Часовий ряд (або ряд динаміки) - зібраний в різні моменти часу статистичний матеріал про значення яких параметрів (у найпростішому випадку одного) досліджуваного процесу. Кожна одиниця статистичного матеріалу називається вимірюванням або відліком, також допустимо називати його рівнем на вказаний з ним момент часу. У тимчасовому ряді кожному звіту має бути вказано час вимірювання або номер виміру по порядку. Часовий ряд істотно відрізняється від простої вибірки даних, оскільки при аналізі враховується взаємозв'язок вимірювань з часом, а не тільки статистичне різноманітність і статистичні характеристики вибірки [1].


1. Аналіз часових рядів

Аналіз часових рядів - сукупність математико - статистичних методів аналізу, призначених для виявлення структури часових рядів і для їх прогнозування. Сюди відносяться, зокрема, методи регресійного аналізу. Виявлення структури тимчасового ряду необхідно для того, щоб побудувати математичну модель того явища, яке є джерелом аналізованого часового ряду. Прогноз майбутніх значень часового ряду використовується для ефективнішого ухвалення рішень.

Приклад тимчасового ряду

Тимчасові ряди складаються з двох елементів:

 • періоду часу, за який або за станом на який наводяться числові значення;
 • числових значень того чи іншого показника, званих рівнями ряду.

Тимчасові ряди класифікуються за такими ознаками:

 • за формою подання рівнів:
 • за кількістю показників, для яких визначаються рівні в кожен момент часу: одномірні й багатомірні часові ряди;
 • за характером тимчасового параметра: моментні та інтервальні часові ряди. У моментних тимчасових рядах рівні характеризують значення показника за станом на певні моменти часу. В інтервальних рядах рівні характеризують значення показника за певні періоди часу. Важлива особливість інтервальних часових рядів абсолютних величин полягає в можливості підсумовування їх рівнів. Окремі ж рівні моментного ряду абсолютних величин містять елементи повторного рахунку. Це робить безглуздим підсумовування рівнів моментних рядів;
 • по відстані між датами та інтервалами часу виділяють рівновіддалені - коли дати реєстрації або закінчення періодів слідують один за одним з рівними інтервалами і неповні (нерівновіддаленими) - коли принцип рівних інтервалів не дотримується;
 • по наявності пропущених значень: повні та неповні часові ряди;
 • часові ряди бувають детермінованими і випадковими : перші отримують на основі значень деякої невипадковою функції (ряд послідовних даних про кількість днів у місяцях), другі є результат реалізації деякої випадкової величини.
 • в залежності від наявності основної тенденції виділяють стаціонарні ряди, в яких середнє значення та дисперсія постійні, і нестаціонарні, що містять основну тенденцію розвитку [1].

2. Приклади часових рядів

Часові ряди, як правило, виникають в результаті вимірювання деякого показника. Це можуть бути як показники (характеристики) технічних систем, так і показники природних, соціальних, економічних та інших систем (наприклад, погодні дані). Типовим прикладом тимчасового ряду можна назвати біржовий курс, при аналізі якого намагаються визначити основний напрям розвитку (тенденцію або тренда).


Примітки

 1. 1 2 Шмойловой Р. А. Загальна теорія статистики: Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

Література

 • Мішуліна О. А. Статистичний аналіз та обробка часових рядів. - М .: МІФІ, 2004. - С. 180. - ISBN 5-7262-0536-7