Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ПсихологіяПлан:


Введення

Сюди перенаправляється запит " Психолог ". На цю тему потрібна окрема стаття .
Психологія
Портал: Психологія
Тризуб

Захворювання
Шизофренія
Епілепсія
Невроз
Психози

Основні поняття
Психіка
Я
Воно
Над-Я

Основні наукові течії
Психоаналіз
Гештальтпсихологія
Гуманістична психологія

Розділи психології
Загальна психологія
Диференціальна психологія
Когнітивна психологія
Прикладна психологія
Соціальна психологія
Експериментальна психологія
Психогенетика
Психодіагностика
Психофізіологія


Психологія ( др.-греч. ψυχή - душа; λόγος - Знання) - академічна і прикладна наука про поведінці і психічних процесах.


Наукова психологія - система теоретичних (понятійних), методичних і експериментальних властивостей пізнання і дослідження психічних явищ; перехід від необмеженого і різнорідного опису цих явищ до їх точному предметного визначенням, до можливості методичної реєстрації, експериментального встановлення причинних зв'язків і закономірностей, забезпечення наступності своїх результатів.

Психологія - це галузь наукового знання, що досліджує особливості та закономірності виникнення, формування та розвитку (зміни) психічних процесів (відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уява), психічних станів (напруженість, мотивація, фрустрація, емоції, почуття) і психічних властивостей (спрямованість, здібності, задатки, характер, темперамент) людини, тобто психіки як особливої ​​форми життєдіяльності, а також психіку тварин.


1. Предмет психології

1.1. Предмет психології в традиційних уявленнях


1.2. Розвиток поглядів на предмет психології вітчизняних авторів

У початковий період становлення радянської психології питання про її предмет не привертало особливої ​​уваги. Після 1 Всесоюзного з'їзду з вивчення поведінки людини (1930 р.) в радянській психології встановилося роз'яснення предмета психології у вигляді вказівки на добре знайомі кожній людині по його власному досвіду "наші відчуття, почуття, уявлення, думки".

На думку Гальперіна П. Я., предметом психології є орієнтовна діяльність. При цьому в дане поняття включаються не тільки пізнавальні форми психічної діяльності, а й потреби, почуття, воля. К. К. Платонов вважає предметом психології психічні явища.

Таким чином, предметом психології є психічні процеси, властивості, стану людини та закономірності її поведінки. Істотним моментом при цьому виявляється розгляд породження свідомості, його функціонування, розвитку та зв'язку з поведінкою і діяльністю.


2. Об'єкт психології

Існує багато різних точок зору на те, що вивчає психологія. Психологія повинна відповідати на питання про те, чому людина (або інший носій психіки) веде себе так чи інакше (поведінка тварин досліджує розділ психології " зоопсихологія "і розділ зоології" этология ").

Для описания того теоретического конструкта, которым можно объяснить поведение человека, существуют разные названия, наиболее частое из которых - психика. Однако, например, бихевиористы отвергают задачу исследования любых ненаблюдаемых переменных, которые могли бы детерминировать поведение, настаивая на том, что только само поведение и детерминирующая его внешняя ситуация могут быть предметом исследования.


3. Разделы психологии

Существует большое число разделов психологии, занимающихся изучением отдельных частей её предмета.

Традиционно разделы психологии подразделяют на 2 большие группы:


4. Место психологии в системе наук

Существует много разных классификаций наук, в большинстве из них психология занимает промежуточную позицию между несколькими категориями. Связано это с широким спектром вопросов, которыми занимается психология, и методов, которые при этом используются. С одной стороны, психология - естественная наука, активно использующая экспериментальные техники в доказательстве и опровержении гипотез. Многие общепринятые методы статистических расчётов первоначально были разработаны психологами (см. работы Ч. Спирмена, Л. Терстоуна). С другой стороны, в трудах представителей гуманистической психологии практически нет места измерениям, расчётам и экспериментам, работы этой школы можно смело отнести к гуманитарному знанию. В некоторых классификациях помимо гуманитарных и естественных наук выделяются также общественные (социология, политология) - заметную часть современной психологии можно отнести к этой группе. Советский психолог Б. Г. Ананьев указывал на место психологии как ядра системы наук о человеке.

Психология активно взаимодействует с большим количеством других наук и отраслей научного знания. Это взаимодействие проявляется, прежде всего, в создании отраслей психологии, являющихся смежными, прикладными отраслями научного знания, исследующими закономерности объективной действительности с позиции предмета психологии. Например, связь психологии с антропологией устанавливается благодаря существованию такой фундаментальной отрасли психологии, как психологии личности; связь психологии с психиатрией, выражается в существовании таких отраслей как патопсихология, психосоматика, психология аномального развития; связь с нейробиологией и анатомией ЦНС реализуется через нейропсихологию; связь с генетикой выражается в создании психогенетики; с логопедией выражается в существовании специальной психологии, психолингвистики; с юриспруденцией отчётливо проявляется в таких отраслях психологии, как судебная психология, психология жертвы, криминальная психология, психология расследования преступлений.


5. Історія

5.1. Античність

Ранние античные авторы нередко уделяли в своём творчестве внимание проблемам природы человека, его души и разума. До настоящего времени из всего спектра взглядов древних авторов дошла лишь классификация темпераментов Гиппократа, хотя многие идеи Платона оказали влияние на развитие философских основ представлений о психике, в частности, представление о человеке, как существе, раздираемом внутренним конфликтом мотивов, нашло своё отражение в психоаналитических представлениях о структуре личности. Как и у большинства других наук, "дедушкой" психологии справедливо можно назвать Аристотеля, в своём трактате "О душе" давшего развёрнутый анализ предмета психологического исследования.


5.2. Середні століття

Средневековые работы о психологии в Европе были в целом сконцентрированы на вопросах веры и разума, в заметной степени христианскими философами, начиная с Фомы Аквинского, были заимствованы идеи Аристотеля. Из восточных учёных внимание психологическим вопросам уделял Ибн Сина (Авиценна).

5.3. Новий час

Рудольф Гоклениус

В 1590 году Рудольф Гоклениус впервые использует термин "психология" для обозначения науки о душе. Его современник Оттон Касман считается первым, кто употребил термин "психология" в современном научном смысле.


5.4. XVIII століття

3 серпня 1795 года британский королевский астроном Невил Маскелайн впервые обнаружил ошибки, допущенные его ассистентом Дэвидом Киннбруком в расчётах. Киннбрук был уволен, но анализ ошибок, проведенный другим астрономом - Фридрихом Беззелом, положил начало систематическому изучению времени реакции, индивидуальных различий и "ментальной хронометрии" (mental chronometry), как критериев когнитивных процессов. Представители нового времени (например Декарт) считали что тело и душа имеют разную природу-это был новый взгляд на проблему психологии. "Душа и тело живут и действуют по разным законам и имеют разную природу" Декарт.


5.5. XIX століття

Вильгельм Вундт

Девятнадцатый век стал для психологии веком постепенного зарождения её как научной дисциплины, выделения соответствующих областей из философии, медицины, точных наук.

Эрнст Вебер исследует зависимость интенсивности ощущений от интенсивности вызывающих их стимулов.

Герман Гельмгольц досліджує нервову систему як основу психіки, формулює уявлення про "автоматичних висновках", що лежать в основі сприйняття простору.

Однак головне ім'я в історії оформлення психології як науки - Вільгельм Вундт. Учень і соратник Гельмгольца, Вундт в 1879 відкрив першу в світі психологічну лабораторію, в якій проходили дослідження феноменів свідомості методом інтроспекції. Цей рік вважається роком народження психології як науки.


5.6. XX століття

5.6.1. Перші десятиліття

Саме початок двадцятого століття відзначено бурхливим зростанням декількох напрямів. З одного боку, активно розвивається психоаналіз - школа психотерапії, спочатку заснована на роботах Зигмунда Фрейда, в яких людина описувався як система з декількох незалежних структур особистості, що борються один з одним - Воно ( Ід), Я ( Его), Над-Я ( Суперего). У цьому конфлікті Воно являє собою біологічні потреби людини, з яких основну увагу приділяли психоаналітики сексуальної потреби, а Над-Я є вимоги соціуму, культури. Розвиток цієї школи справила сильний вплив не тільки на практику, а й на науку, змусивши вчених звернути увагу на феномени, що знаходяться за межами свідомості, на неусвідомлювані детермінанти психічної діяльності. Ідеї ​​першої психоаналітичної школи Зигмунда Фрейда розвивали також Альфред Адлер і Карл Густав Юнг.

В США активно розвивається біхевіоризм - заснована Дж. Уотсоном школа психології, що базується на роботах І. П. Павлова і Е. Торндайка про научении. Біхевіористи слідували позитивистскому вимогу про виключення з розгляду науки всіх явищ, крім безпосередньо спостережуваних. Людина розглядався як "чорний ящик", до якого входять стимули, а виходять - реакції на ці стимули.

В Німеччині розвивається гештальтпсихология ( М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер), що є подальшим розвитком на шляху вивчення феноменів свідомості. На відміну від попередників, гештальтісти не намагалися виділити "цеглинки", з яких побудовано свідомість, навпаки, вони вважали основним своїм законом, що "ціле завжди більше суми складових його частин". В рамках цієї школи було відкрито багато феноменів сприйняття і мислення.

Перша світова війна стимулювала розвиток прикладних аспектів психології, в першу чергу - психодіагностики, так як армії було потрібно засіб оцінки можливостей солдат. Розробляються тести інтелекту ( А. Біне, Р. Йеркс).


5.6.2. 1930-1940-і роки

В Німеччині приходять до влади нацисти, внаслідок чого багато психологів (серед яких було чимало євреїв) змушені емігрувати до США. Гештальтпсихологія практично припиняє своє існування, проте К. Левін і послідовники гештальтистов стають основними фігурами американської соціальної психології. Проте такі мислителі як Карл Густав Юнг та Мартін Хайдегер залишаються працювати в нацистської Німеччини. Юнг продовжує розвивати своє вчення про колективне несвідоме, в 1934 він випускає одну зі своїх фундаментальних робіт "Архетипи і колективне несвідоме".

Серед біхевіористів, з одного боку, починаються спроби, зберігаючи природничо-науковий фундамент, внести в пояснення поведінки внутріпсихічних змінні (Е. Толмен, К. Халл), з іншого боку Б. Ф. Скіннер розвиває "радикальний біхевіоризм", розвиваючи теорію оперантного навчання.

Ж. Піаже публікує результати досліджень мислення, в яких були виявлені подібні типи помилок у дітей одного віку, яких уже практично не зустрічається у більш старших дітей.

Активно розвивається психологічна та психотерапевтична практика. Психоаналіз ділиться на безліч гілок, на його основі формуються альтернативні форми психотерапії ( гештальттерапія та ін.)

Л. С. Виготський формулює основні принципи культурно-історичної психології, засновані на марксизмі. У рамках цього напряму постулював необхідність вивчати особистість безпосередньо в процесі розвитку, що протікає під впливом історії та культури. На базі цього напрямку в подальшому була побудована теорія діяльності.

Постанова 1936 "Про педологічні перекручення в системі Наркомпросом", ліквідувати педологію, на кілька десятиліть практично заморожує розвиток психологічної науки в СРСР.

Друга світова війна викликає новий сплеск активності психологів в області прикладних технологій. Особлива увага приділяється соціальній психології та ергономіки.


5.6.3. 1950-1960-і роки

Ці десятиліття є епохою розквіту психологічної науки, активного зростання в різних напрямках. У сучасних підручниках більша частина матеріалу присвячена експериментам і дослідженням, проведеним саме в цей період.

Теорія біхевіоризму не могла дати відповіді на багато питань, які ставила перед наукою розвивається промисловість і військові технології. Розробка максимально ефективних форм представлення інформації на пультах управління складними пристроями та інші завдання вимагали активного вивчення не лише простих реакцій на стимули, але складних механізмів, що лежать в основі сприйняття. Внаслідок подібного запиту починає розвиватися область, яка пізніше отримає назву " когнітивна психологія "- веде свої дослідження механізмів уваги Д. Бродбент, публікує знамениту статтю про " Магічне число сім плюс-мінус два " Дж. Міллер.

Активно розвиваються техніки модифікації поведінки на основі теорії біхевіоризму. Дж. Вольпе розробляє техніку систематичної десенсибілізації, яка виявляється досить ефективною в лікуванні різних видів фобій.

На тлі цього з'являються гуманістична психологія і психотерапія як спроба подолати зведення людини до автомата чи тварині (теорії біхевіоризму і психоаналізу). Гуманістичні психологи пропонують розглядати людину як істоту більш високого рівня, наділена свободою волі і прагненням до самоактуалізації.

Відбувається бурхливий розвиток соціальної психології в США. Проводять свої знамениті дослідження Соломон Аш, Музафера Шериф, Стенлі Мілгрем, Леон Фестінгер та інші відомі психологи.

Наприкінці 60-х років разом з ростом популярності Нью-Ейдж -культури психологія відчуває сильний вплив з боку містики; на хвилі успіху досліджень психоделічних речовин і нових областей свідомості виникає трансперсональна психологія, а також розвивається ряд шкіл тренінгів особистісного зростання, з яких деякі з часом перетворюються на релігійні культи : ( саєнтологія, Лайфспрінг).

В 1966 створюються факультети психології в МДУ і ЛГУ, а також кафедра психіатрії та медичної психології в РУДН, що демонструє припинення 30-річних гонінь на психологів. У помітною мірою це було пов'язано з появою попиту на психологів на виробництві та в армії. У СРСР активно розвивається інженерна психологія. Однак у силу об'єктивних причин вітчизняної психології доводиться залишатися вкрай ідеологізованої відповідно до марксистсько-ленінськими побудовами, - таку обставину додасть її подальшому розвитку певну специфіку. І до цього дня марксистсько-ленінські теорії (див. теорію відображення) так чи інакше зберігають вплив на програму підготовки фахівців-психологів у деяких вузах Росії.


5.6.4. 1970-1980-і роки

Відбувається бурхливе зростання когнітивної психології, яка йшла по шляху поступового спростування своїх вихідних постулатів про сутність людської психіки як системи переробки інформації з обмеженою пропускною спроможністю. У цей період психологія встановлює активні зв'язки з лінгвістикою, що стало неминучим після " хомскіанской революції "; виникає психолінгвістика.

В інших галузях психології відбувається стабільний ріст і накопичення знань, разом з тим знову загострюється відчуття "вічного кризи" психологічної думки, так як жодне з діючих напрямків не дає надії на швидку появу дійсно повної і пояснюватиме поведінка людини теорії.


6. Психологи

Психолог - людина з психологічною освітою, який виконує професійну діяльність у галузі психології як науки, психологічної допомоги або прикладних досліджень.

Слід звернути увагу на те, що діяльність психологів в Російській Федерації не є ліцензованої, а найменування "психолог" - захищеним законодавством званням.

Те чи інше формальне право називати себе психологами, мають люди отримали освіту наступних форм і ступенів:

  • спеціаліст (5 років навчання на денному, або 6 років на заочному чи вечірньому відділенні; 3,5 роки навчання, за умови наявності іншої вищої освіти (друга вища));
  • бакалавр (4 роки навчання на денному, або 5 років на вечірньому або заочному відділенні);
  • магістр (ступінь бакалавра або спеціаліста, і 2 роки додаткової підготовки);
  • кандидат чи доктор психологічних наук;
  • професійна перепідготовка (дев'ятимісячні курси).

Див також

6.1. Примітки

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Воля (психологія)
Подання (психологія)
Переживання (психологія)
Архетип (психологія)
Характер (психологія)
Проекція (психологія)
Мислення (психологія)
Анулювання (психологія)
© Усі права захищені
написати до нас