Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Українці


Ukrainian people.jpg

План:


Введення

Українці [36] [37] ( укр. українці ) - східнослов'янський народ. Проживають переважно на Україна, є також великі діаспори в Росії, США, Канаді та ін державах. Серед слов'янських народів є третім за чисельністю після російських і поляків.

Українцями також часто називають громадян України, коли мається на увазі не етнічний контекст, а контекст громадянства.


1. Еволюція етноніма

У середньовічних документах Київської Русі в якості етноніма для східних слов'ян - предків українців, росіян і білорусів використовувався етнонім " русь ", що має, у свою чергу, скандинавське походження [38]; для одиничного представника етносу - " русин ". Вперше він зустрічається в Повісті временних літ у роздiлi договорів Олега з греками 911 року (згадується 7 разів) і Ігоря 945 року (згадується 6 разів). У списку (копії) " Слова о полку Ігоревім "(опублікованому в 1800 році) зустрічається також поетичний етнонім" русичі \ русіці ".

Етнонім "русини" зустрічається пізніше в XIII - XVIII ст. [39] в литовських і польських документах іменування жителів давньоруських князівств. А так же етнонім русин був присутній в давньоруських документах. Часто зустрічається назвою жителів Русі, що мали ознаки етноніму, в її середньовічних джерелах є руський народ, руські люди. У Середні століття, особливо активно в XVI - XVII століттях, на території Запорізькій Січі і Війська Запорізького етнонім "руський" застосовувався до мови, релігії, а також національності людей, що проживали на цих територіях.

У західних регіонах ( Прикарпаття, Буковина), що входили до складу Австро-Угорщини, і в українській еміграції ендоетнонім "русини" зберігався до середини XX століття. В Закарпаття, а також у східних областях Польщі і Словаччини, меншою мірою - в Угорщини і Румунії, це самоназва " русини "українцями вживається і в даний час [40].


1.1. Козацтво і "малоросійський" період

Запорізькі козаки в офіційних документах Російського царства в 2-ій половині XVI - 1-й половині XVII століть іменувалися козаками, а також черкасами (після Переяславської Ради 1654 козаки називаються "малоросійськими козаками"). Як етнонім, черкаси відомі і в деяких письмових західноєвропейських джерелах цього ж часу. Богдан Хмельницький у листуванні з молдавським господарем, вже після підписання березневий статей 1654 року в Переяславі іменував себе: "Божої Милістю, князь русинів, гетьман Великого Війська Запорізького".

Поняття " України "і похідне від нього" українці "до XVIII століття ні на Русі, ні в Польщі не мали етнічного значення і застосовувалися по відношенню до прикордонних землях і жили на них або несли на них службу людям [41]. Дані позначення ставилися не тільки до території сучасної України, де згодом закріпилися як ім'я власного. У численних джерелах та літописах зустрічаються згадки про різні "Україна". Класичний " Тлумачний словник живої великоросійської мови " Даля (видання 1865), пояснюючи це слово, наводить такі приклади: "Сумські міста давнину ни опиняються Украйни. А місто Соловецької місць України" [42]. На території сучасної України для використання цього слова могла мати значення як межа між Російським царством і Річчю Посполитою, так і кордон між осілим і кочовим світом ( Диким Полем).

Деякими українськими дослідниками висувається версія, що назва Україна походить від слова "край", "країна" то є просто "країна", "земля заселена своїм народом", а "українець" означало "співвітчизник" [43] [44]. При цьому стверджується, що "україна" і "окраїна" завжди чітко розрізнялися за змістом [43], що однозначно спростовується багатьма першоджерелами.

Протягом XVII століття в працях ряду південноруських духовних діячів, таких як Іоанн Вишенський або Інокентій Гізель відроджується термін Мала Русь, висхідний до давньої візантійської традиції розрізняти Малу і Велику Русь. У листах та наказах Петра I початку XVIII століття - "народ малоросійський". З часів Катерини II до початку XX століття в Російській імперії по відношенню до українців використовувалося поняття малороси, малоруси, або русини, і вони розглядалися як одна з російських народностей поряд з великоросами (великоросами) і білорусами [45]. При цьому визнавалася специфіка малоросів в антропології, зовнішності, побуті і звичаї [45], також відзначалася наявність мовних особливостей вже з XIV століття [45].

В якості етноніма прикордонний термін " українці "з'являється в літературній російській мові в першій половині XIX століття (наприклад, у віршах Кіндрата Рилєєва). Поширюється і популяризується з другої половини XIX століття. У рамках ранньої радянської ідеології і політики коренізації все ще широко вживається термін "малороси" був оголошений "старорежимним" і "шовіністських" [46] [47] та скасовано.

Російська карта Європи видання 1907 року, на якій українці називаються: "малороси чи русини".
Польська карта Європи видання 1927 року, на якій українці називаються: Rusini "русини".

1.2. Західна України

На землях Західної Україні з часів галицького князівства і до недавнього часу в якості самоназви безперервно застосовувався етнонім "русини", що в епоху приналежності до Австро-Угорщини офіційно звучало як "рутени" ( ньому. Ruthenen ). У період, коли сучасні українські землі перебували у складі Речі Посполитої, польський уряд намагався переконати русинів у тому, що вони частина польського народу, тому багато представників української шляхти відмовлялися від своєї національності і обрядовості, і оголошували себе поляками переходячи у християнство католицького обряду; деякі з них називали себе поляками русинського походження [48].

Протягом XIX століття в Галичині з'явилися русофільський і українофільський руху, так створювалися організації такі як " Головна російська рада "," Руська трійця "," Руський Собор "(дана організація були пропольської) [48], згідно перепису в Австро-Угорщині 1900 русинами себе вважали майже 3 млн осіб, що становило майже 90% населення території сучасної Західної України [49], в довоєнний час (обидві міжвоєнні польські перепису також зафіксували поширення " русинів "на територіях Волині, Галичини та на Закарпатті), в усякому разі збори галицьких та закарпатських політиків, зібралися в Прешові після розпаду Австро-Угорщини називалося "Рада галицьких і угорських русинів" [50].

"Українці" як аллоетнонім по відношенню до українського населення в Австро-Угорщині - порівняно пізній термін, так, наприклад, у своєму дослідженні професор Віденського університету, Карл Воцелка про населення Ціслейтанской і Транслейтанской частин Австро-Угорської імперії пише:

по-мадярськи rutn, самоназва - русини, з початку 20-го сторіччя - Українці

Оригінальний текст (Нім.)

nach magyarisch rutn, sie selbst nannten sich rusyny, seit Beginn des 20.Jahrhunderts Ukrainer

- Demographische und soziale Entwicklung in sterreich


1.3. Радянський час

Офіційно етнонім "українці" для жителів Західної України був введений вже в радянський час у зв'язку з утворенням Української Радянської Соціалістичної Республіки [51] [52].

2. Етнічна територія українців

Українці здавна розселені в центрально-східній частині Європи, приєднуючись територіально до Чорного і (в останні століття) до Азовського морів, будучи сусідами з групою інших народів. Етнічна територія українців є суміжним стосовно етнічної території росіян в її південно-західній частині. Етнічна межа між територіями двох споріднених народів в умовах СРСР була наближена до міжреспубліканської кордоні (між УРСР і РРФСР). Сучасна етнічна територія українців близька до державної території Україні (національної української території), але не збігається з нею повністю [53].


2.1. Географічне середовище і українська етнічна територія

Ядро української етнічної території завжди розташовувалося в межах сучасної території України, пересуваючись по її північно-західній половині. Тектонической основой этнической территории украинцев является Украинский кристаллический щит Восточноевропейской платформы (с выступами докембрийского кристаллического фундамента на поверхность). Формировался украинский этнос в условиях широколиственнолесных (восточноевропейских и северных центральноевропейских), а также лесостепных (восточноевропейских) преимущественно равнинных ландшафтов, в меньшей степени (в западной части территории) - складчатых флишевых горных и холмистых предгорных Альпийского пояса. Такие ландшафты распространены на западе до центральных районов Германии (там они более влажные), на востоке - до Уральских гор (там они более засушливые). Севернее современной этнической территории украинцев они охватывают Подляшье в Польше, всю южную часть Белорусии, Стародубщину и соседние районы Брянской области Российской Федерации; южнее - почти всю Молдавию и северо-восточную часть Румынии. Формирование хозяйственно-культурных черт украинцев, а также их этнографических групп, территориальное размещение современной инфраструктуры экономики и районная специализация украинского хозяйства обословлены в первую очередь природной средой. [53].


2.2. Историческое развитие украинской этнической территории

Очертания и площадь этнической территории украинцев с течением времени изменялись в зависимости от конкретных исторических обстоятельств. В степной и лесостепной полосах Украины этнически украинское население под давлением кочевых народов не один раз становилась редким и совсем исчезало. Потом украинцы снова селились, приходя с северных и западных украинских земель. Степные черноморско-азовские земли украинцы окончательно заселили лишь в ХVІІІ-ХІХ вв.

Переселение и компактное расселение украинцев на соседних к украинской этнической территории (Поволжье, Северный Кавказ, Молдавия, Добруджа, Сербия) и на весьма отдаленных (Казахстан, Южная Сибирь, Дальний Восток, Канада, США, Аргентина, Бразилия) землях привело к образованию большого количества этнических островов (анклавов) разной площади и конфигурации. Дисперсная (рассеянная) форма расселения украинцев препятствовала воспроизводству украинской этнической самобытности и содействовала их этнической ассимиляции.

Распространение украинского языка на юго-западе Российской империи согласно переписи 1897 г. и украинцев в Австро-Венгрии

В ХІХ в. и почти до середины ХХ в. украинская этническая территория выходила далеко за пределы современной территории Украины, охватывая некоторые районы современных государственных территорий Белоруссии, Российской Федерации, Молдавии, Румынии, Словакии и Польши. Украинская этническая территория на время создания Украинской Народной Республики (1917 г.) и последующей борьбы за её независимость, по оценке одного из основоположников украинской географии С.Рудницкого, составляла от 905 тыс. км. до 1056 тыс. км. с населением 51,2 −53,9 млн жителей, удельным весом этнических украинцев 71,3-71,7 %. Другой украинский географ, В.Кубиевич (Кубийович), сделал оценку площади украинской этнической территории на 1933 г. (без учета последствий голодомора) - 932 тыс.км., в том числе: 728,5 тыс. км. составляла сплошная украинская этническая территория, 203,6 - смешанная [54] [55].


2.3. Современное состояние украинской этнической территории

Невзирая на значительные потери, украинская этническая территория продолжает оставаться самой большой в Зарубежной Европе, охватывая около 600 тыс. км. и простираясь приблизительно на 1400 км с запада на восток широкой полосой преимущественно от 300 до 700 км. В приграничных районах Украины, на Крымском полуострове, а также в ряде приграничных районов сопредельных с Украиной государств имеются территории со смешанной этнической структурой населения.

Украинская этническая территория граничит с этническими территориями русских, белорусов, поляков, словаков, венгров, румын, молдаван и с этническими анклавами болгар и гагаузов (между украинской и молдавской этническими территориями). Большая часть украинской этнической территории имеет одноэтнический состав населения, где украинцы сотавляют более 80 %. Такие территории явно преобладают в 22 областях страны. В Луганской области они составляют около половины её территории, Донецкой - в пределах 1/4. На Крымском полуострове одноэтничность территории (русская, украинская, крымско-татарская) наблюдается сегодня только как локальное явление, на ограниченных участках. Тенденция увеличения доли крымскотатарского населения, депортированного в середине ХХ в., на большей части территории Крыма является определяющей (с 1988 г).

Этнические группы венгров, румын, болгар, греков, расселенные в пределах национальной украинской территории имеют достаточную социальную инфраструктуру для самовоспроизводства, а русских (в наследство от национальной политики КПСС) - для расширенного воспроизводства этничности (этнического самосознания, языка, культуры и пр). По всеобщему согласию европейских стран отличие этнических и государственных границ не является основанием для их пересмотра [56].


3. Этническая история

Женский национальный костюм, центральная Україна

Украинцы вместе с русскими и белорусами относятся к восточным славянам. К украинцам относят также полесские этнографические группы: (полищуки) ряд западноукраинских этнографических групп (бойки, гуцулы, лемки, русины, причём некоторые представители последней группы самоидентифицируют себя как отдельный от украинского народ).

Предки украинцев - славянские племена полян, древлян, тиверцев, сіверян, уличей, волынян (дулебов) и белых хорватов наряду с другими племенами вошли в состав средневекового древнерусского государства - Киевской Руси (IX - XII вв.), а позднее, после его распада - Галицко-Волынское княжество (XII - XIV вв.), Переяславское княжество, Киевское княжество, Черниговское княжество. Позднее земли вошли в состав Великого княжества Литовского, затем - к Речи Посполитой, и к исходу XVIII века земли нынешней Украины, были разделены между Российской и Австрийской империями.

Починаючи з XIV века территория современной Украины оказалась разделенной между Великим княжеством Литовским, королевством Польским и Молдавсикм княжеством и Золотой ОрдойXV веке в Северном Причерноморье обособилось от Орды Крымское ханство, перешедшее под власть Османской империи). Немалую роль в истории современной Украины сыграло казачество и созданное им в нижнем течении Днепра административно-военное образование XVI - XVIII ст. Запорожская Сечь.

В XVII веке важным моментом этнической истории населения современной Украины были дальнейшее развитие ремесла и торговли, в частности, в городах, пользовавшихся магдебургским правом, ремесленники в которых были объединены в цеха со своим уставом и внутренним самоуправлением. Ещё более важным моментом в этнической истории стало создание в результате освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого казачьего государства - Гетманщины. В 1654 году значительная часть украинских земель вместе с Киевом добровольно переходит под протекторат царя Российского - Алексея Михайловича, а к исходу XVIII века, после Третьего раздела Речи Посполитой, вне территории Российской империи оказывается лишь Галичина со Львовом, отошедшая к Австро-Венгрии, а также Закарпатье и Буковина.

В XVIII веке на территории современной Украины уже имеется развитая по меркам своего времени система светского образования, включающая многие сотни начальных "полковых" школ, коллегиумы и академии (в Києві та Чернигове).

В XVII веке произошло перемещение значительных групп крестьян и казаков из находившегося в составе Речи Посполитой Правобережья, а также из Поднепровья на восток и юго-восток, освоение ими на территории Российского царства пустующих степных земель и образование так называемой Слобожанщины, а затем - с падением Крымского ханства - и "Новороссии". Согласно Всероссийской переписи населения 1897 г., представители малорусской языковой группы русского языка (по формулировке переписи [57]) численно доминировали на всей украинской (в нынешних границах Украины) территории Российской империи, за исключением Одессы [58], других крупных городов (кроме Полтавы), Южной Бессарабии (Буджака) и Криму.

Историческим центром становления украинского народа было Среднее Поднепровье - Киевщина, Переяславщина, Черниговщина. Важную роль в этногенезе украинцев сыграли галицкие (в период, когда они находились под властью Австро-Венгрии) и волынские земли, там в период империй бурными темпами развивается украинская наука.


4. Исследования генетической структуры

Изучение распределения молекулярных маркеров среди популяции украинцев имеет важное значение как для изучения происхождения и миграций восточных славян, так и для изучения популяций Европы в целом. Для изучения генетической структуры украинцев изучаются т. н. однородительские маркеры - маркеры нерекомбинирующей части Y хромосомы (т. н. NRY полиморфизм), так как Y-хромосома передаётся только от отца к сыну, изучение нерекомбинирующей части Y хромосомы позволяет изучить родство определённой группы индивидуумов по отцовской линии, маркеры мтДНК, ввиду того, что сперматозоид содержит крайне ограниченное количество цитоплазмы, митохондрии образовавшейся в результате оплодотворения зиготы ведут своё происхождение из яйцеклетки, таким образом митохондрии передаются от матери к ребёнку, и поэтому изучение мтДНК позволяет изучить родство группы индивидуумов по материнской линии, также изучаются аутосомные маркеры, то есть маркеры, дислоцированные на аутосомах [59].

По результатам проведённых исследований NRY полиморфизма, изучения мтДНК и аутосомных маркеров четырёх популяций украинцев (поделенных на западных, подольских, днепровских и восточных украинцев) получены следующие результаты. Изучен внутрипопуляционный и межпопуляционный полиморфизм украинцев. Отмечено, что данные полученные при изучении генетической близости по NRY маркерам высоко соответствует данным по географической и лингвистической близости с остальными народами Европы в отличие от данных по мтДНК маркерам и аутосомным маркерам, по которым отмечен низкий уровень соответствия с географическими и лингвистическими данными, при этом уровень NRY полиморфизма украинцев в полтора раза выше чем мтДНК полиморфизма на внутрипопуляционном уровне, уровень NRY полиморфизма на межпопуляционном уровне в 20-25 раз больше, чем уровень мтДНК полиморфизма [59].


4.1. Данные по изучению NRY полиморфизма

В результате изучения NRY полиморфизма украинцев были выявлены 19 гаплогрупп - C3(C3c), E1, E3b1, E3b3, G2, I(I1a,I1b,I1c), I1a, I1b, I1c, J1, J2(J2f), J2f, K2, N2, N3, Q, R1(R1a,R1b3), R1a и R1b3, наиболее часто встречающимися были гаплогруппы R1a, I1b, E3b1, N3, I1a. [59]. Доминирующей гаплогруппой Y-хромосомы (то есть комбинацией аллелей генов, дислоцированных на Y-хромосоме, имеющих общее происхождение от единого общего предка) протестированных украинцев является R1a - около 54 % [60] [61]. Эта гаплогруппа является подгруппой гаплогруппы R, наиболее распространённой на территории всей современной Европы и которую генетики склонны трактовать как "индоевропейскую". Гаплогруппа R1a доминирует в Восточной Европе и характерна для поляков (56 %), русских (47 %), немцев (30 %). Украинцы также имеют сравнительно высокую частоту гаплогруппы I1b, подруппы гаплогруппы I, встречающейся у 1/5 всех европейцев и почти не встречающейся вне Европы - у современных украинцев она встречается с частотой 16,1 %, что сближает их в первую очередь с белорусами (16 %), а также с румынами (17 %), албанцами (17 %) и греками (18 %). Так как гаплогруппа I встречается у современных украинцев чаще (с частотой в 22 %), чем на территории Западной Европы (во Франции она распространена с частотой в 11 %) и мнимое отсутствие восточноевропейской гаплогруппы I1b* на территории Скандинавии указывает на восточноевропейское происхождение этой гаплогруппы [62]. Частота североафриканской E3b, первоначально возникшей на Ближнем Востоке, в эпоху неолита распространённой на территории Средиземноморья и Северной Африки [63] - 7 % [64].

Как показывают исследования, по маркерам Y-хромосомы исследованные украинцы, белорусы, а также русские центра и юга России демонстрируют самое близкое подобие, формируя тесную группу; поляки же находятся в непосредственной близости к указанной группе. При исследовании популяционных различий по NRY полиморфизму внутри девяти народов Европы общий кластер образовали популяции поляков, украинцев и русских центральной и южной России, что указывает на их общее происхождение [65].


4.2. Данные по изучению мтДНК полиморфизма

При изучении мтДНК полиморфизма украинцев были обнаруженны 34 гаплогруппы мтДНК: A, C, D, G, H(H1,H2), H1, H2, HV(H,pre-V1,pre-V2,V), I, J1, J2, K, M10, N1b, N9a, (pre-HV)1, (pre-HV)2, pre-V1, pre-V2, R(B,J,pre-HV,R9,T,U) T, U2e, U3, U4, U5a(U5a1), U5a1(U5a1a), U5a1a, U5b(U5b1,U5b2), U5b1, U5b2, U8a, V, W и X2, причём наиболее часто встречающимися у украинцев были гаплогруппы H(xH1,H2), встречающаяся с частотой в 20 %, T и H1 , встречающиеся с частотой 11-12 % и гаплогруппа J1 , частота которой в популяции украинцев составляла 8 %, гаплогруппа Н характерна в первую очередь для западной Евразии, причём подтип Н1 характерен для северной Европы, гаплогруппы T и J1 характерны для населения Европы и Ближнего Востока. [59] По митохондриальной ДНК украинцы наиболее генетически близки к юго-западным русским, полякам, венграм и юго-восточным литовцам, но проявляют сходство и со многими другими, в особенности славяно-, германо-, балтоязычными популяциями Европы [64].


4.3. Данные по изучению полиморфизма аутосомной ДНК

По аутосомной ДНК выявлено сходство протестированных украинцев с южными белорусами, западными и северными русскими (потомками насельников земель Руси вдоль её основной транспортной артерии - водного пути " из варяг в греки "), южными славянами [66].

5. Антропологическое изучение украинцев

Отрывочные известия о физическом типе населения, живущего в древности на территории современной Украины содержат труды древних авторов. Ископаемые остатки скелетов людей разных исторических эпох на территории Евразии дают представление о месте (роли) украинской территории в расогенезе и генетической истории Европы и всего континента.

А.Шафонский (1786) описал зональные отличия физического типа украинцев Левобережной Украины. Д. П. Де ля Флиз (1854) определил расовую принадлежность украинцев и обратил внимание на отличие расових признаков населения северной части Киевской губ. от остального. П.Чубинский на основании неполных антропологических данных о 1366 рекрутах виделил на Правобережной Украине 3 типа: украинский, галицко-подольский и волынский, которые отличались между собой ростом и, частично, цветом волос и глаз [67].

Активное антропологическое изучение украинцев началось во 2-й пол. ХІХ в. и осуществлялось в тесной связи с медицинскими, историческими, этнографическими и др. исследованиями. Уже на этапе становления антропологической науки кроме этнических украинцев на территории расселения украинцев исследовались группы евреев, поляков, крымских татар, русских и других народов. В исследованиях принимали участие люди разной этнической принадлежности, среди них - русские. Два обстоятельства оказывали существенное влияние как на формирование и развитие украинской антропологии, так и на антропологическое изучение украинцев представителями других народов: 1) отсутствие суверенного украинского государства, 2) политизация науки [68].

Антропологическое изучение украинцев давало возможность распространять осознание того, что украинский народ является самобытным и отдельным от других народов не только в смысле языка, истории, культуры и пр., но и в биологическом смысле - на уровне популяции, кровного родства [69].

Наиболее известными сегодня на Украине антропологами, сделавшими весомый вклад в изучение украинцев, являются Ф.Волков (Ф.Вовк, Хв. Вовк), В.Дяченко, С.Сегеда. Расовая принадлежность украинцев на уровне больших рас к европеоидной расе не вызывает сомнений. Отнесение украинцев к малым расам, антропологическим типам, а также определение антропологической однородности и близости с другими народами имеют много вариантов. Причем и взгляды антропологов (украинских, русских, польских, немецких, англоязычных) и их всевозможные интерпретации в значительной степени зависят от вне научных факторов (политических симпатий и приоритетов, идеологических воззрений, исторических схем, этнологических концепций, цивилизационного выбора, геостратегии власти и прочего).

Ф.Вовк, сделавший значительный вклад в развитие антропологической науки в Российской империи, является основателем украинской антропологии (несмотря на запрет пребывать на территории Украины). В результате многолетнего систематического изучения разных территориальных групп украинского этноса он пришёл к выводу (1916) об относительном физическом однообразии украинского народа и принадлежности его к адриатической (динарской, ядранской) расе, охватывающей также южных и часть западных славян. Физические черты, характерные для большинства украинцев он назвал украинским антропологическим типом.

Его ученики И.Раковский и С.Руденко (1927), продолжая изучение украинцев в условиях советского режима, пытались развивать полученные до 1917 г. результаты. Они решили, что украинский антропологический тип на самом деле состоит из 2 антропологических типов, "слившихся в один общий" - адриатического (динарского), который преобладает в южной полосе украинской этнической территории, охватывая 44,5 % украинского населения, и альпийского, который охватывает 22 % украинцев. Они считали, что в формировании антропологического состава украинцев приняли участие представители не менее 6 основных европейских типов.

Р.Ендык, работая в польской части Украины, а после Второй мировой - за пределами СССР, выделил (1949) среди украинцев 4 группы "расовых первней" (вероятно: "расовых основ", "первоначальных рас"), которые в разном соотношении проявлялись в разных частях украинской этнической территории. По его мнению, признаки динарского типа присутствуют во всех 4 расовых первнях, но в наименьшем количестве в "нордийском с легкой примесью динарского", распространенном на Радомышльщине, Курщине, Волыни и на юге Кубани.

Этно-антропологические исследования в УССР в период правления И. В. Сталина были прекращены и возобновились только в период Хрущевской оттепели, под руководством КПСС. По авторитетному мнению В.Дяченко (1965), высказаному на основании результатов украинской антропологической экспедиции, на этнической территории украинцев виделяется 5 антропологических областей: центральноукраинская, карпатская, нижнеднепровско-прутская, валдайская (или деснянская), ильменско-днепровская. Четырём из них (кроме карпатской) он нашёл соответсвия среди белорусов и русских. Но, что очень важно, между всеми антропологическими областями Украины не обнаружены выразительные отличия и резкие переходы, средние антропологические показатели у населения всех выделенных областей довольно близки к показателям населения самой распространенной и многочисленной центральноукраинской области (она охватывает большинство украинцев). Позже Дяченко В. Д. согласовывал свои выводы с дальнейшим развитием советской антропологии, а также с новой политической реальностью (независимостью Украины).

Украинцы входят в "дунайскую" (норикскую) группу популяций. Сюда же включаются белорусы, поляки, многие русские (у этих народов преобладает валдайский вариант дунайского типа, характеризуемый несколько большей светлопигментированностью), словенцы, некоторые популяции хорватов, а также немцев, австрийцев и литовцев [70].

Украинцы как правило брахикефальны, в большинстве своём - высокорослы, с преобладанием тёмного цвета волос, но светлоглазые почти во всех характерных для украинцев антропологических типах (кроме динарского) преобладают над темноглазыми.

По ряду признаков (профилировка лица, поперечный профиль спинки носа, выступание крыльев носа, положение ноздрей, развитие складки верхнего века) некоторые группы населения Украины (Среднего Поднепровья, Левобережья), несомненно европеоидного, имеют незначительный процент примеси, связанной с ассимиляцией степных тюркских групп с определённым монголоидным элементом. [71].

Из антропологических типов наибольшее распространение имеют гориды, понтиды и балтиды. Реже встречается динарский тип (преимущественно в южных и западных регионах).

В советское время появились также публикации о вариациях одонтологических признаков среди украинцев, о вариациях дерматоглифических признаков и попарном сопоставлении популяций по методу СТВ, о гематологической типологии украинского народа в связи с вопросами этногенезиса и др. Центры антропологического и генетического исследования украинцев СССР находились в Москве (основной), Ленинграде и Киеве.

С.Сегеда в своих трудах после распада СССР высказывает мнение о том, что украинцы, "занимая промежуточное положение между северными и южными европеоидами, в большей степени тяготеют к последним" [72].

Соединение антропологического и популяционно-генетического взглядов на Украину и украинцев позволяет увидеть Украину как объективно существующую биогеографическую реальность, образованную расово целостной, относительно гомогенной украинской этнической популяцией в центрально-восточной части Европы среди широкого круга других популяций человека [73].

 • Ukrainian traditional clothing stamps 2004.jpg
 • Ukrainian traditional clothing stamps 2005.jpg
 • Украинская народная одежда разных регионов на почтовых марках ( Слева - западная Украина, посередине - центральная, справа - восточная Украина)


6. Мова

Украинский язык относится к восточнославянской группе индоевропейской семьи, по глоттохронологическим данным наиболее близок к белорусскому, время разделения украинского и белорусского ~400 лет назад, время разделения древнерусского и общего предка украинского и белорусского в различных работах оценивается от 1200-900 [74] до 500 [75] лет назад.

Письменность на основе кириллицы.

В украинском языке выделяются следующие территориальные диалекты:

 • северо-западные (полесские), испытавшие влияние белорусского языка;
 • юго-западные (галицкие, закарпатские, буковинские), испытавшие влияние польского, словацкого и венгерского языка;
 • юго-восточные (приднепровские), были положены в основу литературного языка;
 • северо-восточные (слобожанские), испытавшие влияние русского языка.

На территории Украины для большинства украинцев родным является украинский язык : согласно данным официальной Всеукраинской переписи населения 2001 года, 67,5 % живущих на Украине украинцев считают своим родным языком украинский, 29,6 % - русский; доля украинцев, считающих родным языком украинский, значительно колеблется в зависимости от области проживания - от 98,3 % в Тернопольской области [76] до 10,1 % в Автономной республике Крым [77].

Для украинцев, проживающих на территории Украины, также характерен украино-русский билингвизм : по данным переписи 2001 г. доля украинцев, кроме родного языка свободно владевших русским, составляла 43,3 %, максимальная доля такой категории была отмечена в Киеве - 58,1 %, минимальная - в Львовской области - 17,7 % [78]. Такой билингвизм имеет черты диглоссии, в которой роль "низкого" языка (L-языка) играл украинский, а "высокого" (H-языка) - русский, вместе с тем в постсоветский период наблюдается тенденция к "возвышению" украинского языка и обретения им статуса H-языка наравне с русским, роль L-языка при этом остаётся за суржиком [79] - продуктом языковой интерференции украинского и русского языков.


7. Структура расселения

Носители "малороссийского наречия" согласно переписи 1897 год по губерниям юго-запада Российской империи
 • Всего украинцев - 45 741,7 тыс. чел. ,

7.1. Діаспора

Украинцы в России

Диаспора - 8 200,0 тыс. чел. (17,9 %), в том числе:

Таким образом, на начало 2000-х годов на территории бывшего СССР проживало 42 256,3 тыс. украинцев (на конец 1991 в СССР проживало 43,6 млн украинцев).


Примітки

 1. Всеукраїнський перепис населення 2001. Русская версия. Результаты. Национальность и родной язык - 2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/. Архивировано - www.webcitation.org/6171e8TFd из первоисточника 22 августа 2011.
 2. Всероссийская перепись населения 2002 года - www.perepis2002.ru/content.html?id=11&docid=10715289081463. Архивировано - www.webcitation.org/616BvJEEv из первоисточника 21 августа 2011.
 3. Population by selected ethnic origins, by province and territory (2006 Census) - www40.statcan.ca/l01/cst01/demo26a.htm Население Канады: этническое происхождение предков.
 4. The Ukrainian Weekly - www.ukrweekly.com/
 5. US Census Bureau 2009 - Происхождение населения США 2009 г.
 6. Підсумки перепису населення Казахстану 2009 - www.stat.kz/p_perepis/Documents/КрПН2009_161110рус.doc
 7. За переписом 1989 р. українці в Казахстані становили 896 240 чол. (Демоскоп - demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php? reg = 5)
 8. Демоскоп. Деякі підсумки перепису 2004 року в Молдавії - www.demoscope.ru/weekly/2006/0249/analit08.php
 9. Без урахування ПМР (Придністров'я)
 10. Придністров'я ( ПМР) юридично є частиною Молдавії, фактично - самопроголошеним державою, визнаною лише двома частково визнаними державами: Південна Осетія і Абхазія. Перепис населення в Молдавії 5-12 жовтня 2004 проводилася без обліку населення ПМР. В ПМР в 2004 р. проводилася самостійна перепис населення 11-18 листопада 2004 р. (Демоскоп. Підсумки перепису населення ПМР 2004 - www.demoscope.ru/weekly/2005/0213/panorm01.php # 2)
 11. Підсумки перепису населення Білорусі 2009 р. Національний склад - belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/vihod_tables/5.8-0.pdf.
 12. destatis.de - www.destatis.de/basis/e/bevoe/bevoetab10.htm
 13. Народи Росії - Українці - www.narodru.ru/peoples1282.html
 14. Етнічний атлас Узбекистану - www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=416
 15. http://www.acime.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=863 - www.acime.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=863
 16. Recensamant Romania 2002 - mimmc.ro/info_util/formulare_1294 ​​/
 17. Розподіл населення Латвії за етнічним складом і громадянства - www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/2010/ISVN_Latvija_pec_TTB_VPD.pdf (Латиш.)
 18. Zdroj dajov: tatistick rad Slovenskej republiky 2001. TAB. 115 Bvajce obyvateľstvo podľa pohlavia a nrodnost - sodb.infostat.sk/sodb/slovak/2001/format.htm
 19. У тому числі 24 201 русин і 10814 власне українців.
 20. World Factbook Redirect - Central Intelligence Agency - www.cia.gov / cia / publications / factbook / geos / lo.html
 21. Głwny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl / cps / rde / xchg / gus
 22. Статкомітет Естонії. База даних населення - pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp
 23. Перепис населення 2009 року. Національний склад населення Республіки Киргизстан. - www.stat.kg / stat.files / tematika / демограф / Киргизстан в ціфрах/демо6.pdf
 24. http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/az/AP_/1_5.xls - www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/az/AP_/1_5.xls
 25. Національний склад Литви на 1 січня 2010 року. - db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp (Англ.)
 26. Czech Statistical Office. 2001 - www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/tabx/CZ0000
 27. Включаючи русинів
 28. (Серб.) Official Results of Serbian Census 2003-Population - webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/Zip/VJN3.pdf PDF (441 KiB) , Pp. 12-13
 29. Включаючи 15905 русин і 5354 власне українців
 30. Statistiche demografiche ISTAT - demo.istat.it/str2004/index.html
 31. Українці - slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00082/02700.htm? text = українці & stpar3 = 1.1 - стаття з Великої радянської енциклопедії (3-е видання)
 32. http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages \ U \ K \ Ukrainians.htm - www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages \ U \ K \ Ukrainians.htm
 33. The Search Engine that Does at InfoWeb.net - www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404101422.html
 34. Всеукраїнський перепис населення. Рідна мова - 2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/language /
 35. Всеукраїнський перепис населення. Вільне володіння мовами -
 36. Ф. Л. Агеєнко, М. В. Зарва "Словник наголосів російської мови". Видавництво "Російська мова". 1993
 37. Словники російської мови - slovari.yandex.ru / Українець / правопис /. архіві - www.webcitation.org/619Pj74xe з першоджерела 23 серпня 2011.
 38. М. Фасмер. Етимологічний словник російської мови -
 39. Архів Південно-Західної Росії. Частина II том I, стор XL, LXIII-LXIV - mnib.malorus.org/ajzr/02-01-Arhiv_Yugo_Zapadnoj_Rossii_02_01_1861.pdf
 40. русини-українці - Пошук в Google -
 41. Гайда, Федір Олександрович. Від Рязані і Москви до Закарпаття. Походження і вживання слова "українці" - www.edrus.org/content/view/22784/56/ / / Батьківщина. 2011. № 1. С. 82-85.
 42. Тлумачний словник Даля - www.slovardalja.net/word.php?wordid=41144
 43. 1 2 Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. - litopys.org.ua/pivtorak/pivt12.htm
 44. Олександр Палій. Стаття для періодічного видання "Обозреватель" - dialogs.org.ua / issue_full.php? m_id = 5466
 45. 1 2 3 Малороси - be.sci-lib.com/article063623.html
 46. Словники та енциклопедії на академіка - dic.academic.ru / searchall.php? SWord = малороси & s = 1 & d = 1
 47. "Українець (с)" в словниках російської мови - Яндекс. Словники - slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/13/us213022.htm? text = малорос & stpar3 = 1.1
 48. 1 2 Орест Субтельний "Історія України"
 49. Михайло Грушевський "Історія України-Руси" - litopys.org.ua/hrushrus/iur10102.htm
 50. Чехословацький Закарпатті - www.nazdar.ru/index.php?id=4&additional=4czpodkarpatie
 51. Як русини стали українцями - Газета - Дзеркало тижня. Україна - zn.ua/articles/43953
 52. Федір Гайда: Як сталося слово "українці" - Політика, вибори, влада - Новини - ІА REGNUM - regnum.ru/news/polit/1410406.html
 53. 1 2 Чирков О. Етногеографічна складовою українознавчої терміносістемі / / Українознавство / НДІУ. - 2006. - № 1. - С. 297. http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=281 - www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=281
 54. Огляд національної теріторії України / / Степан Рудницький. Чому ми хочем Самостійної України? / Упор., Передмова О. І. Шаблія. - Львів: Світ, 1994. - С. 209-270.
 55. Чирков О. Втрачені земли: (Порівняння національної теріторії України, візначеної Степаном Рудницький на початку 1920-х РОКІВ, з сучасному державною та етнічною Українськими теріторіямі) / / Україна Просторово в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія. - К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. - С.131-141. http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/index.html - uaznavstvo.univ.kiev.ua / ua / index.html
 56. Чирков О. Етнічна територія (Етнічні земли) / / Україна-Етнос: Збірник наукових праць з етнологічніх та дотічніх до них проблем українознавства / НДІУ; Авт.: Фігурній Ю. С. та ін. - К., 2006. - С.80.
 57. Розподіл населення за рідною мовою, Київська губернія - demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php? reg = 44
 58. Розподіл населення за рідною мовою, Одеса - demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php? reg = 78
 59. 1 2 3 4 А. С. Пшеничного Структура генофонду українців за даними про поліморфізм мітохондріальної ДНК та Y хромосоми. Автореферат дисертації - МГНЦ РАМН - Москва, 2007.
 60. Semino et al. (2000), " The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: AY Chromosome Perspective - hpgl.stanford.edu/publications/Science_2000_v290_p1155.pdf ", Science Т. 290: 1155-59, PMID 11073453, doi : 10.1126/science.290.5494.1155 - dx.doi.org/10.1126/science.290.5494.1155 , < http://hpgl.stanford.edu/publications/Science_2000_v290_p1155.pdf - hpgl.stanford.edu/publications/Science_2000_v290_p1155.pdf> .
 61. High-resolution phylogenetic analysis of Southeastern Europe ... - mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/10/1964: MBE, 2005, Vol. 22 (10) :1964-1975
 62. S. Rootsi et al. Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe - www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1181996&tool=pmcentrez (Англ.) / / American Journal of Human Genetics. - 2004. - Т. 75. - № 1. - З. 128 - 137 ..
 63. Haplogroup E3b - freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com / ~ gallgaedhil/haplo_e3b.htm
 64. 1 2 Пшеничне А. С. Структура генофонду українців за даними про поліморфізм мітохондріальної ДНК та Y хромосоми - www.dissland.com/catalog/214671.html (дисертація канд. біол. наук, мед.-генет. науч. центр РАМН, Москва, 2007)
 65. Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A., Kivisild T., Churnosov M., Evseeva I., Pocheshkhova E., Boldyreva M., Yankovsky N., Balanovska E., Villems R. Two Sources Of The Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context - www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2253976&tool=pmcentrez (Англ.) / / American Journal of Human Genetics. - 2008. - Т. 82. - № 1. - С. 236 - 250 ..
 66. Пшеничне А. С., Соловйова Д. С., Дібірова Х. Д., Мансуров Р. І., Іщук М. Л., Балановський Є. В. "Генофонд українців: оцінка внутрішньо-та міжетнічної мінливості за трьома типами ДНК маркерів (мтДНК, Y-хромосоми, аутосомним) "/ / Матеріали Міжнародної Конференції" Генетика в Росії і в світі ". Москва. 2006. - С.163.
 67. Чирков О. Антропологічний тип / / України-Етнос. Науковий понятійно-термінологічний словник-довідник з етнологічний і стосується їхніх проблем українознавства / НДІ українознавства МОН України. - К. - С. 11. - (На укр. Яз.)
 68. Детальніше див: Чирков О. Антропологія / / України-Етнос. Науковий понятійно-термінологічний словник-довідник з етнологічний і стосується їхніх проблем українознавства / НДІ українознавства МОН України. - К., 2006. -С. 12-15; Чирков О. Формування і розвиток української антропології (фізичної) у зв'язку з українознавства / / Збірник наук. праць НДІУ. - К.: "Рада", 2008. - Т.ХХ. - С. 472-480. - (На укр. Яз.)
 69. Чирков О. Антропологічне вивчення українського населення - важлива складова українознавства / / Українознавство. - № 2. - 2009. - С. 226. - (На укр. Яз.) Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1631 - www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1631
 70. Василь Дяченко. Етнонаціональній Розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. - К., 1993. - С. 149-153
 71. В. Д. Дьяченко Антропологічний склад українського народу - С. 72.
 72. Чирков О. Антропологічний тип / / України-Етнос. Науковий понятійно-термінологічний словник-довідник з етнологічний і стосується їхніх проблем українознавства / НДІ українознавства МОН України. - К., 2006. - С. 12. - (На укр. Яз.)
 73. Чирков О. Загальноінститутські методологічний семінар [1. Про можливість зіставлення результатів антропології та генетики популяцій людини ...] / / Українознавство. - 2010. - № 4. - С. 204. - (На укр. Яз.) Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2228 - www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2228
 74. Petra NOVOTN, Vclav BLAEK. Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages. Baltistica, Lithuania. ISSN 0132-6503, 2007, vol. 42, no. 2, pp. 185-210 -
 75. Яхонтов С. Є. Оцінка ступеня близькості споріднених мов. Теоретичні основи класифікації мов світу. - М., 1980. - С. 148 - 157 - www.nostratic.ru/books/ (110) yahontov-evaluation.pdf
 76. Мовний склад населення Автономної Тернопільській області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року - 2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/language/crimea /
 77. Мовний склад населення Автономної Республіки Крим за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року - 2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/language/ternopil /
 78. Всеукраїнський перепис населення 2001. Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, крім рідної, якими вільно володіють. - 2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul5 /
 79. http://books.google.com.ua/books?id=gncrr5KrFvIC&hl - books.google.com.ua / books? id = gncrr5KrFvIC & hl Laada Bilaniuk. Contested tongues: language politics and cultural correction in Ukraine. pp. 91, 118 (Cornell University Press, 2006, ISBN 978-0-8014-4349-7)
 80. Population by selected ethnic origins, by province and territory (2006 Census) - www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/demo26a-eng.htm

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Українці в Польщі
Українці в Латвії
Українці в Канаді
Українці в Аргентині
Українці в Австралії
Українці в Бразилії
Українці в Румунії
Українці (мешканці прикордонних земель)
Українці та українська мова в Росії
© Усі права захищені
написати до нас