрозумілу і доступну всім інформацію. [22] Направлена ​​ця інформація може бути як на все суспільство, так і на його частину, підростаюче покоління, - талановитих школярів.

Важливу роль в популяризації науки відіграє наукова фантастика. Саме вона передбачила безліч наукових відкриттів. Істотний внесок у це вніс фантаст Жюль Верн.

Прихід молоді в науку та високотехнологічні галузі виробництва, увага непосвяченої частини суспільства в наукові проблеми залежать від рівня популяризації. [23]

Вчені, як носії наукової інформації, зацікавлені в її збереженні та примноженні, чому сприяє притоку в неї молоді. [24] Адже популяризація науки збільшує кількість людей цікавляться наукою і стимулює вступ їх в неї.

Часто буває, що при популяризації наукової інформації вона спрощується і поступово перетворюється в науковий міф.

Також буває, що при популяризації науки виникають такі науково-популярні кліше як: таємниці світобудови, "вчені відкрили", і т. д.

Тихо Браге вважав, що наукові знання повинні бути доступні тільки правителям, який вміє ними користуватися. Академік РАН Тадея Людвіг так висловився про популяризацію науки [25] :

Ми віддаємо собі звіт, що повинні все-таки пояснювати людям, платникам податків, що ми робимо. Але потрібно популяризувати ті галузі науки, які вже повністю зрозумілі. Сучасну науку важче популяризувати. Розповідати про всякі кварки, струни, поля Янга-Міллса ... виходить недобре - з обманами.

За твердженням Івана Єфремова, в СРСР на засіданнях комісій і редакцій деякі вчені говорили, що науково-популярна література - дрібниці. [26].

Згідно з опитуванням ВЦИОМ, 81% росіян не зміг назвати жодного російського вченого-сучасника [27].10. Наука і псевдонаука

Псевдонаука (від др.-греч. ψευδής - "Помилковий" + наука; рідше: лженаука, квазінаука, альтернативна наука) - діяльність, що імітує наукову діяльність, але по суті такою не є. Характерними рисами псевдонаукової теорії є ігнорування або перекручування фактів, нефальсіфіціруемость (невідповідність умовою Поппера), відмова від звірки теоретичних викладок з результатами спостережень на користь апеляціями до "здоровому глузду" або "авторитетної думки", використання в основі теорії не підтверджених незалежними експериментами даних, неможливість незалежної перевірки або повторення результатів досліджень, використання в науковій роботі політичних і релігійних установок, догм.

Розробники невизнаних науковим співтовариством теорій нерідко діють як "борці з закостенілою офіційною наукою". При цьому вони вважають, що представники "офіційної науки", наприклад, члени комісії з боротьби з лженаукою, відстоюють групові інтереси (кругова порука), політично заангажовані, не бажають визнавати свої помилки і, як наслідок, відстоюють "застарілі" уявлення в збиток нової істини, яку несе саме їх теорія.

Частина ненаукових концепцій отримали назву паранаука.


11. Наукознавство

Наукознавство - наука, що вивчає науку.

12. Найважливіші наукові проблеми

12.1. Астрофізика

12.2. Медицина

12.3. Космонавтика

12.4. Біологія

12.5. Математика

Примітки

 1. "Наука" - slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00051/57700.htm / / Велика Радянська Енциклопедія
 2. Високий рівень інтелекту перетворює академіків в атеїстів - www.atheism.ru/library/Other_105.phtml
 3. Віра в Бога несумісна з науковим мисленням - www.atheism.ru/library/Ginzburg_2.phtml
 4. Соціолог порахувала вірять в Бога вчених - www.membrana.ru/lenta/?4993
 5. Фізики жартують - nkozlov.ru/library/s55/s551 / Бібліотека цікавого
 6. Фрітьоф Капра. Дао фізики. ОРІС. Санкт-Петербург. 1994. ISBN 5-88436-021-5
 7. Ансельм А. А. Теоретична фізика ХХ століття - нова філософія Природи. "Зірка" № січня 2000
 8. Мандельштам Л. І., академік. Лекції з оптики, теорії відносності та квантової механіки. Вид-во "Наука" М.: 1972.
 9. 1 2 3 4 5 6 Філософія для аспірантів: навчальний посібник / В. П. Кохановський [и др.]. - 2-е вид. - Ростов н / Д. : Фенікс, 2003. - 448 с. - (Вища освіта). - ISBN 5-222-03544-1
 10. 1 2 3 Speziali P. Classification Of Sciences - etext.lib.virginia.edu / cgi-local / DHI / dhi.cgi? id = dv1-57 / / Dictionary of the History of Ideas. Vol. 1. P. 464.
 11. 1 2 Speziali P. Classification Of Sciences - etext.lib.virginia.edu / cgi-local / DHI / dhi.cgi? id = dv1-57 / / Dictionary of the History of Ideas. Vol. 1. P. 465.
 12. C. West Churchman (1940). Elements of Logic and Formal Science, JB Lippincott Co., New York.
 13. James Franklin (1994). The formal sciences discover the philosophers 'stone - www.maths.unsw.edu.au/ ~ jim / philosophersstone.pdf. In: Studies in History and Philosophy of Science. Vol. 25, No. 4, pp. 513-533, 1994.
 14. Stephen Leacock (1906). Elements of Political Science. Houghton, Mifflin Co, 417 pp.
 15. Bernt P. Stigum (1990). Toward a Formal Science of Economics. MIT Press.
 16. Marcus Tomalin (2006), Linguistics and the Formal Sciences. Cambridge University Press.
 17. Mario Augusto Bunge. Philosophy of Science: From Problem to Theory - 1998. - С. 24. - ISBN 0-765-80413-1.
 18. Що таке когнітивна наука - virtualcoglab.cs.msu.su / CogSci_R.html
 19. Друга міжнародна конференція з когнітивної науці - www.cogsci.ru/cogsci06/
 20. М. В. Фалікман. Введення в когнітивну науку (програма спецкурсу) - virtualcoglab.cs.msu.su / projects / mf_cogsci.html
 21. Журнал Санкт-Петербурзький університет ISSN 1681-1941 / Сторінка новин - www.spbumag.nw.ru / news / news.shtml
 22. Екологія читання і роль наукової популяризації - www.gpntb.ru/libcom7/disk/8.pdf
 23. Стратегії наукової популяризації в Росії - atheismru.narod.ru/humanism/journal/44/sergeyev.htm
 24. Ігор Лаговський: "Державі повинна бути вигідна популяризація науки" - orange.strf.ru / client / news.aspx? ob_no = 5308
 25. Показуха з науки - offline.computerra.ru/2007/714/343917 / Компьютерра
 26. І. Єфремов. Про широкої популяризації науки - iae.newmail.ru/Publicism/LG53-24march.htm
 27. Н. Подорванюк, А. Борисова. "Наука людям взагалі по барабану ...". - www.gazeta.ru/science/2011/03/26_a_3565649.shtml

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Некласична наука
Постнекласична наука
Військова наука
Наука в Австрії
Весела наука
Наука у Великобританії
Колориметрія (наука)
Феноменологія (наука)
© Усі права захищені
написати до нас