Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Система Поліванова


Японська писемність

План:


Введення

Система Поліванова - транскрипційних система запису японських слів кирилицею, розроблена російським сходознавцем Євгеном Дмитровичем Поліванова в 1917. Опублікована була в 1930. Система Поліванова - найпоширеніший варіант запису японських слів кирилицею [1], проте крім неї іноді використовуються альтернативні способи запису. Іноді систему Поліванова називають "росіядзі" [2], "россіядзі" або (серед нелінгвістов) "кірідзі" [3], за аналогією з ромадзі - системою латинської транслітерації японських слів [4].


1. Правила системи Поліванова

При передачі за допомогою системи Поліванова споконвіку японських слів, записуваних в японському кандзі і хіраганою, транслітерованих текст пишеться малими літерами, при передачі ж запозичених слів, записуваних в японському катаканою, - прописними.

У даній таблиці спочатку йде знак хірагани, потім правіше стоїть відповідний знак катакани, обидва мають однакову запис в системі Поливанова, і, для довідки, в дужках наведена латинська транслітерація по системі Хепберн.

А І У Е Про Я Ю Е
あ / ア а (a) い / イ і (i) う / ウ у (u) え / エ е (e) お / オ о (o)
До か / カ ка (ka) き / キ ки (ki) く / ク ку (ku) け / ケ ке (ke) こ / コ ко (ko) きゃ / キャ кя (kya) き ゅ / キュ кю (kyu) き ょ / キョ ке (kyo)
З さ / サ са (sa) し/シсі (shi) (інф.) す / ス су (su) せ / セ се (se) そ / ソ зі (so) しゃ / シャ ся (sha) し ゅ / シュ сю (shu) しょ / ショ се (sho)
Т た / タ та (ta) ち/チти (chi) (інф.) つ/ツцу (tsu) (інф.) て / テ те (te) と / ト то (to) ちゃ / チャ тя (cha) ち ゅ / チュ тю (chu) ちょ / チョ ті (cho)
Н な / ナ на (na) に / ニ ні (ni) ぬ / ヌ ну (nu) ね / ネ нє (ne) の / ノ але (no) にゃ / ニャ ня (nya) に ゅ / ニュ ню (nyu) に ょ / ニョ не (nyo)
Х は / ハ ха (ha) ひ / ヒ хи (hi) ふ / フ фу (fu) へ / ヘ хе (he) ほ / ホ хо (ho) ひ ゃ / ヒャ Хя (hya) ひ ゅ / ヒュ хю (hyu) ひ ょ / ヒョ хе (hyo)
М ま / マ ма (ma) み / ミ ми (mi) む / ム му (mu) め / メ ме (me) も / モ мо (mo) み ゃ / ミャ мя (mya) み ゅ / ミュ мю (myu) み ょ / ミョ ме (myo)
や / ヤ я (ya) ゆ / ユ ю (yu) よ / ヨ е (yo)
Р ら / ラ ра (ra) り / リ ри (ri) る / ル ру (ru) れ / レ ре (re) ろ / ロ ро (ro) りゃ / リャ ря (rya) り ゅ / リュ рю (ryu) り ょ / リョ ре (ryo)
В わ / ワ ва (wa) を / ヲ о (wo)
ん / ン н (n)
Г が / ガ га (ga) ぎ / ギ ги (gi) ぐ / グ гу (gu) げ / ゲ ге (ge) ご / ゴ го (go) ぎゃ / ギャ гя (gya) ぎゅ / ギュ гю (gyu) ぎょ / ギョ ге (gyo)
ДЗ ざ / ザ дза (za) じ / ジ дзі (ji) ず / ズ ДЗУ (zu) ぜ / ゼ дзе (ze) ぞ / ゾ дзо (zo) じゃ / ジャ дзя (ja) じ ゅ / ジュ дзю (ju) じ ょ / ジョ дзе (jo)
Д だ / ダ так (da) ぢ / ヂ дзі (ji) づ / ヅ ДЗУ (zu) で / デ де (de) ど / ド до (do) ぢ ゃ / ヂャ дзя (ja) ぢ ゅ / ヂュ дзю (ju) ぢ ょ / ヂョ дзе (jo)
Б ば / バ ба (ba) び / ビ бі (bi) ぶ / ブ бу (bu) べ / ベ бе (be) ぼ / ボ бо (bo) びゃ / ビャ бя (bya) びゅ / ビュ бю (byu) びょ / ビョ бе (byo)
П ぱ / パ па (pa) ぴ / ピ пі (pi) ぷ / プ пу (pu) ぺ / ペ пе (pe) ぽ / ポ по (po) ぴゃ / ピャ пя (pya) ぴゅ / ピュ пю (pyu) ぴょ / ピョ пе (pyo)

2. Особливості записи

Нижче для стислості вживаються тільки знаки хірагани.

2.1. Граматичні частки

Читання знаків кани іноді змінюється, коли вони використовуються як частинок або відмінкових показників. Система Поліванова відображає зміну у вимові:

 • хе, коли використовується як граматичний показник, записується як е.;
 • ха, коли використовується як частка, записується як ва.

2.2. Складова н

 • ん("н") перед голосними пишеться як "нь", щоб уникнути плутанини зі складами ряду "на" (наприклад,てんいんтен'ін - "продавець");
 • ん("н") перед "б" "п" і "м" записується як "м", відповідно до вимовою (наприклад,ぶんぽうБумпо: - "граматика").

2.3. Голосні після голосних

 • い("і") після голосних записується як "й" (наприклад,においніой - "запах");
 • う ("у") після "о" або "е" чи стилю, що закінчується на "-о", "-е", "-у" і "-ю" часто означає подовження відповідного гласного, і в російській системі в звичайних текстах не позначається. У навчальних і професійних текстах довгота голосних звуків позначається двокрапкою (наприклад,きょうしつке: сіцу - "аудиторія").

У деяких випадках い ("і") і う ("у") після голосних є початком наступного кореня слова і повинні записуватися як звичайно. Наприклад словоしおいれ("сільничка") слід писати як сіоіре, а не сіойре, оскільки воно складається з двох коренів:しおсио ("сіль") іいれІРЕ ("вкладати, вставляти").

 • い ("і") після звуку "е" часто позначає подовження цього голосного. Найчастіше записується як ей (сенсей), але в навчальних текстах може писатися як е: (сенсей:).

2.4. Подвоєння приголосних

Маленький знакっ означає подвоєння приголосного звуку наступного за ним складу і при транслітерації передається подвоєнням відповідної приголосної літери (наприклад,いっぱいіппай - "повний"). Виняток становить подвоєння приголосного звука [ц] в складіつ- воно записується як тцу (наприклад,よっつетцу - "чотири (предмета)").

3. Наголос при вимові

Наголос при вимові по-русски зазвичай ставиться на склад з довгою голосною. Якщо такого стилю немає - ставиться довільно, але [у] та [і] після глухих приголосних ударними не бувають, так як в японському вимові нерідко редукуються. Борис Іванов [4], грунтуючись на аналізі сформованого вимови, пропонує наступні правила:

Зазвичай японські слова, назви та імена в російській мові вимовляються з наголосом на передостанній склад, і таке наголос взагалі переважно у сумнівних випадках. Тим не менш, є цілий ряд винятків, зокрема:

 • Слова, що закінчуються на "він", "ан", "моно" і "ко" (в трискладових словах), вимовляються з наголосом на останній склад.
 • Слова, що закінчуються на дифтонги "ай / ей / уй / ой", вимовляються з наголосом на останній склад.
 • Наголос не може падати на "у" і "і", що стоять між двома глухими приголосними. У цьому випадку воно переноситься на другий від кінця склад (якщо він є), або на останній склад.
 • Якщо в японському слові останній склад довгий, то наголос падає на нього, навіть якщо довгота складу не передається в написанні.
 • Слова, що містять один склад з "е" допустимо вимовляти з наголосом на цей склад (за загальним правилом російського наголосу).

4. Винятки та відхилення

У звичайних текстах (наприклад, публіцистичних) цілком допустимо [5] замінювати при записі букву "е" на букву "е" - так слова виглядають більш звично. Однак після голосних, а також на початку слів потрібно в будь-якому випадку писати "е", тому що інакше при вимові виходить звук [йе], відсутній в японській мові. Крім того, необхідно уважно стежити за розстановкою крапок над "е", щоб уникнути плутанини з буквою "е".

Багато підручники традиційно показують редукцію деяких складів японської мови, в основному це форма дієслів на-масу (ます), яка записується як "мас" (наприклад,見ますМімас "бачити" - як "Мімас") і дієслово-зв'язка десу (です, записується як " ДЕС "). Ймовірно, це допомагає правильніше вимовляти слова на початкових стадіях вивчення мови.

У деяких підручниках японської мови та інших публікаціях застосовується незвичайний принцип при відображенні довжини голосних: подовження "о" через "у" (おう) відображаються двокрапкою (о:, наприклад,当然то: дзен "природно, зрозуміло"), а подовження через повторну "о" (おお) так і записуються (оо, наприклад,遠いто: й "далекий" записується як "тоой"). Можливо, це дозволяє відрізнити деякі схожі слова і простіше перейти на кану в процесі навчання.

Іноді "і" на початку слів перед голосними відображається як "й", в основному в дієслові иу (言う"говорити"), форма на "у" записуються через "ї" - "йу", проте ж інші форми вже не використовують таку запис - "іімас" (言いますдієслово иу у ввічливій формі), "Івана" (言わないнегативна форма дієслова иу). Ймовірно, такий запис використовується для більш точного відображення вимови (дієслово иу вимовляється практично як ю:).

У підручнику Л. Нечаєвої і словнику С. В. Неверова редуковані голосні і і у записуються за допомогою літер й і ў (сўкі, десйта).

Деякі слова японського походження, - наприклад, " єна "," гейша "," тамагочі ", такі географічні назви, як Токіо, Кіото, слово " Тойота ", ім'я Йоко - пишуться саме так у відповідності зі сформованою і закріпленої в словниках мовною нормою, незважаючи на те, що таке написання не відповідає правилам системи Поліванова. У всіх японських географічних назвах, відображених у "Малому атласі світу" ГУГК, після приголосних пишеться "е" замість "е" ( 9 п. 3 правил 1956 року), а на початку слова - "йо" замість "е" ( 10, примітка): Йокосука, Йонедзава, Йоккаіті, Йорок, Йосин, Йокоате, Йокота, Йонаго, Йонагуні (але Йокогама). Деякі назви, як, наприклад, Шикотан, прийшли в російську мову з айнського, тому не підпорядковуються правилам передачі японських слів.


5. Альтернативні способи запису

До запровадження системи Поліванова використовувалася інші способи запису, наприклад, система транскрипції Е. Г. Спальвіна [6] [7]. В даний час, незважаючи на широке поширення системи Поліванова, зустрічаються також інші варіанти запису японських складів за допомогою російських букв. Поява їх обумовлено двома причинами. По-перше, деякі автори перекладів з третіх мов незнайомі з системою Поліванова, і тому просто транслітерує на російську англійську систему Хепберн, переводячи тексти з інших мов [8]. По-друге, деякі фахівці свідомо відмовляються від системи Поліванова, яка, на їхню думку, неточно передає звучання японських складів.


5.1. Пропоновані альтернативні системи

Автори, знайомі з системою Поліванова, але пропонують альтернативні їй системи, як правило, визнають, що і пряма кирилізації системи Хепберн також невірна. Наприклад, лінгвіст і перекладач Сергій Гріс пропонує стосовно розмовника, підручниками та авторської мови внести в існуючі правила такі зміни [9] :

Перш за все, шиплячі приголосні записувати так, як вони є, м'якість їх додатково підкреслюючи так, як прийнято в російській мові - через наступні голосні "я", "и", "ю", "е", "е", тобто замість що використовувалися до цього в Полівановской таблиці "ся", "тя" і "дзя" писати, відповідно, "щя", "чя" і "джя", обумовлюючи, при цьому, що "дж" повинно звучати якомога м'якше і злиті, наприклад, як в англійському слові junior [д'жюніа], а "щ" - не акцентуючи і не подовжуючи - наприклад, як в побіжно сказаному слові "найпотужніший", або як м'яке [ш '] в англійському слові ship.

Проте з моменту публікації в онлайн-журналі Japon.ru процитованої статті, цей журнал повністю перейшов на використання системи Поліванова, про що сказано в редакторському післямові до статті [10].


5.2. Дискусія

Прибічники системи Поліванова стверджують, що альтернативні форми запису точно так само не передають звучання японських складів, а всього лише переводять неминучу неточність у вимові в іншу крайність, оскільки точна передача російськими буквами правильного японського вимови неможлива. Однак Вадим Смоленський вважає, що при вимові полівановской записи відповідно до російської фонетикою вийшла фраза ближче до японського вимові, ніж в інших формах запису без особливих застережень. [11]

Наприклад, згодна в складіしсі звучить схоже на російську [щ], тільки на відміну від неї вимовляється коротко (російська склад [щі] фонетично однаковий з японським поєднанням "っし"), тому написання ши, в якому "ши" читається як [ши], слово спотворюється - так як втрачається м'якість приголосного, а звук [и] швидше нагадує японськийうу [12] [13]. На який з російських звуків схожі приголосні в складахしсі,じゅдзю іちти залежить від особливостей вимови кожного конкретного японця [14].

Система Поліванова зараз є стандартом де-факто, вона використовується вже багато років. Зокрема, японські слова, записані цим методом, присутні практично у всіх радянських і російських підручниках, енциклопедіях (включаючи російську Вікіпедію [15]), словниках (наприклад, в Японсько-російською словнику під редакцією Н. І. Фельдман [16] або в японсько-російських словниках серії "Concise" видавництва "Сансейдо" [17]) і географічних атласах (для географічних назв є винятки). Частка альтернативних транслітерації порівняно мала і зустрічається в основному в блогах, форумах і публіцистичних матеріалах початківців авторів, що проживають в Японії. Посольство Японії в Росії дотримується транслітерації по Поливанову [18].


5.3. Написання під впливом системи Хепберн

Світлина імператора Мейдзі з підписом з журналу "Нива" за 1904 рік (до створення системи Поліванова). Ім'я імператора Муцухито, який правив тоді, було калькувати з англійської транскрипції Mutsuhito як Мутсухіто

При запозиченні японських імен і назв з англомовних джерел (де найчастіше використовується система Хепберн), в російській тексті часто можуть зустрічатися імена, кальковані через латинські системи. Зазвичай подібні написання є наслідком незнання російськомовними авторами традицій транскрипції японських імен, і не допускаються професійними лінгвістами [19]. Однак багато непрофесійні перекладачі свідомо можуть використовувати цей підхід, вважаючи систему Хепберн більш відповідної правилами, ніж система Поліванова.

Часто це проблема ускладнюється тим, що при вимовляння носієм мови складів し, じ, ち вимовляється щось середнє між "с" і "ш", "т" і "ч" і так далі, що викликає суперечки, до яких російським аналогам ці звуки ближче [19]. У питанні з "з" та "ш" в системі Поливанова правильним був обраний варіант з буквою "с", а в системі Хепберн - з "sh". У 1938 році за замовленням японського уряду було проведено всебічні дослідження системи Хепберн, і було вирішено відмовитися від неї через занадто сильного використання в ній англійської фонетики замість японської. У результаті система Хепберн була замінена на власноруч створену японцями систему Кунрей, де спірний звук записувався як si. Кунрей був офіційною системою і використовувався повсюдно до 1945 року, коли окупаційний штаб видав зробив своїм указом єдино правильної систему Хепберн. З цього часу кунрей використовується тільки в японському парламенті і державних структурах [20]. Цей факт часто використовується як контраргумент до утвердження що японці вимовляютьしсаме як ши.

Істотним фактором також є непристосованість системи Хепберн до російської мови. Японіст і творець сайту susi.ru В. Смоленський ставить цю проблему однією з головних в цьому питанні, відзначаючи, що при перекладі будь-якого японського тексту на російську мову найчастіше використовуються англомовні матеріали, що, при незнанні спірної фонетики японської мови, веде до прямої кальці з англійської варіанту, в результаті чого не використовуються ті російські літери, аналогів яким немає в англійському алфавіті - такі як "е", "ю", "ц" і так далі [19]. В якості аргументації він наводить той факт, що система Хепберн відштовхується від англійської фонетики, а не російської, і до того ж є системою, від якої самі японці спочатку відмовилися чинності спотворення нею вихідної японської фонетики [19].


5.3.1. Приклади

Насамперед це стосується японських м'яких свистячих звуків, які передаються не як м'які приголосні (по Поливанову), а як шиплячі:

 • сі може записуватися як ши або щі;
 • дзі - як джи;
 • ти - як чи.

Крім того, можуть спостерігатися орфографічні відхилення [19] :

 • цу може записуватися прямий калькою з англійської tsu як ТСУ, хоча поєднання ts якраз і використовується в англійській для передачі звуку [ц], окремої букви для якого в цій мові немає, і фонетично тотожний російській цу;
 • з тієї ж причини замість голоснихやя,е,ю можуть використовуватися поєднання йо і дещо рідше йа і йу (зазвичай на початку слів і після голосних). Така ситуація викликана великим поширенням звуків "я" і "ю" в російській мові і частотою поширення звуку "йо" в західних мовах, а також проблематичність кальки у вигляді Бйо або Камій;
 • довгота голосних може показуватися додатковими літерами:ほんとうхонто: записується як хонтоу (тобто російський текст буквально слід транскрипції тексту каной, що відображає принципи вапуро-ромадзі);
 • іноді між приголосними і голосними йотірованнимі додається м'який чи твердий знак:きょке записується як кье або кьо: таким чином транскрибується використовувана в англомовній записи буква "y": "kyo".
 • після приголосних, а іноді і в будь-яких інших позиціях замість букви е. використовується буква е. Дане розбіжність вважається самим м'яким, так воно часто вживається на картах і в простій мові. Прикладом може служити слово камікадзе;
 • ї в складі дифтонгів може записуватися як і:えいがейга записується як еіга - це викликано буквальному прочитанням англійської i.
 • Y передавальна звук й в е ( лат. yo ), Може переноситися як і, наприклад Tokyo і Kyoto історично передається як Токіо та Кіото, замість Токе і Кето - це викликано застосуванням до японських словами правил англійської граматики. Подібна помилка також знайшла відображення в бойових мистецтвах, що призвело до різних варіантів передачі назви стилю Кьокусинкай.

6. Система Поліванова в країнах СНД

6.1. Україна

На даний момент УАН за радянською традицією використовує систему Поліванова (також де факто в Українській Вікіпедії і для перекладу японських географічних назв), але більш популярною поза наукового співтовариства є система Хепберн (також в українській варіації). При цьому жодна система не є офіційною в країні і дискусія про ідеальну офіційної системі викликає запеклі суперечки [21]. Це було викликано слабким контактом українців і японців, тому в більшості випадків просто калькувати система Поливанова або Хепберн, залежно від мови джерела. У той же час для російськомовного населення України, ситуація не відрізняється від російської. Найбільш відомими українськими японіста які використовують українізований варіант системи Поліванова, є: завідувач кафедрою східноазіатських мов, професор Іван Бондаренко [21] і Мирон Федоришин [22]. Також відома "змішана система" за авторством японського славіста Хідехіко Накадзави [23].


Джерела

 1. Алпатов В. М., Аркадьєв П. М., Подлесская В. І. Теоретична граматика японської мови - М .: Наталіс, 2008. - Т. 1. - С. 37. - 559 с. - 1000 прим . - ISBN 9785806202919.
 2. Н. Дупленскій, Союз перекладачів Росії. Письмовий переклад - Рекомендації перекладачеві і замовнику. Додаток 5 Написання китайських і японських імен та географічних назв по-русски - 14 травня 2004
 3. Амінева С. М. та ін Практична транскрипція фамільно-іменних груп, 2-е вид., Доп. М.: Наука, 2006. ISBN 5-02-033718-8
 4. 1 2 Іванов, Борис Андрійович Кірідзі і ромадзі: як писати по-японськи кирилицею. Аніме і манга в Росії. Статичний з першоджерела 22 серпня 2011.
 5. Для точної відповідності букві правил російської мови. "Після приголосних пишеться е" Gramota.ru правила російської мови, літера е
 6. Van Система транскрипції Спальвіна. Orientalica-Forum (2 березня 2009). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 7. Спальвін Є. Г. Практичні японські розмови: Посібник для вивчення найпростіших форм японської мови та для введення в японську писемність - Владивосток: Типо-літогр. Півд. ін-ту, 1909.
 8. "Хіросіма і Цусіма миттю перетворюються на Хірошіму і Цушіму, ледь наш співвітчизник побачить їх англійські написання. За первості цій метаморфозі навіть супроводжує певний подив: он, виявляється, як правильно щось - а ми всю дорогу неправильно говорили".
  Смоленський, Вадим СУСІ або СУШІ? Одповідь шепелявящім. Віртуальні сусі (1998). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 9. Гріс, Сергій Таблиця Поливанова як відлуння минулої війни, або вся правда про "ши-жи". Японський журнал - Japon.ru (2005). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 10. "... Відтепер з метою уніфікації та уникнення плутанини при запису японських слів і термінів" Японський журнал - Japon.ru "переходить на офіційно прийняту у нас в країні (нагадаємо - ми живемо і видається в Росії) таблицю Поливанова".
  Гріс, Сергій Таблиця Поливанова як відлуння минулої війни, або вся правда про "ши-жи". Японський журнал - Japon.ru (2005). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 11. "Ведучи російський розмову, використовуйте російську фонетику! <...> Всі японські слова <...> прекрасно записуються російськими літерами і, будучи вимовлені в російській фонетиці, звучать цілком адекватно".
  Смоленський, Вадим Як гайдзин гайджинам. Останній раз про дилему "СІ" і "ШИ". Віртуальні сусі (1999). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 12. "Що ж стосується" ші ", то звучання цього російського стилю і зовсім має вкрай мало спільного з японським вимовою. Аж до того, що японець може просто не зрозуміти слова, вимовленого через тверде російське" ш "".
  Смоленський, Вадим Так все-таки: "СІ" або "ШИ"?. Віртуальні сусі (1998). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 13. "... Японське U (у) нагадує щось середнє між російськими звуками у і и".
  Посольство Японії в Росії Мова. Офіційний сайт (2006). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 14. "В японській мові різниця між, скажімо," сі "і" shi "не має смислоразлічітельную значення, ці два склади у вимові вільно замінюють один одного залежно від особливостей мови даної людини".
  Іванов, Борис Андрійович Кірідзі і ромадзі: як писати по-японськи кирилицею. Аніме і манга в Росії. Статичний з першоджерела 22 серпня 2011.
 15. см. Вікіпедія: Статті про Японію і Вікіпедія: Японська мова
 16. Н. І. Фельдман та ін Японсько-російський словник - М .: Російська мова, 1960. - С. 883.
 17. Садаесі Ігета Серія словників Concise Сансейдо Японсько-російський словник =コンサイス和露辞典- Токіо: Сансейдо, 2005.
 18. Посольство Японії в Росії Офіційний сайт. Офіційний сайт (2008). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 19. 1 2 3 4 5 Смоленський, Вадим Як гайдзин гайджинам. Останній раз про дилему "СІ" і "ШИ". Віртуальні сусі (21 квітня 1999). Фотогалерея з першоджерела 22 серпня 2011.
 20. Такебе Є. Запис японської мови =日本語の表記- Токіо: Кадокава, 1972. - 574 с. - ISBN 4-04-062900-0.
 21. 1 2 Бондаренко І. П. Українсько-японський словник. - Київ: Альтернативи. - 1997.; Бондаренко І. П. Транскріпція японської лексики літерами українського алфавіту / / Записки з українського мовознавства. - Випуск 7. - Одеса: ОДУ, 1999. - С.77-88.
 22. Федоришин М. С. Українська транскріпція японської мови. - Львів: Львівська політехніка, 1994.; Федоришин М. С. Особливості викладання основ японського письма у Львівській політехніці / / Вісник національного університету "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2007. - № 586. - С.39-42.
 23. 中 泽 英 彦. ニュー エクスプレス ウクライナ 語 [Українська мова. Діалогі]. - 东京: 白水 社, 2009. - 页 18-19.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Поліванова, Ганна Костянтинівна
Система
Система APG II
Термодинамічна система
Гетерогенна система
Акустична система
Вбудована система
Інтелектуальна система
Фізична система
© Усі права захищені
написати до нас