Функціональний стиль мовлення

Функціональні стилі мови - історично сформована система мовних засобів, використовуваних в тій чи іншій сфері людського спілкування; різновид літературної мови, що виконує певну функцію в спілкуванні.


1. Характеристика

Функціональні стилі, щоб уникнути плутанини з іншими значеннями слова "стиль", іноді називають мовними жанрами, функціональними різновидами мови. Кожен функціональний стиль має своїми особливостями використання общелитературной норми, він може існувати як у письмовій, так і в усній формі. Традиційно виділяють п'ять основних різновидів функціональних стилів мови, що розрізняються умовами та цілями спілкування в якійсь сфері громадської діяльності: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, розмовний, художній. Останнім часом ряд учених говорить про релігійне функціональному стилі, дослідження якого в радянський час зі зрозумілих причин не віталися.


2. Науковий стиль

Науковий стиль - стиль наукових повідомлень. Сфера використання цього стилю - наука і наукові журнали, адресатами текстових повідомлень можуть виступати вчені, майбутні фахівці, учні, просто будь-яка людина, що цікавиться тієї чи іншої наукової областю; авторами же текстів даного стилю є вчені, фахівці в своїй області. Метою стилю можна назвати опис законів, виявлення закономірностей, опис відкриттів, навчання і т. п.

Основна його функція - повідомлення інформації, а також доказ її істинності. Для нього характерна наявність малих термінів, загальнонаукових слів, абстрактної лексики, в ньому переважає іменник, чимало абстрактних і речовинних іменників.

Науковий стиль існує переважно в письмовій монологічного мовлення. Його жанри - наукова стаття, навчальна література, монографія, шкільний твір і т. д. стильові риси цього стилю є підкреслена логічність, доказовість, точність (однозначність).


3. Офіційно-діловий стиль

 використовується для повідомлення, інформування в офіційній обстановці (сфера законодавства, діловодства, адміністративно-правової діяльності). Цей стиль служить для оформлення документів: законів, наказів, постанов, характеристик, протоколів, розписок, довідок. Сфера застосування офіційно-ділового стилю - право, автор - юрист, правознавець, дипломат, просто громадянин. Адресуються роботи в даному стилі державі, громадянам держави, установам, службовцям і т. д., з метою встановлення адміністративно-правових відносин. 

Цей стиль існує частіше в письмовій формі мови, тип мовлення - переважно міркування. Вид мовлення - найчастіше монолог, вид комунікації - громадська.

Стильові риси - імперативність (долженствующий характер), точність, що не допускає двох тлумачень, стандартизованість (строга композиція тексту, точний відбір фактів і способів їх подачі), відсутність емоційності.

Основна функція офіційно-ділового стилю - інформаційна (передача інформації). Для нього характерна наявність мовних кліше, загальноприйнятої форми викладу, стандартного викладу матеріалу, широке використання термінології і номенклатурних найменувань, наявність складних несокращенной слів, абревіатур, віддієслівних іменників, переважання прямого порядку слів.


4. Публіцистичний стиль

Публіцистичний стиль служить для впливу на людей через засоби масової інформації. Він зустрічається в жанрах статті, нарису, репортажу, фейлетону, інтерв'ю, ораторської мови і характеризується наявністю суспільно-політичної лексики, логічністю, емоційністю.

Цей стиль вживається в сферах політико-ідеологічних, громадських і культурних відносин. Інформація призначена не для вузького кола фахівців, а для широких верств суспільства, причому вплив спрямовується не тільки на розум, але й на почуття адресата.

Для нього характерні абстрактні слова з суспільно-політичним значенням (гуманність, прогрес, народність, гласність, миролюбний).

Завдання - повідомити інформацію про життя країни, впливати на маси, сформувати певне ставлення до суспільних справ

Стильові риси - логічність, образність, емоційність, оцінність, заклично.


5. Розмовний стиль

Розмовний стиль служить для безпосереднього спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками або почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика. Відрізняється великою смисловою ємністю і барвистістю, надає промови жвавість і експресивність.

Звичайна форма реалізації розмовного стилю - діалог, цей стиль частіше використовується в усному мовленні. У ньому відсутня попередній відбір мовного матеріалу. У цьому стилі мови велику роль відіграють позамовні чинники: міміка, жести, навколишнє оточення.

Мовні засоби розмовного стилю: емоційність, виразність розмовної лексики, слова з суфіксами суб'єктивної оцінки; вживання неповних речень, вступних слів, слів-звертань, вигуки, модальні частки, повтори. Жанри - діалог, особисті листи, особисті записки, телефон


6. Художній стиль

Художній стиль використовується в художній літературі. Він впливає на уяву і почуття читача, передає думки і почуття автора, використовує все багатство лексики, можливості різних стилів, характеризується образністю, емоційністю мови.

Емоційність художнього стилю відрізняється від емоційності розмовно-побутового та публіцистичного стилів. Емоційність художнього мовлення виконує естетичну функцію. Художній стиль передбачає попередній відбір мовних засобів; для створення образів використовуються всі мовні засоби.

Жанри - епос, лірика, драма, епопея, роман, повість, оповідання, казка, байка, ода, гімн, пісня, елегія, сонет, епіграма, послання, поема, балада, трагедія, комедія, драма (у вузькому сенсі).

Перегляд цього шаблону Функціональні стилі мови