Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Фізіологія праціФізіологія праці

Фізіологія - це наука про життєдіяльність організму і його окремих частин - клітин, органів, функціональних систем. Фізіологія вивчає механізми здійснення функцій живого організму (ріст, розмноження, дихання і т.д.), регуляцію і пристосування до зовнішнього середовища. Зокрема, вона вивчає регулюючу і інтегруючу роль нервової системи в організмі.

Фізіологія праці - це наука, що вивчає функціонування людського організму під час трудової діяльності. Її завдання - вироблення принципів і норм, що сприяють поліпшенню та оздоровленню умов праці, а також нормування праці.

З фізіологічної точки зору праця є витрата фізичної і розумової енергії людини, але він необхідний і корисний людині. І тільки у шкідливих умовах або при надмірному напруженні сил людини в тій чи іншій формі можуть проявлятися негативні наслідки праці. Праця прийнято характеризувати тяжкістю і напруженістю.

Важкість праці - характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін), що забезпечують його діяльність. Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою піднімається і переміщуваного вантажу, загальним числом стереотипних робочих рухів, величиною статичного навантаження, характером робочої пози, глибиною і частотою нахилу корпусу, переміщенням в просторі.

Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

Ергономіка - наука, що вивчає функціональні можливості людини в трудових процесах з точки зору анатомії, антропології, фізіології, психології та гігієни з метою створення знарядь і умов праці, а також технологічних процесів, найбільш відповідних вимогам людського організму.

Ергономіка і естетика виробництва є складовими частинами культури виробництва, тобто комплексу заходів з організації праці, спрямованих на створення сприятливої ​​робочої обстановки. В основі підвищення культури виробництва лежать вимоги наукової організації праці. Культура виробництва досягається правильною організацією робочих процесів і відносин між працівниками, благоустроєм робочих місць, естетичним перетворенням робочого середовища. Розрізняють працю розумову і фізичну.


Розумова праця

Для характеристики напруженості розумової праці з фізіологічної точки зору не вироблені достатньо об'єктивні критерії. Її можна характеризувати об'ємом інформації, що підлягає запам'ятовуванню і (або) аналізу, а також швидкістю надходження інформації та прийняття рішень, мірою відповідальності за можливі помилки при прийнятті рішень та ін Це характерно для таких професій, як диспетчери, оператори центральних пультів управління складними об'єктами, керівники трудових колективів.

Праця, як процес, що відбувається між природою і людиною, єдиний і неподільний. Тим не менш, проведення відмінностей між фізичною та розумовою працею важливо в силу специфіки кожного з них. Їх співвідношення характеризує ступінь інтелектуалізації праці. Інтелектуалізація суспільної праці - одна з об'єктивних тенденцій на сучасному етапі. Співвідношення між витратами фізичної та розумової праці змінюється: частка першого знижується, а частка другого - підвищується.

Поняття розумової праці має, перш за все, психофізіологічну основу, оскільки воно пов'язане з діяльністю людського мозку. Це поняття має і соціальний зміст, пов'язаний з виділенням категорій працівників переважно фізичної (робочих) і розумового (службовців) праці.

Сутність розумової праці вивчається і характеризується в різних аспектах: - фізіологи і психологи розглядають розумову працю як процеси вищої нервової діяльності, що реалізують функції та взаємозв'язки мозку з рецепторами і ефекторами; - психологи та соціологи вивчають мотиви розумової діяльності, її структуру, логіку, а також поведінку працівників, морально-психологічний клімат; - фахівці з кібернетики розглядають розумову працю як модель системи переробки інформації.

Розумова праця охоплює досить широкий діапазон різних за характером і змістом видів діяльності. До їх числа відносяться: - наукова праця - праця науковців, які займаються науково-дослідною роботою; - інженерний праця - праця інженерно-технічних працівників, що займаються проектною, конструкторською і технологічною роботою; - педагогічна праця - праця професорів, викладачів і вчителів; - лікарський праця; - управлінський праця - праця керівників і спеціалістів, які здійснюють управління трудовими колективами; - виробничий праця - праця робітників і фахівців, які здійснюють управління складними технологічними процесами, обладнанням, автоматизованими і роботизованими системами; - допоміжний праця - праця працівників, провідних бухгалтерський облік і др .

Праця політичних діячів, юристів та багатьох інших категорій працівників можна з певною часткою умовності віднести, наприклад, до управлінського, або до інших видів в залежності від їхньої конкретної специфіки.

Предметом розумової праці (незалежно від виду) є інформація, що містить стан практики та завдання щодо її зміни. Інформація є також і продуктом розумової праці: - для наукової праці - звіт, монографія, стаття, доповідь; - для інженерної праці - проект, конструкторська і технологічна документація, дослідний зразок; - для педагогічної праці - конспект лекцій або заняття, прочитана лекція, іспит і т.д.; - для лікарської праці - диспансерне обстеження, постановка діагнозу, хірургічна операція; - для управлінської праці - план робіт, облік, аналіз, наказ; - для виробничої праці - програма роботи обладнання, автоматизованої системи управління.

Розумова праця полягає в переробці та аналізі великого обсягу різноманітної інформації, і як наслідок цього - мобілізація пам'яті та уваги, а м'язові навантаження, як правило, незначні. Ця праця характеризується значним зниженням рухової активності (гіпокінезією), що може призводити до серцево-судинної патології; тривала розумова навантаження пригнічує психіку, погіршує функції уваги, пам'яті. Основним показником розумової праці є напруженість, що відображає навантаження на центральну нервову систему.

За своїм змістом і характером розумова праця ділиться на творчий і нетворчий. Творчий характеризує продуктивну діяльність, тобто діяльність, що змінює існуючу практику. Нетворчий - характеризує репродуктивну діяльність, тобто діяльність, відтворюючу діючу практику.

Інтенсивність усякої праці характеризується величиною продуктивного споживання робочої сили в одиницю часу. Витрати робочої сили у фізіологічному сенсі є витрачання функціональних можливостей людини, що приводить до зниження працездатності, появи втоми. Психофізіологічними обмежувачами при розумовій праці є: - показник зниження працездатності; - показник надійності функціонування людини в різних системах; - величина і симптоми суб'єктивно відчувається втоми; - показники психічного та емоційного стану.

Одним з найважливіших показників ефективності працівника в системі "людина - машина", а також при виконанні обов'язків диспетчера, оператора та інших аналогічний професій є увагу. Увага - це спрямованість психіки на певні об'єкти і її зосередженість. Під спрямованістю розуміється виборчий характер протікання пізнавальної діяльності, довільний або мимовільний вибір її об'єктів. Зосередженість припускає відволікання від усього, що не відноситься до даної діяльності, і гальмування реакції на побічну, конкуруючу діяльність.

Розрізняють довільне і мимовільне увагу.

Мимовільне увагу виникає і підтримується незалежно від свідомих намірів людини. Цей вид уваги пов'язаний з орієнтовним рефлексом на новий або сильний зовнішній подразник (у виробничій практиці найчастіше його недолік проявляється як відволікання).

Довільна увага - свідомо регульоване увагу. Праця вимагає довільної уваги, яке може переходити у вторинно мимовільне (або послепроизвольное) увагу - показник високого професіоналізму. При переході уваги з довільного в мимовільну змінюється його структура: вольовий компонент замінюється інтересом і навичкою, виробленим до автоматизму.

Характеристики уваги: ​​інтенсивність, стійкість, розподіл, можливість перемикання.

Інтенсивність уваги - ступінь зосередженості. Чим більший інтерес до діяльності, ніж вона важче, тим більше інтенсивним буде увагу.

Стійкість уваги визначається тривалістю збереження інтенсивного уваги. Ця характеристика враховує коливання і відволікання уваги в процесі діяльності.

Коливання уваги - періодичне короткочасне мимовільне зміна інтенсивності уваги.

Відволікання уваги - мимовільне переключення уваги з основної діяльності на сторонні об'єкти, що негативно впливають на виконання роботи. Легка отвлекаемость свідчить про недостатню стійкості уваги.

Стійкість залежить від характеру та змісту діяльності, яка здійснюється за наявності того чи іншого виду уваги. Стійкість зростає із збільшенням складності об'єкта уваги. Однак складність має бути оптимальною, інакше можливі швидке стомлення і ослаблення зосередженості.

Переключення уваги - це переміщення, обумовлене свідомо поставленої нової завданням. Перемикання виявляється в швидкому переході від однієї діяльності до іншої.

Розподіл уваги визначається здатністю одночасно виконувати різні види діяльності або кількох дій в процесі однієї діяльності. При оцінці уваги говорять про ширину його розподілу.

Існують професії, для яких увага відіграє провідну роль (водій, контролер, диспетчер). У таких випадках говорять про тих чи інших характеристиках уваги як про професійно важливих якостях. Увага безпосередньо пов'язано і з питаннями якості, та з питаннями безпеки праці. Практика показує, що найчастіше нещасні випадки відбуваються через "неуваги" і внаслідок того, що "не вистачило уваги". Тому характеристики уваги необхідно враховувати як при професійному відборі, так і при розстановці кадрів.

Співробітник в сучасній організації є працівником розумової праці, якщо в силу займаної ним посади чи наявних знань він відповідає за діяльність, яка безпосередньо впливає на здатність даної організації функціонувати і добиватися результатів. Наприклад, це може бути здатність організації збільшувати свою частку на ринку товарів і послуг. Така людина зобов'язаний приймати рішення; його діяльність не може зводитися тільки до виконання наказів. Він повинен також нести відповідальність за свою діяльність. Передбачається, що в силу своїх знань він більш ніж хто-небудь інший здатний ухвалювати правильні рішення. Але його пропозиції можуть і відхилятися, і він може бути знижений на посаді або звільнений, і це накладає відповідну емоційне навантаження на працівника.

Праця керівників і фахівців, які в силу свого положення або наявних знань повинні в ході своєї діяльності ухвалювати рішення, що роблять значний вплив на результат роботи всієї організації можна віднести до інтелектуальної праці. Діяльність, у якій основною рушійною силою є знання, не піддається кількісному вимірюванню. Цю діяльність можна вимірювати по проведеним витратам. Інтелектуальна діяльність визначається за її результатами.

Вищою формою розумової праці є творчість. Творчою працею є праця письменників, композиторів та інших представників мистецтва, а також праця вчених, винахідників. Елементи творчості включає в себе і праця інженера. Напруженість творчої праці з точки зору фізіології об'єктивно оцінити ще більш важко, і тому відповідних критеріїв в даний час не існує.

Головною тенденцією розвитку суспільної праці на сучасному етапі є його інтелектуалізація, що виявляється в підвищенні питомої ваги зайнятих розумовою працею, підвищення значення інтелектуальної праці в суспільстві. У всіх сферах сучасного виробництва інтелектуальна праця відіграє вирішальну роль. Виконання функцій інтелектуальної праці вимагає від працівника відповідних здібностей, певного рівня інтелекту, високого рівня професійних та загальноосвітніх знань. У відповідності з цим зростає значення загальної і спеціальної освіти у формуванні відповідних фахівців інтелектуальної праці. У ринковому господарстві продукти інтелектуальної праці стають товарами, у силу цього виникає необхідність захисту прав їх власників від зазіхань третіх осіб. У зв'язку з цим інтелектуальна власність охороняється і регулюється законодавчо. Регулювання забезпечується певними нормами цивільного законодавства: нормами авторського права, нормами патентного права, нормами цивільного кримінального законодавства та законодавства про припинення недобросовісної конкуренції.


Фізична праця

Що стосується фізичної праці, то для нього визначені досить об'єктивні критерії оцінки тяжкості, - це енерговитрати.

Всі види фізичних робіт здійснюються за участю м'язів, які, скорочуючись, здійснюють роботу у фізіологічному сенсі слова. Поповнення енергії м'язів відбувається за рахунок споживання ними поживних речовин, що надходять постійно з кровотоком. Цим же кровотоком від м'язів несуться відпрацьовані речовини - продукти окислення. Основним джерелом енергії є процес окислення глікогену киснем, теж містяться в крові. Глікоген - це полісахарид, утворений залишками глюкози. Він відкладається в цитоплазмі клітин печінки і м'язів. При нестачі в організмі глюкози глікоген під дією ферментів (прискорювачів реакцій) розщеплюється до глюкози, яка надходить у кров.

Фізичні роботи прийнято ділити на три групи за ступенем їх тяжкості. В основі цього поділу лежить споживання кисню як один із доступних для вимірювання об'єктивних показників енерговитрат. У зв'язку з цим розрізняють роботи: легкі, середньої важкості і важкі.

До легких відносяться роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходьбою, але без систематичного напруги, без підняття і перенесення важких речей. Це роботи у швейному виробництві, в точному приладобудуванні та машинобудуванні, в поліграфії, в зв'язку і т.д.

До категорії середньої тяжкості відносяться роботи, пов'язані з постійною ходьбою і перенесенням невеликих (до 10 кг) вантажів, та виконуються стоячи. Це робота в механоскладальних цехах, в механізованих мартенівських, прокатних, ливарних, ковальських, термічних цехах і т.д.

До категорії тяжких відносяться роботи, пов'язані з систематичним фізичним напругою, а також з постійним пересуванням і перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів. Це ковальські роботи з ручною ковкою, ливарні з ручною набиванням і заливкою опок і т.д.

Для збільшення доставки кисню і поживних речовин, а також для видалення продуктів їх окислення серцево-судинна система збільшує кровотік. Це здійснюється двома шляхами: збільшенням частоти пульсу і збільшенням обсягу кожного скорочення серця.

Отже, основними фізіологічними реакціями організму на фізичну роботу є почастішання пульсу, підвищення кров'яного тиску, почастішання дихання і підвищення легеневої вентиляції, зміна складу крові, збільшення потовиділення. Зміни поступово наростають, доходячи до певного рівня, при якому посилена робота органів і систем врівноважується з потребами організму.

За припинення роботи настає відновлювальний період, коли змінені функції поступово повертаються до норми. Але тривалість відновлення різних функцій не однакова: - пульс, тиск, частота дихання і легенева вентиляція відновлюються за 10-15 хвилин; - склад крові та ін - за 45-50 хвилин.

Це викликано тим, що під час інтенсивної роботи відбувається мобілізація внутрішніх ресурсів організму, відбувається збіднення киснем і живильними речовинами непрацюючих тканин і органів, а також поглинання запасів самих м'язових клітин, які за рахунок цих внутрішніх запасів деякий час можуть працювати без споживання кисню (так звана анаеробна фаза роботи м'язів). Щоб поповнити ці запаси під час відпочинку, організм продовжує споживати підвищену кількість кисню.

Якщо при тривалій важкій роботі і при мобілізації всіх ресурсів організму доставка необхідної кількості кисню і поживних речовин не забезпечується, наступає стомлення м'язів.

М'язи працюють не тільки, коли людина переміщує тяжкості, але і коли утримує їх на місці, або утримує вагу власного тіла або окремих його частин (тулуба, рук, голови). У зв'язку з цим основними показниками важкості трудового процесу є: - фізична динамічне навантаження; - маса що піднімається і переміщуваного вантажу вручну; - стереотипні робочі руху; - статичне навантаження; - робоча поза; - нахили корпусу, переміщення в просторі.

Вимушене і тим більше незручне положення тіла, навіть у випадку легкої роботи, може призводити до швидкого стомлення, тому статичне навантаження на одні і ті ж групи м'язів більш стомлююча. Робоча поза може бути вільна, незручна, фіксована і вимушена. До вільних позам відносяться зручні пози сидячи, з можливістю зміни робочого положення тіла або його частин. Фіксована робоча поза - неможливість зміни взаємного положення різних частин тіла відносно один одного. Подібні пози зустрічаються при виконанні робіт, пов'язаних з необхідністю в процесі роботи розрізняти дрібні об'єкти. Найбільш жорстко фіксовані робочі пози у представників тих професій, яким доводиться виконувати свої основні виробничі операції з використанням оптичних збільшувальних приладів - луп і мікроскопів. До незручним робочим позам відносяться пози з великим нахилом або поворотом тулуба, з піднятими вище рівня плечей руками, з незручним розміщенням нижніх кінцівок. До вимушеним позам відносяться робочі пози лежачи, на колінах, навпочіпки і т.д.

Фізіологи виділяють кілька стадій в процесі роботи: - на початку працездатність наростає (врабативаемості); - досягши максимуму, продуктивність праці тримається на цьому рівні більш-менш тривалий час (стабільна робота); - потім настає поступове зниження працездатності (стомлення).

Організація короткочасних перерв у кінці максимуму працездатності, знижує стомлюваність і підвищує загальну продуктивність праці.

Крім фізіологічних змін у вигляді втоми, різні види фізичної напруги можуть викликати і деякі патологічні явища в організмі, тобто захворювання: - тривала робота у незручному положенні може призвести до викривлення хребта вбік ( сколіоз), або вперед ( кіфоз); - при тривалому стоянні або ходінні під навантаженням - плоскостопість або варикозне розширення вен нижніх кінцівок; - постійне статичне напруження або одноманітні рухи при тяжкій інтенсивній роботі призводять до нервово-м'язовим захворювань (запалення сухожиль, неврози, люмбаго й ін); - часті і тривалі напруги одних і тих же груп м'язів живота - грижі; - напруга органів зору - короткозорість.

Особливо чутливий до несприятливих впливів різних шкідливих факторів жіночий організм. Зокрема, при фізичному навантаженні понад 15 кг спостерігається опущення тіла матки. Постійне статичне і динамічне навантаження на хребет і ноги у жінок може призвести до порушення форми і функції стоп, змінам крижово-тазового кута. У жінок, умови праці яких пов'язані з вібрацією, можуть траплятися мимовільні аборти, передчасні пологи, токсикози першої та другої половин вагітності. Велике практичне значення являє собою вплив на специфічні функції жіночого організму хімічних речовин, навіть, коли їх зміст не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Термін "здоров'я" в статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) визначений як "стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороби або фізичних дефектів". На здоров'я населення в цьому сенсі впливають умови праці та побуту, житлові умови, рівень заробітної плати, забезпеченість продуктами харчування і їх якість, стан медичного обслуговування, кліматично та інші соціальні і гігієнічні фактори.


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Фізіологія
Фізіологія
Фізіологія рослин
Патологічна фізіологія
Клімакс (фізіологія)
Чутливість (фізіологія)
Секреція (фізіологія)
Фізіологія старіння ссавців
Фізіологія вищої нервової діяльності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru