Знаймо

Додати знання


Цей текст може містити помилки.

ISO 14000Стандарт ISO 14000 - міжнародний стандарт зі створення системи екологічного менеджменту.

Саме поняття "система екологічного менеджменту" вперше було чітко визначено і роз'яснено в Стандарті Великобританії BS 7750 (Environmental Management Systems) в 1992 році. Примітно, що цей стандарт з'явився не як результат діяльності держави, а з ініціативи англійських промисловців, що зіткнулися з посилюванням природоохоронного законодавства і необхідністю застосування адекватних управлінських рішень.

Назва наукової дисципліни "екологічний менеджмент" зазнає зміна в ході своєї еволюції. У науковій літературі за кордоном і тим більше в Росії, де інтерес до цієї економіко-управлінської дисципліни почав формуватися недавно, немає загальноприйнятого визначення цього поняття. У роботах зарубіжних вчених Th. Dyllick, Н. Meflerl, М. Kircbgeorg, G. Mueller-Christ, U. Steger, R. Welford, а також вітчизняних дослідників А.Л. Боброва, А.С. Гринина, Є.І. Хабарової, Е.М. Короткова та ін при визначенні екологічного менеджменту найчастіше виділяється одна, на думку того чи іншого автора, найбільш важлива компонента екологічного менеджменту. Наприклад, Gray R, Bebbington J., Walters D., визначають цю діяльність як "сукупність реакцій з боку компаній на екологічні проблеми при оцінці їх позиції по відношенню до навколишнього середовища, розробці та втіленні політик і стратегії, спрямованих на поліпшення цієї позиції, що супроводжуються зміною систем управління, з метою забезпечення вдосконалення і ефективного управління " [1].

Деякі автори трактують екологічний менеджмент як "екологічно усвідомлене управління підприємством" [2]. Fischer H., Wucherer Q, Wagner B. Burschel С. вказують, що - "це частина загального менеджменту, яка забезпечує розробку, впровадження, виконання та дотримання екологічної політики" [3], Mueller К. вважає, що менеджмент, орієнтований на навколишнє середовище, не повинен бути ні менеджментом навколишнього середовища, ні менеджментом підприємства, а може бути тільки менеджментом відносин з навколишнім середовищем [4].

У роботах, вітчизняних вчених також спостерігаються різні підходи у використанні термінології. За визначенням Є.І. Хабарової "екологічний менеджмент - це екологічно безпечне управління сучасним виробництвом, при якому досягається оптимальне співвідношення між екологічними й економічними показниками" [5]. Е.М. Коротков підкреслюючи значення менеджменту в забезпеченні взаємовідносини суспільства і природи, вказує, що "сферою і об'єктом екологічного менеджменту є взаємодія людини і природи" [6]. На думку Т. Хусанова, Л. Безбородова та Ю. Безборобова екологічний менеджмент являє собою "організацію охорони навколишнього середовища у всій її сукупності" [7].

Відомі вчені в галузі економіки охорони навколишнього середовища та екологічного менеджменту Н.В. Пахомова, А. Ендрес і К. Ріхтер визначають СЕМ "як систему управління діяльністю підприємства (організації) в тих її формах, напрямах, сторонах і т.д., які прямо чи опосередковано відносяться до взаємин підприємства з охороною навколишнього середовища" [8].

Також найбільш повне визначення дає вчений Г.С Ферарі, "екологічний менеджмент (екологізація менеджменту) - ініціатив ва і результативна діяльність економічних суб'єктів, спрямована на досягнення їх власних екологічних цілей, проектів і програм, розроблених на основі принципів екоеффектівності і екосправедлівості". Це тип управління, принципово орієнтований на формування і розвиток екологічного виробництва, екологічної культури та життє діяльності людини. У свою чергу поняття "екологізація" означає процес впровадження технологічних систем, управлінських та інших ре шений, що дозволяють підвищити ефективність використання природних ресурсів при збереженні якості природного середовища.

Відповідно до ISO 14000, система екологічного менеджменту - це частина загальної системи менеджменту, що включає організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів реалізації та вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань.

Основні цілі впровадження на підприємстві системи екологічного менеджменту та її сертифікації
 • Зниження негативного впливу на ОС;
 • Підвищення екологічної ефективності діяльності підприємства;
 • Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства;
 • Зниження утворення відходів та їх переробка

Завдання екологічного менеджменту.

Обгрунтування екологічної політики і зобов'язань.
 • Екологічна політика - публічно декларовані принципи і зобов'язання, пов'язані з екологічними аспектами діяльності підприємства і забезпечують основу для встановлення його екологічних цілей і завдань.
Планування екологічної діяльності.
 • Планування є однією з найважливіших функцій екологічного менеджменту, що дозволяє упорядкувати і систематизувати можливі численні заходи і дії, спрямовані на досягнення екологічних цілей.
Організація внутрішньої і зовнішньої екологічної діяльності.
 • Суть полягає в здійсненні запланованих і незапланованих (додаткових) дій та заходів, спрямованих на мінімізацію споживання матеріальних та енергетичних ресурсів і скидів забруднюючих речовин (викидів, відходів, використання особливо небезпечних речовин і матеріалів і т.д.)
Мотивація персоналу.
 • Дозволяє залучити персонал в діяльність з охорони ОС і раціонального використання природних ресурсів.
Внутрішній екологічний моніторинг та екологічний контроль.
 • Проводиться з метою завчасного виявлення відхилення роботи підприємства від запланованих показників.
Аналіз та оцінка результатів екологічної діяльності.
 • Функція забезпечення управлінських рішень, що стосуються екологічної результативності організації, шляхом вибору показників, збору та аналізу даних, оцінки інформації за критеріями екологічної результативності, підготовки звітності та обміну інформацією, а також періодичного перегляду та вдосконалення цього процесу.
Перегляд та вдосконалення системи екологічного управління та екологічного менеджменту.
 • У рамках цієї функції організація повинна встановити, впровадити і підтримувати процедуру для реагування на існуюче або потенційне невідповідність.
Механізм впровадження екологічного менеджменту.
 • В даний час в світі вже накопичено досвід впровадження та функціонування систем екологічного менеджменту, що дозволило світовій спільноті виробити ряд документів, що регламентують процедури його впровадження.

Відповідно до цих документів механізм впровадження системи екологічного менеджменту має наступні етапи:

 • Оцінений вихідної ситуації
 • Планування впровадження системи екологічного менеджменту
 • Постановка цілей, завдань та розробка програм.
 • Моніторинг (система спостереження)
 • Оцінка результативності
 • Внутрішній аудит системи екологічного менеджменту.

Примітки

 1. Gray R, Bebbington J. Walters D., 1993, c. 6
 2. Dyllick Т., 1992. S. 153; Kostka S., 1997. S. 136; Winter G., 1990. S. 51
 3. Fischer Н., Wucherer С, Wagner В,, Burschel С., 1997. c. 343
 4. Mueller К., 2001. с. 8
 5. Хабарова Є.І., с. 12
 6. Коротков Е.М. "1998" з 12
 7. Хусаїнов Т., Безбородов А., Безбородов ТО., С. 23
 8. Пахомова Н.П., А. Ендрес, К. Ріхтер, 2003, с. 259

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
ISO 31
ISO 9
ISO 639-1
ISO 8601
ISO 9000
ISO 9241
ISO 9362
ISO 9660
ISO 10487
© Усі права захищені
написати до нас