Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Союзну державу


Union State.svg

План:


Введення

Інтеграція в Євразії
Євразія - багатозначний термін. У даній статті не мається на увазі весь континент Євразія.
Етапи інтеграції
Див також

Союзна держава (також у пресі зустрічаються назви Союз Росії і Білорусі (СРБ), Союзна Держава Росії та Білорусії (СГРБ), Союз Білорусі та Росії, Союзна держава Білорусі та Росії) - політичний проект союзу Російської Федерації і Республіки Білорусь з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним, культурним простором.


1. Історія Союзної держави

Після розпаду СРСР і створення СНД з 1992 року усередині даної організації йшов процес посилення двосторонніх зв'язків Росії і Білорусії.

2 квітня 1996 був підписаний Договір про утворення Співтовариства Росії і Білорусі.

2 квітня 1997 підписано Договір про створення Союзу Білорусі і Росії [1] на базі Співтовариства Білорусі і Росії, створеного раніше ( 2 квітня 1996) для об'єднання гуманітарного, економічного і військового простору.

23 травня 1997 був підписаний Статут Союзу.

25 грудня 1998 був підписаний ряд угод - декларацій про подальше єднання Росії і Білорусії, які давали можливість провести більш тісну інтеграцію в політичній, економічній і соціальній сфері, що посилювало Союз. З 26 січня 2000 офіційна назва Союзу - Союзна держава [2]. Передбачається, що нині конфедеративний Союз у майбутньому повинен стати м'якою федерацією. Учасником Союзу може стати держава - член Організації Об'єднаних Націй, яка поділяє цілі й принципи Союзу і приймає на себе зобов'язання, передбачені Договором про Союз Білорусі та Росії від 2 квітня 1997 року та Статутом Союзу. Приєднання до Союзу здійснюється за згодою держав - учасниць Союзу. При приєднанні до Союзу нової держави розглядається питання про зміну назви Союзу.

Наступним етапом став Договір про створення Союзної держави, підписаний 8 грудня 1999 року.


2. Державний устрій

Для реалізації завдань Союзу держави-учасники утворюють на паритетних засадах Вищий Державна Рада Союзу, Парламентська Збори Союзу, Виконавчий Комітет Союзу і, в разі необхідності, інші органи Союзу.

Вищим органом Спілки є Вищий Державна Рада Союзу, до якого входять глави держав, глави урядів, керівники палат парламентів держав - учасниць Союзу, а також голова Виконавчого Комітету Союзу з правом дорадчого голосу.


2.1. Вищий Державна Рада Союзної держави

Вирішує найважливіші питання розвитку Союзної держави:

 • розглядає питання, що зачіпають права і свободи громадян Союзної держави;
 • утворює в межах своєї компетенції органи Союзної держави, забезпечує їх взаємодію, визначає місцезнаходження та умови перебування;
 • затверджує бюджет Союзної держави, розглянутий Парламентським Зборами Союзної держави;
 • приймає нормативні правові акти Союзної держави і затверджує міжнародні договори Союзної держави, розглянуті Парламентським Зборами Союзної держави;
 • забезпечує взаємодію органів Союзної держави з органами державної влади держав - учасників Союзної держави;
 • приймає рішення з питань забезпечення безпеки держав - учасниць Союзної держави, їх колективного захисту від зазіхань ззовні, охорони кордонів Союзної держави, військового будівництва, боротьби зі злочинністю;
 • не рідше одного разу на рік заслуховує звіт Виконавчого Комітету Союзної держави про реалізацію прийнятих органами Союзної держави рішень, у тому числі про виконання бюджету Союзної держави.


Головою Вищої Державної Ради є один із глав держав-учасниць на основі ротації якщо вони не домовились про інше. Єдиним в історії Головою Вищої Державної Ради на даний момент є Президент Республіки Білорусь А. Г. Лукашенко, який займає цю посаду з 2000 [3].

Голова Вищої Державної Ради Союзної держави:

 • організовує роботу Вищої Державної Ради Союзної держави;
 • головує на його засіданнях;
 • за дорученням Вищої Державної Ради Союзної держави веде міжнародні переговори, укладає від імені Союзної держави і за згодою Вищої Державної Ради Союзної держави і в межах наданих Вищої державної ради Союзної держави повноважень міжнародні договори, представляє Союзну державу у відносинах з іноземними державами та міжнародними організаціями.

Рішення, прийняті Вищим Державною Радою Союзної держави, підписуються Президентами держав - учасників Союзної держави.


2.2. Парламентська Збори Союзу

Білорусія Історія Білорусі
Coat of arms of Belarus.svg

Найдавніша історія

Київська Русь
( Полоцьке князівство Турово-Пінське князівство Городенської князівство)

Велике князівство Литовське

Річ Посполита

Російська імперія
( Північно-Західний край)

Білоруська Народна Республіка

Білоруська РСР
( ССРБ Литовсько-Білоруська РСР)

Республіка Білорусь

Список правителів БілорусіїПортал "Білорусь"
Росія Історія Росії
Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg

Стародавні слов'яни, руси (до IX століття)
Давньоруська держава ( IX - XIII століття)

Держава Рюрика ( IX століття)

Київська Русь ( X століття - 1240); ( розпад)

Питома Русь ( XII - XVI століття)

Новгородська республіка ( 1136 - 1478)

Володимирське князівство ( 1157 - 1389)

Князівство Литовське і Руське ( 1236 - 1795)

Московське князівство ( 1263 - 1547)

Об'єднання Русі

Російське царство ( 1547 - 1721)
Російська імперія ( 1721 - 1917)

Російська республіка ( 1917)

Радянська Росія ( 1917 - 1922)

Альтернативні освіти

Радянський Союз ( 1922 - 1991)
Російська Федерація1991)


Правителі | Хронологія | Експансія
Портал "Росія"

Парламентська Збори Союзу є представницьким органом Союзу і вирішує питання розвитку нормативно-правової бази інтеграції держав - учасниць Союзу у політичній, правовій, економічній, соціальній, гуманітарній та інших областях;

 • приймає нормативні правові акти, що мають статус законодавчої рекомендації Союзу, що підлягають першочерговому розгляду і прийняття в установленому порядку парламентами держав-учасниць Союзу з метою уніфікації їхнього законодавства;
 • вносить пропозиції з питань розвитку нормативно-правової бази Союзу до Вищої Ради Союзу та до органів держав - учасниць Союзу, які мають право законодавчої ініціативи;
 • сприяє уніфікації законодавства держав - учасниць Союзу;
 • забезпечує взаємодію парламентів держав - учасниць Союзу з питань, що становлять взаємний інтерес;
 • заслуховує інформацію про діяльність Виконавчого Комітету Союзу;
 • розглядає проект бюджету Союзу;
 • здійснює контрольні функції у межах, встановлених Статутом Союзу;
 • заслуховує послання Вищої Ради Союзу про основні напрямки розвитку Союзу;
 • розглядає міжнародні договори, укладені від імені Союзу;
 • сприяє обміну правовою інформацією, бере участь у створенні єдиної інформаційно-правової системи Союзу;
 • укладає угоди про співпрацю з парламентами іноземних держав та міжнародними парламентськими організаціями;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Союзу.

Парламентська Збори Союзу складається з депутацій, делегованих відповідно Федеральними Зборами Російської Федерації та Національними Зборами Республіки Білорусь. Кожна парламентська депутація включає рівне число представників: по 36 від держави - учасника Союзу. Делегування представників до складу Парламентського Зборів Союзу, а також їх відкликання здійснюються парламентами держав - учасниць Союзу відповідно до їх регламентами. Термін дії та порядок припинення повноважень депутацій визначаються відповідним парламентом самостійно.


2.3. Рада Міністрів

Поштова марка Росії, 1996 ( Скотт # 6348)

2.4. Постійний Комітет Союзної держави

Постійний Комітет Союзної держави є постійно діючим виконавчим органом Союзу, який формується Радою Міністрів і очолюється Державним секретарем Союзної держави [4].

Державний секретар Союзної держави і його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Вищою Державною Радою за поданням Голови Ради Міністрів [5].

За взаємною домовленістю держав-учасниць встановлюється співвідношення членів Постійного Комітету від кожної держави-учасника. При цьому не допускається, щоб більше 2 / 3 членів Постійного Комітету були громадянами однієї держави. Персональний склад представників держав - учасників в Постійний комітет Союзної держави затверджується головою відповідної держави.

Функції та повноваження Постійного Комітету Союзної держави, а також порядок його діяльності визначаються положенням про нього, що затверджується Вищим Державною Радою.


2.5. Судова система

У Союзній державі не створена єдина судова система. На території Союзної держави діють суди учасників Союзу. До компетенції національних судів, зокрема, належить і дозвіл господарських спорів за участю самого Союзної держави, що виступає в якості учасника економічних правовідносин.

Разом з тим, у Договорі про створення Союзної держави декларується створення Суду Союзної держави, який покликаний забезпечити однакове тлумачення і застосування Договору та нормативно-правових актів Союзної держави. Таким чином, даний орган є аналогом конституційного суду, який володіє компетенцією щодо тлумачення та застосування основного правового акта Союзної держави.

Однак відомостей про фактичне створення та діяльності Суду Союзної держави ще немає.


3. Перспективи

У Союзі передбачається уніфікація законодавства, єдиний парламент, кабінет міністрів та інші органи верховної влади, символіка (прапор, герб, гімн), валюта і т. п. (Статті 8 і 36 проекту Конституційного акту Союзної держави) В даний час символи Союзної держави - прапор, герб і гімн не затверджені.

Ідея створення Союзу, аж до м'якої федерації, належала президентові Білорусії, Олександру Лукашенко. Раніше (починаючи з березня 1994) ідею аналогічного, але не більше ніж конфедеративного, союзу ( Євразійський Союз) висував президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

В кінці 2006 року, у світлі різкого підвищення Росією цін на газ для Білорусії, президент Лукашенко висловлює значне розчарування. У січні 2007 він заявляє, що "від нас вимагають вступу до складу Росії ... Я не хочу поховати суверенітет і незалежність моєї Білорусі ..." [6].

Проте, вже на рубежі 2007 і 2008 процес інтеграції посилився. Президентами Росії і Білорусії розглядаються підготовлені експертами варіанти Конституційного акту, делегування повноважень і союзних формування наднаціональних органів Союзу, а також обрання президента Союзу, яким за припущенням багатьох політиків має стати В. В. Путін, чиї повноваження як президента Росії закінчилися в травні 2008. В даний момент, Путін є головою ради міністрів Союзної держави [1]. ([2])

Втім, через виявлення ряду економічних і політичних суперечностей, зокрема: "Молочної війни", процес інтеграції двох республік йде нерівно. Крім того, ставлення до союзу в Білорусі, можливо, змінюється в гірший бік. Так, згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Білоруським інститутом стратегічних досліджень, 54,8% опитаних висловилися категорично проти того, що "Білорусь і Росія повинні побудувати союзну державу з єдиною валютою, президентом і парламентом". "За" висловилися лише 20,4% респондентів. 24,7% опитаних не змогли відповісти. [7] Однак результати цього опитування ставляться під сумнів в російських ЗМІ, а його ініціатор звинувачується в ангажованості. [8] [ неавторитетний джерело? ] У той же час, політологи вважають, що тенденція ця цілком реальна і опитування відображає існуючу динаміку. [9] [10]

У 2010 році через значних ускладнень у відносинах Російської Федерації та Республіки Білорусь, розбіжностей між главами держав, інтеграція практично зупинилася.

До 2011 року проект тихо "помирав" через відмінності стратегічних інтересів обох країн. Однак помітне потепління відносин між країнами в 2011 році поступово повертає ідею Союзу на колишній рівень. Проте є думка що Білорусія налагоджує проект в основному з-за важкого економічного становища. [11]


4. Єдина валюта

Олександр Лукашенко вперше оголосив про перспективи введення єдиної валюти з 1 січня 2004 года, однако планы были вскоре отодвинуты на 1 год. Однако, в 2005, также как и в 2006, единая валюта так и не появилась. 2 лютого 2006 на пресс-конференции в Минске директор Национального Банка Белоруссии Пётр Прокопович объявил об ожидаемом введении единой валюты с 2007, чего также не произошло.

Предполагается, что единой валютой должен стать российский рубль. Основной причиной задержек являются значительные разногласия двух стран по поводу деталей предполагаемой валютной реформы. Белоруссия настаивает на выплате значительной компенсации за отказ от национальной валюты - белорусского рубля, и на сохранении за Минском права на эмиссию рублей. Российская сторона отклоняет эти предложения, а Белоруссия, соответственно, не принимает российский рубль.


5. Бюджет

В 2008 году на выполнение всех запланированных программ потребуется не менее 6 млрд российских рублей. [12] Планируется, что в 2008 году будет первый дефицитный бюджет после периода неполного освоения бюджетных средств. [12]

Бюджет 2010 года, утверждённый Декретом № 3 от 10.12.2009, составляет 4 млрд. 872 млн российских рублей по доходам и расходам. Отчисления из бюджета РФ −3,167 млрд руб. , из бюджета РБ - 1,705 млрд руб. [13]


6. Засоби масової інформації

Community of Belarus and Russia (silver) rv.gif

Союзные органы власти, а также органы власти Белоруссии и России, являются учредителями и издателями ряда СМИ наднационального уровня. Це:


7. Возможное расширение

В 2001 году президент Молдавии Владимир Воронин сразу после своего избрания озвучил планы по вступлению Молдавии в Союзное государство России и Белоруссии. К 2005 году такие разговоры практически прекратились, Молдавия заявила о намерении войти в Евросоюз.

Украина не планирует вступление в Союз. За подобное вступление высказывается Коммунистическая и Прогрессивно-социалистическая партии.

В Киргизии оппозиция в июне 2007 года попыталась инициировать референдум о присоединении к Союзу. [14]

В 1999 году президент Югославии Слободан Милошевич заявил, что желает присоединения своей страны к Союзу на правах наблюдателя. В 2007 году заместитель председателя Сербской радикальной партии Томислав Николич в своей речи сказал, что хотел бы укрепления связи Сербии с Союзом, чтобы в конечном счёте присоединиться к нему.

Госсекретарь Союзного государства Павел Бородин заявил, что к концу 2008 года признанные Россией республики Абхазия и Южная Осетия присоединятся к Союзному государству, [15] однако этого пока не произошло. Также желание о самостоятельном вступлении в Союз изъявляли власти непризнанной самопровозглашённой республики Приднестровье.

В 2009 г. П. Бородин выступил с серией заявлений о том, что в течение 5-10 лет в состав СГРБ войдёт вся Европа. [16] "Как и Америка, если реально смотреть на вещи." [17]

17 жовтня 2008 года парламенты Абхазии и Южной Осетии получили статус постоянных наблюдателей при Парламентском собрании Союза России и Белоруссии. [18]


8. Погляди

Павел Бородин :

Сьогодні підпирає вже союзне будівництво і впирається все в Конституційний акт, в референдум, в делегування повноважень. Ніхто не говорить ні про яке зникнення незалежности, ми пропонуємо сьогодні Конституційний акт за типом Євросоюзу, а Євросоюз переписав Конституцію Радянського Союзу, це єдині кордони, єдина митниця, єдиний платіжний засіб, єдина фінансово-кредитна політика, єдина цінова політика, пересування людей і капіталу. Все - сім пунктів. За всіма іншими все залишиться. Герби, гімни, мерседеси, прийоми, поцілунки, обійми - все залишиться! Нам потрібен тільки союзний парламент, який приймав би закони по цих семи позиціях. У мене і зараз кожного тижня приходять американські, європейські фінансисти і пропонують мільйони і мільярди доларів, але немає нормативно-правової бази, немає механізму вкладення цих грошей ...


9. Події

" Слов'янський базарВітебську.


Фестиваль слов'янської культури "Слов'янськ" http://www.slavfest.ru/

Примітки

 1. Договір про створення Союзу Білорусі та Росії - www.lawbelarus.com/world/sub02/texa3481.htm
 2. Договір про створення Союзної держави - ​​www.soyuz.by/ru/?guid=10447
 3. Інформаційно-аналітичний портал Союзної держави - ​​www.soyuz.by/ru/?guid=10455
 4. Стаття 48 Договору між РФ і Республікою Білорусь від 08.12.1999 "Про створення Союзної держави" - www.soyuzinfo.ru/ru/st_history/docs_state/index.php?id4=16&usage4=2
 5. Статті 45, 49 Договору між РФ і Республікою Білорусь від 08.12.1999 "Про створення Союзної держави" - www.soyuzinfo.ru/ru/st_history/docs_state/index.php?id4=16&usage4=2
 6. Інтерв'ю Олександра Лукашенка представникам засобів масової інформації Білорусі і зарубіжжя - www.president.gov.by/press37458.print.html
 7. Білоруси не хочуть будувати з Росією союзну державу - www.zautra.by/art.php?sn_nid=4302&sn_cat=7
 8. Філатов, Ю. Антиросійський білоруський опитування підтасований - news.km.ru / antirossijskij_belorusskij_opros. - KMnews, 29 травня 2009 року.
 9. Росія втрачає авторитет - www.wek.ru/articles/politic/241482/index.shtml/print/
 10. Білоруси не бажають об'єднуватися ні з Росією, ні з Європою -
 11. http://inosmi.ru/belorussia/20110509/169219929.html - inosmi.ru/belorussia/20110509/169219929.html
 12. 1 2 Союзний бюджет РФ і Білорусії виявився - top.rbc.ru/politics/27/03/2008/153414.shtml дефіцитним, top.rbc.ru, 27 березня 2008
 13. Російська газета, 24.12.2009, сайт Парламентського Зборів Союзу - www.belrus.ru/law/byudzhet_na_2010.html
 14. Бі-бі-сі | Росія | Опозиція Киргизії хоче союзу з Москвою - news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6754000/6754537.stm
 15. Mass Media: Абхазія і Південна Осетія стануть членами Союзної держави в 2008 році - www.rambler.ru/news/politics/georgia/13374554.html
 16. Павло Бородін: Скоро до складу Союзної держави ввійде вся Європа - kp.ru/video/412519 /
 17. Павло Бородін: Європа увійде в союз з Росією - eg.ru/daily/politics/14095 /
 18. Сухумі і Цхінвалі отримали статус спостерігачів при ПСС РФ і Білорусії - www.rian.ru/politics/20081017/153379206.html. РИА Новости (17 жовтня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/61M15gk62 з першоджерела 31 серпня 2011.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Маріонеткову державу
Маріонеткову державу
Васальну державу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru