Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Світова економіка


Nuvola apps important recycle.svg

План:


Введення

Nuvola apps important recycle.svg
Ця стаття або розділ потребує переробки.
Будь ласка, поліпшите статтю відповідно до правилами написання статей.

Світова економіка (Інтерекономіка) - багаторівнева, глобальна система господарювання, яка об'єднує національні економіки країн світу на основі міжнародного поділу праці за допомогою системи міжнародних економічних відносин.

В цілому світову економіку можна визначити як сукупність національних господарств та недержавних структур, об'єднаних міжнародними відносинами.

Світова економіка виникла завдяки міжнародного поділу праці, що спричинило за собою як поділ виробництва (тобто міжнародну спеціалізацію), так і його об'єднання - кооперацію.

У понятті світової економіки виділяються чотири рівні: мікрорівень, мезорівень, макрорівень і міжнародний рівень. В якості основного виступає макрорівень. На цьому рівні розглядається функціонування складних великих самостійних економічних систем, якими найчастіше є національні економіки. На мікрорівні вивчається функціонування простих однорідних систем і суб'єктів, що становлять макроекономічні структури. Такими суб'єктами є фірми і домогосподарства. Мезорівень складають складні підсистеми, що входять в національні економіки, наприклад, галузі й економічні регіони.

Міжнародний рівень являє собою рівень взаємодії національних економік, а також різних над-і міжнаціональних економічних інститутів. При такому підході основними суб'єктами міжнародних економічних відносин зазвичай визнаються держави, транснаціональні корпорації - ТНК (будуть розглянуті нижче), міжнародні економічні організації та інтеграційні об'єднання національних економік.

Систему відносин, що зв'язують суб'єктів різної державної приналежності, а також суб'єктів транс-інтер-і наднаціональної приналежності ми будемо називати міжнародними економічними відносинами (МЕО).

Однак з іншого боку, в економічні відносини, що виходять за межі національних економік, вступають і мікроекономічні суб'єкти. Тому можна говорити про різні рівні міжнародних економічних відносин. На мікрорівні суб'єктами МЕВ виступають домогосподарства і фірми. При цьому значно звужуються їх можливості, функції та правова база економічної діяльності. Незважаючи на це, саме вони становлять основу не тільки національної, а й світової економіки. На макроекономічному рівні основним суб'єктом МЕВ залишається держава. У міждержавному економічному просторі до нього додаються наступні суб'єкти МЕВ. По-перше, міжнародні економічні об'єднання, в рамках яких виникають прямі тісні численних зв'язку між економіками країн різних регіонів, і включають в себе в якості складових частин економіки країн, що інтегруються (ЄС, СНД, НАФТА).

По-друге, міжнародні економічні організації (МБРР, ЄБРР, ОПЕК, СОТ і т. д.), які представляють собою наднаціональні інститути, створені для регулювання різних МЕВ. Існує кілька тисяч міжнародних економічних організацій. Умовно їх можна розділити на наступні групи.

 1. З вирішальними і дорадчими повноваженнями. Міжнародні організації, що мають повноваження приймати рішення, обов'язкові для суб'єктів, в них входять (організації з вирішальними повноваженнями), створюються як країнами, так і фірмами. Прикладами таких структур є Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Всесвітня торгова організація (ВТО), Лондонський клуб, Паризький клуб і т. д. Організації з вирішальними повноваженнями нерідко є органами міжнародних об'єднань, передбачають часткову поступку суверенітету країн на користь цих об'єднань. Прикладами є економічні органи ЄС, СНД, ООН та інших об'єднань.
  Організації з дорадчими повноваженнями служать в якості інструменту вироблення найкращих рішень міжнародних економічних проблем. Прикладами можуть служити Велика вісімка, Шанхайська організація співробітництва (ШОС), форум організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) і т. п.
 2. Формальні і неформальні організації. Формальні організації пов'язують учасників установчими документами, договорами, формальними зобов'язаннями та іншими юридичними документами (СОТ, ОПЕК). Неформальні - періодично або постійно діючі наради державних діячів різних країн. Прикладами є Велика вісімка і Давоський форум.
 3. За охопленням - глобальні, тобто охоплюють всі країни світу (СОТ), регіональні (нарада країн АТЕС) і локальні (ШОС) організації.
 4. За ступенем відкритості. Існують відкриті організації, до яких може приєднатися будь-яка держава, згідне з статутом і готове виконати деякі вимоги для членів (СОТ), обмежені, членство в яких обмежується якимись формальними ознаками, властивими її членам (ЄС, його членом може бути тільки європейська держава ), та закриті, членство в яких залежить не від бажання претендентів, а від рішення її членів (Велика вісімка).
 5. За функціями - дорадчі, тобто створені для консультацій (Велика вісімка), регулюючі, метою існування яких є вироблення правил і рішення виникаючих проблем (СОТ), керуючі (органи ЄС), що підтримують, то є такі, які повинні забезпечувати стабільність в певних областях (МВФ).

Сукупність МЕВ і суб'єктів МЕВ ми будемо називати світовою економікою (МЕ).

Світова економіка носить доповнює характер по відношенню до національних економік. Основний рівень, на якому визначається стан і функціонування економіки в сучасному світі - це макрорівень, тобто рівень національних економік. Можна виділити наступні критерії ключового рівня функціонування економіки:

 • де приймаються основні рішення з регулювання економіки;
 • звідки черпається велика частина ресурсів;
 • куди спрямована більша частина зв'язків.

Все вказує на національну економіку, оскільки саме національні уряди - головний регулятор економічних процесів, більшу частину ресурсів національні економіки черпають зі своїх внутрішніх джерел, а зв'язки між основними господарюючими суб'єктами все ж більшою мірою формуються всередині національних кордонів.

У той же час реальною економічною діяльністю займаються фірми і домогосподарства. Держави ж керують ними. Світова економіка не містить органів, здатних здійснювати повномасштабне управління фірмами або державами. Т.ч., МЕ не є цілісним самостійним об'єктом. Вона є конгломератом економічних суб'єктів, зв'язки між якими набагато слабкіше, ніж макроекономічні зв'язку. Так піщинки в купі піску, безумовно, якось зчеплені, але зв'язку між ними набагато слабше, ніж зв'язки між атомами, складовими окремі піщинки. Тому властивості даного об'єкта визначаються не на рівні купи, а на рівні окремої піщинки.

Вторинність МЕВ підтверджується наступними даними. Частка світового експорту в світовому ВВП (МВП) складає близько 21%. Частка прямих іноземних інвестицій не перевищувала 4% по відношенню до МВП в період найбільшого рівня вивозу капіталу при частці накопичень близько 20% МВП. Частка людей, з різних причин покинули свою Батьківщину, становить близько 2,5% світового населення. За даними МОП, чисельність мігрантів, які є економічно активними, становить 86 млн з приблизно 3 млрд економічно активного населення Землі (близько 2,9%).


1. Етапи розвитку МЕ

Розвиток МЕ має дві складові: зростання світового рівня економічного і технологічного розвитку та розвиток МЕВ. При цьому розвиток одного компонента стимулює розвиток іншого. Традиційна періодизація розвитку суспільства, в тому числі, і його економічної складової, яка спирається на формаційний підхід, поділ на рабовласництво, феодалізм і капіталізм, при більш пильному погляді виявляється занадто неточною. По-перше, вона хоча б у якійсь мірі характеризує тільки європейську економіку, а до економіки решти світу абсолютно непріложіма. По-друге, форми і ступінь майнової та особистої залежності в античному світі (тобто в період рабовласництва) і в середньовічній Європі (в період феодалізму) відрізняється далеко не так значно, а рівень технологій цілком порівнянний. Істотні зміни і в технологіях, і в організації економіки почали відбуватися з початком епохи Великих географічних відкриттів. Наступний етап пов'язаний з промисловою революцією і відмовою від феодальних відносин. Цей етап прийнято називати індустріальним. І, нарешті, друга половина ХХ століття розглядається як початок постіндустріального етапу.

Що стосується МЕВ, то тут для періодизації важливіше форми і принципи міждержавних відносин, ніж рівень розвитку технологій та організації економіки на макро-і мікрорівні.

Головними рушійними силами розвитку МЕВ є:

 • зростання світового рівня економічного і технологічного розвитку;
 • збільшення різноманітності потреб, економічних благ і ресурсів,
 • поглиблення спеціалізації;
 • розвиток інфраструктури.

Враховуючи все це, можна виділити наступні етапи розвитку МЕВ.

 • Етап I. МЕВ як система випадкових зв'язків.
 • Етап II. "Епоха імперій". МЕВ, що спираються на військову силу. Примусовий характер МЕВ. 2 хвилі: античні імперії і колоніальні імперії (до сер. ХХ століття). Промисловий переворот і виникнення міжнародного поділу праці (МРТ) як суттєвої економічної реальності.
 • Етап III. Постіндустріальний етап розвитку МЕВ. МЕВ як інструмент значного підвищення ефективності функціонування економічних суб'єктів усіх рівнів. Витіснення військової сили з МЕО.

Таким чином, можна виділити наступні етапи і періоди розвитку МЕ:

 • Етап I. МЕВ як система випадкових зв'язків.
 • Етап II. "Епоха імперій".
  • Період 1. "Локальні імперії". Переважно аграрна,

національно обмежена економіка.

  • Період 2. Колоніальні імперії. Вплив НТП на економіку. Мануфактурно-аграрний характер виробництва. Початок переходу на вільні стосунки в економіці.
  • Період 3. Промислова революція. Індустріальна економіка.
 • Етап III. Постіндустріальна економіка. Крах колоніальних імперій. Відмова від сили в МЕВ. Інформаційно насичена економіка. НТП як головний фактор розвитку і виробництва.

2. Загальна характеристика сучасного стану світової економіки

2.1. Основні показники

Більшість кількісних характеристик даного параграфа, як і більшості наступних, походить з баз даних Світового банку та ЦРУ, тому цифри характеризують стан світу в різні роки, але при цьому передбачає однакові джерела і методики збору інформації.

В даний час в світі налічується 191 незалежну державу (включаючи Тайвань і Ватикан) і близько 40 територій, які є в різному ступені залежними. Чисельність населення землі в середині 2005 року становила 6446000000 осіб. Очікувана тривалість життя - 64 роки, дитяча смертність 50 осіб на 1000 народжених. Так як існує проблема перекладу ВВП, виміряного в національних валютах, в доларовому вираженні, то цей показник існує в двох варіантах: визначений за офіційними курсами валют (атлас-метод), і за паритетами їх купівельної спроможності (ПКС, в англійській абревіатурі PPP). За результатами 2005 року з використанням атлас-методу, світовий ВВП становив 43920000000000 дол, на душу населення - 6827 дол, темпи росту склали 4,3%. З використанням ППС, були отримані такі цифри. ВМП - 59380000000000 дол, ВМП на душу населення - 9300 дол Світова галузева структура мала такий вигляд: частка сільського господарства в ВМП становила 4%, частка промисловості - 32%, частка сфери послуг - 64% (2004). Експортна квота становила 20,7% (2004). Частка заощаджень - 20% (2002). Згідно з даними UNCTAD, рівень ПІІ в 2003 році знизився на 18 відсотків (до 560 млрд доларів) і склав 1,5% ВМП. Тенденція до скорочення прямих іноземних інвестицій має місце з 2000 року, коли вони досягли абсолютного максимуму в 1,3 трлн дол За даними МОП, у 2003 році середньосвітовий рівень безробіття склав 6,2%. Чисельність мігрантів складає близько 175 млн чоловік (3% від населення Землі). У той же час, розкид показників по країнах світу дуже великий, що говорить про значну неоднорідності світового господарства.


2.2. Ступінь однорідності МЕ

Як показують дані, наведені в таблиці, в даний час існують порядкові відмінності між країнами за всіма основними соціально-економічними показниками. Подібні розриви практично не зустрічаються усередині навіть самих великих країн. Це змушує засумніватися в тому, що міжнародні економічні відносини є досить тісними для того, щоб сформувати справді єдину систему з усеохватними ресурсними, товарними і фінансовими потоками.

Таблиця 1 Розкид основних соціально-економічних показників, 2005 рік, max min

Очікувана тривалість життя, років 64,33 83,5 Андорра 33,22 Свазіленд 2. Дитяча смертність, проміле 50,1 187,49 Ангола 2,29 Сингапур 3. ВВП, дол США, атлас-метод 43920000000000. 12770000000000, США 62 млн. Кірібаті 4. ВВП на душу населення, дол США 6827 56230 Люксембург 90 Бурунді 5. Темпи зростання ВВП,% 4,3 9,7 (СР 1990-2002), КНР -4,4 (ср.1990-2002), Конго 6. Експортна квота (частка у ВВП,%) 20,7 (2004) 170 (2003) Гонконг 8,57 (2004) Бурунді 7. Імпортна квота (частка у ВВП,%) 20,7 (2004) 160 (2003) Гонконг 10,2 (2003) Японія 8. Безробіття (у%% до чисельності раб. Сили) 6,2 (2004) 85 Ліберія 0,7 Узбекистан 9. Частка валових іноземних інвестицій у ВВП (%) 1,6 (2003) 49 (2002) Азербайджан 0 (2002) Бурунді, Іран і ін 10. Інфляція (%) - 246,7 Зімбабве -1 Лівія


2.3. Глобалізація

Поняття "Глобалізація" не має точного і однозначного тлумачення. Однак загальним для всіх трактувань є визнання того, що сутність глобалізації полягає в посилення контактів між економічними суб'єктами різних країн. Різними є трактування наслідків цього процесу. Однак перш ніж вивчати ці трактування, необхідно розглянути, як же вимірюється рівень глобалізації. Американський журнал Foreign Policy, публікуючи свій щорічний "Рейтинг глобалізації" (Globalization Index) за 2003 рік, враховував при його складанні чотири основні групи параметрів. По-перше, економічну інтеграцію - обсяг міжнародної торгівлі, інвестицій і різного роду виплат (у тому числі і зарплат), що здійснюються з перетином державних кордонів. По-друге, персональні контакти - міжнародні поїздки і туризм, обсяг міжнародних телефонних переговорів, поштових відправлень та переказів. По-третє, IT-технології - число користувачів інтернету, число інтернет-серверів. По-четверте, залученість в міжнародну політику - членство держав у міжнародних організаціях, кількість посольств і так далі. Як ми вже знаємо, світова торгівля становить близько 20% світового ВВП, частка валових іноземних інвестицій становить 1,6% ВМП, це близько 8% від світової частки заощаджень. Доступ до Інтернету мають 9,9% населення землі. Кількість прибуттів склало в 2003 році 691 млн. (прибуття - факт разового перебування мандрівника в країні). Ну а кількість міжнародних організацій до кінця 90-х років становило близько 7000. Наведені цифри не свідчать про те, що міжнародні економічні відносини за обсягом і значущістю наближаються до внутрішньонаціональних зв'язків і потокам товарів і ресурсів.

Дещо інший набір показників для характеристики ступеня глобалізації економіки використовує автор вельми вдалого підручника по світовій економіці В. К. Ломакін. Він розглядає характеристики рівня прямих іноземних інвестицій (ПІІ), показники обсягу зовнішньої торгівлі, характеристики руху позичкового капіталу (в тому числі і обсяг міжнародних операцій із цінними паперами) та показники руху робочої сили. Спираючись на цей набір характеристик, Ломакін приходить до висновку, що ступінь розвиненості МЕВ на початку XXI століття лише наближається до рівня розвитку МЕВ початку ХХ століття.

В цілому прояв глобалізації найчастіше вбачається в появі процесів і явищ, що охоплюють всю економіку світу, наявності загальносвітових проблем, породжених економікою (наприклад, проблеми руйнування природного середовища), а також у виникненні механізмів регулювання та саморегулювання світової економіки. Однак ступінь зрілості та значущості цих механізмів різними авторами оцінюється зовсім по-різному.

На мікрорівні глобалізація виражається в тому, що існує цілий ряд фірм, діяльність яких носить міжнародний і навіть загальносвітовий характер. Можна назвати достатню кількість торгових марок, що зустрічаються практично в будь-якій країні світу: Тойота, Кока-кола, Нестле, Нокіа, Інтел і т. д. Наведемо кілька цифр, що характеризують частки окремих компаній на світових ринках.

Виробництво персональних комп'ютерів: Dell - 18,3%, Hewlett-Packard - 15,7%.
Виробництво мобільних телефонів: Nokia 29,2%,
Виробництво вертольотів: Sikorsky - 30%, Ball - 30%, Eurocopte - 40%.
Цивільне авіабудування: Ейрбас 35%, Боїнг 60%.
Торгівля алмазами: Де Бірс 60%, Алроса 25%.
Фірма "Інтел" контролює 70% світового ринку мікропроцесорів.
Японська корпрація Sharp контролює близько 60% світового ринку рідкокристалічних телевізорів, а її співвітчизниця фірма Panasonic - близько 50% ринку записуючих DVD-пристроїв. Компанія Sony, також зареєстрована в Японії виробляє і продає близько 20% відеокамер, що реалізуються в усьому світі.

Однак значення глобалізації не слід переоцінювати. Незважаючи на загальну тенденцію до уніфікації окремих елементів життя людей, релігійне, мовне, культурне розмаїття в світі як і раніше дуже велике. Так, наприклад, англійською мовою, який претендує на роль мови світу, що глобалізується, як своїм основним, користується лише близько 5% населення Землі.


3. Класифікація національних економік

В економічній теорії і світовій практиці використовується безліч класифікацій країн, що складають МЕ. Тип класифікації визначається, перш за все, завданнями, які переслідує класифікатор, а також суб'єктивними факторами, головним чином, професійними особливостями дослідника. Це пов'язано з тим, що будь-яка класифікація носить штучний характер, а тому неминуче залежить від особистості класифікатора.

В системі ООН прийнято ділити всі країни на 3 групи: розвинені країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою. Ця класифікація з одного боку, є наслідком домінування в світовій науці підходів, вироблених вченими Заходу (поділ на Захід і не-Захід), а також практичними потребами, так як розвинені країни є джерелом коштів для виконання різних програм ООН, а переважна більшість інших країн - адресатами цих програм, перш за все, програм допомоги. Однак для цілей дослідження така класифікація неприйнятна, тому що "не-Захід" вкрай різнорідний.

Ми будемо паралельно розглядати два способи групування країн: за типом економічної системи і за комплексом показників економічного розвитку.

Перша класифікація - за типом економічної системи - є більш локальною, оскільки розглядає різновиди економік ринкового типу, а значить, не включає в себе більшість країн Африки, а також багато країн з перехідною економікою. В основі її лежить подібність цілого ряду рис національних економік країн, що належать до одних і тих же соціально-культурно-історичним утворенням, званим цивілізаціями. Ми будемо розглядати наступні економічні системи:

 • ліберальну;
 • соціально-орієнтовану скандинавського типу;
 • соціально-орієнтовану західноєвропейського типу;
 • восточноазиатскую;
 • імпортозаміщуючу;
 • арабську ресурсну традиційну;
 • острівну ресурсну.

Друга класифікація грунтується як на відмінності рівнів досягнутих економікою успіхів, так і на рівні економічного потенціалу країн. При цьому до уваги будуть братися досягнення економіки на макрорівні (в якості кількісного показника обрана величина ВВП), рівень матеріального благополуччя громадян (для характеристики використовується величина ВВП на душу населення), рівень соціального розвитку (для характеристики використовуються наступні показники: величина малюкової смертності, рейтинг країни за індексом людського розвитку та частка користувачів інтернету), рівень промислового розвитку (споживання електроенергії на душу населення). Також будуть враховані і деякі додаткові формальні і неформальні характеристики. В якості ілюстративного маркера ми будемо використовувати показник малюкової смертності - максимальний і мінімальний - для кожної групи. Враховуючи весь комплекс показників, країни світу можна розбити на 12 груп.

1. Розвинені країни (З і Ц Європа, США і Канада, Японія, Австралія, НЗ) - переважно країни європейської цивілізації.
2. Росія.
3. НІС Азії першої хвилі (4 "малих дракона").
4. Нафтопереробні ісламські монархії.
5. Країни острівної моделі.
6. Країни з модернізованою економікою:
a) європейські країни з перехідною економікою;
b) НІС ЛА;
c) частину НІС Азії другої хвилі (Малайзія, Таїланд).
7. Супергігант - Китаю і Індія.
8. Індустріальні та індустріально-аграрні країни:
a) країни з перехідною економікою;
b) частина НІС Азії другої хвилі (Індонезія, Філіппіни);
c) країни ЛА;
d) ісламські республіки;
e) стабільні країни Африки та Океанії з розвиненою видобувною промисловістю.
9. Країни з адміністративно-командною економікою (КНДР і Куба).
10. Найбідніші країни.
11. "Країни-самогубці".
12. Країни, які не належать ні до однієї з вищеназваних груп (як правило, з економікою змішаного типу).

4. Моделі ринкової економіки

4.1. Ліберальна економіка

Основний, як би базової сучасної економічної системою є ліберальна економіка. Стрижневим принципом цієї системи є ідея мінімізації втручання держави в економічне життя, принцип економічної свободи індивідуума і незалежності фірми. Передбачається, що основна маса економічних проблем може бути вирішена самими суб'єктами господарської діяльності при широкому використанні можливостей вільної ринкової економіки. Держава бере на себе мінімум проблем, в основному ті, які ринок в принципі вирішити не може. Втручання в економіку здійснюється непрямими, в даний час найчастіше фінансовими методами. Так, більшість квазігромадських і навіть частина суспільних благ в цій системі здійснюється приватними фірмами на замовлення або за підтримки держави. Число природних монополій вкрай мало, державна власність (у сфері виробництва і розподілу) становить кілька відсотків від загального обсягу виробничих фондів, функціонує величезна кількість дрібних фірм, процедури відкриття і ліквідації підприємства вкрай прості.

Основним фінансовим результатом, відслідковується фірмами, є, як правило, норма або обсяг прибутку.

Державна соціальна підтримка надається тільки особам, що опустився за межу бідності, більшість соціальних послуг для економічно благополучного населення реалізується на індивідуальній приватній платній основі через системи добровільного страхування. Цілями економічної політики всередині країни є підтримання справедливої ​​конкуренції і високого рівня виробництва, у зовнішньоекономічних зв'язках практикується помірний протекціонізм, що виражається у вимозі свободи торгівлі в тих галузях, в яких національні фірми займають сильні позиції, і відстоюванні права на захист національних інтересів в тих галузях, де конкуренти сильніше.

Податкова система найчастіше носить фіскальний характер, тобто, орієнтована не стільки на функцію регулювання економічних процесів, скільки на функцію збору коштів для потреб уряду. Крім того, вона орієнтується на підтримку малого та інноваційного підприємництва.

Фінансування науки і освіти носить змішаний характер, прикладні дослідження та елітні навчальні заклади фінансуються з приватних фондів. Держава нерідко виявляє себе не в якості організатора, а в якості замовника наукових розробок.

В цілому держава і бізнес виступають як рівноправні партнери з чітко окресленим колом прав і обов'язків. Дана система на сьогоднішній день найбільш повно реалізована в США.


4.2. Соціально орієнтована економіка

Наступна економічна система - так звана соціально орієнтована ринкова економіка. Головна її відмінність від ліберальної системи полягає в тому, що держава бере на себе зобов'язання з підтримки прийнятного рівня життя всіх лояльних громадян, а також щодо захисту їх від економічних потрясінь, не викликаних неправильним поведінкою самих громадян. Дана модель реалізується у двох основних модифікаціях: західноєвропейської та скандинавської.

 • а) скандинавська модель

Скандинавська модель фактично являє собою ліберальний варіант, надбудований сильною соціальною політикою і політикою вирівнювання доходів. В області власне виробництва і бізнесу панують вільні ринкові відносини, частка державної власності неістотно відрізняється від сформованої в країнах з ліберальною економікою. Так у Швеції на початку 90-х років число державних підприємств становило близько 7% серед середніх і великих, на них було зайнято приблизно 12% працюючих. Продукція шведських державних підприємств становила 10% ВВП. У Норвегії на державних підприємствах було зайнято 9% працюючих, в Данії - 3%, продукція датських держпідприємств становила 4% ВВП.

Однак у сфері розподілу доходів держава займає дуже жорстку позицію, підтримувану, як правило, більшістю населення. Система оподаткування Швеції до початку 90-х років вилучала в цілому до 53% особистого доходу ділової людини, причому прогресія шкали оподаткування була досить крутий (5, 17, 31, 42%). Частка податків у ВВП Швеції становила 55,3%, в той час як у ВВП ФРН - 37%, у ВВП США - 28,9%. Прибутковий податок з шведських компаній стягувався в розмірі 52%.

Вилучені таким чином кошти дозволяють створювати повністю державну і вельми широку соціальну сферу. Значні допомога виплачується всім молодим сім'ям, пенітенціарна система підтримується на такому рівні, який не має аналогів у світі, система освіти є безкоштовною і т. д. У 2002 році за видатками на душу населення в сфері освіти Норвегія займала 3 місце в світі, Данія - 7, Фінляндія - 11, Швеція - 12. За душовим затратам на охорону здоров'я Норвегія також була третьою в світі, Данія займала 4-е місце, Швеція - 6, Фінляндія - 16. У результаті рівень життя в країнах з даною моделлю дуже високий, комунальне господарство та культура громадського побуту перебувають на недосяжній висоті, розшарування за майновою ознакою дуже невелика.

Проте економіка не має тієї мобільністю, яка характерна для країн з ліберальною моделлю, а темпи економічного зростання хоч і стабільні, але невисокі.

У країнах "скандинавської моделі" широко поширена кооперація. У Швеції на початку 90-х років на кооперативи припадає 5% всіх зайнятих, 7,5% зайнятих в промисловості і 14% зайнятих у роздрібній торгівлі. Кооперативи виробляють 5% промислової продукції і 80% кінцевої продукції сільського господарства.

Економіка країн "скандинавської моделі" висококонцентрована. На 10 найбільших компаній доводилося 48% норвезького експорту, 44% фінської, 43% шведського і 20% датського. На рубежі 80-х і 90-х років країни скандинавської моделі пережили кризу, що виявився особливо глибоким у Швеції. Рівень ВВП в цій країні протягом 1991-1993 років падав. Загальне скорочення склало 5%. У 1991 році шведський уряд знизило граничну ставку прибуткового податку до 50%, а граничну ставку на доходи корпорацій з 52-57 до 30%. Це викликало наростання бюджетного дефіциту. Подібні заходи були вжиті й в Норвегії. У Швеції з 1994 року, а в інших країнах даної моделі з 1991 року поновився нормальний економічний ріст. І хоча державне споживання у Швеції продовжувало знижуватися до 1997 року, все ж в 1996 році державні витрати становили 68% ВВП країни, а доходи держбюджету - 53%. Принципи побудови шведської економіки не зазнали істотних змін. Таким чином, можна констатувати, що "скандинавська модель" продемонструвала як свою вразливість, так і, не дивлячись на це, високу життєздатність.

 • б) Західноєвропейська (континентальна) модель

Західноєвропейська модель відрізняється більш глибоким втручанням держави власне у виробництво з метою забезпечення стабільного рівня розвитку господарства та регулювання його структури. Держава, як правило, бере на себе розвиток інфраструктури (транспорт, зв'язок, енергетика, середня освіта), або розглядає ці сфери як галузі, де повинні існувати контрольовані державою природні монополії. Багато країн, в яких функціонує дана модель, здійснюють індикативне планування. Держава підтримує субсидіями, кредитами і прямим втручанням молоді і перспективні, а також стратегічно важливі галузі. Державна власність може досягати 25-30%.

Податкова політика, як правило, гнучка, орієнтована як на вирішення соціальних завдань, так і на стимулювання виробництва.

Соціальна сфера являє собою щось середнє між соціальним обслуговуванням в рамках скандинавської та ліберальної моделі. Заохочується прийняття на себе великими фірмами соціальних завдань - створення системи пенсійного та медичного забезпечення своїх працівників, надання високих посібників при звільненні, створення хороших умов праці та відпочинку, благодійність за межами підприємства і т. д. Підтримується розвиток третього сектора, тобто підприємств, не приносять прибутку, але мають соціальне значення для самих зайнятих і надають комерційно не вигідні, але соціально значимі послуги. Велика увага приділяється охороні та відновленню природного середовища. Економіка в цілому орієнтується на стабільний помірно високий зріст. Окрема фірма оцінюється як за рівнем прибутковості, так і за соціальними показниками. Розвитку конкуренції не надається настільки великого значення, як при ліберальної моделі.

У зовнішній політиці поєднуються ліберальні тенденції по відношенню до розвинених країн, благодійність по відношенню до економічно слабких держав і протекціонізм по відношенню до молодих конкурентам.4.3. Імпортозаміщуюча економічна система

Розглянемо систему, яка отримала назву імпортозамінної. Даний тип економіки зазвичай складається в країнах зі слабкою і дуже залежною від зовнішніх поставок економікою або, що трапляється набагато рідше, в країнах самодостатніх, що володіють великими внутрішніми ресурсами. Прикладом такої країни є Індію.

Зміцнення національного господарства в цих умовах часто відбувається на шляху поступового витіснення імпортних товарів вітчизняними. При цьому провідна роль відводиться державі. Так як національний капітал, як правило, не має серйозних джерел інвестиційних ресурсів, держава починає створювати базові важкі галузі за рахунок бюджету. Складається промислова структура, в якій домінують державні підприємства важкої промисловості та інфраструктури. Національний приватний бізнес представлений в легкій промисловості і сфері обслуговування.

Іноземні інвестиції жорстко контролюються, перевага віддається кредитам, так як уряд постійно відчуває брак коштів для фінансування великого, громіздкого і малорентабельних державного сектора і проведення численних програм індустріалізації. Нерідко держава контролює практично всю фінансову сферу.

У зовнішньоекономічній діяльності панує жорсткий протекціонізм у формі високих митних зборів і прямих заборон на імпорт. На ранніх етапах експорт не надто заохочується, але із зростанням дефіциту держбюджету він починає стимулюватися урядом.

Для цієї системи характерний великий зовнішній борг, висока інфляція, не дуже хороша наповненість ринку, слабкий розвиток соціальної сфери, так як державні ресурси використовуються для підйому промисловості, жорстка внутрішня політика, корупція, перетяжеленная структура виробництва. Подібного роду економічні системи були особливо поширені в Латинській Америці, проте до теперішнього часу ця система в основному відійшла в минуле.

Слід зазначити, що в Індії імпортозаміщуюча економічна модель має істотний своєрідністю, що буде показано нижче.


4.4. Принципи побудови економіки в НІС Східної та Південно-Східної Азії

Одним з найбільш перспективних економічних регіонів є Східна та Південно-Східна Азія. В літературі склалося стійке уявлення про те, що в Нових індустріальних країнах Азії першої і другої хвилі склалася експортоорієнтована економічна модель. Подібне визначення в явному вигляді присутня в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників.

Таблиця 2. Експортна квота НІС Азії і деяких країн Європи

Експортна квота (в середньому 1985-1994) Рівень ВВП, млрд. дол 1996
Республіка Корея 32,9 579,4
Тайвань 52 [1] 337
Гонконг 129,5 140,6
Сингапур 169,7 70,6
Британія 24,8 1070,4
Нідерланди 53,1 295,5
Бельгія 72,2 208,9
Люксембург [2] 98,6 12,2

Джерело: [13, 1997, № 10; 1996, № 4]

Здається, що це не відповідає дійсності. Так звана експортна квота, відношення вартості експорту до вартості ВВП, в НІС Азії, не відрізняється порядкової від аналогічного показника деяких європейських країн з порівнянними розмірами економіки, що випливає з таблиці 2. Не дивлячись на високі значення експортної квоти, ніде в літературі європейські економіки не визначаються як "експортоорієнтовані". І що найголовніше, орієнтація на експорт є лише однією з рис економік країн регіону, причому далеко не основний і не визначальною. Тому в даній роботі термін "експортоорієнтована модель" не буде використовуватися по відношенню до економічної системи НІС Східної та Південно-Східної Азії.

Найбільш важливою рисою регіональної економічної системи є активна роль держави в побудові потужної економіки. Для цього вона використовує великий набір непрямих і прямих, економічних і, адміністративних методів, метою застосування яких є стимулювання національного підприємництва та орієнтування його на розвиток найбільш перспективних галузей. Фінансові кошти на індустріалізацію залучаються з-за кордону спочатку за рахунок позик, а потім у формі прямих капіталовкладень і надходжень від експорту. Для стимулювання капіталовкладень використовується гнучка селективно-заохочувальна політика. Головною метою господарювання і на макро, і на мікрорівні вважається розширення обсягів виробництва навіть і в збиток рентабельності. У зв'язку з цим фірми використовують позикові кошти в набагато більшому обсязі, ніж зазвичай, частка власних коштів в капіталовкладеннях, як правило, не перевищує 35%.

Держава часто практикує середньо-і довгострокове планування, причому планові цифри грають роль важливих орієнтирів для бізнесу.

Фінансові ресурси, так само, як і в рамках імпортозамінної економіки, знаходяться під більш-менш жорстким контролем держави.

У зовнішньоекономічній діяльності проводиться повномасштабна політика протекціонізму. Мита на імпорт, як правило, досить високі, хоча в тих галузях, де імпорт бажаний, вони можуть і взагалі відсутнім. На ранніх і середніх етапах функціонує дозвільний режим, який передбачає отримання дозволу на кожну операцію в області імпорту. У міру зміцнення національної індустрії він змінюється заборонним, в рамках якого всі не заборонені до імпорту товари можна ввозити безперешкодно. Експортери активно підтримуються системою податкових пільг, субсидій, державних гарантій і кредитів.

Соціальна сфера розвивається, як правило, уповільненими темпами, але підтримується слабке майнове розшарування суспільства як за допомогою податкової системи, так і за допомогою пропаганди ідей єдності нації.

Нерідко влада носить авторитарний характер, але, як правило, існує консенсус між владою і основною частиною народу, заснований на активному використанні традиційної ідеї мудрого централізованого правління.

В цілому держава проводить дуже прагматичну політику, не тримаючись за якісь певні моделі та принципи. Підсумком є ​​високий стійке зростання, висока конкурентоспроможність національних товарів і очевидне підвищення рівня і якості життя населення при деякому відставанні політичної та соціальної сфер, збереження традиційного культурного своєрідності. Слід зазначити, що Східно-азіатські економічні моделі постійно знаходяться в процесі реформування, що вигідно відрізняє їх від більшості інших моделей, що володіють набагато більшою жорсткістю. На наш погляд, мова йде саме про реформування, а не про трансформацію системи, так як її основні елементи все ж залишаються незмінними. Такими є провідна роль держави як рушійної сили економічного розвитку, ділова етика, в тій чи іншій мірі висхідна до конфуціанства, активне використання зовнішньоекономічних ресурсів, змішана система відносин власності з покірної за західними уявленнями роллю приватної власності, ефективний державний контроль над усіма ключовими елементами системи та т. д.

Дана система дуже жорстко вписана в місцевий цивілізаційний контекст. У той же час, багато російських, західні дослідники висловлюють думку, що причина успіху країн регіону полягає в поєднанні правильної економічної політики з вдалим набором державних інститутів, що робить її придатною для поширення на інші регіони. Цю думку ми знаходимо в доповіді секретаріату UNCTAD, зробленому в 1996 році, в найцікавішому дослідженні Джона Файербенка, в книзі "Asia-Pacific Economies", та інших джерелах. На це можна відповісти, перефразувавши слова авторів виданого в Лондоні дослідження "Behind East Asian Growth" про те, що "35 років тому всі ці [східно-азіатські] країни, виключаючи Японію, були бідними, і деякі все ще такі. Невже конфуціанство корінним чином змінилося за цей короткий час? " Ми, в свою чергу, можемо запитати: "Феномен НІС Азії відомий вже 30 років. Чому ж цей всебічно вивчений досвід не поширюється за межі регіону?" На наш погляд, причина саме в тому, що тут проявилися корінні властивості Далекосхідної цивілізації, причому невірно зводити їх тільки до конфуціанства, як це роблять автори, що володіє трохи більш об'ємним поглядом. Конфуціанство є найважливішим, але далеко не єдиним елементом Китайської цивілізації. Фактично можна говорити про повномасштабне прийнятті конфуціанства лише в самому Китаї і Кореї. Навіть у Японії конфуціанство не було офіційною ідеологією або релігією, хоча, безумовно, було широко відомо і ізучаемо. Тому восточноазиатскую модель слід зіставляти з китайською цивілізацією як цілісним комплексом, не виокремлюючи з неї якісь окремі, хай і вельми важливі елементи.


4.5. Арабська ресурсна економіка

У світі існує дві основні економічні системи, засновані на ефективному використанні ними природних ресурсів. Перша пов'язана з активною експлуатацією корисних копалин, і в рамках її найбільш відомими є національні економічні моделі ряду арабських країн: ОАЕ, Кувейту, Саудівської Аравії. Матеріальною основою народного господарства цих держав служать багатющі запаси нафти, що залягають на їх території. Однак нафтові родовища великої потужності є і у інших держав, до того ж не всі багаті нафтою арабські держави процвітають в однаковій мірі.

Дана система поєднує державний контроль і пряме державне участь у видобутку нафти з розвитком ряду сучасних галузей промисловості, сільського господарства, сфери послуг за рахунок коштів, отриманих від нафтової чи газової галузі.

Держава є основною рушійною силою розвитку і головним суб'єктом економічної діяльності. Інфраструктура, соціальна сфера, добробут громадян підтримуються на дуже високому рівні. Політична система носить вкрай консервативний, патріархальний характер. Традиції ретельно дотримуються і в культурній сфері. У повсякденному житті поєднується патріархальність з використанням найсучаснішої техніки побуту. Велике значення надається туризму, що ріднить цей тип економіки з ще однією економічною системою, заснованою на використанні свого географічного положення.


4.6. Острівна ресурсна економічна система

Цей тип господарювання склався, головним чином, в маленьких острівних державах тропічної зони. Основним, а подекуди і єдиним надбанням цих країн є відмінні кліматичні умови, що забезпечують можливість для відпочинку в будь-який час року. До них додається тубільна екзотика і, дуже часто, статус "податкового раю", тобто території, що забезпечує мінімальне оподаткування будь-яким зареєструвалися тут фірмам.

Добробут даної території забезпечується за рахунок податкових відрахувань діючих та зареєстрованих тут іноземних компаній, а також за рахунок обслуговування туристів і витрат, які вони роблять під час відпочинку. Сам туристський бізнес розвивається в основному зарубіжними компаніями, місцеві кадри зайняті переважно у ролі найманого персоналу і як артисти в тубільних шоу. Тим не менш, для того, щоб плодами індустрії туризму та фінансової сфери могли скористатися місцеві жителі, необхідна осмислена і виразна економічна політика, що проводиться державою.

Представленими сім'ю економічними системами в основному обмежується "банк чистих систем" ринкової економіки, хоча, звичайно, існує безліч змішаних варіантів, а в цілому число всіляких різновидів ринкової економіки дорівнює кількості національних господарств ринкового типу.5. Основні групи національних економік

5.1. Розвинені країни

До розвиненим країнам відносять більшість європейських держав (за винятком країн з перехідною економікою, до яких належать Україна, Молдова, Білорусія, Албанія, колишні югославські республіки, крім Словенії та Хорватії, а також Болгарія), США, Канаду, Нову Зеландію, Австралію і Японію. Всі ці країни, за винятком Японії, є Західними за своєю цивілізаційної приналежності. Серед них можна виділити країну, що реалізує ліберальну модель економіки ( США), країни, які створили скандинавську економічну модель (держави Північної Європи), і держави, чия економіка може бути віднесена до соціально орієнтованої Західноєвропейської моделі (Франція, Німеччина, Італія та ін.) Економіка інших країн в основному представляє собою різні комбінації рис цих трьох типів економічних систем. Японія розвивається в рамках східно-азіатської моделі.

Розвинені країни по праву займають провідне становище у світовій економіці. При частці в населенні світу, що становить близько 12%, вони виробляють близько 60% світового ВВП. Коефіцієнт малюкової смертності в цій групі коливається від 2,76 у Швеції (2 місце в світі) до 9,35 у Латвії (44 місце).

Галузева структура розвинених країн характеризується наступними співвідношеннями: у сільському господарстві створюється 2-4% ВВП, у промисловості - 27-30%, у сфері послуг - 65-67%. Таким чином, термін "індустріальні країни" до цих держав уже явно не відноситься, їх економіка носить постіндустріальний характер. Слід зауважити, що до сфери послуг відносять багато галузей, в яких створюються цілком відчутні блага, наприклад, будівництво.

Подібне лідируюче становище більш ніж виправдане. Так, продуктивність праці в США, розрахована як відношення ВВП до чисельності робочої сили, становить близько 75000 доларів, а в ЄС - близько 52 000 доларів. Для порівняння: в Республіці Корея - близько 37000 доларів, а в Колумбії, яка знаходиться на 91 позиції по вищеописаному комплексу показників, ця величина становить 13000 доларів. У Росії цей показник близько 18 000 доларів.

Частка розвинених країн у світовій торгівлі становить близько 75%, причому 75-80% свого експорту вони направляють в держави своєї групи. Розвинені країни забезпечують 80% світової торгівлі промисловими товарами. Саме розвинені країни виробляють до 90% всієї наукомісткої продукції. У той же час, вони досить помітні і на ринках сировини, забезпечуючи значну частину експорту і споживаючи велику частину продукції сільського господарства та добувної промисловості. Незважаючи на те, що більша частина запасів сировини зосереджена за межами цих держав, вони постачають на світовий ринок близько 32% палива, 50% сировинних товарів, 60% продовольства, 60% сільськогосподарської сировини. При цьому частка добувної промисловості у ВВП цих країн в середньому навіть нижче, ніж частка сільського господарства.

Така ж ситуація склалася і в області вивезення капіталу. У розвинених країнах розміщено близько 70% накопиченого іноземного капіталу, 90% інвестиційних ресурсів було вивезено з країн цієї групи.

Слід зауважити, що розвинені країни значно розрізняються за багатьма характеристиками. Так, серед них ми знаходимо як найбільш великі країни, такі, як США, ФРН, Японія, так і найменші, такі, як Монако, Андорра, Люксембург. Розвинені країни розташовані на всіх населених континентах, крім Африки та Латинської Америки, причому в Африці розташована ПАР - досить високорозвинена країна, що займає 70 місце за рівнем економічного розвитку, і на 34 позиції випереджає наступну африканську країну, яка протягом всієї своєї історії перебувала під сильним впливом Заходу. Серед цих країн є Норвегія, 20% ВВП якої проводиться нафтовидобувної промисловістю, і Японія, в якій сировинний сектор практично відсутній; Монако, велику частину національного доходу якої приносять туристи, і США, що виробляють 36% світового наукомісткої продукції. Частка сільського господарства у ВВП Ісландії становить 9,2%, а для Німеччини цей показник дорівнює 1%. У розвинених країнах реалізовано 4 з 8 існуючих економічних моделей.

У той же час об'єднує їх три основні риси. По-перше, всі вони, крім Японії, цивілізаційно пов'язані з Європою. По-друге, ефективність, і чисто економічна, і соціальна, їх економік істотно перевершує інші країни світу. І, нарешті, всі вони використовують найсучасніші технології та обладнання, знаходяться на передових рубежах розвитку економіки, науки і суспільства в цілому.


5.2. Росія

Росія займає в світовій економіці особливе місце. У чомусь її положення схоже з положенням "бідних гігантів" Китаю та Індії, але в гіпертрофовано-загостреній формі.

Росія за своїм об'єктивним економічним показникам є країною-середняком. При частці в світовій чисельності населення, рівній 2,25%, вона виробляє 2,5 світового ВВП, будучи 10 країною світу за цим показником, однак за рівнем ВВП на душу населення вона знаходиться на 65 місці. Дане положення має місце при вимірюванні ВВП за паритетами купівельної спроможності валюти (ПКС), при використанні офіційного курсу рубля показники істотно скромніше.

Найбільш виразний соціальний показник, рівень малюкової смертності, відводить Росії 63 місце з коефіцієнтом 15,39 . В цілому по всьому комплексу з 5 якісних показників наша країна займає 62 місце, а з урахуванням ВВП - 49-е.

Двояко і місце Росії в міжнародних економічних відносинах. За величиною експорту вона займає 19 місце в світі, і її частка за цим показником становить 2,1% від світового рівня. За величиною імпорту Росія в світі 23 з показником в 1,1% від світового імпорту. У російській економіці склався величезний профіцит зовнішньої торгівлі, практично дорівнює величині імпорту, що, безумовно, не є позитивною характеристикою. Що стосується структури експорту, то за даними Федеральної служби державної статистики, в 2004 році нафта і нафтопродукти становили близько 58% вартості вивезених з Росії товарів, метали, дорогоцінні камені і вироби з них - 20,3%, машини та обладнання 7,8% , продукція хімії та нафтохімії - 6,6%. Росія є третьою нафтовидобувною країною світу після Саудівської Аравії і США і другим постачальником нафти на світовий ринок, а також найбільшим світовим виробником і експортером природного газу.

Модель економіки Росії визначити неможливо, так як вона знаходиться в процесі переважно стихійного формування.

Частка російської економіки в світовому виробництві високотехнологічних товарів по самим прихильним оцінками становить не більше 1%.

Зовнішній борг Російської федерації в 2004 році склав за даними Російського економічного суспільства близько 211 млрд доларів. За цим показником вона набагато поступається США і ряду інших розвинених країн, що займають перші рядки в списку боржників. У той же час зовнішня заборгованість перед Росією становить близько 120 млрд дол

У російській економіці зберігається дуже висока порівняно з розвиненими країнами інфляція - близько 11% в 2004.

З іншого боку, Росія перебуває в числі лідерів по ряду найважливіших характеристик. У світі налічується всього 7 країн, офіційно є володарями ядерної зброї, і лише 2 країни - США і Росія - є безперечними лідерами в цій галузі. Така ж ситуація і в галузі дослідження космосу. Тут представлено 6 країн, що здійснюють власні запуски, і тільки 3 країни - США, Росія і Китай, а також Євросоюз, здійснюють повномасштабні космічні програми, і вони ж конкурують на ринку комерційних запусків. Що стосується пілотованої космонавтики, то тут Китай поки не може скласти конкуренцію США та Росії, які довгий час взагалі змагалися поодинці і цілком на рівних. На жаль, в дослідженні далекого космосу Росія в останні 2 десятиліття в усіх напрямках поступається США і об'єднаній Європі.

Росія є другим (за іншими оцінками - третім) постачальником озброєнь на світовий ринок, при цьому російські виробники вельми помітні в таких високотехнологічних галузях, як авіабудування, ракетна техніка, виробництво танків і бойових кораблів різних класів. За оцінками вітчизняних учених, національне багатство (НБ) Росії (НБ - складний і не цілком об'єктивний показник, в якому підсумовуються виробничі потужності, потенціал робочої сили, природні ресурси і ряд інших характеристик) набагато перевищує національне багатство розвинутих країн.

Двоїсте становище Російської Федерації виражається також і в характері її членство в ряді міжнародних організацій. З одного боку, вона примикає до "Великої сімки" найбільш розвинених країн світу, а з іншого - не є її повноцінним членом, оскільки як запрошується до обговорення далеко не всіх економічних проблем.

Керівництво країни і провідні російські економісти не можуть остаточно визначитися з членством Росії в СОТ. Хоча намір вступити в цю організацію висловлено однозначно, до сих пір не вщухають суперечки аналітиків про те, чи компенсують відкриваються перспективні проникнення на нові ринки можливі втрати від загострення конкуренції всередині країни з боку іноземних фірм, проникнення яких в нашу економіку також значно полегшиться. У відносини з Паризьким клубом країн-кредиторів Росія вступає і як кредитор, і як позичальник.

Таким чином, як вже було сказано, становище Росії у світовій економіці унікально.


5.3. НІС Азії першої хвилі

До Новим індустріальним країнам (НІС) Азії першої хвилі відносять Республіку Корея, Тайвань, Гонконг, [Сингапур]], а також фактично до них примикає Макао, хоча ця країна поступається четвірці "азіатських тигрів" за основними показниками.

В політичному відношенні звичайної країною серед них є тільки Сингапур, так як Республіка Корея досі не врегулювала свої відносини з КНДР, і питання про об'єднання цих частин довоєнної Кореї обговорюється постійно і рано чи пізно має бути вирішене. Тайвань офіційно визнаний як держави лише 27 країнами світу, серед яких немає жодної помітної, а Гонконг і Макао після закінчення терміну оренди територій, на яких вони розташовуються, повернулися законному власнику - КНР. Тим не менш, в економічному плані всі ці країни є самостійними і дуже помітними державами.

За своїм реальному економічному стану в світі вони цілком відповідають поняттю "розвинені країни". По 5 якісними показниками всі вони розташовуються серед розвинених країн, найвище місце займає Сингапур (15), найнижча - РК (28), Макао розташовується на 35 місці. Всі вони займають найвище положення серед країн, офіційно не відносяться до групи розвинених, причому такі великі європейські держави як Італія та Іспанія знаходяться нижче Кореї. З урахуванням рівня ВВП ці країни розташовуються компактною групою з 16 по 20 місце (18 місце займає Люксембург), Макао займає 44 місце.

При частці населення в 1,2% від світового, ці 4 країни виробляють 3,3% світового ВВП. Сингапур має найменшу дитячу смертність в світі (коефіцієнт 2,29 ), Гонконг займає 3 місце (2,96 ), РК - 33 місце з коефіцієнтом 6,28 , Тайвань - 35 (6,4 ). Макао з коефіцієнтом 4,39 займає 13 місце.

Галузева структура економіки Сінгапуру і Тайваню практично не відрізняється від структури розвинених країн (якщо не рахувати того, що в Сінгапурі практично відсутня сільське господарство, як і в Гонконгу). Структура економіки Республіки Корея має деякий перекіс в сторону промисловості (40,4%), а Гонконг, будучи офіційними і неофіційними воротами КНР, має гіпертрофовану частку сфери послуг (88,6%). Що стосується галузевої структури промисловості, то у всіх чотирьох країнах лідирує машинобудування, причому, насамперед, побутова та промислова електроніка.

Характерною особливістю НІС Азії протягом останніх 40 років були стійко високі темпи економічного зростання (в середньому 8% в рік) і низький рівень безробіття (в середньому 3%). Фінансова сфера цих країн (за винятком РК), до того ж, відрізняється високою стабільністю. Всі 4 країни мають диверсифіковану структуру промисловості, що включає хімію і нафтохімію, металургію, енергетику, легку та харчову промисловість і т. д. Тайвань і Південна Корея мають розвинену атомну електроенергетику, а Корея є однією з великих автомобілебудівних держав і світовим лідером в галузі суднобудування. Сингапур і Гонконг є найбільшими регіональними та великими світовими фінансовими центрами.

Таким чином, НІС Азії за всіма об'єктивними параметрами можуть вважатися сучасними економічно розвиненими країнами.

Однак цього "включення" азіатської четвірки у світову еліту не відбувається, особливо на неформальному рівні. Справа в тому, що при всіх відмінностях економік цих НІС, всі вони розвиваються за єдиною суто східноазіатськиій моделі, яка ідеологічно дуже далека від європейської. В основі всіх трьох європейських моделей лежить визнання провідної ролі ринку, приватної ініціативи та громадянського суспільства в побудові економіки. Державі відводиться доповнює і коригуюча роль. Взаємодія держави і бізнесу будуються знизу вгору, обидві сторони виступають як рівноправні партнери, які відіграють за чітко визначеними правилами.

В східноазіатськиій моделі, в повній відповідності з особливостями китайської цивілізації, провідна роль відведена державі. Саме воно ставить мети, стимулює і направляє економічну активність населення, планомірно вибудовує структуру економіки та зовнішньоекономічних зв'язків. Це визначає істотні відмінності НІС від розвинених країн Заходу в сфері соціального обслуговування і соціального забезпечення, в галузі регулювання ринку праці та в цілому в галузі державного регулювання економіки.


5.4. Нафтопереробні ісламські монархії

Наступною групою країн, що безпосередньо прилягають до розвинених, є нафтовидобувні ісламські монархії. До них відносяться Об'єднані Арабські Емірати (36), Кувейт (38), Бахрейн (41), Бруней (44), Катар (45), Саудівська Аравія (60) і Оман (66) В дужках вказано рейтинг, визначений за 5 показниками, без врахування ВВП. Не дивлячись на те, що всі ці країни, окрім Саудівської Аравії, є дуже невеликими і за площею, і за чисельністю населення, при обліку ВВП їхнє становище виглядає в основному більш виграшним: Об'єднані Арабські Емірати - 31 місце, Кувейт - 32, Бахрейн 46, Катар 47, Саудівська Аравія 51, Бруней 56 і Оман - 65. При частці в чисельності населення Землі, рівної 0,51%, вони виробляють 0,9% світового ВВП. Наведені цифри показують, що навіть за загальними характеристиками країни цієї групи вже помітно поступаються світовим лідерам. Найбільші досягнення даної групи пов'язані з видобутком, переробкою та експортом нафти. За рівнем нафтовидобутку Саудівська Аравія займає 1 місце в світі, ОАЕ - 13, Кувейт - 14, Катар - 23, Оман - 26, Бруней - 42, Бахрейн - 60. Серед країн - експортерів нафти Саудівська Аравія займає 1 місце, ОАЕ - 5, Кувейт - 8, Оман - 15, Бруней - 30.

Бахрейн і ОАЕ є великими фінансовими центрами світу. Крім того, більшість з цих країн відомо досить сильними соціальними програмами в самих різних областях. Тим не менш, за рівнем дитячої смертності вони розташовуються в проміжку від 45 місця ( Кувейт, 9,95 ) до 71 місця ( Оман, 19,51 ).

Економіка країн даної групи якісно відрізняється від економіки розвинених країн Заходу. Перш за все, вона є однобокою, оскільки спирається на видобуток, переробку та експорт нафти і нафтопродуктів. У цих галузях виробляється від 75 до 95% промислової продукції, їх продукція становить до 92% вартості експорту. Провідним сектором економіки є промисловість, а не сфера послуг. Найменша частка промисловості у ВВП у Омана і Бахрейна - 41%, найбільша - у Саудівській Аравії - 67,2%.

Крім того, нафтовий сектор, як правило, є сферою діяльності державних компаній. Таким чином, держава в цих країнах безпосередньо контролює економіку і зовнішньоекономічну діяльність. При цьому держава уособлюють правлячі династії, і чіткої межі між ними і державою неможливо провести ні в політичній, ні в економічній сфері. Економічна демократія розвинена сильніше, ніж політична, але правила гри все ж повністю визначаються владою, яка носить консервативний авторитарний характер.

Не можна не відзначити, що серед всіх арабських нафтовидобувних країн значного успіху домоглися саме монархії, і якщо по відношенню до 6 маленьким країнам Перської затоки і Аравійського півострова можна говорити про простих кількісних причини, то Саудівська Аравія є відносно великою країною з 25 мільйонним населенням. До того ж ці країни відрізняє не тільки високий рівень економічного добробуту, а й відсутність корупції, соціальна і політична стабільність, соціальна орієнтованість економіки.


5.5. Країни острівної моделі

Приблизно таке ж місце, як і країни попередньої групи, займають 6 маленьких острівних держав, що створили своєрідну економіку послуг, яку ми класифікували і описали як острівну модель. До цієї групи належить 5 країн Карибського басейну - Антигуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Сент-Кітс і Невіс, Гренада, а також держава в Індійському океані Сейшельські острови. Крім того, аналогічну економіку мають досить автономні в економічному відношенні частини Західних країн, такі, як Азорські острови (володіння Португалії), Гавайські острови (володіння США), Канарські острови (володіння Іспанії).

Ці острівні держави займають місця з 42 ( Барбадос) по 72 ( Гренада) в рейтингу, складеному за 5 показниками. За рівнем дитячої смертності країни розташовані досить рівномірно між 49 місцем Барбадосу (12,5 ) та 94 місцем Багамських островів (25,21 ). Особливістю економіки даного типу є опора на дві складові: іноземний туризм та надання найрізноманітніших фінансових послуг юридичним та фізичним особам усіх країн при дуже сприятливому податковому режимі. В результаті структура ВВП набуває своєрідний характер: частка сфери послуг становить від 68,4% ВВП у Гренади до 90% у Багамських островів. Важливою умовою досягнення успіху є відмова від традиційних шляхів розвитку з опорою на сільське господарство та видобувну промисловість, характерних для більшості економічно слаборозвинених країн, і рішучий поворот до туризму і фінансовій сфері. Про це говорить, насамперед, те, що минулого економіки цих країн спеціалізувалися в різних галузях сільського господарства та промисловості, іноді досягаючи в цьому певних висот. У той же час ті острівні держави, які не зважилися зробити остаточний вибір і продовжують робити ставку на традиційні галузі поряд з туризмом та фінансовими послугами, такі, як Тринідад і Тобаго, Маврикій, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, які в традиційних галузях помітно випереджають дану п'ятірку, за рівнем ВВП на душу населення і по всьому комплексу показників економічного розвитку поступаються їм.


5.6. Країни з модернізованою економікою

Якщо країни попередніх двох груп як би частково впроваджуються в нижню частину групи розвинених, то країни з модернізованою економікою безпосередньо примикають до них, поступаючись навіть самим слабким представникам цієї групи за рівнем економічного розвитку. Країни з модернізованою економікою по "якісному" рейтингу займають місця з 51 ( Чілі) по 78 ( Бразилія), а за повним рейтингом з 38 ( Чілі) по 71 ( Македонія). За рівнем дитячої смертності 10 з 12 країн розташовуються між 43 ( Чілі, коефіцієнт 8,8 ) та 77 ( Мексика, коефіцієнт 20,91 ) місцями, Румунія посідає 98 (26,43 ), а Бразилія - 104 місце (29,61 ). Відмінною особливістю цієї групи є подібність структури економіки зі структурою розвинених країн при більш низькій ефективності та продуктивності. Слід відзначити підвищену (порівняно з розвиненими країнами) частку продукції сільського господарства та добувної промисловості у ВВП, характерну для багатьох представників цієї групи. Більшість з цих країн продовжує розвивати і вдосконалювати своє господарство. Група є досить різнорідної з точки зору устрою економіки. В ній можна виділити три основні угруповання: європейські країни з перехідною економікою; НІС Латинської Америки; частина НІС Азії другої хвилі ( Малайзия, Таїланд). Розглянемо кожну з цих груп окремо.

 • а) Європейські країни з перехідною економікою.

У цю групу входять такі європейські країни, як Болгарія, Румунія і Македонія, рівень економічного розвитку яких не дозволив їм вступити в ЄС з першою партією нових членів, але які висловили явне бажання з часом зробити це. Сюди ж відноситься і Білорусь. Причини їх відносної відсталості досить різноманітні.

По-перше, всі вони на момент здобуття незалежності мали низькоефективну і кілька відсталу за структурою економіку, більш слабку, ніж економіка країн Центральної Європи, це положення зберігається і сьогодні. Економіки цих країн перенасичені галузями первинного сектора і (або) важкої промисловості, що в даний час не є чинником, що сприяє динамічному розвитку.

По-друге, всі ці країни історично розташовуються на східній околиці Європи, і вплив Західної культури і цивілізації тут сусідить із впливом Росії і ісламського світу. У зв'язку з цим, вибудовування економіки європейського типу проходить тут з істотно більшими труднощами, ніж, наприклад, в Чехії або Польщі.

Крім того, у кожної країни можна виявити і специфічні проблеми. Македонія, будучи багатонаціональною державою, хоч і побічно, все ж була залучена в югославський етнічний конфлікт. Румунська економіка в соціалістичний період керувалася найбільш авторитарними методами.

Білорусія знаходиться в ще більш складному становищі. По-перше, в спадок від СРСР їй дісталася зайво індустріалізована економіка, перетворення якої вимагає більш ніж одне десятиліття. По-друге, жорстка консервативна антизахідна політика нинішнього білоруського керівництва ускладнює входження Білорусі в європейський економічний простір. І крім того, реформування економіки тут носить скоріше вимушений характер, а тому в цьому процесі відсутня реальна стратегія і потрібна динаміка.

 • б) Нові індустріальні країни Латинської Америки.

Цю групу складають Чилі, Аргентина, Бразилія і, Мексика. Також сюди відносяться Уругвай і Коста-Ріка, які не є НІС, але які мають досить ефективною економікою. При частці населення в 5,5%, вони виробляють 5,8% світового ВВП. Всі ці країни (за винятком Коста-Ріки), як, втім, і більшість країн Південної Америки, в недалекому минулому розвивалися в рамках єдиної схеми: плантаційне господарство, "економіка філій", імпортозаміщуюча економіка в латиноамериканській версії, яка була описано вище. Проте з середини 80-х років багато країн регіону, в тому числі і країни цієї групи, активно проводять ліберальні перетворення в економіці, перебуваючи в пошуку адекватної регіональної моделі.

Слід зазначити, що Бразилія, Мексика і Аргентина є регіональними гігантами, та й у світі займають досить високі місця за рівнем ВВП: Бразилія - ​​8, Мексика - 12, Аргентина - 23. У той же час структура економіки Аргентини, Бразилії та Чилі має дещо архаїчний характер. Сфера послуг виробляє від 51 до 55% ВВП, а сільське господарство - від 6 до 11% ВВП.

Найбільших досягнень у сучасних галузях промислового виробництва досягла Бразилія. Вона має розвинену електронну промисловість, машинобудування, оборонну і авіакосмічну промисловість та ін Незважаючи на це, за основними соціальними показниками вона є аутсайдером серед всіх країн цієї групи.

Особливе місце в цьому ряду займає Коста-Ріка. Будучи країною з досить слабо розвиненою промисловістю, вона досягла значних успіхів (по більшості якісних показників вона знаходиться на рівні шостого десятка країн світу) за рахунок стабільності та помірності в економічній політиці. У країні поряд з переважно дрібним і середнім національним бізнесом присутній державний сектор (16% ВВП) та іноземні інвестиції (близько 20% від загального рівня інвестицій в країні). Галузева структура також досить різноманітна - від плантаційного землеробства до виробництва мікрочіпів. Важливим є і те, що частка громадян європейського походження в Коста-Ріці помітно більше мірою, ніж у більшості латиноамериканських країн.

Строго кажучи, НІС Азії другої хвилі відрізняються не стільки часом початку перетворень (для більшості з них це зрушення по відношенню до НІС першої хвилі становить не більше 10 років), скільки ефективністю цього процесу. Малайзия і Таїланд здійснюють будівництво сучасної економіки найбільш успішно.

Їх частка в населенні світу становить 1,4%, а частка в світовому ВВП - 1,3%. Економічна структура цих країн ще не знайшла сучасний вигляд. У Малайзії сільське господарство дає 7,2% ВВП, промисловість - 33,6%, сфера послуг - 59,1%. В Таїланді співвідношення таке: 9%, 44,3%, 46,7% відповідно.

У той же час, обом країнам властиві всі особливості Східноазіатський моделі. Серед галузей промисловості виділяється машинобудування, в якому, в свою чергу, найбільший розвиток отримало виробництво сучасного офісного та інформаційного обладнання та комплектуючих до ПК, а також інші галузі електронної промисловості. Крім того, розвиваються автомобіле-і суднобудування, хімічна промисловість та металургія. Обидві країни мають розвинену видобувною промисловістю, будучи провідними постачальниками олова на світовий ринок, і сільським господарством.

Малайзія є однією з найбільш торгують держав, експортна квота становить 40%. Таїланд вивозить 15% ВВП. Сумарна частка двох країн у світовому експорті становить 2,7%. Протягом останніх 30 років середньорічні темпи зростання ВВП Малайзії і Таїланду становили близько 7%.

Економічний розвиток обох країн проходить під строгим контролем і при постійному стимулюванні держави. Не можна не відзначити, що ці країни є найбільш "китайськими" за складом населення серед НІС другої хвилі: в Малайзії етнічні китайці складають 23,7% населення, а в Таїланді - 14%. Сильніше і історичні зв'язки цих країн з Китаєм.


5.7. Супергігант - Китай і Індію

Індія і Китай є абсолютно особливі явища в світовій економіці. Завдяки своєму людському потенціалу (в середині 2005 року населення Індії було дорівнює 1 млрд. 80 млн. осіб, що становило 17% населення світу, населення Китаю 1 млрд. 306 млн осіб, 20% населення світу), ці країни мають величезним економічним потенціалом, а економічна політика обох урядів дозволяє досить успішно цей потенціал реалізувати. За рівнем ВВП, розрахованим за ПКС валют, Китай займає 2 місце в світі, а Індія 4-е. ВВП Китаю складає 60% від ВВП США, ВВП Індії - близько 30%. Частка Китаю в ВМП становить 13,7%, частка Індії - 6,2%. Цікаво, що між Китаєм і Індією на третьому місці стоїть Японія, що дозволяє висловити припущення, що недовгий економічне домінування Заходу, а тим більше Європи, підходить до кінця.

Індія і Китай входять в обидва елітних клубу наддержав - і в ядерний, і в космічний, правда, якщо Китай займає тут досить помітне місце, і навіть зумів стати третьою країною світу, що запустила пілотований космічний корабель, не кажучи вже про участь в боротьбі за комерційні запуски супутників, то Індія поки має досить скромні успіхи в цій галузі. В іншому в економіках цих двох гігантів більше відмінностей, ніж подібності, тому будемо розглядати їх окремо. Китай почав економічні реформи відразу після смерті Мао Цзедуна, з кінця 70-х років, фактично використовуючи всі основні методи та інструменти східноазіатськиій моделі, тобто все більше знімаючи з державних органів невластиві сучасній державі функції прямого господарювання, передаючи відповідальність і права власності швидко народилися приватному бізнесу. Але китайська держава робило це поступово, постійно коригуючи процес трансформації структури власності, спрямовуючи та контролюючи приватний бізнес, створюючи йому стимули для переливу капіталу в пріоритетні галузі. Паралельно йшов процес створення іноземним бізнесом сучасних галузей у вільних економічних зонах (СЕЗ), і досить довго ці дві економіки Китаю практично не перетиналися.

Подібна економічна політика призвела до явних і видимим успіхам. Китай перетворився в одного з найбільших світових виробників товарів повсякденного попиту і став найбільш динамічно розвиваються державою (зростання ВВП становив близько 9% протягом більш ніж 20 останніх років), змінивши в цій ролі НІС Азії, які свого часу потіснили з цієї позиції Японії. Однак економічні досягнення Китаю ще не зробили його країною сучасною та розвиненою. По-перше, китайська держава як і раніше залишається адміністративно-авторитарним, в той час як досвід НІС Азії та Латинської Америки показав, що розвинена ринкова економіка погано поєднується з диктатурою будь-якої форми. По-друге, китайська держава залишається надмірно бюрократизованим і корумпованим. По-третє, соціальна структура країни у своїй трансформації не встигає за змінами галузевої структури. Якщо ВВП розподіляється по сферах виробництва наступним чином: у сільському господарстві створюється - 13,8%, у промисловості - 52,9%, у сфері послуг 33,3%, то робоча сила розподілена інакше: у сільському господарстві зайнято 49%, у промисловості - 22%, у сфері послуг - 29%. Китай як і раніше залишається небагатої селянської країною. За рівнем ВВП на душу населення КНР займає 75 місце з показником 5600 дол причому частка споживання складає всього лише 57% ВВП (це один з найнижчих показників в світі). По комплексу з 5 показників країна розташовується на 96 місці, а з урахуванням ВВП - на 75. За рівнем дитячої смертності КНР займає 88 місце з коефіцієнтом 24,18 .

Китай є шостим експортером світу, його частка у світовому експорті близько 7%, а експортна квота 33%. Експорт високотехнологічних виробів становить 23% від експорту промислової продукції (в експорті Росії ця частка - 13%). Китай є найбільшим у світі об'єктом вкладення прямих іноземних інвестицій.

Економіка Індії, незважаючи на те, що країна є ядерної та космічною державою, багато в чому визначається традиційними рисами. Для індійського народного господарства характерна не просто багатоукладність, а як би розділеність на кілька майже ізольованих рівнів, що дозволяє проводити модернізацію без значних соціальних потрясінь. Аграрні перетворення практично не змінили структуру земельної власності, обмежившись, головним чином, зменшенням можливості експлуатації орендарів і наймитів. Тим не менш, зернове самозабезпечення було досягнуто. В даний час в сільському господарстві зайнято 60% населення, в промисловості - 17%, у сфері послуг 23%. Вклад в ВВП цих сфер економіки наступний: сільське господарство 23,6%, промисловість 28,4%, сфера послуг 48%. В сучасному секторі працює 12-13% населення, 40% промислової продукції виробляє державний сектор.

Держава відіграє провідну роль у промисловості сучасної Індії. Так як воно ніколи не мало ефективних важелів впливу на суспільство та економіку, то після відходу англійців йому довелося будувати сучасну промисловість, безпосередньо виступаючи в ролі господарюючого суб'єкта і використовуючи головним чином адміністративні методи впливу на інші сектори. Модернізація до теперішнього часу здійснюється на основі м'якої імпортозамінної моделі переважно з опорою на власні сили, по відношенню до імпортерів та іноземним інвесторам проводиться протекціоністська політика.

Подібна економічна модель забезпечує повільне зростання виробництва та добробуту без серйозних соціальних змін і тим більше потрясінь. Темпи зростання ВНП за роки незалежності склали в середньому близько 4% на рік, в 2004 році вони були близько 8%, державний сектор зростав приблизно на 6% щорічно. Індія займає 93 місце в світі за рівнем ВВП на душу населення, по комплексу з 5 показників 136, а з урахуванням ВВП - 111. За рівнем дитячої смертності Індія стоїть на 132 місці в світі з коефіцієнтом 56,29 . У країні зосереджений один з найбільших корпусів фахівців з вищою освітою, поступово вона висувається в світові лідери з виробництва програмного забезпечення.

В цілому, як уже було сказано, економіка Індії розвивається по шляху імпортозаміщення. Дана модель передбачає опору на власні сили, що виражається в тому, що частка Індії в світовому експорті становить 0,8%, і вона займає 33 місце за цим показником. Експортна квота дорівнює 10,6%. Високотехнологічні вироби складають 5% промислового експорту. Частка в світовому імпорті 1,1%, країна є 22 світовим імпортером, імпортна квота дорівнює 16%.


5.8. Індустріальні та індустріально-аграрні країни

Дана група ще більш різнорідна, ніж група країн з модернізованою економікою. В ній можна виділити наступні елементи:

a) країни з перехідною економікою;
b) частина НІС Азії другої хвилі (Індонезія, Філіппіни);
c) країни Латинської Америки;
d) ісламські республіки;
e) стабільні країни Африки та Океанії з розвиненою видобувною промисловістю.

У кожної групи є свої особливості. Досить сказати, що тут можна виявити, по крайней мере, 3 економічні моделі, а також країни з різноманітними варіантами комбінацій основних моделей. Об'єднує їх схожий рівень розвитку, кілька архаїчна галузева структура і значна роль держави в економіці більшості країн.

Група вельми обширна, до неї належать країни, розташовані приблизно з 67 по 137 місце в рейтингу по 6 показниками, і приблизно з 73 по 132 місце в рейтингу по 5 показниках. Т.ч. вона містить близько 60 держав Азії, Африки, Європи та Латинської Америки.

Приступимо до характеристики по підгрупах.

Європейські країни з перехідною економікою - Албанія, Боснія і Герцеговина, Сербія і Чорногорія, Україна. Охарактеризуємо стан кожної країни окремо.

Сербія і Чорногорія: місце в світовому рейтингу по 6 показниками 82, по 5 показниками 76, за рівнем дитячої смертності 52, коефіцієнт дитячої смертності 12,89 . Невисокі рейтинги обумовлені низьким рівнем ВВП - 97 місце за абсолютною величиною і 99 за рівнем ВВП на душу населення. Дана ситуація не є наслідком вихідної економічної відсталості, Сербія мала сучасної високорозвиненою промисловістю, яка була в неабиякою мірою зруйнована в ході останньої Балканської війни та наступного економічного і військового тиску Заходу, саме на православну Сербію поклав головну провину за множинні злочини, вчинені під час цього міжетнічного конфлікту. В принципі, в даний час відсутні перешкоди для поступового досягнення Сербією і Чорногорією рівня среднеразвитой європейської країни. Йдуть активні переговори про вступ Сербії і Чорногорії в ЄС, і головні перешкоди на цьому шляху лежать, як і у випадку Хорватії, в політичній, а не економічній сфері.

Албанія: місце в світовому списку по 6 показниками 102, по 5 показниках 101, за рівнем дитячої смертності 81, коефіцієнт дитячої смертності 21,52 . Албанія, безумовно, є архаїчною в економічному відношенні країною Європи. Структура її ВВП виглядає наступним чином: продукція сільського господарства 46,2%, промислова продукція 25,4%, послуги 28,4%. Відомості про Албанської зовнішньої торгівлі досить суперечливі. Експортна квота за різними джерелами оцінюється від менш 8 до 23%, імпортна квота від 15 до 40%. Промисловість представлена ​​в основному видобувними та переробними галузями. Албанія в недалекому минулому була однією з найбільш закритих країн світу. В даний час це положення явно змінюється.

Боснія і Герцеговина: місце в світовому списку і по 6, і по 5 показниками 86, за рівнем дитячої смертності 79, коефіцієнт дитячої смертності 21,05 . Економіка Боснії і Герцеговини не ставилася до високорозвиненим до моменту здобуття країною незалежності. Незважаючи на наявність підприємств важкої індустрії, основними галузями були сільське господарство і видобувна промисловість. В ході Балканської війни економіка країни була практично зруйнована, ВВП скоротився на 80%, перш за все, за рахунок промислового виробництва. Однак після закінчення військових дій республіка почала отримувати різноманітну іноземну економічну допомогу, що дозволяє їй в даний час демонструвати непогані економічні показники.

Україна : місце в світовому списку по 6 показниками 69, по 5 показниками 83, за рівнем дитячої смертності 73, коефіцієнт дитячої смертності 20,34 . Україна була однією з найрозвиненіших республік СРСР. Комплекс галузей, представлених тут, також цілком перспективний. Вугільна промисловість, металургія, транспортне машинобудування, авіакосмічна промисловість, виробництво озброєнь, розвинене сільське господарство, туристична індустрія Криму - все це дозволяє економіці Україні розвиватися динамічно і успішно. У той же час, структура українського виробництва говорить про відсутність руху до сучасного рівня, консервації вихідного стану. Частка промислової продукції у ВВП країни в 2004 році була 38,4%, продукції сфери послуг - 43,6%, сільського господарства - 18%. Головною причиною економічної відсталості Україні є незавершеність економічних і політичних реформ, внутрішня слабкість та нестабільність державної влади, нездатної створити ефективний і сприятливий інвестиційний клімат і налагодити продуктивну співпрацю держави і приватного бізнесу. Ця ситуація ускладнюється непридатністю чисто західних моделей економіки в умовах незахідного українського соціуму. Молдавія: місце в світовому списку по 6 показниками 131, по 5 показниках 125, за рівнем дитячої смертності 115, коефіцієнт дитячої смертності 40,42 . Молдавія відноситься до країн, що не володіє високим економічним потенціалом. У структурі ВВП сільськогосподарська продукція займає 22,4%, промислова продукція 24,8%, послуги 52,8%. Промисловий потенціал Молдови був створений лише у другій половині ХХ століття, причому як складовий елемент промисловості СРСР, до того ж значна його частина зосереджена в Придністров'ї, фактично відокремилася від решти Молдови, що робить Молдавію переважно аграрною країною. Внутрішньополітична обстановка в країні також не відрізняється стабільністю, а економічна політика - вивіреністю і виразністю. Таким чином, в даний час важко назвати чинники, які зможуть вивести економіку Молдавії на принципово інший рівень розвитку.

Азіатські країни СНД: Азербайджан (місце в світовому списку по 6 показниками 108, по 5 показниках 110, за рівнем дитячої смертності 156, коефіцієнт дитячої смертності 81,74 ), Вірменія (97, 94, 83, 23,28 відповідно), Грузія (105, 104, 68, 18,59 ), Казахстан (80, 93, 101, 29,21 ), Киргизія (124, 114, 113, 35,64 ), Туркменія (118, 122, 151, 73,08 ), Узбекистан (120, 130, 147, 71,1 ). Їх стан і перспективи, як видно з наведених цифр, досить різні. Різниться і структура ВВП по секторах, будучи, проте, практично у всіх далекою від сучасної. Найбільш архаїчна вона у Киргизії (сільське господарство 38,5%, промисловість - 22,8%, послуги - 38,7%), найбільш сучасна - у Казахстану: 7,4%, 37,8%, 54,8% відповідно. Найбільш перспективною, динамічною і стабільно розвивається є економіка Казахстану, що підтверджується і наведеними цифрами. В даний час головними її галузями є видобувна промисловість і первинна переробка, перш за все, нафтова індустрія, проте розвивається і машинобудування, і виробництво споживчих товарів. Відмінною рисою Казахстану є політична стабільність і послідовний курс на реформування економіки, надання їй характеру сучасної та ринкової, що проводиться керівництвом республіки. Нинішній рівень об'єктивно відображає реальні сьогоднішні можливості казахської економіки, що мала в рамках СРСР сировинну і частково аграрну спеціалізацію.

Для решти країн характерна наявність кількох спільних проблем. По-перше, всі вони до моменту здобуття незалежності були досить спеціалізованими елементами єдиного господарства СРСР. Після значного ослаблення зв'язків з Росією, всім їм довелося шукати нове місце в світовому економічному співтоваристві, так як жодна з цих економік не є самодостатньою. Більшості з них вирішити цю задачу повністю поки не вдалося.

Спільною рисою цих країн (за винятком Грузії і, в меншій мірі, Вірменії), є також і переважний розвиток первинного сектора. Однак в сучасних умовах лише нафтогазова галузь дозволяє більш-менш успішно підтримувати економіку за рахунок подібної спеціалізації. Ще однією важливою спільною проблемою є відсутність політичної стабільності. Жодна з цих країн не має стійким режимом, не відчуває внутрішньої, або зовнішньої загрози своєму існуванню, що не дозволяє керівникам пострадянських держав Азії проводити довгострокову осмислену сучасну економічну політику.

Безумовно, кожна з цих країн має також і специфічним набором проблем, що перешкоджають формуванню сучасної ефективної економіки.

Азіатські країни з перехідною економікою: МНР і В'єтнам, дуже мало схожі один на одного.

В'єтнам : місце в світовому списку по 6 показниками 104, по 5 показниках 118, за рівнем дитячої смертності 97, коефіцієнт дитячої смертності 25,95 . У структурі ВВП сільськогосподарська продукція займає 21,8%, промислова продукція 40,1%, послуги 38,1%. В'єтнам фактично приєднався до НІС Азії другої хвилі, у чомусь повторюючи шлях Китаю. В останні 2 десятиліття темпи зростання його ВВП коливалися між 5 і 9%. У той же час, як і в КНР, у В'єтнамі державний сектор продовжує відігравати значну роль в економіці, поступово поступаючись позиції приватному підприємництву. У промисловості В'єтнаму провідну роль відіграє обробні галузі важкої та легкої індустрії, роль наукомістких галузей поки незначна. Частка наукомістких товарів у промисловому експорті В'єтнаму становить 1,7%.

Монголія : місце в світовому списку по 6 показниками 137, по 5 показниках 132, за рівнем дитячої смертності 128, коефіцієнт дитячої смертності 53,79 . У структурі ВВП сільськогосподарська продукція займає 20,6%, промислова продукція 21,4%, послуги 58%. Економіка Монголії заснована на виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, а також на видобутку металів і інших корисних копалин. Переробна промисловість невелика і орієнтована виключно на внутрішній ринок. Експортується сировину, одяг, продукти харчування і т. п.

НІС Азії другої хвилі Індонезія та Філіпіни. До них застосовні практично всі ті ж характеристики, що й до Таїланду і Малайзії. Однак ці держави істотно більші, як і В'єтнам, Індонезія займає 4 місце в світі за чисельністю населення, Таїланд - 12, В'єтнам - 13. Рівень модернізірованності цих країн з різних причин трохи нижче двох вищеописаних НІС Азії другої хвилі.

Індонезія: місце в світовому списку по 6 показниками 101, по 5 показниках 121, за рівнем дитячої смертності 112, коефіцієнт дитячої смертності 35,6 . У структурі ВВП сільськогосподарська продукція займає 14,6%, промислова продукція 45%, послуги 40,4%. Індонезія - дуже велика і неоднорідна політично, релігійно, культурно і етнічно країна. Не дивлячись на те, що протягом багатьох століть вона відчувала вплив, хоч і не пряме, китайської (нині етнічні китайці складають близько 3% населення), а ще раніше - індійської культури, тут найбільше у світі мусульманське населення, яке проживає в одній країні, основна частина індонезійців сповідує іслам. Політична ситуація в країні дуже далека від стабільності.

Філіппіни: місце в світовому списку по 6 показниками 88, по 5 показниках 105, за рівнем дитячої смертності 84, коефіцієнт дитячої смертності 23,51 . У структурі ВВП сільськогосподарська продукція займає 14,8%, промислова продукція 31,9%, послуги 53,2%. Філіппіни є країною католицькою, для китайського населення близько 1,5%, і в цілому китайський вплив тут досить слабке. Очевидно, поєднання східноазіатського етносу і католицтва виявилося менш ефективним з точки зору економічного будівництва, ніж традиційні варіанти. Країни Латинської Америки. 14 країн, розташованих між 67 (Венесуела) і 129 (Нікарагуа) місцем у рейтингу за 6 показниками, і між 74 (Венесуела) і 129 (Болівія) місцем по 5 характеристикам. За рівнем дитячої смертності найкращий результат у Панами (74 місце, 20,47 ), найгірший - у Болівії (126 місце, 53,11 ). Як зазначалося, ці країни в своєму розвитку у другій половині ХХ століття в основному використовували імпортозаміщуючу модель, яка передбачає опору на внутрішні ресурси за прямої активної ролі держави. Однак подібний шлях виявився відносно ефективним лише для великих країн з потужним економічним потенціалом. Інші не змогли створити досить ефективну економіку, яка дозволила б їм увійти в число хоча б середньорозвинених країн.

Як показують наведені дані, розкид характеристик серед цих країн досить великий, великих успіхів домагаються, перш за все, країни, що володіють багатими природними, ресурсами, особливо родовищами нафти, а також зуміли створити більш-менш сучасну структуру економіки.

Економіка особливого типу створено в Панамі. Тут стрижнем господарського комплексу країни є зона Панамського каналу. Панамські державні компанії здійснюють експлуатацію та самого каналу, і економічної зони, прилеглої до нього. Крім того, в країні розвинена індустрія послуг, орієнтована на обслуговування каналу, і численних туристів, які відвідують це визначна споруда. В результаті структура ВВП має такий вигляд: сільськогосподарська продукція 7,2%, промислові вироби 13%, послуги 79,8%.

Ісламські республіки. Дев'ять ісламських республік розташовуються між 76 (Іран) і 115 (Марокко) місцями в повному рейтингу і 73 (Лівія) і 126 (Марокко) місцями в "якісному" рейтингу. За рівнем дитячої смертності найкращий показник демонструє Йорданія (66 місце з коефіцієнтом 17,35 ), найгірший - Марокко (118 місце з коефіцієнтом 41,62 ).

На відміну від арабських монархій, більшість ісламських республік свого часу провело класичну постколоніальну індустріалізацію з націоналізацією іноземних підприємств і будівництвом диверсифікованої важкої промисловості. Подібний шлях виявився не надто вдалим. Практично всі вони застрягли на етапі індустріального розвитку, в багатьох з них сільське господарство продовжує відігравати значну роль, скрізь дуже великий державний сектор. До основних проблем цих країн відноситься висока корумпованість, низька продуктивність праці та інвестиційна привабливість, низький рівень розвитку соціальної сфери, мілітаризація економіки. Ступінь успішності економіки залежить більшою мірою від можливості притоку фінансових ресурсів ззовні у вигляді надходжень від продажу нафти, доходів від іноземного туризму, іноземної фінансової допомоги і т. п., ніж від галузей, що працюють на внутрішній ринок.

До цієї ж групи належать найбільш економічно розвинені країни Африки та Океанії. Серед них найвище становище займає економіка маленького острівної держави Науру (102 місце по 6 показниками і 80 місце по 5), найнижче - Джібуті, невелика держава на північному сході Африки (140 місце по 6 показниками і 131 по 5). Якщо виключити Науру, істотно випереджаючого інші держави групи по цим характеристикам, то основна група з 7 країн розташована з 113 по 140 місце в рейтинг-листі по 6 показниками, і з 108 по 131 місце в списку без урахування ВВП. За рівнем дитячої смертності різко виділяються Науру (45 місце, коефіцієнт 9,95 ) та Тувалу (72 місце, 20,03 ). Решта розташовуються між 106 місцем Мікронезії (30,21 ) та 174 місцем Джібуті (104,13 ).

Головними умовами успіху тут є або наявність затребуваних запасів корисних копалин, що залучають іноземні інвестиції у видобувну промисловість, або вдале географічне положення, а також, що не менш важливо, політична стабільність і невеликі розміри. Для таких невеликих держав мають значення і різного роду суб'єктивні фактори, такі як вдалий склад уряду або правильно побудовані зовнішні зв'язки.


5.9. Країни з адміністративно-командною економікою

Країни з адміністративно-командною економікою ( КНДР і Куба) схожі в економічній сфері лише неринковим характером свого народного господарства. Куба займає 89 місце по 6 показниками і 90 - по 5, по рівню смертності немовлят вона на 32 місці в світі з коефіцієнтом 6,33 . В структурі її ВВП сільськогосподарська продукція становить 6,6%, промислова - 25,5%, послуги 67,9%. Тобто, навіть і зараз, в умовах значних економічних труднощів Куба за основними соціально-економічними параметрами перевершує багато країн Карибського басейну і Латинської Америки. Тим не менш, в останнє десятиліття Куба відчуває значні економічні труднощі, особливо в галузі постачання населення основними споживчими товарами.

КНДР займає 132 місце по комплексу оцінок з 6 показників і 140 місце по 5 показниках. За рівнем дитячої смертності КНДР на 87 місці з коефіцієнтом 24,04 , ВВП на 30,2% складається із сільськогосподарської продукції, на 33,8% - з промислової, на 36% - з послуг. Ці характеристики говорять про те, що вона значно поступається з економічного розвитку всім своїм сусідам.

Подібні відмінності пояснюються, перш за все, початковим розбіжністю цільових установок. Керівництвом Куби створювалася досить відкрита соціально орієнтована економіка (експортна квота Куби в 2004 році була 6,2%, імпортна - 15,6%). Економіка КНДР багато в чому втілює в собі концепцію Чучхе - розвиток з опорою на власні сили, і орієнтована на підтримку високого рівня обороноздатності аж до створення власного ракетно-ядерного потенціалу. Про це свідчать такі показники: експортна квота КНДР в 2004 році 3%, імпортна - 5,25%, частка військових витрат - 13% (у Куби - 1,8%, у Республіки Корея 2,8%). Можна впевнено говорити про те, що в сучасних умовах економіка адміністративного типу неефективна і не конкурентноздатна.


5.10. Найбідніші країни

Цю замикаючу групу складають близько 60 країн, розташованих від 130-х місць до кінця рейтинг-листа. Дана сукупність держав також не є однорідною. Серед них можна виділити країни з традиційною економікою, розташовані переважно в Азії та Океанії, країни з постколоніальної економікою, розташовані, головним чином, в Африці, і "держави-самогубці". Найнижча дитяча смертність в групі спостерігається в тихоокеанському острівній державі Соломонові Острови - 80 місце в світі, 21,29 , однак цей рівень не відповідає стану справ серед даних країн, наступною за величиною коефіцієнт також у острівного, але африканської держави Сан-Томе і Принсипи - 43,11 , 119 місце в світі. Останнє місце вже цілий ряд років займає Ангола, в середині 2005 року рівень дитячої смертності тут був 187,49 . Структура економіки країн цієї групи відрізняється великою різноманітністю, спільним є лише низька ефективність усіх галузей. Практично всі ці країни пережили період колоніальної залежності, проте економічні наслідки даного періоду не однаково проявляються в різних державах.

Особливістю країн з традиційною економікою є її відносна однорідність. Низька ефективність тут пояснюється відсталістю виробництва і невисокими темпами розвитку. Серед них також можна виділити дві групи держав.

Першу складають азіатські держави з традиційною економікою (Бангладеш, Бутан, Лаос, М'янма, Непал). Всі ці країни були звернені в колонії, будучи сформованими державами з багатою історією і культурою. Роки колоніального управління дали певний імпульс їх економічному розвитку, однак принципово не змінили ні національну економічну культуру, ні традиції в області господарювання. Після звільнення колоніальне спадщину стало лише доповненням до традиційної економіці цих країн, яка забезпечує задоволення потреб місцевого населення хоч і на низькому, але прийнятному за традиційними місцевим уявленням, рівні. Головні причини їх економічної відсталості лежать в області релігії та культури, які не заохочують прагнення до матеріального благополуччя або політичні амбіції.

Острівні держави Океанії з традиційною економікою ( Вануату, Папуа - Нова Гвінея, Соломонові Острови, Кірібаті) до колонізації знаходилися на стадії формування племінних союзів або на більш ранніх ступенях розвитку суспільства. Проте європейські держави в цій частині своїх імперій не потребували промисловості, а тому після їх відходу економіка островів повернулася до напівнатуральних формам, що дозволяє в умовах сприятливого тропічного клімату забезпечити нечисленного населенню виживання на влаштовує їх рівні. У цій групі лише Папуа - Нова Гвінея має розробляються запаси корисних копалин ( метали і нафту), і тому частка промислової продукції в її ВВП становила у 2005 році 34,7%, у Вануату вона становила -12%, у Соломонових Островів - 14%, у Кірібаті - 7%.

Економіка Африки до європейської експансії на континент являла собою набір господарських укладів від збирання і полювання до мотичного землеробства і общинного скотарства. Відділення ремесла від сільського господарства відбулося лише в деяких найбільш розвинених регіонах. Тут же почали формуватися стійкі племінні союзи. На інших територіях в суспільстві виділялися вожді і шамани, соціальне поділ основної частини племені відбувалося за статево, а не за професійними та майновими ознаками. У деяких областях континенту панував матріархат, що характерно для ранніх стадій родоплемінних відносин. Знаряддя праці і житла були примітивними, сільське господарство забезпечувало лише внутрішні потреби громади. Торгівля носила випадковий, зародковий характер. Тропічна область і савана населялись мисливцями і збирачами, тут не було навіть землеробства або скотарства.

Першою галуззю, яку почали розвивати європейські колонізатори, була работоргівля. Слідом за нею почали вивозитися різні тропічні рослини, перш за все, цінні породи дерева. Потім настала черга добувної промисловості і плантаційного землеробства ( кави, бавовна). В даний час практично у всіх африканських країнах сусідять два сектори: більш-менш сучасний промисловий і архаїчний сільськогосподарський. З галузей промисловості найбільш сучасними є видобуток і переробка сировини. Африка має великі запаси багатьох видів рудних корисних копалин, у тому числі, золота, алмазів, металів платинової групи і т. д.

Найбільш розвинені африканські країни цієї групи, як, втім, і ті, які входять в число індустріальних та індустріально-аграрних країн, такі, як Екваторіальна Гвінея (ВВП на душу населення 2700 $, 97 місце в світі з 117), Гана (ВВП на душу населення 2300 $, 100 місце в світі з 117) і т. п., більшу частину ВВП виробляють саме у видобувних галузях. Як це не парадоксально, але Екваторіальна Гвінея була в 2004 році, мабуть, самої індустріальною країною світу. Частка продукції промисловості, заснованої на видобутку нафти, в її ВВП становила 95,7%.

Переробна промисловість, не пов'язана з видобувною, практично ніде на континенті не отримала суттєвого розвитку. Вона являє собою залишки колоніальної власності, підприємства важкої промисловості та енергетики, побудовані державами прорадянської орієнтації за сприяння соціалістичних країн, дрібні напівкустарні фабрики і заводи легкої і харчової промисловості. Сільське господарство залишається низькопродуктивних. Так, наприклад, в Замбії в сільському господарстві зайнято 85% населення, а частка його продукції у ВВП становить близько 15%.

Такий стан призводить до продовольчих криз в тих країнах, в яких розвивається процес урбанізації, а експортний потенціал досить низький. Тут відволікання населення з сільського господарства не компенсується ні підвищенням товарності та продуктивності аграрного сектора, ні масовими закупівлями продовольства на кошти від експорту. В результаті цього, будь-які природні чи соціальні явища, що знижують рівень виробництва продуктів харчування, такі як посухи, неврожаї, етнічні конфлікти і т. п. породжують масовий голод.

Існують різні точки зору на те, за якими шляхами має йти подальший розвиток африканського соціуму. Тим не менше, найбільш поширеними є дві: ідея панафріканізма і ідея індустріалізації. Ідея панафріканізма зародилася на африканському континенті ще в колоніальний період. Вона полягає в тому, що африканські країни зможуть вирватися з бідності і відсталості, об'єднавши свої зусилля. В руслі цієї теорії в Африці були створені численні регіональні та Общеафріканскій організації та інтеграційні союзи, такі як Африканський банк розвитку, Організація Африканського єдності, Економічного співтовариства західноафриканських держав і т. д., але значного впливу на економічний розвиток континенту вони не надали. Це природно, тому що в Африці панує племінне самосвідомість, і навіть проблема мирного співіснування і співпраці різних племен в рамках окремих держав ще далека від вирішення.

Альтернативою панафріканізму є ідея відповідальності, яку повинні взяти на себе колишні колоніальні держави за нинішній стан на континенті. Наслідком визнання цієї відповідальності повинна стати економічна допомога та інвестиції, які дозволять африканським країнам провести модернізацію економіки і вирішити проблему відсталості і голоду. Ця ідея має прихильників як в Африці, так і на Заході. Однак до теперішнього часу кроки, що вживаються в цьому напрямку, не приводили до якісних змін в економці країн континенту. Африканський дослідник Клод Аке бачить причини економічної відсталості африканських держав в жорсткості міжнародного поділу праці, що закріплює сировинну спеціалізацію Африки, у відсутності доступу до передових технологій, в вузькість внутрішнього ринку. Вузькість же ринку він пояснює вузькістю ресурсної бази, егоїзмом інвесторів, які не бажають ризикувати, вкладаючи капітал у нові галузі, і спадщиною колоніалізму, що породжує залежність розвитку. Таким чином, автор виводить причини нерозвиненості африканської економіки в область зовнішніх по відношенню до пристрою африканського суспільства умов. Численні конфлікти, не згасаючі на континенті, автор пояснює особливою гостротою класових протиріч.

Видається неспроможними спроби пояснити нинішній стан африканського суспільства якимись зовнішніми об'єктивними обставинами природного та історичного характеру. Цілий ряд африканських країн багатий населенням і природними ресурсами. Досвід ПАР показує, що і в постколоніальній Африці можна створити сучасну економіку. Виникає припущення, що африканське суспільство просто не готове до будівництва повноцінної сучасної економіки, і ніякі зовнішні сили не здатні змінити ситуацію, поки всередині місцевого соціуму не складуться необхідні умови для цивілізаційного будівництва.

Як підтвердження можна навести історію Ефіопії, яка перебувала під впливом великих цивілізацій з часів Давнього Єгипту. Царства і князівства утворювалися на території цієї країни також з найдавніших часів. І тим не менш, у даний час Ефіопія ні в економічному, ні в соціальному плані принципово не відрізняється від решти Чорної Африки.

Виходячи з цього, не думається, що Африка зможе вирішити свої проблеми на шляху індустріалізації - самостійно, або спираючись на допомогу розвинених країн. На безперспективність індустріального розвитку Африки та її руху шляхом наздоганяючого розвитку вказують, наприклад, російський дослідник А. Лебедєва і німецький вчений К. фон Бургсдорф. Можна послатися на досвід держав Карибського басейну і Океанії. Будучи спочатку аграрної та індустріально-аграрної периферією Заходу, ці регіони явили ряд країн, які зуміли створити самобутню рекреаційно-фінансову систему господарювання, що дозволила їм досягти чималих успіхів в економічній і соціальній сферах. Представляє інтерес і пропозиція А. Неклесса створити на території тропічної Африки світової заповідник, банк біологічних видів, хоча, безумовно, повинні бути й інші, більш адекватні реальності шляхи адаптації Африки до сучасності.


5.11. "Країни-самогубці"

Серед найбідніших країн виділяється досить велика група, що включає близько 10 держав, тяжке економічне становище яких погіршується постійними внутрішніми або (і) зовнішніми війнами, руйнівними і спотворюють економіку. Слід зазначити, що наявність збройної опозиції, яка веде війну з офіційною владою протягом багатьох років, часті державні перевороти, що супроводжуються локальними бойовими діями, затяжні прикордонні конфлікти до цих пір не є особливою рідкістю також в Азії та Латинській Америці. Однак подібні руйнівні фактори мають обмежений характер і не призводять до повної деградації економіки. В Африці ж можна спостерігати абсолютно інший рівень руйнівного впливу збройних конфліктів на національне господарство.

Проблема полягає в тому, що для африканської політичному житті характерно таке явище як трайбалізм, тобто панування племінної свідомості в політичному і громадському житті. Там, де трайбалізм має особливо глибоке коріння, наприклад, в Руанді, або там, де різні політичні партії знаходять підтримку у різних племен і племінних союзів, як в Анголі або Афганістані, єдиною неафриканським "країні-самогубцю", вся державна і військова машина використовується політичними діячами, перш за все в інтересах власного племені. Саме з членів племені або племінного союзу формується армія, поліція і чиновницький корпус, а на ключові пости в державі призначаються люди, пов'язані з його головою родинними чи дружніми зв'язками. Рано чи пізно це призводить до міжплемінних сутичок, в ході яких одні племена обрушують всю збройну міць держави на інші. Жертви подібного тиску також змушені озброюватися і створювати власну армію. У разі їх перемоги, на раніше домінуючі етнічні групи обрушуються репресії, що продовжує базу подібного масштабного міжплемінного конфлікту на невизначений час.

Наслідком подібних перманентних сутичок стає вбивство десятків і сотень тисяч людей, руйнування нормальної економіки, величезні військові витрати, голод і гуманітарна катастрофа в масштабах цілих країн і регіонів. І остаточно погасити подібні конфлікти може лише придбання товариством "країн-самовбивць" необхідної соціальної зрілості, що дозволяє подолати племінне свідомість і замінити його національним.


5.12. Країни, які не належать до жодної з вищеописаних груп

Крім груп держав, описаних вище, існує ще близько 20 країн, економіку яких не можна віднести ні до одного з представлених видів. Найчастіше, це відбувається тому, що в ній поєднуються риси, характерні для різних типів економіки. Розташовані вони від 58 місця за 5 показниками ( Тринідад і Тобаго) до 165 місця ( Камбоджа).

Найбільш численну групу складають острівні держави Карибського басейну і Тихого океану, які поєднують в собі риси острівної моделі (орієнтуються на туризм і надання фінансових послуг) з властивостями або країн наздоганяючого типу, тобто йдуть по західному шляху індустріалізації (Тринідад і Тобаго, Маврикій), або країн з традиційною економікою ( Гаїті, Самоа). Такі держави як ПАР, Туреччина, Пакистан є результат процесу вестернізації, тут риси традиційної економіки африканського або ісламського типу поєднуються з рисами західної, головним чином, ліберальної, і імпортозамінної економічної моделі. Нарешті, Єменська Арабська республіка, Камбоджа і Судан поєднують елементи традиційної, арабської ресурсної ( Йемен і Судан) економіки з рисами країн-самогубців.


6. Суб'єкти світового господарства

Суб'єктами світових господарських відносин є:

 • Міжнародні економічні організації (МВФ та МБРР);
 • Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх довгострокові альянси;
 • Транснаціональні банки;
 • Фінансово-промислові групи - об'єднання ТНК і ТНБ;
 • Біржі (особливо великі);
 • Великі підприємці;
 • Держави, і прирівняні до них території, а також адміністративні одиниці даних держав і територій;
 • Світові фінансові та економічні організації (включаючи великих інвесторів і організації-об'єднання великих компаній, що займаються контролем певних міжнародних ринків, об'єднання країн усередині регіону - СНД).

Світова економіка нерозривно пов'язана з географією, історією і екологією Землі. В середині 2011 року на Землі проживало приблизно 6900000000 осіб.


7. Показники розвитку світової економіки

 • Зростання світової економіки за 2005 склав 4,4%. Сумарний ВВП всіх країн склав на кінець 2005 року - 43070000000000 дол З початку 1970-х рр.. спостерігається тенденція до уповільнення темпів зростання світового ВВП [3].
 • Першість у світовій економіці займають Сполучені Штати як за показником в номінальному вираженні, так і по паритетом купівельної спроможності [4]. - (60630000000000 дол США) Отже, в середньому ВВП на душу населення становить - близько 9500 дол (ППП) на людину.
 • Зараз у світі налічується близько 30 000 транснаціональних корпорацій і близько 300 000 їхніх філій. [1]. З 100 великих економік світу 52 - ТНК, а

інші держави.


8. Скорочення розриву між центром і периферією Мир-Системи

Карта темпів економічного зростання в 2009 р.; зелений - високі темпи; коричневий - низькі темпи

Існують і інші оцінки глобалізації. Прихильники кліодінамікі вважають, що в останні роки спостерігається тенденція до вирівнювання рівня економічного розвитку між країнами-лідерами і рештою світу [5] [6] [7]. Це, на їхню думку, є наслідком глобалізації [2], а також результатом зростання рівня освіченості населення країн, що розвиваються. З цим тісно пов'язані демографічні та соціокультурні процеси, в ​​результаті яких до 90-х років XX століття більшість країн "третього світу" домоглося різкого зростання грамотності, що, з одного боку, стимулювало економічне зростання, а з іншого боку, сприяло скороченню народжуваності і дуже значного уповільнення темпів зростання населення. В результаті всіх цих процесів в останні роки в більшості країн, що розвиваються спостерігаються темпи зростання ВВП на душу населення значно вищі, ніж у більшості економічно розвинених країн. В результаті, на думку прихильників кліодінамікі, відбувається досить швидке скорочення розриву за рівнем життя між "розвиненими" і "розвиваються" країнами.

Особлива увага звертається на ту обставину, що перелом двовікової тенденції зростання розриву за рівнем життя на тенденцію його скорочення з дивовижною точністю, практично до року (1973 рік), збігся з переломом цілого ряду інших багатовікових тенденцій на прямо протилежні. Йдеться про перехід тенденцій збільшення відносних темпів зростання населення і ВВП (а також ВВП на душу населення) до тенденцій зменшення цих темпів, про перехід від тенденції зменшення ефективності використання енергії до тенденції зростання цієї ефективності. Висловлено припущення, що ми маємо тут справу з різними сторонами єдиного процесу виходу Мир-Системи з режиму з загостренням (що представляє собою по суті справи фазовий перехід [8]) і початком руху до траєкторії сталого розвитку [7] [5].


Джерела

 1. 1990 р., джерело: Болотин Б. Світова економіка за 100 років / / МЕіМО 2001 № 9 С. 114
 2. Дані за 1985-1992 рр..
 3. Коротаєв А. В., Божевольнов Ю. В. Деякі загальні тенденції економічного розвитку Мир-Системи / / Прогноз і моделювання криз і світової динаміки / Отв. ред. А. А. Акаєв, А. В. Коротаєв, Г. Г. Малінецкій. М.: Видавництво ЛКИ / URSS, 2010. С. 161-172.
 4. "Всесвітня книга фактів", 2006. ЦРУ, США.
 5. 1 2 Коротаєв А. В. та ін Закони історії : Математичне моделювання та прогнозування світового та регіонального розвитку. Вид. 3, сущ. перераб. і доп. М.: URSS, 2010. ISBN 978-5-382-01252-0
 6. Коротаєв А. В., Халтуріна Д. А. Сучасні тенденції світового розвитку. М.: Ліброком, 2009
 7. 1 2 Системний моніторинг. Глобальне і регіональний розвиток. М.: Ліброком, 2009. ISBN 978-5-397-00917-1.
 8. Коротаєв А.В. Нові технології і сценарії майбутнього, або Сингулярність вже поруч? / / Історія та синергетика. Методологія дослідження. М.: Видавництво ЛКИ / URSS, 2009, 2-е изд. С.183-191.

10. Видання

Перегляд цього шаблону Економіка
Економічні системи
Економічні теорії
Галузеві поняття
Поняття і моделі

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Світова
Світова лінія
Світова війна
Світова валюта
Світова революція
Світова спільнота
Світова лінія
Світова душа
Світова релігія
© Усі права захищені
написати до нас