Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

УченийПлан:


Введення

Учений - фахівець у якій-небудь науковій галузі, що вніс реальний внесок у науку.

Зазвичай вченими називають тих людей, які застосовують науковий метод [1]. Вчений може бути експертом в одній або кількох областях науки [2]. Поняття "вчений" і "наука" пройшли тривалий розвиток і еволюцію, і їх розуміння в різних культурах може відрізнятися, однак при цьому було сформовано світове наукове співтовариство, яке зблизило уявлення про науку і вчених в різних країнах.

Наукова методологія, яку використовують вчені, зокрема, включає в себе узагальнення добре перевірених фактів, застосування абстрактних понять, генерування та перевірку гіпотез, створення теорій як фактів більш загального рівня, розвиток наукового опису, починаючи з добре вивченого, в бік непізнаного.


1. Ознаки наукової кваліфікації

Основний формальна ознака визнання наукової кваліфікації - публікація матеріалів досліджень в авторитетних наукових виданнях та доповіді на авторитетних наукових конференціях. У Росії зроблена формальна спроба відокремити авторитетні наукові видання від інших у вигляді списку видань, публікації в яких визнаються ВАК. Проте навіть серед авторитетних видань і конференцій існує розуміється не цілком однозначно система пріоритетів. Як правило, найбільшим пріоритетом користуються міжнародні видання і конференції, і визнання на міжнародному рівні вище національного. Авторитет і визнання кваліфікації вченого пов'язаний з його популярністю в колах фахівців. Існують спроби вибудувати рейтинги за кількістю посилань на роботи даного вченого з робіт інших вчених.

У науковому співтоваристві високо цінується педагогічна робота. Право читати лекції в престижному навчальному закладі є визнанням рівня та кваліфікації вченого. Високо цінується також створення наукової школи, тобто підготовка кількох вчених, що розвивають ідеї вчителя.

Належність до професійної науці і рівень кваліфікації вченого можуть формально визначатися місцевими та національними кваліфікаційними комісіями (рада із захисту дисертацій, атестаційна комісія, ВАК). В СРСР і пострадянській Росії кваліфікація ученого формально підтверджується вченим ступенем ( кандидат або доктор наук) і вченим званням ( доцент або професор). Присвоєння як ступенів, так і звань контролюється ВАК. Наукові ступені присвоюються за напрямами наук, наприклад, кандидат фізично-математичних наук, кандидат юридичних наук і т. п.

Для отримання відповідної наукового ступеня необхідно написати і захистити в спеціалізованій раді дисертацію. Як виняток і при великих наукових заслуги дисертація може замінюватися доповіддю про виконану роботу. Виняток робиться дуже рідко, наприклад, для генеральних конструкторів. Обов'язковою умовою успішного захисту є публікація та апробація результатів наукової роботи. Під апробацією зазвичай розуміється виступи на конференціях, так як ця форма дозволяє дискусійно обговорити результати і відповідно отримати відкриту критику, при незгоді наукового співтовариства.

Для отримання вченого звання (доцента або професора) крім наукового ступеня потрібно вести педагогічну роботу, зокрема мати навчально-методичні публікації. Існують і більш дрібні формальні ознаки визнання кваліфікації, наприклад, дозвіл керувати науковою роботою аспірантів є необхідною сходинкою переходу від кандидата до доктора.

Вища ступінь формального визнання з боку наукового співтовариства в Росії - обрання в державну академію наук.


2. Формування поняття в історії людства

В давнину носіями знань, які можна за сучасними критеріями вважати науковими, були жерці релігійних культів, а саме знання носило сакральний характер. Наприклад, в Стародавньому Єгипті існувала писемність, велися історичні хроніки, астрономічні спостереження, розроблялися зачатки математики та медицини.

2.1. В античний період

Папірус з Оксірінхе з фрагментом "Почав" Евкліда

Поділ науки і релігії почалося в античній Греції і Римської імперії, де знаннями стали цікавитися не тільки жерці, а й філософи. У Піфагора знання математики ще мали сакральний характер, але Евклід вперше створив цілісну геометрію як світську науку. В астрономії відомими вченими були Птолемей і Ератосфен, в медицині - Гіппократ і Гален, в історії - Геродот, Тацит, Пліній, Йосип Флавій. Оскільки наука того часу ще не була відокремлена від філософії, умоглядні міркування вважалися важливішими, ніж експериментальна практика. Тим не менш, вже тоді не тільки в математиці, а й в астрономії та фізики такі вчені як Птолемей і Архімед застосовували складний математичний апарат для розрахунку руху небесних світил і конструювання механізмів.


2.2. В Середні століття

Розквіт гуманітарних наук в Середні століття пов'язаний насамперед із розвитком юриспруденції. Для вивчення права в Західній Європі вперше з'явилися університети і система вчених звань. Хоча середньовічна система освіти разом з університетами розвивалася католицькою церквою, поряд з богословською і філософським факультетами, де вивчали історію філософії та християнську релігійну літературу, в університетах крім юридичних були і медичні факультети, внаслідок чого спеціальну освіту могли отримати не тільки церковні діячі, а й лікарі. Тим не менше, і в цей період вчені, такі як Біда Високоповажний, П'єр Абеляр, Роджер Бекон і Микола Коперник, переважно були церковними діячами.


2.3. В Новий час

Сучасна наука, в якій експериментальна перевірка придбала велику важливість у порівнянні з умоглядними міркуваннями, з'явилася в Новий час. Її засновниками були Френсіс Бекон, Рене Декарт, Роберт Бойль, Ісаак Ньютон та інші вчені XVII ст. Хоча вони ще були тісно пов'язані з університетами та їх середньовічним церковним спадщиною, а Ньютон, наприклад, був містиком, їх наукове і філософське спадщина була вже цілком незалежним від релігійних вірувань, а методологія оформилася як скептична і критична. До кінця XVIII ст. наука остаточно відокремилася від філософії, а вчені спеціалізувалися, створюючи все більш складну систему наукових дисциплін і напрямів [3].


2.4. У XIX-XX століттях

Після промислової революції наука із засобу задоволення цікавості та джерела знань для системи освіти поступово перетворилася на одне з джерел нових технологій і отримання доходів, пов'язаних з їх застосуванням. Хоча і в цей період серед видних учених було багато любителів, наприклад, Грегор Мендель і Генріх Шліман, більшість їх перетворилося на професіоналів, тобто людей, для яких заняття наукою стало професією, способом отримання доходу для особистих і професійних потреб, таких як Роберт Кох або Альфред Нобель. На додаток до домашніх і університетським лабораторіям з'явилися лабораторії в спеціалізованих наукових і промислових інститутах, які вимагали все більше кадрів. Якщо вчені-теоретики, такі як Альберт Ейнштейн, ще могли працювати одні, а Марі Кюрі і Ернест Резерфорд - обходитися нечисленними помічниками, такі проекти, як створення атомної бомби або розшифровка генома людини, вимагали участі тисяч людей, організації складної системи їх взаємодії і розгалуженої ієрархічної структури.


2.5. У Росії та СРСР

Російська наука з'явилася в XVIII столітті (див. Російське Просвітництво). У XVIII-XIX вв. серед російських учених було чимало світових знаменитостей, таких як Михайло Ломоносов і Дмитро Менделєєв. У СРСР вчених відносили до соціального прошарку інтелігенції. Серед вчених зі світовим ім'ям радянського періоду відомі І. П. Павлов, К. Е. Ціолковський, П. А. Черенков, Л. Д. Ландау, М. М. Боголюбов, В. І. Вернадський, Н. М. Амосов і багато інших.


3. Класифікація

3.1. За кваліфікації

Формальна класифікація вчених проводиться в процесі присвоєння вчених ступенів і звань. Вчені ступені, як і визнання отриманого вищої освіти, класифікують за галузями знань. Можна, наприклад, отримати диплом або ступінь по одній або декількох біологічних дисциплін, але не можна отримати ступінь з усіх наук відразу. Вчений ступінь не гарантує присвоєння вченого звання, і тому кваліфікація професора вище, ніж кваліфікація кандидата тих же наук, але не можна зіставляти кваліфікацію професора в одній галузі знання з кваліфікацією кандидата наук в іншій області.

Крім формальних ознак кваліфікації існують також неформальні. Серед професорів в одній і тій же області знання кращим експертом по окремому науковому напрямку вважається той, хто є автором публікацій саме в цьому напрямі, а якщо обидва автори працюють по одному і тому ж напрямку науки, то кращим експертом буде той, кого більше цитують і , отже, визнають кваліфікацію інші автори. Так формується престиж фахівця в науковому співтоваристві.

Крім відмінностей в експертній кваліфікації існує також умовний поділ учених на теоретиків і експериментаторів. Теоретики переважно створюють умоглядну модель для пояснення існуючих та передбачення ще невідомих фактів. Експериментатори тестують модель, виробляючи необхідні вимірювання. Втім, це умовний поділ не завжди справедливо, і вчені нерідко поєднують у собі обидві якості, лише віддаючи перевагу одному з них.


3.2. Учені й інженери

Вчені досліджують природу з метою осягнення її основних принципів, а інженери застосовують вже відомі науці принципи для вирішення технічних проблем [4] [5]. Коротко кажучи, вчені досліджують, а інженери - конструюють.

Є безліч прикладів, коли значні успіхи в обох областях були досягнуті одними і тими ж людьми. Вчені-експериментатори часто виконують інженерні завдання, конструюючи експериментальні моделі і обладнання, а деякі інженери виконують першокласні наукові дослідження. У механіці, електроніці, хімії та аерокосмічних дослідженнях інженери нерідко опиняються на передових рубежах науки при роботі з новими феноменами і матеріалами. Петер Дебай був одночасно видатним інженером і мав вчений ступінь з фізики ще до того, як отримав Нобелівську премію з хімії. Поль Дірак, один із засновників квантової механіки, також починав свою кар'єру як інженер, після чого став математиком і фізиком-теоретиком. Клод Шеннон, інженер-теоретик, заснував сучасну математичну теорію інформації.

У російських наукових установах інженерами часто називають лаборантів і інший допоміжний персонал.


4. Наукове співтовариство

Об'єднується загальною культурою пізнання, яка постійно розвивається з кожним актом перевірки її адекватності для задач дослідження (те, що призводить до вдалого результату залишається, то, що призводить до невдач дослідження - залишається). Наукове співтовариство окремої предметної області об'єднується загальними, але специфічними даного предмету, принципами методології, які можуть відрізнятися від методології іншого предмета.

Примітки

  1. Ісаак Ньютон (1687, 1713, 1726). [4] "Rules for the study of natural philosophy", Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Third edition. The General Scholium containing the 4 rules follows Book 3, The System of the World. Reprinted on pages 794-796 of I. Bernard Cohen and Anne Whitman's 1999 translation, University of California Press. ISBN 0-520-08817-4.
  2. Oxford English Dictionary, 2nd ed. 1989
  3. Тим не менш, навіть природничі науки на Заході ще до початку XX століття називали натуральної філософією, а вчений ступінь, яка відповідає ступеню кандидата наук, присвоєної у найкращих російських університетах, і зараз називається Philosophy Doctor (у буквальному перекладі - доктор філософії).
  4. National Society Of Professional Engineers Frequently Asked Questions About Engineering - www.nspe.org/media/mr1-faqs.asp (2006). Фотогалерея - www.webcitation.org/61A3fndxa з першоджерела 24 серпня 2011. Наука є знання, що базується на спостережуваних фактах і перевіряються істинах, узагальнених у вигляді впорядкованих систем, яке може бути передано і підтверджено іншими людьми. Інженерія - це креативне додаток наукових принципів до планування, створення, управління, експлуатації, керівництву або роботі систем, які повинні покращувати наше повсякденне життя
  5. Bureau of Labor Statistics, US Department Of Labor Engineers - www.bls.gov/oco/ocos027.htm. Occupational Outlook Handbook, 2006-07 Edition (2006). Фотогалерея - www.webcitation.org/61A3gF7ev з першоджерела 24 серпня 2011.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Філіппов, Олексій Федорович (учений)
Петров, Микола Павлович (учений)
Семенов, Микола Миколайович (учений)
Григор'єв, Анатолій Іванович (учений)
Александров, Анатолій Олександрович (учений)
Орлов, Олександр Іванович (учений)
© Усі права захищені
написати до нас