Сульфокислоти

Сульфокислоти (сульфоновиє кислоти) - органічні сполуки загальної формули RS (= O) 2 OH, де R - органічний радикал; розглядаються також як органічні сполуки, заміщені по вуглецю сульфогрупп-SO 3 H [1].


1. Властивості

Сульфогруппа-SO 3 H має тетраедричних конфігурацію, довжини зв'язків кисень-сірка сульфонат-аніонів RSO 3 - однакові й становлять 0,139 нм, кути OSO ~ 109 . В ІЧ-спектрах сульфокислот присутні характеристичні смуги асиметричних і симетричних коливань при 1340-1350 і 1150-1160 см -1 відповідно, в спектрах ЯМР хімічний зсув протона сульфогрупи становить 11-12 м.д.

Десульфірованіе ароматичних сульфокислот здійснюють методом сплавки з лугом.

Нижчі сульфокислоти - зазвичай кристалічні гігроскопічні речовини, добре розчинні у воді. Сильні кислоти, добре розчинні у воді, як і їх солі.


2. Отримання

Ароматичні сульфокислоти отримують сульфуванням ароматичних вуглеводнів та їх похідних:

С 6 Н 6 + H 2 SO 4 = C 6 H 5 SO 3 H + Н 2 О

Аліфатичні сульфокислоти - обміном галогену на сульфогрупп - SO 3 H або сульфохлорірованіем вуглеводнів.

3. Застосування

Сульфокислоти застосовують як напівпродукти в синтезі барвників, лікарських речовин, поверхнево-активних речовин та ін

Примітки

  1. sulfonic acids / / IUPAC Gold Book - goldbook.iupac.org/S06118.html


Перегляд цього шаблону Органічні речовини
Вуглеводні Алкани Алкени Арени Алкіни Дієни Циклоалкани
Кисневовмісні Спирти Прості ефіри Альдегіди Кетони Кетени Карбонові кислоти Складні ефіри Ортоефіри Вуглеводи Жири Хінони Феноли Еноли Оксикислоти Оксокіслоти
Азотвмісні Аміни Окису амінів Аміди Гідразиди Нітросполуки Нітрозосоєдіненія Оксим Нітрили Ізонітріли Амінокислоти Білки Пептиди
Сірковмісні Меркаптани Тіоефіри Складні тіоефіри Дисульфіди Сульфокислоти Тіоальдегідів Тіокетони Тіокарбоновие кислоти
Фосфорсодержащие Фосфіни Фосфоністие кислоти Фосфіновие кислоти Фосфонових кислот Нуклеїнова кислота Нуклеотиди
Галогенорганических Фторорганічних з'єднання Хлорорганічні сполуки Броморганіческіе з'єднання Іодорганіческіе з'єднання
Кремнійорганічні Силани Сілазани Сілтіани Силоксани Силікони
Елементоорганіческіе Германійорганіческіе Борорганічні Оловоорганічні Свинецьорганічні Алюмінійорганіческіх Ртутьорганічні Інші металоорганічні
Інші важливі класи До речовин Циклічні сполуки Перфторуглеводороди